Тогтоол

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж

2022-09-16 Дугаар: А/652 Эрдэнэт

Үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах, данснаас  хасах, актлах тухай

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, 66 дугаар зүйлийн 66.1, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1, 78 дугаар зүйлийн 78.2.1 дэх заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 49 дүгээр тогтоолоор баталсан “Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, шилжүүлэх, худалдах, акталж данснаас хасах журам”-ын 1.2, 3.1, 4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

    1.Газар эзэмшүүлэх захирамжийг үндэслэн 1 дүгээр хавсралтын дагуу бүртгэлд авахыг,  байгууллагын биет бус хөрөнгөд бүртгэлтэй 665.826.966 төгрөгийн балансын үнийн дүнтэй 545.357.126 төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй 120.469.840 төгрөгийн үлдэх өртөгтэй 9 ширхэг хөрөнгийг 2 дугаар хавсралтын дагуу хөрөнгийн бүртгэлээс хасахыг, ашиглалтын хугацаа дууссан цаашид зориулалтын дагуу ашиглах боломжгүй болсон 38.414.705,26 төгрөгийн балансын үнийн дүнтэй 38.414.705,26 төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй 89 нэгж хөрөнгийг 3 дугаар хавсралтын дагуу актлахыг Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад зөвшөөрсүгэй.

     2.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллахыг Орон нутгийн өмчийн газар (Л.Оюунгэрэл)-т, хөрөнгийн хөдлөлийг хууль тогтоомж, журмын дагуу санхүүгийн тайлан бүртгэлд тусгахыг байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарт даалгасугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                            С.БАТЖАРГАЛ


 

Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт

Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт

Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт

Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.

Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт

Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.

Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.