ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

 

                            Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

 

               Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын  албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

 

·         Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”,

·         Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна. 

 

                            Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл  

 

·         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

 

Ø  Боловсролын шаардлага: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.

Ø  Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/

Ø  Мэргэшлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/

Ø  Туршлагын шаардлага“Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

·         Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэгдүгээр давхарт байрлаж буй Нэг цонхны үйлчилгээний танхимд  2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09.00-12.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд: 

·         Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);

·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/

·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

·         Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

·         Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

·         Ажил байдлын тодорхойлолт;

·         4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

·         Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

ДөрөвСонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа 

·         Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

·         2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

1. Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2. Ярилцлагын шалгалт /Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/ 

·         Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавр ба түүнээс дээш

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, эдийн засагч

Мэргэшил

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Туршлага

Төрийн албанд 10-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан байх

Ур чадвар

-Удирдан зохион байгуулах,

-Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах,

-Багаар ажиллах болон харилцааны соёлтой,

-Асуудал боловсруулах,

-Санхүү бүртгэлийн программ болон компьютерийн  өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

 

 

Тусгай шаардлага

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, төрийн болон албаны нууцыг хадгалах.

 

·         Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  70359194, 70350778 утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

 

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага-тай танилцаж,  бэлдэнэ үү.

 

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

214 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС :70359194

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Fawswx hhjjhq

sildenafil 20 mg tablet brand name - sildenafil 60mg price sildenafil online cheap

Огноо:2021.08.05

Ppbcje tzqjfm

buy clomiphene 50mg online - clomid online 100mg clomid for sale

Огноо:2021.08.02

Ulxxco egfart

purchase zithromax - buy zithromax 100mg what is azithromycin prescribed for

Огноо:2021.07.29

Kvqlwn dweayf

modafinil reviews - provigil generic provigil a narcotic

Огноо:2021.07.27

Wlbivh xigsvf

generic prednisone 10mg online - prednisone 20mg for sale prednisone without a script

Огноо:2021.07.26

Dnxqhe uogtmd

ivermectin lotion for scabies - stromectol tablets buy online ivermectin australia

Огноо:2021.07.24

Xkrpyw dpmzrq

tadalafil 5mg - tadalafil 10mg price in india tadalafil generic price

Огноо:2021.07.23

Exbkoe yqikvo

can you buy viagra in mexico over the counter - viagra free shipping viagra mastercard

Огноо:2021.07.22

Chkjqv yrckcs

lyrica 2019 - canadian pharmacy no prescription needed walmart online pharmacy

Огноо:2021.07.20

Mjhipz xgdtbl

accutane drug - buy accutane online canada price of accutane in india

Огноо:2021.07.19

Awsjbt omsxhv

buy ivermectin 3mg - buy ivermectin pills

Огноо:2021.07.18

Fwlgqs msumjb

20mg tadalafil canada - canadian pharmacy 1 internet online drugstore buy cialis online without prescription

Огноо:2021.07.17

Eoyacu zbuepz

buy vardenafil on line - buy vardenafil online without prescription vardenafil coupons

Огноо:2021.07.15

Toythb unbixh

amoxicillin for sale in usa without px - buy amoxicilina 500 mg buy amoxicilina 500 mg from mexico

Огноо:2021.07.14

Nhsmci ilgrvk

accutane 20mg - gmaccutane.com accutane no prescription

Огноо:2021.07.13

Fspcel pcqfwv

provigil cost - provigil cost modafinil 200mg

Огноо:2021.07.12

Zyvnua gncokk

prednisone 5 mg cheapest - 5 mg prednisone tablets prednisone drops after cataract surgery

Огноо:2021.07.10

Kdrfcj pygkiw

ed cure - drugs for ed ed treatment

Огноо:2021.07.08

Vdvubk sbsrzn

lasix 20 mg tablet price in india - furosemide 30 mg where to get doxycycline in singapore

Огноо:2021.07.05

Avrkpr aocxmz

canadian generic viagra 100mg - buy generic viagra online cheap sildenafil citrate tablets ip 100 mg

Огноо:2021.07.03

Dgdtdy fikihp

stromectol 3 mg dosage - buy ivermectin 12mg ivermectin 500mg

Огноо:2021.07.02

Lghttj jkpuud

where can i buy prednisolone uk - prednisolone price buy prednisolone 5mg australia

Огноо:2021.06.30

Tijqnk gghfdu

buy zithromax 250mg - azithromycin class what is azithromycin

Огноо:2021.06.28

Qcxmeq xqeour

buy lyrica from canada - lyrica 25mg capsule lyrica from mexico

Огноо:2021.06.26

Upkzhq uijxan

prednisone without rx - prednisone brand prednisone 20mg tablets where to buy

Огноо:2021.06.22

Gszddj bnfaub

canadian pharmacy cheap cialis - cialis 5mg daily buy online online pharmacy search

Огноо:2021.06.20

Nttfft bncvve

stromectol lotion - stromectol 6 mg stromectol tablet 3 mg

Огноо:2021.06.16

Jppkjk mxdspw

penny vardenafil generic - levitra generic generic vardenafil overnight delivery

Огноо:2021.06.12

Hkcfmn sjddxg

genuine viagra - purchase viagra australia buy viagra paypal uk

Огноо:2021.06.11

Negyat rilebu

canada pharmacy online legit - cialis for daily use for sale cialis pharmacy uk

Огноо:2021.06.08

Olaazg dwymxj

cvs online pharmacy - buy adderall canadian pharmacy online prescription

Огноо:2021.06.07

Zadrxj eimfcb

vardenafil half life - buy vardenafil 10mg online vardenafil tablets 20 mg

Огноо:2021.06.05

Tzopcc xlptee

buying vardenafil online safe - generic vardenafil usa cheap generic vardenafil online

Огноо:2021.06.03

Cpcvly vtttaz

amoxicillin without dr script - generic amoxil amoxicillin without a doctors prescription

Огноо:2021.06.01

Uwyxli tinmxr

levothyroxine 1 mg - order synthroid without prescription levothyroxine nz

Огноо:2021.05.30

Dhprje xehisg

online cymbalta - duloxetine drug coupon duloxetine 10mg

Огноо:2021.05.28

Zecaer gogezp

cialis 10mg price - generic cialis super active reviews purchase tadalafil online

Огноо:2021.05.26

Ezwcvo rpewcm

cialis discount coupon - cialis professional vs cialis super active cialis gel online

Огноо:2021.05.24

Zzhwrp wcojfp

amazon viagra - dosis de viagra venta de viagra online

Огноо:2021.05.20

Jbdrjb guboar

review otc pills for ed - garlic pills cause ed diabetes and ed

Огноо:2021.05.16

Kpxfal iapeew

levlen ed pill strength - ed injections cost treatment for erectile dysfunction ed pills from india

Огноо:2021.05.14

Hbkihv yidytg

generic plavix online - cost of plavix in australia plavix drug

Огноо:2021.05.12

Uxsbxi iwleut

ivermectin buy - where to buy ivermectin cream ivermectin 5ml

Огноо:2021.05.10

Sardwe qfwzve

buy ivermectin 12mg - ivermectin dosage for humans ivermectin oral

Огноо:2021.05.07

Avobsq bxblzh

ondansetron canada otc - zofran coupon generic zofran prices

Огноо:2021.05.03

Oijdsy wxnhco

ivermectin 1 cream - ivermectin coronavirus ivermectin humans

Огноо:2021.05.01

Iqhfxt ofchdv

yasmin 28 - where to buy nexium uk cost of yasmin pill in australia

Огноо:2021.04.30

Wdjlzy jdmrfy

lyrica cost in india - lyrica price in india lyrica 100 mg price

Огноо:2021.04.29

Sdqixu srnofk

viagra europe - viagra online comprar viagra pro

Огноо:2021.04.27

Ogkjke raydsk

100mg sildenafil 1 pill - cialis x viagra professional viagra cheap canadian pharmacy

Огноо:2021.04.26

Холбоотой мэдээлэл

2016-01-18 4633
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2015 онд зохион байгуулагдсан удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний ...

2016-06-14 3574
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН САЛБАР КОМИСС

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэдээс авах мэргэшлийн шалгалтын дүнгийн тухай

2013-06-05 6126
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь төрийн захиргааны албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АЖИЛЛАДАГ ПАВИЛЬОН, ХОТЫН ТӨВД БАЙРЛАСАН ГРАЖУУДЫН АСУУДЛААР АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

2021-08-03 700

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.08.03-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-08-03 46

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-08-02 41

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-08-02 43

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 321

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 886

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 68

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 59

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 486

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 287

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.84.188
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 55 Онлайн
  • 10468 Өнөөдөр
  • 16011 Өчигдөр
  • 56051 Долоо хоногт
  • 64134 Сүүлийн сард
  • 5645098 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  973

Facebook

Цаг агаар