Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/133 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2024-02-27
2 А/129 Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан  сэргийлэх, хамгаалах тухай 2024-02-26
3 А/127 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2024-02-26
4 А/126 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2024-02-26
5 А/123 “Төрийн албан хаагчдын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг  2024 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах  тухай 2024-02-23
6 А/121 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2024-02-22
7 А/120 Хөрөнгө гаргах тухай 2024-02-22
8 А/119 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2024-02-22
9 А/118 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2024-02-22
10 А/116 Газар ашиглах шийдвэр хүчингүй болгох,  газар эзэмшүүлэх тухай 2024-02-22
11 А/115 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2024-02-22
12 А/114 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2024-02-22
13 А/113 Хөрөнгө гаргах тухай 2024-02-22
14 А/112 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй  болгох тухай 2024-02-16
15 А/110 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2024-02-15