Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/140 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-03-09
2 А/138 Хөдөөгийн сэргэлт үндэсний чуулганд оролцох, хөрөнгө гаргах тухай 2023-03-07
3 А/137 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2023-03-07
4 А/136 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй  болгох тухай  2023-03-07
5 А/135 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  хугацаа сунгах тухай 2023-03-07
6 А/134 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2023-03-06
7 А/133 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-03-06
8 А/132 Түргэн тусламжийн үйл ажиллагааны зардалд  санхүүжилт олгох тухай 2023-03-06
9 А/131 Хөрөнгө гаргах тухай  2023-03-06
10 А/130 Сургалт зохион байгуулах тухай 2023-03-06
11 А/129 Чанар, стандартын хэрэгжилтийн түвшинг сайжруулах,  Сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2023-03-06
12 А/128 Мал эмнэлгийн төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 2023-03-06
13 А/127 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх батлах  тухай 2023-03-06
14 А/126 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2023-03-06
15 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 2023-03-06