ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН КОМИССЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Аймгийн Засаг дарга Д.Батлутын баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

 

Ø Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга,

Ø Эрүүл мэндийн газрын дарга,

Ø Хүнс, ХААГ-ын дарга,

Ø Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга,

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Соёлчхүүгийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

 

Ø Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн дарга,

Ø Санхүү, төрийн сангийн  хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулан явууллаа.

Сул орон тооны захиалгын  дагуу аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  нийтэд “Хотын шуудан” сонины 2016 оны 059/159/, Нар туссан цаг сонины 2016 оны 38/176, Шинэ мэдээ сонины 26/1027 болон www.erdenet.gov.mn, www.csc.gov.mn, www.erdenetnews.mn сайтуудаар зарлан мэдээлж, 2016 оны 12 дугаар сарын 05,06-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 214 тоот өрөө, Нэг цонхны үйлчилгээнд цахим хэлбэрээр Төрийн албаны зөвлөлийн програм ашиглан бүртгэлийг  явууллаа.

 

Зарлагдсан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд  бүгд 13  иргэн бүртгэгдсэн.

 
Үүнд:

Ø Боловсрол, соёл, урлагийн газрын даргын албан тушаалд 2,

Ø Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд 1,

Ø Хүнс, ХААГ-ын даргын албан тушаалд 2,

Ø Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын албан тушаалд 1,

Ø Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн даргын албан тушаалд 3,

Ø Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн  хэлтсийн даргын албан тушаалд 4 иргэн тус тус шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн.

 

            Сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлсэн 13 иргэнийг  2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 9.00 цагаас эхлэн ажлын хэсэг сорилын шалгалт  авахаар бэлтгэсэн компьютерийн танхимд цахим үнэмлэхийг шалган оруулсан.

Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар  зөвлөлийн дарга Д.Соёлчхүү шалгуулагч нарт сонгон шалгаруулалтын комисс томилсон тухай тогтоолыг танилцуулсан ба Сонгон шалгаруулалтын комиссын дарга Ш.Ганболд сонгон шалгаруулалтын талаар танилцуулга хийж, зааварчилгаа өгөв.

12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09 цагаас сорилын шалгалтыг эхлүүллээ. Энэ үед  шалгуулагчид  болон комиссын гишүүд бүгд байсан. Сорилын шалгалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн сэлгээний програм ашиглан цахим хэлбэрээр авсан.

      Сорилын шалгалтад оролцсон 13 иргэнээс 10 иргэн тухайн албан тушаалд шаардагдах эрх зүйн болон удирдахуйн ухааны онол, арга зүйн мэдлэгийн шалгалтад 12 ба түүнээс дээш оноо авч дараагийн шалгалт болох мэдээллийн технилогийн ур чадварын шалгалтыг мөн цахим хэлбэрээр өгсөн.

     Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016  оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор  байгуулагдсан комисс дээр нэр дурдсан албан тушаалуудад томилогдох удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтыг Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ийг баримтлан дор дурдсан байдлаар сонгон шалгаруулалтад оролцогчдыг гурван үе шаттай /нэгд.  боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага г.м,хоёрт.удирдах ур чадварын төвшин, гадаад хэл, компьютерийн хэрэглээний программд ажиллах чадвар, шийдвэрийн төсөл бэлтгүүлэх, түүний бүтэц, утга санааг гаргасан байдал, гуравт. харилцан ойлголцох түвшинг тогтоохоор хүн нэг бүртэй ярилцлага зохион байгуулж/-гаар 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр шалгаруулж уг албан тушаалын шаардлагыг хэрхэн хангаж буйг үнэлэв.

    Сонгон шалгаруулалтад 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 10иргэний  шалгалтын үнэлгээг ажлын байр тус бүрээр гарган энэхүү тайлангийн хоёрдугаар  хавсралтад тусгасан. 

     Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, /нэг нэр дэвшигчийг дэвшүүлэх/ Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”-ын 33, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ын 6.1 дэх заалтыг  баримтлан комиссын хуралдаанаар хэлэлцээд сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн:

-Жаамаахүүгийн Бат-Амгаланг  Боловсрол, соёл, урлагийн газрын даргын албан тушаалд,

-Мажигсүрэнгийн Баттүвшинг Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд,

-Жамбалдоржийн Бат-Өлзий, Одонхүүгийн Оюунтунгалаг нарыг Хүнс, ХААГ-ын даргын албан тушаалд,

-Даваагийн Цолмонг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын албан тушаалд,

-Алагаагийн Бумансор, Сандагдоржийн Мөнхцэцэг нарыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Нямжавын Бямбацэцэг, Батбаярын Мөнхзул, Дагвасүмбэрэлийн Лхагва нарыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн  хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгүүлж,

 удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн:

-Жаамаахүүгийн Бат-Амгаланг  Боловсрол, соёл, урлагийн газрын даргын албан тушаалд,

-Мажигсүрэнгийн Баттүвшинг Эрүүл мэндийн газрын даргын албан тушаалд,

-Жамбалдоржийн Бат-Өлзийг  Хүнс, ХААГ-ын даргын албан тушаалд,

-Даваагийн Цолмонг Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын албан тушаалд томилуулахаар аймгийн Засаг дарга Д.Батлутад,

-Алагаагийн Бумансорыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын  хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Нямжавын Бямбацэцэгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн  хэлтсийн даргын албан тушаалд  томилуулахаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Соёлчхүүд тус тус нэр дэвшүүлэх саналыг аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэсэн.

 
 

КОМИССЫН ДАРГА                                                Ш.ГАНБОЛД

                                    ГИШҮҮД                                                                     Б.ЦЭРЭННАДМИД
                                                                                                                        Л.ТҮМЭННАСАН
                                                                                                                        Ж.ИДЭРБАЯР

                                    НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                     Ч.БАЯНЖАРГАЛ

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2021-07-01 82
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Баян-Өндөр сумын Булаг, Их залуу багийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2017-01-25 2695
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ 01-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН 04, 05-Р ТОГТООЛ, ДҮГНЭЛТ

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцөд бүртгэх, нэр дэвшүүлэх тухай

2017-04-28 1021
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн хуралдааныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15.10 цагаас аймгийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 493

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 446

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 257

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 134

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 96

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 78

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 60

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 46 Онлайн
  • 11638 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 102317 Долоо хоногт
  • 589917 Сүүлийн сард
  • 5569592 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар