Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

· 26 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·  Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 3 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·  Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 26 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·   Газар өмчлөх хүсэлтэй 33 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч “Газар өмчлөх тухай захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна. 

·    Газар хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзсан 30 иргэний өргөдөл хүсэлт, гэрээг хүлээн авч “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох” захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна.

 Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·   Газар эзэмшигч иргэд, ААНБ - ын газрын төлбөрийн 3-р сарын тайланг гаргаж дуусгав. Газрын төлбөрөөс эхний  улирлын байдлаар 2 064 388 912  төгрөгийн орлого орон нутгийн төсөвт төвлөрсөн байна.

·     Аймгийн хэмжээнд "Газрын харилцааны талаар 2016 онд баримтлах бодлого"-д тусгагдсаны дагуу  аймгийн Засаг даргын А/64-р захирамжаар    орон сууцны 7-р хороололд нийтийн орон сууцны, Зэст багийн нутагт  хөгжмийн түүхийн музейн зориулалтаар  газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж  төсөл сонгон шалгаруулалтад шалгарсан иргэн ААНБ -уудтай гэрээ байгууллаа.

·      Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай захирамжийн төслийг ЗДТГ - ын ХБХ -т хүргүүлэв.

·       Иргэд ААНБ -аас ирүүлсэн хүсэлтэд тухай бүрд нь хариуг өгч, газрын төлбөрийн өр авлагын тооцоог хийж акт үйлдэж, өр барагдуулах ажлыг хийж  байна.

 Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

·    Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 4 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·  Хаягийн төслийн зургийг хийх багуудын гудамж зам талбай, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж Геокад ХХК-ний хүргүүлж, хурлын тэмдэглэл үйлдсэн.

·    11-р хороололд 2 иргэнд газрыг хүлээлгэн өгсөн.

·  Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойг угтаж хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор ухсан нүх, эвдэрсэн хашааг сэргээж, ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлэх арга хэмжээний хүрээнд Байгаль орчны албанд Баян-Өндөр сумын ойр орчмын зургийг хэвлэж өгсөн.

·  Хотын төвд үйл ажиллагаа явууулж байгаа ИААНБ-ын павильонууд инженерийн шугам сүлжээний дээр барьсан болон хамгаалалтын зурвас, хүүхдийн тоглоомын талбай, автозамын хамгаалалтын зурвас, өргөтгөх хэсэг орсон талаар судалгаа гаргаж хүргүүлсэн.

·   Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдөл засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх ажлын туслан гүйцэтгэгч “Тэгш хэм групп”ХХК-ний бүртгэл холболтыг шалгаж үзэх ажил хийгдэж байна.

·   Орхон аймгийн Геодезийн тулгуур сүлжээг шинэчлэх ажлын даалгаврыг ГХБГЗЗГазрын ГЗЗХэлтэсийн холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран боловсруулж батлуулан ажиллаж байна.

 Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 ·   Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллав

·     70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 8 иргэний өргөдлийг газар дээр нь очин судалж хянан шалгаж хариуг өгөв.

 Газрын кадастрын чиглэлээр:    

·   Кадастрын мэдээллийн сангаас 31 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·   6 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

 Барилгын чиглэлээр:

·     Барилга ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн  3аж ахуйн нэгжийн материалын бүрдэлт хангагдаж, ашиглалтад хүлээн авах комиссыг зохион байгуулав. / Гок гарден 2р блок орон сууц , Яргуйт багийн Овоотын хэсгийн гэрэлтүүлэг, Шанд багийн гэрэлтүүлэг /

·   Ажил эхлүүлэх , сунгах зөвшөөрөл авахаар материал ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцаж бүрдэлт хангуулж зөвшөөрөл олгов.

·   Эрүүл мэндийн цогц төвийн барилгын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс оос  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргуулах ажил хийгдэж , акт үйлдэж дугаар олгов.

·  Хөгжлийн бодлогын хэлтсээс ирүүлсэн хүснэгтийн  дагуу хөрөнгө оруулалтын ажлуудын судалгааг гаргаж   мэйлээр хүргүүлэв.

·    2016 оны 04 сарын 18 нд зохиогдох Барилгын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд оролцох ажлын зар хүргэн бэлтгэл хангах ажил хийгдэв.

·    Барилга салбар үүсэж хөгжсөний 90 жилийн ойг угтан  2 иргэнийг шагнаж урамшуулахаар  Эрдэнэ  багаас санал дэвшүүлэн тодорхойлсныг дэмжиж,БХБЯ нд  материалыг уламжлан хүргүүлэв.

Лабораторын чиглэлээр:  

 дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

1.

 

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1. “Ноён конкрит”  ХХК-ий  9 ш бетоны дээжийг хүлээн авч шинжилгээ хийгдэв.

2.   “Нью гранд” ХХК-ий хайрганы  дээжийг шинжилгээнд хамрууллаа.

3. 3 ААНБ-д  үйл ажиллагааны зөвлөгөө өгөв.

4.   “ХАБЭА”  үндэсний 4-р зөвөлгөөнд   16 ААНБ-ын 25 төлөөлөгчийг бүртгэж хамруулав.

 2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

5. Хагас жилийн төлөвлөгөөтэй холбоотой ажлууд хийгдэж байна.

6. 3-р улирлын  төлөвлөгөөний  гүйцэтгэлийг гаргаж байна.

7. Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

·    Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг /2016.04.04-2016.04.08/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

·     Орхон аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/133 дугаар захирамжийн дагуу дараах зориулалтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны мэдээллийг  байгууллагын Facebook хуудcаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэж байна.

 

   Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

 

 

4

Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

 

 

5

Эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт гаргах

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2015-11-01 1361
Биеийн тамир, спортын газрын 7 хоногийн мэдээ

Аймгийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/284 тоот захирамжаар батлагдсан “Аялал ...

2016-08-08 2092
ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2021-07-26 494

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 459

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 446

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 257

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 134

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА “ШИЛЭН” БОЛНО

2021-07-30 96

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 78

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 77

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 60

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-07-26 33

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.204.48.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 67 Онлайн
  • 11755 Өнөөдөр
  • 24655 Өчигдөр
  • 102434 Долоо хоногт
  • 590034 Сүүлийн сард
  • 5569709 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  970

Facebook

Цаг агаар