Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж
2018-11-27 Дугаар: А/742 Эрдэнэт
2018 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах тухай
      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.1.1/г/, 29.2, Статистикийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалтууд, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан Засаг даргын нөөц хөрөнгө, түүний зориулалтын нийтлэг журмын 2.1.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2003 оны “Тооллогын товыг өөрчлөн тогтоох тухай” 224 дүгээр  тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

       1.Мал, тэжээвэр амьтдын  жилийн   эцсийн   тооллогыг    аймгийн   хэмжээнд 2018 оны  12 дугаар  сарын 07-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд явуулсугай.
 
   2.Тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах, хяналт тавих комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

 
Дарга:   А.Түвшинжаргал-Аймгийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:                     Ц.Баяржаргал-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
  Б.Ганзориг-Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга
  С.Ганцогт-Баян-Өндөр сумын Засаг дарга
  Б.Зоригтбаяр-Жаргалант сумын Засаг дарга
  Ж.Бат-Өлзий-Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газрын дарга
  А.Батбаяр-Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга
Нарийн бичгийн дарга:   Б.Туул -Аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга 
 
             3.Хяналтын тооллогонд ажиллах хуваарийг гарган батлуулж, мөрдөн ажиллахыг аймгийн тооллогын комиссын нарийн бичгийн дарга бөгөөд, Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Туулд,  сумын хэмжээнд тооллогын ажлын хэсгийг байгуулан ажиллуулж, мэдээллийг цахим программд оруулж, дүнгийн нэгтгэлийг 1 дүгээр  маягтын хамт аймгийн Статистикийн хэлтэст 2018 оны 12 дугаар  сарын 21-ний  дотор хүлээлгэн өгөхийг Баян-Өндөр сумын Засаг дарга С.Ганцогт, Жаргалант сумын Засаг дарга  Б.Зоригтбаяр нарт тус тус даалгасугай.

        4.2018 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын зардлыг нэгдүгээр хавсралтаар баталж, зардлын 8500000 /Найман сая таван зуун мянган/ төгрөгийг төсөл хөтөлбөрийн зардлаас, 795000 /Долоон зуун ерэн таван мянган/ төгрөгийг Засаг даргын нөөц сангаас гаргаж санхүүжүүлэхийг Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /н.Бямбацэцэг/-т зөвшөөрсүгэй.
        5.Тооллогыг хуулийн хугацаанд нь чанартай явуулж, тооллогын ажилд мал, тэжээвэр амьтан, хашаа, худгийг бүрэн хамруулахыг комиссын дарга, аймгийн Засаг даргын орлогч А.Түвшинжаргалд үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА                                                   Д.БАТЛУТ

 

 

Дэлгэрэнгүй»
Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт: Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт: Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.
Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт: Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.
Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт: Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.
Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт: Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.
Асуулт: Угж түүнтэй адилтгах зүйлийг үйлдвэрлэх, импортлох, худалдахад ямар шаардлага тавьдаг вэ?
Хариулт: • Цэвэрлэх, ариутгах зааварчилгааг бичсэн байх
• Тэдгээрийг хэрэглэснээр хүүхдийн эрүүл мэндэд учрах сөрөг нөлөө, хор уршгийг бичсэн байх
• Хайрцаг сав, баглаа, боодол дээр нь үйлдвэрлэсэн улс, он, сар, өдөр, үйлдвэрийн нэр, бүтээгдэхүүний дугаар, хадгалах нөхцөл, хугацааг заах
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг ямар журмаар, хэрхэн хэрэглэх вэ?
Хариулт: Эх нь нас барсан, эрүүл мэндийн болон бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хүүхэд эхийн сүүгээр хооллох боломжгүй тохиолдолд эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг эмчийн заавраар хэрэглэж болно.
Асуулт: Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн гэж юу вэ?
Хариулт: Нэг хүртэлх насны хүүхдэд эхийн сүүний оронд өгөх зориулалтаар үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
Асуулт: Эмийн сан ямар үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглох вэ?
Хариулт: • Жороор олгох эмийг жоргүйгээр, хүчингүй жороор олгох
• Мал, амьтны зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүнд хэрэглэхээр олгох
• Заавал хийх дархлаажуулах бэлдмэл, эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхээр заасан болон үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдах
• Уламжлалт эмээс бусад эмээр эмийн сан, түүний салбараас өөр газарт үйлчлэх
Асуулт: Эм хангамжийн байгууллага ямар үйл ажиллагааг явуулж болохгүй вэ?
Хариулт: • Тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах
• Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, чанарын баталгаажуулалтгүй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн байгууллагаас бусад эх үүсвэрээс авах
• Эм барих зөвшөөрөлгүй этгээдийг эм найруулах, бэлтгэх, шалгах, олгох үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллага иргэдэд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах
• Ашиг, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор эмчийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах, үр дүнгээр нь урамшуулах буюу түүнтэй адилтгах үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Хуурамч эм үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах