Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст, Захиргааны III байр 312 тоот
Утас 77070872
Факс
Веб boajg.or.gov.mn/
И-мэйл zolboo.bog@gmail.com

Цагийн хуваарь

Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэхэд

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр

Ажлын 14 хоног

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, олгох хугацаа
1. Тухайн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт бүхий албан бичиг /холбогдох хаяг, холбоо барих утас тодорхой байх шаардлагатай/;
2. Холбогдох эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл;
3. Төслийн товч тодорхойлолт /төслийн байршил, төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг, төслийн хүчин чадал, түүхий эдийн эх үүсвэр бэлтгэн нийлүүлэлт, эцсийн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, төслийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэд бүтэц болох зам харилцаа, цахилгаан, дулаан, усны нөөцийн хэмжээ, эх үүсвэрийн таларх мэдээлэл, төслөөс гарах хог хаягдал, завсрын бүтээгдэхүүн, тэдгээрийг хэрхэн усгах, зайлуулах талаарх мэдээлэл зайлшгүй орсон байх шаардлагатай/;
4. Тухайн сум дүүргийн засаг даргын тодорхойлолт;
5. Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг;
6. Төсөл хэрэгжих газар нутгийн төлөв байдлын судалгаа;
7. Төсөлд ашиглагдах технологи, технологийн шийдэл /байгалийн баялгийг хэмнэлттэй ашиглах, хог хаягдал бага гаргах гэх мэт байгальд ээлтэй технологийн судалгаа хийсний дүнд төсөлд ашиглагдах технологийг шийдсан байх/;
8. Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрт туссан эсэх /газрын зөвшөөрөл, эсвэл түрээсүүлэгч байгууллагын гэрээний хуулбар, газрын кадастрын зургийн хуулбар, тусгай хамгаалалттай газарт байрлах бол тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрчилгээ/;
9. Аж ахуй, нэгж байгууллагын гэрчилгээний хуулбар /наториатаар батлуулсан байх/;
10. Төсөлд ашиглагдах түүхий эдийн бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл, гэрээ байгуулсан бол гэрээний хувийг хавсаргасан байх шаардлагатай.
Олгох хугацаа: Материал хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногт олгох ба шаардлагатай тохиолдолд 14 хоногийн хугацаагаар нэг удаа сунгаж болно.

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт
2. Ерөнхий мэдээлэл төслийн мэдээлэл жнь: төслийн нэр төслийн зорилго, төслийн эцсийн бүтээгдэхүүн г.м
3. Төслийн эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд Хөрөнгө оруулалт, Үйлдвэрлэлийн зардал, Нийт орлого, Цэвэр ашиг г.м
4. төслийн техник, технологи түүхий эд, туслах материал технологийн шийдэл, хувилбарууд, техник тоног төхөөрөмж / нэр төрөл марк хүчин. чадал
5. Хог хаягдал завсрын бүтээгдэхүүн • Çàâñðûí á¿òýýãäýõ¿¿í (íýð òºðºë, õýìæýý, ýõ ¿¿ñâýð) • Õàòóó õîã õàÿãäàë (íýð òºðºë, õýìæýý, ýõ ¿¿ñâýð) • Øèíãýí õîã õàÿãäàë (íýð òºðºë, õýìæýý, ýõ ¿¿ñâýð) • Õèéí õàÿãäàë (íýð òºðºë, õýìæýý, ýõ ¿¿ñâýð)
6. Õîã õàÿãäëûí õÿíàëò, óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëò • Õàòóó õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, öýâýðëýõ, çàéëóóëàõ àðãà õýëáýð • Øèíãýí õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, öýâýðëýõ, çàéëóóëàõ àðãà õýëáýð
7. Õèìèéí áîäèñ • Õýðýãëýõ (çîðèóëàëò, òåõíîëîãè, àðãà õýëáýð) Õàäãàëàõ (ñàë áàãëàà áîîäîë, áàéð, àãóóëàõ, áàéðøèë) Òýýâýðëýõ (Òýýâðèéí õýðýãñýë, òýýâýðëýõ íºõöºë, õóãàöàà)
8. Öàöðàã èäýâõò áîäèñ • Õýðýãëýõ (çîðèóëàëò, òåõíîëîãè, àðãà õýëáýð) Õàäãàëàõ (ñàë áàãëàà áîîäîë, áàéð, àãóóëàõ, áàéðøèë) Òýýâýðëýõ (Òýýâðèéí õýðýãñýë, òýýâýðëýõ íºõöºë, õóãàöàà)
9. Íèéãìèéí àñóóäàë • Àæèëëàõ õ¿÷íèé òîî • Àæèëëàõ õ¿÷íèé ýõ ¿¿ñâýð Àæèëëàãñäûí õºäºëìºð õàìãààëëûí àñóóäàë Áóñàä àñóóäàë

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл

Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1. П. Энхсэлэнгэ Орчны бохирдолт, хог хаягдал, химийн бодис, байгалийн гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 301