ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.


                            Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

               Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  даргын  албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

·         Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”,

·         Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна. 

                            Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл  

·         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

Ø  Боловсролын шаардлага: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.

Ø  Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/

Ø  Мэргэшлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/

Ø  Туршлагын шаардлага: “Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

·         Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 214 тоот өрөөнд 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09.00-12.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд: 

·         Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);

·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/

·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

·         Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

·         Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

·         Ажил байдлын тодорхойлолт;

·         4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

·         Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 

·         Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

·         2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

1.  Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2.  Ярилцлагын шалгалт /Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/

·         Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  даргын  ажлын байрны шаардлага:

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын магистрийн зэрэгтэй байх.

Мэргэжил

Салбарын чиглэлийн мэргэжилтэй байх

Мэргэшил

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх /Дипломын сургалтаар/

 

Туршлага

Улсад 10-аас доошгүй жил, үүнээс удирдах албан тушаалд 5-аас доошгүй жил ажилласан  байх

Ур чадвар

-Удирдан зохион байгуулах,

-Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах,

-Багаар ажиллах,

-Асуудал боловсруулах,

-Оновчтой шийдвэр гаргах

 

 

Тусгай шаардлага

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

·         Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  70359194, 70350273 утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага-тай танилцаж,  бэлдэнэ үү.

 

 

Харилцах ХАЯГ: Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

                                          214 ТООТ ӨРӨӨ, утас :70359194

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Wlozwo wugpxb

purchase zithromax - buy azithromycin zithromax buy zithromax online zithropls

Огноо:2021.07.30

Lnlqpa fyjfxm

modafinil generic - provigil a stimulant modafinil for sale

Огноо:2021.07.28

Ebewga efgfxq

prednisone 50 mg tablet price - 1 mg prednisone cost prednisone nz

Огноо:2021.07.26

Muipkn baxcmv

cost of stromectol medication - ivermectin 3 ivermectin canada

Огноо:2021.07.25

Bswmof kmdziy

cheap real cialis - tadalafil chewable cialis canada 20 mg

Огноо:2021.07.23

Gfyada yorpzq

buy generic viagra online usa - cheap erectile dysfunction pills can i buy viagra online without a prescription

Огноо:2021.07.22

Rwdgmm rqhzaf

where to buy amoxicilin 500 mg - amoxicillin price without insurance amoxicillin for sale in us

Огноо:2021.07.21

Ustvgh uzkodl

lyrica australia - canadian pharmacy cialis 20mg generic ed drugs

Огноо:2021.07.20

Kmdqlj kfsmgk

buy roaccutane - accutane pills buy buy buy accutane online

Огноо:2021.07.19

Ksmrsz wydiiv

ivermectina - stromectol prices stromectol 6 mg dosage

Огноо:2021.07.18

Obqfiv gwtdvx

tadalafil 10mg generic - paypal cialis online how to order cialis

Огноо:2021.07.17

Uqyukw wgskpu

buy vardenafil online with prescription - generic vardenafil us order generic vardenafil online

Огноо:2021.07.15

Uxuspk wgzhfu

buy amoxicilina 500 mg online - amoxicillin price at walmart amoxicillin sleep

Огноо:2021.07.14

Zhwnhz rcaueh

accutane rx - accutane cost in india accutane purchase canada

Огноо:2021.07.13

Oovxsy obujhq

modafinil and caffeine - provigil vs nuvigil provigil for adhd

Огноо:2021.07.12

Rxfkuf uqfsms

prednisone 60 - 5mg prednisone daily prednisone 1 mg cost

Огноо:2021.07.11

Aliowh qkhrnl

cheap ed drugs - best erection pills best ed pill

Огноо:2021.07.09

Ugobty xbggjl

dapoxetine 30mg pills - buy priligy 30mg buy cialis 5mg online canada

Огноо:2021.07.07

Boleub wvpnjb

lasix 250 mg - cheap doxycycline 100mg capsule doxycycline 100mg generic

Огноо:2021.07.06

Ymjudx swohyz

viagra super active price - sildenafil online sale buy viagra online legitimate

Огноо:2021.07.04

Dgqjis wwescc

stromectole online - ivermectin 12mg where to buy ivermectin pills

Огноо:2021.07.02

Sqyxyc migknb

prednisolone for sale online uk - prednisolone sodium phosphate online pharmacy uk prednisolone

Огноо:2021.07.01

Iwfnan edzdpj

generic lyrica usa - medication lyrica 75 mg lyrica prescription cost

Огноо:2021.06.27

Tadlgx smxtwd

generic vardenafil online pharmacy - viagra vs cialis vs vardenafil order vardenafil 30 pills

Огноо:2021.06.25

Ttjkio fvzzob

prednisone buy cheap - prednisone by mail prednisone tablet cost

Огноо:2021.06.23

Nwqsou tazmqc

viagra for sale in usa - viagra generic 50 mg no prescription viagra

Огноо:2021.06.19

Ahnxjt dfdcct

ivermectin cream 5% - ivermectin uk coronavirus generic ivermectin cream

Огноо:2021.06.17

Fqokzl owgveo

buy vardenafil no prescription - buy brand vardenafil online wiki vardenafil generic

Огноо:2021.06.16

Dieqmd xbajfg

buy cialis and vardenafil online - buy vardenafil new zealand levitra coupon

Огноо:2021.06.14

Kirzjj nlghhm

200 mg viagra - best viagra price in india buy viagra discount

Огноо:2021.06.12

Nmjkcq lhgzid

cialis daily price - cialis low price tadalafil 5mg costs

Огноо:2021.06.10

Qmkhwl cimers

best online canadian pharmacy - pharpls.com canadian pharmacy cialis

Огноо:2021.06.08

Vphmty vdqjhi

vardenafil 20mg tab - buy vardenafil online canada buy vardenafil professional online

Огноо:2021.06.06

Mhnszn uuyxfq

buy vardenafil online prescription - levitra 10 mg canadian pharmacy vardenafil

Огноо:2021.06.04

Ggmqwp ymhbfu

levothyroxine 0.1 mcg - levothyroxine 0.175 mg levothyroxine cheapest prices

Огноо:2021.05.31

Woqpcp kpznsk

duloxetine cost 60mg - duloxetine 180mg duloxetine prescription prices

Огноо:2021.05.29

Ucfsxz hyxwnl

tadalafil 20 mg over the counter - cialis super active ingredients discount canadian pharmacy cialis

Огноо:2021.05.27

Uzsmjv wpppdu

bactrim 800 mg price - bactrim online buy bactrim pills

Огноо:2021.05.23

Ldwakl cjsqpp

donde comprar viagra sin receta - se puede comprar viagra en la farmacia comprar viagra sin receta en farmacias

Огноо:2021.05.22

Jfxawt zwljyw

viagra kopen bij apotheek - koop sildenafil waar te koop viagra

Огноо:2021.05.20

Kcjzlg swprdf

best sources of otc ed pills - how safe are online ed pills ed pill cure reddit

Огноо:2021.05.18

Oeyuah egodat

how many ed pills in 24 hours - blue rhino ed pills natural over the counter ed pills at walgreens

Огноо:2021.05.16

Dojmlm sexrud

stromectol tablet 3 mg - stromectol 3 mg tablet price buy ivermectin online

Огноо:2021.05.11

Wfrxmm faptfd

ivermectin 18mg - stromectol in canada ivermectin 3mg

Огноо:2021.05.02

Jiecmf blznhn

cost of ivermectin 3mg tablets - stromectol xl ivermectin coronavirus

Огноо:2021.05.01

Gxibwl vnuhux

topamax cheapest price - zofran canadian pharmacy buy nexium online canada

Огноо:2021.04.30

Lgnmux nexthr

lyrica medication generic - lyrica 100 mg cost lyrica 750

Огноо:2021.04.29

Viwgty dthiit

can i buy yasmin over the counter - nexium prescription canada zofran 75mg

Огноо:2021.04.24

Zbljqe svtmas

ivermectin humans - stromectol 3 mg price ivermectin pills

Огноо:2021.04.23

Kdtmqm ynqfod

celecoxib usa - celebrex prescription celebrex uk

Огноо:2021.04.22

Холбоотой мэдээлэл

2014-02-20 1796
Удирдах ажилтнууд сургалтад хамрагдлаа.

Энэ сарын 18,19-ны өдрүүдэд төрийн албаны удирдах ажилтнууд “Энгийнээр удирдахуй” сургалтад ...

2020-09-03 504
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Хот тохижуулах газар, " Эрдэнэт ус" ДТС ОНӨХК, "Гэр бүлийн ордон" ОНӨААТҮГ, "Хот байгуулалт, барилга ...

2020-04-29 793
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Орхон аймгийн газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 496

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 447

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 257

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 134

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 97

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 78

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 60

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 34

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 57 Онлайн
  • 11883 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 102562 Долоо хоногт
  • 590162 Сүүлийн сард
  • 5569837 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар