ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

            Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

                            Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

               Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

·         Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”,

·         Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна. 

                            Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл  

·         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

Ø  Боловсролын шаардлага: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.

Ø  Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/

Ø  Мэргэшлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/

Ø  Туршлагын шаардлага: “Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

·         Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэгдүгээр давхарт байрлаж буй Нэг цонхны үйлчилгээний танхимд  2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09.00-12.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд: 

·         Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);

·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/

·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

·         Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

·         Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

·         Ажил байдлын тодорхойлолт;

·         4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

·         Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 

·         Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

·         2018 оны  01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

1.  Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2.  Ярилцлагын шалгалт /Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/

 

·         Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын  ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын магистр

Мэргэжил

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, эрх зүй

Мэргэшил

Дотоод аудиторын сургалтад хамрагдсан байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

-Удирдан зохион байгуулах,

-Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах,

-Багаар ажиллах,

-Асуудал боловсруулах,

-Оновчтой шийдвэр гаргах

 

 

Тусгай шаардлага

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

·         Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  70359194, 70350273 утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага-тай танилцаж,  бэлдэнэ үү.

 

 

Харилцах ХАЯГ: Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

214 ТООТ ӨРӨӨ, утас :70359194

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Degecc sfrbzr

zofran 315 - how to get ondansetron buy ondansetron

Огноо:2021.05.03

Doefzf tqoqoc

stromectol 12 mg - purchase stromectol online ivermectin price usa

Огноо:2021.05.01

Qapmpq iuytxs

yasmin medicine price - price of zofran tablets 15mg nexium

Огноо:2021.04.29

Yifkoa dnggmr

lyrica 150 mg - lyrica 75mg lyrica 225 mg

Огноо:2021.04.28

Iptiwi pjcfyn

brand name viagra - porno gay viagra sildenafil 50mg uk

Огноо:2021.04.27

Ptblcc uodqkm

deltasone 5 mg price - 40 mcg prednisone prednisone 54092

Огноо:2021.04.25

Jtckio nqloco

nexium 20 mg over the counter australia - yasmin cost uk zofran otc

Огноо:2021.04.24

Emxvfi dorikn

stromectol order online - ivermectin 0.1 ivermectin 3 mg tabs

Огноо:2021.04.22

Hnyxmu udymag

order celecoxib 200 mg - where can i buy celecoxib best price for celebrex generic

Огноо:2021.04.21

Wixcsb takxlh

Nhcfoe - buy tadacip online in india Svwfem masmwr

Огноо:2021.04.20

Oqrlos iyfpjs

Bbzrbh - avanafil 96325 Afuble hkkryl

Огноо:2021.04.18

Tlzvws mbbeic

Nxlurm - buy tadacip in usa Vwmwqd uearrl

Огноо:2021.04.17

Yivmke aurbbf

Psyhth - silagra 76890 Pxjwss twdwyn

Огноо:2021.04.16

Kkfsyu wztjjz

Vjedxe - buy vardenafil in india Cerisd lycvxb

Огноо:2021.04.14

Dwktky yadyib

Vortyd - furosemidelasixx.com Sjoims jdircd

Огноо:2021.04.13

Oxomfs rlanku

Qwqfzp - bsc dissertation Bkiyzv zecqos

Огноо:2021.04.11

Egclxx aniryw

Xvisrq - sildenafilgg.com Bejsqw yteusd

Огноо:2021.04.10

Vifrpk augfkt

Kbypjw - finance research papers Spzncd jnosle

Огноо:2021.04.08

Xcxobg ebcahm

Qixcmj - can i buy propecia over the counter at cvs Axlarn wxlsel

Огноо:2021.04.06

Jaizrk ctoozk

Xdmzhn - generic viagra propecia Qchoir hfvndz

Огноо:2021.04.04

Qtcmye ioyylk

Azzten - narrative college essay Bvqpsk ehhvab

Огноо:2021.04.02

Mzgdzp tuzlox

Usgvuf - viagra for sale online usa Bforaa gheixo

Огноо:2021.04.01

Aszsyb lqpvyy

Ikhdar - sociology homework help Ashqlm ewsqgu

Огноо:2021.03.30

Ezqeeb osdiwf

Kuhhkg - generic viagra 100mg price in india Xnauzf wfnalr

Огноо:2021.03.29

Kymiwc txvgza

Jydmch - uses for clomid Hdwvks ftlfoy

Огноо:2021.03.26

Hnnvqu eyryrd

Wxurjx - furosempi.com Tlypqa epuhkj

Огноо:2021.03.25

Plgust nklrjk

Uejkwc - cialis belgique Nlvtfa edqvys

Огноо:2021.03.24

Nkomem xhmaea

Qixsvg - how long should an apa annotated bibliography be Xpowbk qokzjj

Огноо:2021.03.23

Xcyyma mbzuig

Fevpvc - site purchase viagra

Огноо:2021.03.17

Woblkw xrwgic

generic tadalafil reviews - http://xtadalafilp.com/ tadalafil professional

Огноо:2021.03.12

Hjibns nigfcw

finasteride hair growth - http://propechl.com/ propecia medication

Огноо:2021.03.10

Ekpxsf ezqsvw

propecia for women - http://finasteridepls.com/ cipla propecia

Огноо:2021.03.07

Cdtied beujdq

generic tadalafil - buy tadalafil 20mg price tadalafil tablets

Огноо:2021.02.26

erectile mastery program

erectile problems home remedies [url=https://plaquenilx.com/#]plaquenil definition[/url] erectile dysfunction when quitting drinking

Огноо:2021.02.21

zithromax epocrates

z pak wiki [url=https://zithromaxes.com/]zithromax 500[/url] how do you take zithromax

Огноо:2021.02.19

chloroquinne

is chloroquine safe [url=https://chloroquineorigin.com/#]buy chloroquine[/url] hloroquine

Огноо:2021.02.14

over counter antibiotics at walmart

Огноо:2020.10.26

generic sildenafil 100mg india

Огноо:2020.09.22

buy online viagra australia

where can i buy viagra over the counter buy viagra online pharmacy can you buy viagra in canada

Огноо:2020.06.07

loans mh nl

personal loans zillow home loans division quicken loans login nelnet student loans login title loans near me

federal student loans payday loans online great lakes student loans bad credit loans installment loans

https://paydailoanz.com/# - loans

http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=412846&p=1733494#post1733494
https://www.kenya-today.com/politics/photos-raila-arrives-washington-dc-usa-super-reception-kenyan-community-abroad?unapproved=496739&moderation-hash=1602cd4ad90fd346d988b843d0f4cd62#comment-496739
https://mouju.jp/webcommunity/?topic=lxac&paged=6#post-1882095
http://www.adzy.cn/home.php?mod=space&uid=1230906
https://trangchuwin2888.com/soi-cau-xsmb-mien-bac-trung-chac-29-08-2019-du-doan-xsmb-mien-bac-29-08-2019/?unapproved=634339&moderation-hash=2be197208c8c178c5b8acbabf47c1b96#comment-634339

Огноо:2020.04.25

make money yc wi

how to make easy money how did mark cuban make his money make money how to make money online from home how did george soros make his money

how to make extra money from home how to make easy money make money how did jerry jones make his money how did mark cuban make his money

http://desitashen.com/ - work from home

Огноо:2020.04.16

make money sx ao

how to make money how did jerry jones make his money make money how to make money how to make money on amazon

how to make money with youtube how much money can you make on disability make money how to make money as a kid best ways to make money online

http://www.somebanks.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money za mk

how to make money in gta 5 make money apps make money how to make extra money from home how to make money on youtube

how to make money on facebook how did tom steyer make his money make money how to make money online how to make money on youtube

https://kotroze.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.14

make money ox ax

how to make money on youtube apps to make money work from home make money online surveys how to make fast money

diy crafts that make money ways to make money on the side work from home how to make money on facebook how did tom steyer make his money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.13

make money sc ku

hobbies that make money make extra money make money legit ways to make money online ways to make money at home

how to make money on youtube make money fast make money how to make money as a kid make money on facebook

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.12

make money xc ng

how to make money with youtube free ways to make money online work from home imgclick will easily make money sharing photos friends social free file upload free ways to make money online

how to make money without a job how to make money online fast work from home ways to make extra money how does robinhood make money

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.12

make money pd kd

how to make money quick homemade items that make money work from home how to make extra money best way to make money online

make extra money how did jeffrey epstein make his money work from home quick ways to make money make money blogging

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.11

make money iz qa

hobbies that make money how did betsy devos make her money work from home how to make money at home how to make money on twitch

make money on youtube how to make money with a website work from home how to make money on facebook make money online surveys

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.11

quick loan bn ys

quick loans for bad credit quick business loans for startup quick loans quick and easy business loans quick lapp for sba loans

quick cash online loans private lenders funding quick loans no collateral no up front fees no vredit checks quick loan loans quick advance cash fast in loans online payday quick until

https://paydailoanz.com/# - quick loan

Огноо:2020.04.10

quick loans ap rz

quick and easy loans online quick loans albany ga quick loan quick business loans for startup quick and loans arena

quick and easy personal loans online quick loans review quick loan how to pay student loans quick quick same day payday loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-26 1605
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 10 ДУГААР ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн 2014 оны 12 сарын 24-ний өдрийн 10 дугаар хуралдаанаар ”Төрийн ...

2018-01-09 2215
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын албан тушаалын сул орон ...

2020-09-23 538
JDS ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТЭНД УРИХ ТУХАЙ

Төрийн албан хаагчдыг Япон улсын их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулдаг тэтгэлэгт ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

БҮХ НИЙТИЙН ХӨЛ ХОРИО ТОГТООСОН ХУГАЦААГ 5 ДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2021-04-30 5418

“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ КЛАСТЕРИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГААР ДЭМЖИХ НЬ” СЭДЭВТ ВИРТУАЛ ФОРУМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2021-04-28 3918

2-Р ТУН ХИЙЛГЭСНИЙ ДАРАА ХАЛДВАРТАЙ НЬ БАТЛАГДСАН НЭГ ИРГЭН БҮРТГЭГДЛЭЭ

2021-04-27 3373

/04.29/ ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-04-29 2471

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /4.22-ны 09:00 цагийн байдлаар/

2021-04-22 2203

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 2021.04.28

2021-04-28 1552

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /04 САРЫН 27/

2021-04-27 1332

500 ӨРХӨД НЭГ УДААГИЙН ХҮНСНИЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2021-05-04 1092

АХМАД НАСТНУУДАА ДАРХЛААЖУУЛЖ ДУУССАНЫ ДАРАА 18-45 НАСНЫ ИРГЭДЭЭ ХАМРУУЛНА

2021-05-05 961

ШҮЛСНЭЭС SARS-COV-2 ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 500 ШИРХЭГ ПГУ ОНОШЛУУРЫГ МАНАЙ АЙМАГТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2021-04-22 888

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.238.235.155
2021-03-29-ний өдрөөс хойш.
  • 48 Онлайн
  • 4179 Өнөөдөр
  • 8141 Өчигдөр
  • 28063 Долоо хоногт
  • 49372 Сүүлийн сард
  • 4294748 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  928

Facebook

Цаг агаар