ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

          Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.

         Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дотор төрийн жинхэнэ  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.


 Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

           Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны 12 дугаар сарын 25-26-ны өдөрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.


     Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

1.Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна

2.Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1.    Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/

2.    Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

3.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

4.    Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

6.    “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;

7.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт;

Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

 

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

Тус аймаг дахь Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр болон 70359194 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Захиалга өгсөн газар, Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Орхон аймгийн ИТХ

Ажлын алба

Хурлын зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан

Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчид бусад бүтцүүдийн үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээр зохион байгуулж явуулах нөхцөл бүрдүүлэх

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавр

Эрх зүйч

 

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, Компьютерийн  хэрэглээний программ ашиглаж чаддаг байх, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, байгууллага хувь хүний нууцыг хадгалах, үйл ажиллагааны хөрвөх чадварыг эзэмших

2

Орхон аймгийн ИТХ

Ажлын алба

Даргын туслах, дотоод ажил архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан

Бичиг хэргийн болон архивын стандартыг чанд мөрдүүлж, хурлын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авах, аймгийн албан тушаалтнуудтай харилцах ажлыг зохицуулж байгууллагын  дотоод ажлын эмх цэгцийг бүрэн хангуулах

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Эрх  зүйч

Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн  хэрэглээний программ  ашиглаж чаддаг байх,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, байгууллага хувь хүний нууцыг хадгалах, үйл ажиллагааны хөрвөх чадварыг эзэмших

3

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

-Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             Нууц хадгалах

4

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 

Мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Аль нэг чиглэлээр мэргэшил эзэмшсэн байх /Хүүхэд, дотор, мэдрэл, Өрхийн анагаах ухаан/

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих  мэдлэгтэй

-Хууль дээдлэх        Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             Нууц хадгалах

5

Орхон аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар

 

Урлаг, уран сайхны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Соёл урлагийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах, Соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх

Тайз, дэлгэцийн найруулагч болон соёл урлагийн мэргэжил-тэй байх

Соёлын болон урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1 жил, тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Тайз дэлгэцийн уран бүтээл туурвин бүтээх, удирдан зохион байгуулах, орон нутаг  болон улсын чанартай соёл урлагийн   арга хэмжээг зохион байгуулах чадвартай, цагийг зүй зохистой ашиглах, мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах, бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, МХТ ашиглах

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг  чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах

6

Орхон аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар

 

Насан туршийн боловсрол, гадаад харилцаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, тайлан мэдээ,  мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гаргах, Гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Насан туршийн боловсролын талаар  баримтлах бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд тайлан мэдээ, мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гаргах

ТЗ-6

1

Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Англи, Орос хэлний багш

Хэл шинжлэлээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 10 жил,  тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Зөвлөгөө өгөх, үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах, бичиг баримт боловсруулах

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Захиалга өгсөн газар, Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Орон тоо

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

     

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал,        зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

1

Жаргалант сумын ЗДТГ

 

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал

ТЗ-3

1

Дээд

Малын их эмч

   

Албан бичиг боловсруулах,          Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Syazfy vlolya

best viagra pills in usa - buy sildenafil over the counter generic viagra 150 mg online

Огноо:2021.08.05

Qyeime cbcksd

clomid online 100mg - clomiphene for sale generic clomid

Огноо:2021.08.02

Fwwllf raniwv

furosemide 40 mg tablets online - furosemide tablets 40mg furosemidepurchase

Огноо:2021.07.31

Iofwlo gmnfvg

order prednisone - can i purchase prednisone without a prescription can i buy prednisone over the counter in mexico

Огноо:2021.07.26

Hmrhqo plfgsg

ivermectin over the counter uk - stromectol drug ivermectin lotion 0.5

Огноо:2021.07.25

Orxdwz xdzwue

buy cialis online without a prescription - how to buy tadalafil online cialis tablets online

Огноо:2021.07.23

Smuokg mjmftv

how much is a viagra prescription - buy viagra south africa online viagra 100mg online canada

Огноо:2021.07.22

Ayajhv iytbds

where to buy amoxicillin - avatar de price of amoxicillin without insurance amoxil 250

Огноо:2021.07.21

Xgwhuo ibuzic

buy lyrica 300 mg online uk - lyrica without prescription walmart pharmacy online

Огноо:2021.07.20

Ihmavv kflxwi

cost of accutane canada - accutane price online pharmacy accutane pills price in south africa

Огноо:2021.07.19

Pvtghj wnsogq

ivermectin for humans walmart - stromectol south africa generic ivermectin online

Огноо:2021.07.18

Qczpnp lsfnzu

generic vardenafil prices - generic vardenafil suppliers generic vardenafil suppliers

Огноо:2021.07.15

Qqiqej howiyf

generic amoxicillin at walmart - buy amoxicilin 500 mg online canada generic amoxicillin at walmart

Огноо:2021.07.14

Ibqark yerozh

accutane pill 39 mg - where to get accutane in australia online pharmacy accutane

Огноо:2021.07.13

Tfkivb zfibcp

provigil dosage - modafinil anxiety buy provigil

Огноо:2021.07.12

Xckrio uvmjoo

can i buy 10mg prednisone over the counter - where can i buy prednisone without a prescription prednisone price

Огноо:2021.07.11

Cvlewy vlqpdp

ed pills comparison - home remedies for erectile dysfunction erection pills that work

Огноо:2021.07.09

Urbaal yryazj

dapoxetine pills - viagra with dapoxetine tadalafil 5 mg

Огноо:2021.07.07

Wwpnob yfbdrd

lasix furosemide - doxycycline 100mg tablets cost doxycycline brand name canada

Огноо:2021.07.05

Keyape khlxja

how to purchase viagra in uk - viagra 100 pill buy generic sildenafil in usa

Огноо:2021.07.03

Xmhqdq pauezi

buy stromectol online uk - buy ivermectin canada ivermectin 0.5 lotion

Огноо:2021.07.02

Guvnwb auproy

prednisolone 5mg for sale - prednisolone acetate prednisolone pack

Огноо:2021.06.30

Cmzpqz focern

citromax - azithromycin 100mg online order zithromax 250mg

Огноо:2021.06.28

Rftmdh kpnjdg

lyrica 300 mg buy - 900mg lyrica buy lyrica

Огноо:2021.06.26

Ixulph klrksx

prednisone 20 mg buy online - prednisone 2.5 mg tablet cheapest prednisone no prescription

Огноо:2021.06.22

Revsef jfucmc

buy discount cialis - buy cheap tadalafil online usa buy cialis 5mg canada

Огноо:2021.06.20

Xjlsot ieiccx

viagra online without a prescription - viagra online no rx sildenafil canada buy

Огноо:2021.06.18

Hmpxby tpscob

ivermectine - ivermectin lotion stromectol south africa

Огноо:2021.06.16

Qdhgfu zadpih

buy brand vardenafil - does vardenafil work order vardenafil generic

Огноо:2021.06.14

Yscggd krscsx

buy vardenafil with no prescription - how much does vardenafil cost buy generic vardenafil 10 mg

Огноо:2021.06.12

Mkcxag ananrd

viagra 100mg tabs - can you buy viagra over the counter viagra soft 50mg

Огноо:2021.06.11

Vyzcgv dzoovj

cialis online 40mg - cialis brand cialis 80 mg price

Огноо:2021.06.08

Mumdsf hoycwj

canadian pharmacy 24 - canadian online pharmacy reviews northwest canadian pharmacy

Огноо:2021.06.07

Pjbpex vlqror

acheter vardenafil - penny vardenafil generic buy vardenafil line

Огноо:2021.06.03

Icatnv bsiuhm

amoxil 500mg - amoxicillin over counter amoxicillin for sale in usa without px

Огноо:2021.06.01

Gyatxp zzoglz

synthroid thyroid - levothyroxine 150 mcg coupon price for 125 mcg synthroid

Огноо:2021.05.30

Otedca xejdrl

buy tadalafil 5 mg - cialis super active australia cost of cialis generic

Огноо:2021.05.26

Gbhahl awcmji

where can i buy generic cialis - cialis super active vs professional tadalafil tablets uk

Огноо:2021.05.24

Gqhswr uusnyx

bactrim 4800 - generic bactrim online bactrim without prescription

Огноо:2021.05.22

Ozmonm fanqmj

comprar viagra femenina - comprar viagra india farmacia online viagra

Огноо:2021.05.20

Bxicpp klbvfq

ed pills comparison - shark tank korean ed pills vitality ed pills dr oz

Огноо:2021.05.16

Uqowtx gymtxg

ranbaxy ed pills - chinese medicine for erectile dysfunction buy ed pill without presciption

Огноо:2021.05.14

Gdtgdf hrygax

plavix price compare - plavix canada price plavix 300

Огноо:2021.05.12

Mikkap uadhme

stromectol xl - price of ivermectin tablets ivermectin 50ml

Огноо:2021.05.09

Jwulst bzlyjt

ivermectin 80 mg - ivermectin for animals ivermectin 12mg

Огноо:2021.05.07

Dmbmlv gwyagx

ivermectin pills - stromectol canada stromectol tablets

Огноо:2021.05.02

Dfusez ntkzrl

ivermectin usa price - ivermectin 3mg price cost of ivermectin 3mg tablets

Огноо:2021.05.01

Ailqwc cnmzmq

nexium tablets over the counter - zofran 4 mg tablet price can you buy zofran over the counter in canada

Огноо:2021.04.29

Qnudit qoryft

lyrica 500 mg - lyrica prices in canada lyrica 225 mg cost

Огноо:2021.04.28

Nyhacb xkhstl

viagra price online - comprar viagra generico online entrega 24 horas where do you get viagra

Огноо:2021.04.27

Холбоотой мэдээлэл

2018-09-25 1415
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ДОКТОР, ПРОФЕССОР Б.ЦОГОО: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ 2019 ОНЫ 1 САРЫН 1-НЭЭС ЭХЛЭН МӨРДӨНӨ.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ДОКТОР, ПРОФЕССОР Б.ЦОГОО: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ...

2016-02-16 3174
Сул орон тоог нөхөх тухай

Орхон аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог ...

2016-05-19 1585
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 05 дугаар сарын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АЖИЛЛАДАГ ПАВИЛЬОН, ХОТЫН ТӨВД БАЙРЛАСАН ГРАЖУУДЫН АСУУДЛААР АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

2021-08-03 702

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.08.03-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-08-03 46

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-08-02 41

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-08-02 43

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 321

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 886

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 68

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 59

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 486

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 287

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.84.188
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 27 Онлайн
  • 10795 Өнөөдөр
  • 16011 Өчигдөр
  • 56378 Долоо хоногт
  • 64461 Сүүлийн сард
  • 5645425 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  973

Facebook

Цаг агаар