Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

ОРХОН АЙМГИЙН
Дүрэм, журам
2019-12-03 Дугаар: A/799 Эрдэнэт
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ШАГНАЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН ЖУРАМ

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Орхон аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын журмыг 1 дүгээр, “Орхон аймгийн шилдэг аж ахуйн нэгж” шалгаруулах журам, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар, “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, Эрүүл ажлын байр” шалгаруулах комиссын ажиллах журам, комиссын бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар хавсралтаар, “Орхон аймгийн Хүндэт тэмдэг”, Засаг даргын “Жуух бичиг” шагналд нэр дэвшигчийн анкетын загварыг 4 дүгээр хавсралтаар  тус тус баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /Д.Соёлчхүү/-т даалгасугай.

3. Энэхүү журам гарсантай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2012 оны А/560, 2016 оны А/269, 2018 оны А/126, 2017 оны А/730 дугаар захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                    

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙГ ШАГНАЖ,

УРАМШУУЛАХ ЖУРАМ  

 

            Нэг: Нийтлэг үндэслэл

            Энэхүү журмын зорилго нь: Аймгийн Засаг даргын шагналаар байгууллага, иргэдийг шагнаж, урамшуулах шагналын төрөл, болзол, тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, шагналд нэр дэвшүүлэх, холбогдох тодорхойлолтыг хүлээн авч судлах, уламжлах, шийдвэрлэх зэрэг шагнал олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

            Хоёр: Шагналын төрөл

            2.1. Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”

            2.2. Аймгийн “Оны тэргүүний ажилтан” өргөмжлөл

            2.3. Орхон аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”

            2.4. Шилдэг бүтээн байгуулагч аж ахуйн нэгж

2.5. Нийгмийн салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж

2.6. Шилдэг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж

2.7. Шилдэг  жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж

2.8. Шилдэг бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж

2.9. “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”

2.10. “Эрүүл ажлын байр” гэсэн төрөл байна.

            Гурав: Шагналын болзол, тавигдах шаардлага

            3.1.Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”

            Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”нь Орхон аймгийн Засаг даргаас олгох дээд шагнал бөгөөд шаардлагыг хангасан иргэнийг нэг удаа шагнана. Үүнд:

            3.1.1. Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалтанд хөдөлмөр, зүтгэлээ зориулж, хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргаж байсан анхдагч ахмадууд, Орхон аймаг, Эрдэнэт хотод 20-иос доошгүй жил ажиллаж амьдарч, аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд онцгой хувь нэмрээ оруулж байгаа иргэн,

            3.1.2. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, эдийн засаг, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, урлаг, биеийн тамир спорт, хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо, эрүүл мэнд, хууль, хяналт, уул уурхай, эрчим хүч, барилга, хот байгуулалт, байгаль орчин, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, аялал жуулчлал, зам тээвэр, хөнгөн, хүнсний зэрэг салбарт онцгой амжилт гаргасан Орхон аймгийн иргэн,

            3.1.3. Аймгийн харилцан ашигтай гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан гадаадын иргэнийг тус тус  шагнана.

3.2. Аймгийн “Оны тэргүүний ажилтан”

            3.2.1. Тухайн онд эрхэлсэн ажилдаа хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргаж, аймгийн хэмжээнд ажлын амжилтаараа тэргүүлсэн Орхон аймгийн иргэнийг дараахь салбаруудаас нэр дэвшүүлэн  шалгаруулж өргөмжлөл олгоно.

            Үүнд:        

1.    Төр, захиргааны байгууллага

2.    Хууль, хяналт, хүчний байгууллага

3.    Эдийн засаг, банк, санхүүгийн салбар

4.    Эрүүл мэндийн салбар

5.    Боловсрол, шинжлэх ухааны салбар

6.    Соёл, урлагийн салбар

7.    Биеийн тамир, спортын салбар

8.    Хэвлэл, мэдээллийн салбар

9.    Шуудан, харилцаа холбооны салбар

10.  Уул уурхайн салбар

11.  Түлш, эрчим хүчний салбар

12.  Барилга, хот байгуулалтын салбар

13.  Зам, тээврийн салбар

14.  Хөнгөн аж  үйлдвэрийн салбар

15.  Худалдаа, үйлчилгээний  салбар

16.  Хүнс, хөдөө аж ахуйн  салбар

17.  Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбар

18.  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбар

19.  Иргэний нийгмийн байгууллага

3.2.2. ”Оны тэргүүний ажилтан” өргөмжлөлөөр дээрх салбар тус бүрээс нэг хүнийг жилд нэг удаа шагнах ба тухайн оны эцэст аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж  шийдвэрлэнэ.

            3.3. Аймгийн  Засаг даргын  “Жуух бичиг”

            3.3.1. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулж, эрхэлсэн ажилдаа хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргаж байгаа иргэнийг шагнана.

3.3.2. Аймгийн Засаг даргын Жуух бичгээр шагнагдсан иргэнийг 2 жилээс доошгүй хугацаанд ажлын тодорхой амжилт гаргасан тохиолдолд дахин тодорхойлж болно.

            Дөрөв: Шагналд нэр дэвшүүлэх

4.1. Шагналд нэр дэвшсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын шагналын материал нь батлагдсан анкет /загварын дагуу/, ажил байдал, амжилтын үзүүлэлтийн тухай  тодорхойлолт, шагнуулах эрх бүхий албан тушаалтны албан бичиг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хамт олны хурлын шийдвэрээс бүрдэнэ.

            4.2. Шагналд нэр дэвшсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт нь үнэн зөв, ажлын үр дүн, гаргасан гавъяа зүтгэл, тухайн салбар, байгууллагын ажлын амжилтанд оруулсан хувь нэмэр нь тодорхой бөгөөд холбогдох судалгаа, тооцоогоор батлагдсан байна.

            4.3. Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар шагналд өөрийн санаачлагаар нэр дэвшүүлж болно.

            Тав. Шагнуулах хүсэлтийг хүлээн авч судлах, шийдвэрлэх

            5.1. Шагналын материалыг аймгийн Засаг даргын нэр дээр ирүүлэх бөгөөд аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Оны тэргүүний шагналтан”, Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр шагнуулахаар төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлт, шагналын материалыг Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, “Орхон аймгийн шилдэг аж ахуйн нэгж” шагналын материалыг Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”, “Эрүүл ажлын байр” шагналын материалыг Нийгмийн бодлогын хэлтэс тус тус хүлээн авч судлан, шийдвэрийн төсөл боловсруулан холбогдох албан тушаалтнуудын саналыг авч, Засаг даргад танилцуулна.

            5.2. Аймгийн Засаг дарга шагнах асуудлыг энэхүү журмыг үндэслэн захирамж гарган шийдвэрлэх ба дээрх шагналыг бэлтгэх, гардуулах асуудлыг холбогдох хэлтсүүд хариуцна.

5.3. Шагналын материалыг тухайн тэмдэглэлт өдрөөс 7-10 хоногийн өмнө аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлсэн байх шаардлагатай.

5.4. Шагнагдсан иргэдийн судалгааг Засаг даргын Тамгын газрын шагналын мэдээллийн санд хадгална.

            Зургаа. Шагналыг дагалдах мөнгөн урамшууллын хэмжээ:

            6.1. Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнагдсан иргэнд 100,000 төгрөг олгох ба уг дагалдах мөнгөн урамшууллыг тухайн иргэний ажиллаж буй буюу тодорхойлсон байгууллага нь, бусад тохиолдолд аймгийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын сангаас тус тус олгоно. ”Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнагдсан гадаадын иргэнд дагалдах мөнгөн шагнал олгохгүй.

            6.2. Аймгийн “Оны тэргүүний ажилтан” өргөмжлөл, 100,000 төгрөг

            6.3. Аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-т 50,000 төгрөг

6.4. Шилдэг бүтээн байгуулагч аж ахуйн нэгж – гэрчилгээ, цом, 3,000,000 төгрөг

6.5. Нийгмийн салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж – гэрчилгээ, цом, 3,000,000 төгрөг

6.6. Шилдэг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж – гэрчилгээ, цом, 3,000,000 төгрөг

6.7. Шилдэг  жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж – гэрчилгээ, цом, 3,000,000 төгрөг

6.8. Шилдэг бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж – гэрчилгээ, цом, 3,000,000 төгрөг

6.9.  “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” шагналд:

6.9.1. Гэрчилгээ, 1-р зэрэг - 500,000 төгрөг

6.9.2. Гэрчилгээ, 2-р зэрэг - 400,000 төгрөг

6.9.3. Гэрчилгээ, 3-р зэрэг - 300,000 төгрөг

 

6.10. “Эрүүл ажлын байр” шагналд:

6.10.1. Гэрчилгээ, 1-р зэрэг - 300,000 төгрөг

6.10.2. Гэрчилгээ, 2-р зэрэг - 200,000 төгрөг

6.10.3.Гэрчилгээ, 3-р зэрэг-100,000 төгрөгийн урамшууллыг батлагдсан шагналын сангаас тус тус олгоно.

 

            Долоо. Аймгийн “Хүндэт тэмдэг” түүний үнэмлэхийг нөхөн болон сольж олгох

            7.1. Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг” дагалдах үнэмлэхийг ямар нэг шалтгаанаар үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд шагналын эзэн, түүний нөхөр, эхнэр, хүүхэд, эцэг эх,  төрсөн ах, эгч, дүү нь тухайн нөхцөл шалтгааныг тодорхой бичсэн өргөдлөө, дээрх зүйлсийн үнийг тушаасан баримт, гэмтсэн зүйлийн хамт аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлнэ.

            7.2. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс уг өргөдлийг хянан үзэж нөхөн болон сольж  олгох үндэслэлтэй гэж үзвэл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.           

7.3. Бусад шагналыг  үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд нөхөн олгохгүй.

ОРХОН АЙМГИЙН ШИЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖ

ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл

            1.1.Орхон аймгийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж” -ийг шалгаруулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

            1.2.Энэхүү журмын зорилго нь орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулсан, шинээр ажлын байр бий болгосон аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, сурталчилан таниулахад оршино.

            1.3.Энэхүү журмын шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангасан  төрийн болон орон нутгийн өмчин оролцоогүй  хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай 5 хүртэлх аж ахуйн нэгжийг сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлтийг нь үндэслэн дараах төрлүүдээр жил бүр шалгаруулна. Үүнд:

¾     Шилдэг бүтээн байгуулагч аж ахуйн нэгж- 1

¾     Нийгмийн салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж- 1

¾     Шилдэг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж- 1 /50-200 хүртэлх ажиллагчидтай /

¾     Шилдэг  жижиг үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж- 1 /10-50 хүртэлх ажиллагчидтай /

¾     Шилдэг бичил үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж- 1 /10 хүртэлх ажиллагчидтай /

            1.4. Орхон аймгийн “Шилдэг  аж ахуйн нэгж”-ээр шалгаруулах асуудлыг ажлын  хэсгийн саналыг үндэслэн аймгийн Засаг дарга шийдвэрлэнэ.

Хоёр. Хамрах хүрээ

            2.1.Орхон аймгийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”-ээр аймгийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж хамрагдана.

Гурав.Тавигдах шаардлага

            3.1.Орхон аймгийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”-ийн шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

            3.1.1. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь тогтворжсон, сүүлийн 3 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа, орон нутагт татвар төлөгч байх ба холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татвар, хураамжаа төлсөн, өр төлбөргүй байх;

            3.1.2.Ажиллагчидаа эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулж, шимтгэлийг тогтмол төлсөн, зөрчилгүй байх;

3.1.3.Байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй үйл ажиллагаа эрхэлдэг, ажлын байрны  эрүүл ахуй, аюулгүй орчныг бүрэн шийдвэрлэсэн байх;

            3.1.4.Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй байх;

            3.1.5. Шинэ үйлчилгээ, дэвшилтэт техник технологи, инноваци нэвтрүүлсэн байх.    

Дөрөв. Шалгуур үзүүлэлт

4.1. Орхон аймгийн “Шилдэг бүтээн байгуулагч аж ахуйн нэгж”- ээр тодорхойлогдож байгаа  аж ахуйн нэгж нь энэ журмын 3-т заасан шаардлагаас гадна  дараах шалгуур үзүүлэлт хангасан байна. Үүнд:

            4.1.1. Орон нутгийн нийгэм, эдийн засаг, дэд бүтцийн салбарын хөгжилд шинэ жишиг болохуйц үзүүлэлт, үр нөлөөтэй тухайн жилд бий болсон бүтээн байгуулалт байх;

4.1.2. Тухайн бүтээн байгуулалт нь ашигласан техник, технологи нь холбогдох норм, дүрэм, стандартыг хангасан, эрчим хүч хэмнэсэн, байгаль орчинд ээлтэй байх;

4.1.3. Шинээр ажлын байр бий болгосон байх.

4.2. Орхон аймгийн “Нийгмийн салбарын шилдэг хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж”-ээр тодорхойлогдож байгаа  аж ахуйн нэгж нь энэ журмын 3-т заасан шаардлагаас гадна  дараах шалгуур үзүүлэлт хангасан байна. Үүнд:

                                    4.2.1. Орон нутгийн нийгмийн хөгжилд шинэ жишиг болохуйц үзүүлэлт, үр нөлөөтэй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт байх;

4.2.2. Тухайн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил нь улс, орон нутгийн хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэсэн, холбогдох норм, дүрэм, стандартыг хангасан байх;

4.2.3. Тухайн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил нь улс, орон нутгийн төсөв, төсөл, хөтөлбөр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аль ч хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн байж болно.

4.3. Орхон аймгийн  үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь энэ журмын 3-т заасан шаардлагаас гадна  дараах шалгуур үзүүлэлт хангасан байна. Үүнд:

            4.3.1.Аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, худалдаа, үйлчилгээний төрөл цар хүрээ нь жил дараалан өссөн байх;

4.3.2.Үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан зориулалтын байр, тоног төхөөрөмжтэй, холбогдох стандартуудыг дагаж мөрддөг байх;

            4.3.3.Үйлдвэрлэлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр шинэ техник, тоног төхөөрөмж, дэвшилтэт арга технологи инновацийг нэвтрүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийж, тодорхой үр дүнд хүрсэн байх;

            4.3.4.Аж ахуйн нэгж нь 200 хүртэлх ажиллагчидтай байх;

4.3.5.Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг дээшлүүлэхэд идэвх санаачлагатай оролцсон байх.

Тав. Бүрдүүлэх бичиг баримт , шалгаруулах зарчим

5.1.Энэхүү журмын шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангасан 5 хүртэлх аж ахуйн нэгжийг Орхон аймгийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж”-ээр жил бүр шалгаруулж, шагналыг “Эрдэнэт хотын өдөр”-ийг тохиолдуулан гардуулна.

5.2.Аж ахуйн нэгж нь шалгаруулалтанд дараах бичиг баримтыг

Дэлгэрэнгүй»
Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт: Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт: Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт: Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.
Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт: Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.
Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт: Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.
Асуулт: Угж түүнтэй адилтгах зүйлийг үйлдвэрлэх, импортлох, худалдахад ямар шаардлага тавьдаг вэ?
Хариулт: • Цэвэрлэх, ариутгах зааварчилгааг бичсэн байх
• Тэдгээрийг хэрэглэснээр хүүхдийн эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөө, хор уршгийг бичсэн байх
• Хайрцаг сав, баглаа, боодол дээр нь үйлдвэрлэсэн улс, он, сар, өдөр, үйлдвэрийн нэр, бүтээгдэхүүний дугаар, хадгалах нөхцөл, хугацааг заах
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг ямар журмаар, хэрхэн хэрэглэх вэ?
Хариулт: Эх нь нас барсан, эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох боломжгүй тохиолдолд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг эмчийн заавраар хэрэглэж болно.
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн гэж юу вэ?
Хариулт: Нэг хүртэлх насны хүүхдэд эхийн сүүний оронд өгөх зориулалтаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
Асуулт: Эмийн сан ямар үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох вэ?
Хариулт: • Жороор олгох эмийг жоргүйгээр, хүчингүй жороор олгох
• Мал, амьтны зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүнд хэрэглэхээр олгох
• Заавал хийх дархлаажуулах бэлдмэл, эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхээр заасан болон үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдах
• Уламжлалт эмээс бусад эмээр эмийн сан, түүний салбараас өөр газарт үйлчлэх
Асуулт: Эм хангамжийн байгууллага ямар үйл ажиллагааг явуулж болохгүй вэ?
Хариулт: • Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах
• Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн байгууллагаас бусад эх үүсвэрээс авах
• Эм барих зөвшөөрөлгүй этгээдийг эм найруулах, бэлтгэх, шалгах, олгох үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага иргэдэд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах
• Ашиг, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор эмчийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах, үр дүнгээр нь урамшуулах буюу түүнтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Хуурамч эм үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах