Сул орон тоог нөхөх тухай

 

Орхон  аймгийн  нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх  тухай

 
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Орхон  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.
Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.
 
Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр  2016  оны 02 дугаар сарын  26-ны  өдөр  хүртэл 10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.
Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.
Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА
1.     Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
2.     Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
3.     Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
·          Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
·          Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
·          Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
·          Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
·          “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
·          Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт
Жич:        “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
 
·          Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70357899 70350778 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.


ОРХОН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Албан тушаалын нэр

Ангилал зэрэглэл

Ажлын байрны тоо

Нэр 

Хариуцах асуудал

Албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

 Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага 

1

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Нийтийн биеийн тамир чийрэгжүүлэлтээр мэргэшсэн, спортын аль нэг төрлөөр  зэрэгтэй байх

Мэргэжлээрээ   ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах,  Монгол хэл бичгийн дүрэм,төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын  мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх,төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих, нууц хадгалах

2

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл  мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Аль нэг чиглэлээр /дотор, хүүхэд, өрх/ нарийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 2-оос  дээш ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах, Монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан  хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх,төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих, нууц хадгалах

3

Эрүүл мэндийн газар мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Яаралтай тусламжийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ  2-оос дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах,Монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн  стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх,төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих, нууц хадгалах

4

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Уламжлалт анагаах ухаан сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Уламжлалт, нөхөн сэргээхээр мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр  ажиллах, Монгол  хэл бичгийн  дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх,төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих, нууц хадгалах

5

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 2-оос   дээш ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах,  Монгол хэл бичгийн дүрэм,төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын  мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх,төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих, нууц хадгалах

6

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

2

Мэргэжилтэн

Халдварт өвчний танадалт сэргийлэлт хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Халдвар судлаач, эрүүл ахуйч

Халдвар судлаач, эрүүл ахуйч, тархвар судлаачийн мэргэшилтэй

Мэргэжлээрээ  ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах,  Монгол хэл бичгийн дүрэм,төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын  мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх,төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих, нууц хадгалах

7

Эрүүл мэндийн газар

ТЗ-5

1

Мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт хариуцах

Эдийн засгийн болон анагаах  ухааны магистр

АШУҮИС-ийг Эрүүл мэндийн эдийн засагчаар төгссөн

Эдийн засгийн болон анагаах  ухааны магистр

Мэргэжлээрээ  5-аас дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажиллах, Монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан  хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хууль дээдлэх, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг  сахих, Нууц хадгалах

8

Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа

ТЗ-6

1

Газрын доорх усны нөөц, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Газрын доорх усны тооцоо судалгаа, усны нөөц ашиглалт хариуцах

Магистр түүнээс дээш

Усны чиглэлийн аль нэг болон инженер геологи, геоэкологич мэргэжилтэй

Усны болон байгалийн ухааны менежментээр  мэргэшсэн байх

Төр болон төрийн бус байгууллага хувийн хэвшилд ажилласан байх

Бусдыг манлайлах,  асуудал шийдвэрлэх, боловсруулах, зохион байгуулах компьютер англи, орос хэлний анхан шатны мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрлэлтгүй сахих, 4-11 сар хүртэл хээр ажиллах чадвартай

9

Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа

ТЗ-5

1

Сургалт олон нийт,  төлөвлөлт /бичиг хэрэг/  хариуцсан мэргэжилтэн

Усны менежментийн тухай ойлголтыг олон нийтэд таниулан сурталчлах ажлыг  сав газрын хэмжээнд зохион байгуулах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Эрх зүйч, усны аль нэг чиглэлийн мэргэжилтэй

Усны болон байгалийн ухааны менежментээр  мэргэшсэн байх

Төр болон төрийн бус байгууллага хувийн хэвшилд ажилласан байх

Бусдыг манлайлах,  асуудал шийдвэрлэх, боловсруулах, зохион байгуулах компьютер англи, орос хэлний анхан шатны мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн  хэм хэмжээг хэлбэрлэлтгүй сахих 4-11 сар хүртэл  хээр ажиллах чадвартай

10

Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа

ТЗ-5

1

Усны барилга байгууламж, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

Усны барилга байгууламжийн талаар хяналт тавих, дүгнэлт гаргах ХАА ус ашиглалт  хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Гидротехникч усны барилга байгууламжийн инженер

Ус хангамжийн барилга, ус хангамж  ариутгах татуургын угсралт,  засвар ашиглалтын чиглэлээр  мэргэшсэн байх

Төр болон төрийн бус байгууллага хувийн хэвшилд ажилласан байх

Бусдыг манлайлах,  асуудал шийдвэрлэх, боловсруулах, зохион байгуулах компьютер англи, орос хэлний анхан шатны мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрлэлтгүй сахих, 4-11 сар хүртэл хээр ажиллах чадвартай

11

Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа

ТЗ-5

1

Гадаргын усны нөөц, чанар, экологи  хариуцсан мэргэжилтэн

Гадаргын усны нөөц тооцоо судалгаа, усны нөөц ашиглалт чанар экологийн  асуудал хариуцах

Бакалавр болон түүнээс дээш

Ус судлаач, усны менежмент

Усны болон байгалийн ухааны менежментээр  мэргэшсэн байх

Төр болон төрийн бус байгууллага хувийн хэвшилд ажилласан байх

Бусдыг манлайлах,  асуудал шийдвэрлэх, боловсруулах, зохион байгуулах компьютер англи, орос хэлний анхан шатны мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрлэлтгүй сахих, 4-11 сар хүртэл хээр ажиллах чадвартай


Туслах түшмэл

Албан тушаалын нэр

Ангилал зэрэглэл

Ажлын байрны тоо

Нэр 

Хариуцах асуудал

Албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

 Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага 

1

Жаргалант сумын ЗДТГ

ТЗ-3

1

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал

Дээд, бакалавр

Малын их эмч

Мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай

 

 -Албан бичиг боловсруулах чадвартай байх-Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

Төрийн хууль, Төрийн  захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

2

Жаргалант сумын ЗДТГ

ТЗ-1

1

Улаантолгой баг

Багийн зохион байгуулагч

Дээд, бакалавр

Мэргэжил харгалзахгүй

Бичиг хэрэг боловсруулах чадвартай

 

Бичиг хэрэг төлөвлөх, боловсруулах, ажил төлөвлөх, зохион байгуулах, мэдээ тайлан боловсруулах, компьютерийн  хэрэглээний  программ дээр ажиллах чадвартай

Төрийн хууль, Төрийн  захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-01-22 1770
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 01 сарын 22-ны өдрийн хуралдаан аймгийн ...

2018-03-14 2278
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн III хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 15.00 цагаас ...

2016-12-20 1208
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 5 Онлайн
  • 119 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1972 Долоо хоногт
  • 32192 Сүүлийн сард
  • 6527578 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар