Тогтоол

ОРХОН АЙМГИЙН
Засаг даргын захирамж

2024-07-17 Дугаар: А/365 Эрдэнэт

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Газрын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
    1.Үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэн авсан 5 иргэнд хавсралт ёсоор газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлсүгэй.
    2.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлж байгаатай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын “2012 оны 470 дугаар захирамжийн хавсралтын Г хэсгийн 60 дахь мөрийн иргэн Н.Сэлэнгэд Хүрэнбулаг баг, 11-р хороолол Г хэсэг 60 тоот 170 м.кв газрыг амины орон сууцны зориулалтаар, 2024 оны А/276 дугаар захирамжийн хавсралтын 1 дэх мөрийн иргэн Ш.Цоггэрэлд Чандмань баг, Орхон 3-304 тоот 350 м.кв газрыг амины орон сууцны зориулалтаар, 2022 оны А/676 дугаар захирамжийн 2 дугаар хэсгийн иргэн Н.Эхлэнтогтох, Д.Мөнхгэрэл, Бамба фарма ХХК, Т.Саруул, Д.Алтангэрэл нарт Зэст баг, Эрх чөлөөний өргөн чөлөө 1-100/3 тоот 1207 м.кв газрыг худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар, 2016 оны А/303 дугаар захирамжийн хавсралтын 7 дахь мөрийн иргэн Ц.Батбаярт Говил баг, ШТС-ын зүүн талд 700 м.кв газрыг амины орон сууцны зориулалтаар, 2022 оны А/61 дүгээр захирамжийн нэгдүгээр хэсгийн  Монгол судар ХХК-д Зэст баг, Хантайн гудамж 507 м.кв газрыг худалдаа, үйлчилгээний зориулалтаар” гэснийг тус тус хүчингүй болгосугай.
    3.Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлсэн иргэдийн хуучин гэрээ гэрчилгээг хураан авч хүчингүйд тооцон шинээр газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгож, улсын бүртгэлд бүртгэх ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар (Д.Цолмон)-т, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг газар эзэмшигчдэд тус тус даалгасугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                М.ТҮМЭНЖАРГАЛ
 

Асуулт: Өрх энэ судалгаагаар амьжиргааны хэд дэхь түвшинд орсноо хаанаас лавлаж мэдэж болох вэ?
Хариулт

Өрх иргэн амьжиргааны хэддэх түвшинд орсноо мэдэхийн тулд баг дээр ажиллаж байгаа халамжийн мэргэжилтэнд хандаж түвшингээ шүүлгэж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаж амьжиргааны түвшин нь үнэлэгдсэн боловч түвшингээ хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа өрхүүд дахин үнэлгээ хийлгэх боломж байна уу?
Хариулт

Судалгаанд хамрагдаж амьжиргааны түвшингээ үнэлүүлсэн бол энэ оныг дуустал дахин үнэлэх үйл ажиллагаа явагдахгүй.НХҮЕГ-аас ирүүлсэн журманд 2014 оныг дуустал тогтоогдсон түвшинг дахин үнэлэх ажиллагаа хийгдэхгүй гэж заасан байгаа. Харин өөрийн мэдээлэл зөв орсон эсэхдээ эргэлзээтэй байгаа бол судалгаа өгсөн үеийн асуулгын хуудас болон СДМС-нд оруулсан мэдээлэлээ нь тулган шалгуулж болно.

Асуулт: ӨАТТС-нд хамрагдаагүй өрх энэ судалгаанд хамрагдах боломж байна уу?
Хариулт

Тухайн үед ямар нэгэн шалтгаанаар ӨАТТС-нд хамрагдаж чадаагүй, судалгаанаас хоцорсон өрх иргэн өөрөө хүсвэл судалгаанд хамрагдах хүсэлтэй байгаа тухай өргөдлөө гаргаж судалгаанд хамрагдаж болно. Үүний тулд судалгаанд хамруулж өгнө үү гэсэн өргөдлөө НХҮХ-ийн өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө. НХҮЕГ-аас уг судалгааг дахин явуулах тухай чиглэл, журам гарахаар уг судалгааг зохион байгуулж, огт хамрагдаагүй өрхүүдийг судалгаанд хамруулна.

Асуулт: Тэгвэл амьжиргааны түвшинг тогтооход өрхийн өдөр тутмын хэрэглээ нөлөөлөх үү?
Хариулт

Энэ судалгаагар өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлоход өрхийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээ, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлт, нас, хүйс, эрүүл мэнд, сууцны байдал, газар өмчилсөн болон эзэшдэг эсэх, мал тэжээвэр амьтад, түлш халаалтын байдал, орон сууц, хашаа байшингийн зээлтэй эсэх, гэрийн эд хогшил, унаа тэрэг г.м бүх үзүүлэлтээр нь тусгай аргачлалаар оноо бодогдож тодорхойлогдох юм байна. Амьжиргааны түвшинг тодорхойлох уг аргачлал нь олон улсын практикт ч өргөнөөр хэрэглэгддэг байна.

Асуулт: Өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаа гэж юу вэ, үүний ач холбогдол нь?
Хариулт

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 07 сарын 09-ний өдрийн 269-р тогтоолоор нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийг тодорхойлох үүднээс ӨАТТС- явуулах болсон ба ҮСХ-ны дарга ХАХНХ-ын сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн ам бүлийн гишүүдийн амьжиргаандаа зарцуулж байгаа хэрэглээгээр үнэлгээ өгч мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа юм. Үүнийг үндэслэн засгийн газар салбар салбартаа явуулах үйл ажиллагаа, баримтлах бодлогоо тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм байна.