ӨНГӨРСӨН ДОЛОО ХОНОГТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний талаар хийгдсэн хяналт шалгалт
Төлөвлөгөөт шалгалт: - МХЕГ-ын 2013 нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу үр тарианы аж ахуйн нэгж-3, гурилын үйлдвэрийн аж ахуйн нэгж-3, төмс хүнсний ногоо агуулах, зоорийн аж ахуй-2, “Чацаргана” хөтөлбөрт хамрагдсан 8 аж ахуйн нэгж, 7 иргэний явц байдалд Хүнсний чанар аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Ц.Булган, ХХААЖДҮГ-тай хамтарсан хяналт шалгалтыг хийлээ. Шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэдийг МХЕГ-аас баталсан 3 төрлийн хяналтын хуудсаар шалгахад 8 аж ахуйн нэгж бага эрсдэлтэй дүгнэгдсэн. Шалгалтын явцад нийт 44 зөрчил илрүүлж газар дээр нь 8-г арилгуулж, илэрсэн зөрчилтэй нь холбогдуулан 5 аж ахуйн нэгжид 36 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага үйлдсэн. Шалгалтын  дүнг газрын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хугацаанд нь МХЕГ-т хүргүүлсэн.
- Ургамал, хорио цээрийн чиглэлээр хяналтанд байдаг аж ахуйн нэгж, иргэдийн эрсдэлийн үнэлгээг гаргаж, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнд өглөө.
- Эм хангамжийн байгууллагуудад хийгдэх хяналт шалгалт үргэлжлэн хийгдэнэ.
Төлөвлөгөөт бус шалгалт: - МХЕГ-ын даргын 2013 оны 09 –р сарын 16 ны өдрийн 235 тоот “Улсын байцаагч  ажиллуулах тухай” тушаалын дагуу Аймгийн 2014оны намрын мал нядалгаа эхэлсэнтэй холбоотой Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн мал нядалгаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. 2013 оны 9-р сарын 12 ны өдрөөс нядалгаа эхлэж 4270 толгой үхэр нядалгаанд оруулж 615,9 тн мах үйлдвэрлэж, нөөцөд зах зээлээс 56 гулууз буюу 10,4 үхрийн мах худалдан авч, 1499 толгой хонь нядалгаанд оруулж 30,5 мах үйлдвэрлэж, нөөцөд зах зээлээс 6397 ширхэг  гулууз буюу 138 тн  хонины  мах худалдан авч, 107 толгой ямаа  нядалгаанд оруулж 1,8 мах үйлдвэрлэж, нөөцөд зах зээлээс 2573 ширхэг  гулууз буюу 51,9 тн  ямааны  мах худалдан авч нийт 848,5 тн мах бэлтгэж, улсын нөөцөд 100 тн мах тушаасан байна.

Жаргалант  сумдын ЗДГ-аас ирүүлсэн 2013 оны 10 сарын 17-ны  өдрийн  03/1263 тоот  албан бичгийн дагуу Жаргалант  сумдын анхан шатны 2 мал эмнэлгийн нэгж/ “Зэст ус”, “Сэлэнгэ ачуут”/   нийт 102 өрхийн  5071  толгой адуунд   ямлуур, нийт 283 өрхийн 9717  толгой үхэрт  сүрьеэлүүр тарьсан, тандах шинжилгээгээр өвчтэй болон сэжигтэй мал илрээгүй тухай дүгнэлтийг гарсан болно.
2013 оны иргэн аж ахуйн нэгжийн эрсдэл үнэлэх праграммд 8 мал эмнэлэг, 3 махны үйлдвэр, МАА үйлдэрлэл эрхэлдэг 16 үнээний фермер, 7 гахайн аж ахуй фермер, 1 шувууны аж ахуйн эрсдэлийг үнэлж бүртгүүлэв. Мал, аж ахуйн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулж шаардлага хангасан 5 дүгнэлт гаргалаа.

 МХГ, ТГ, ЦГ, ГГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран ТГ болон иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу дээрх байгууллагын дарга нарын баталсан 14/03/015/247 тоот удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт бус шалгалтын аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нөхөн үржихүйн эмлнэгүүдийн үйл ажиллагаанд “Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн холбогдох заалт, ЭМС-ын эмийн холбогдолтой тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, эмийн чанарын баталгаа, дагалдах баримт бичиг хугацаа, тээвэрлэлт, хадгалалт хамгаалалт, эм эмнэлгийг хэрэгслийг худалдан борлуулж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтанд 5 ААН хамрагдаж, 35 зөрчил илрүүлж, газар дээр нь 20% арилгуулж, илэрсэн зөрчилтэй холбогдуулж 1 ААН-д 300,0 мян:төг-н шийтгэвэр оногдуулж, 5 ААН-д 30 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага өгсөн.
Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналт шалгалт
Төлөвлөгөөт шалгалт: - МХЕГ-ын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө,  дагуу “Эрдэнэт Ус-ДТС”ОНӨХК-д гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг аймгийн Стандартчилал Хэмжилзүйн Хэлтсийн улсын шалгагчтай хамтран хийж гүйцэтгэв.  Шалгалтыг МХЕГ-ын баталсан 5.28.10 дугаартай “Усны тоолуурын хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах” хяналтын хуудсаар хийв. Шалгалтын явцад “Эрдэнэт Ус-ДТС”ОНӨХК-ийн харьяа гүний худаг, ус түгээх цэг болон хэрэглэгч байгууллагаас түүвэрлэн 32 аж ахуйн нэгж байгууллага, 45 айл өрхийн усны төлбөр тооцоонд ашиглаж буй тоолуурын хангалт, суурилуулалт, ашиглалт, баталгаажуулалтын байдалд хяналт шалгалтыг газар дээр нь хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. 5.28.10 дугаартай “Усны тооцооны хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах” хяналтын хуудсаар шалгахад бага эрсдэлтэй гэж дүгнэгдлээ. Цэвэр усны тоолуур бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагын 18.2%-ийн, айл өрхийн 30.5%-ийн усны төлбөр тооцоонд ашиглаж буй халуун, хүйтэн усны тоолуурыгхугацаанд нь ээлжит шалгалт тохируулга, улсын баталгаажуулалтанд хамруулаагүй байгаа нь Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9.2, 9.6  дахь заалтуудыг зөрчиж байна. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах үүрэг даалгавар бүхий улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага өгөв.
- Радио телевизийн сүлжээний газарт хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтаар дотоод хяналттай холбоотой 5 зөрчил илрүүлж газар дээр нь арилгуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Говил, Баянцагаан, Тосгон, хороолуудын телевизийн сувгийн гаралтын хэмжилтийг холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран хийж байна.
-Ашиглалтын болон хайгуулын лицензтэй ААНБ, баяжуулах үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийгдсэн. Шалгалтанд А лицензтэй 6, Х лицензтэй 5, баяжуулах 4 үйлдвэр хамрагдаж, эрсдэл багатай үнэлэгдсэн.
- “Их хаадын цуваа” ХХК нь геодезийн RP-1 цэгийг шороогоор дарсан байсан зөрчлийг илрүүлж газар дээр нь арилгуулсан.
Төлөвлөгөөт бус шалгалт: -  Авто зам сэтэлсэн ААНБ-уудад үзлэг шалгалт хийж, “Ган хүлэг” ХХК-д 150,0 мян.төг, “Шуурхай цонх” ХХК-д 100,0 мян.төг-н торгуулийн арга хэмжээ авч, зөрчил арилгуулах хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.
- ХЗА-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу залуучууд болон хантайн гудамжны хатуу хучилттай авто замын ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
-“Баян-Орхон дэлгэрэх” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу гаднах явган замын ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт хийж, тухайн явган замыг эвдсэн ХХБанкны 407-р салбарт зөрчил арилгах хугацаатай албан шаардлага өгсөн.
- “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний БОЭТ-н гадна баригдаж байгаа хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажилд шалгалт хийж, 4 зөрчил илрүүлэн газар дээр нь арилгуулсан.
- БОЭТ-с ирүүлсэн гадна цахилгаан хангамжтай холбоотой хүсэлтийн дагуу шалгаж дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
- Орхон аймагт шинээр баригдсан “Марал” үйлчилгээний төвийн барилгыг ашиглалтанд хүлээж авах улсын комисст ажилласан.
Иргэн Балбийдоржоос ирүүлсэн халамжийн сангаас олгосон гэр нь шаардлага хангахгүй байгаа тухай гомдлын дагуу шалгалт хийж, ХҮХэлтэс, “Өөдрөг тэмүүлэл” ХХК-иудад тус бүр дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.
Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс
Төлөвлөгөөт шалгалт:  - ХХААЖДҮГазар, АЗДТГазар, Аймгийн Засаг даргын Нөөц сан, Шуудан үйлчилгээний  газрын 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт үргэлжлэн хийгдэнэ.
Төлөвлөгөөт бус шалгалт:  -Аймгийн Засаг Даргын 555 дугаар захирамжаар нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-уудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, 7 аж ахуйн нэгжид хяналт шалгалтыг хийж 1 аж ахуйн нэгжид албан шаардлага , 5 аж ахуйн нэгжид 1856167 төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн акт тавьсан.
- Өргөдөл гомдлын программд иргэний ирүүлсэн цалин хөлс, НДШ-тэй холбоотой гомдлын дагуу “Энх бүтэмж” ХХК-д  шалгалт хийж, илэрсэн зөрчилд  1 актаар 475675 төгрөгийн нөхөн төлбөр тооцсон.
Хилийн хяналт шалгалт
Төлөвлөгөөт бус шалгалт: - Экспорт, импортын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй 29 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4 иргэний 13 нэр төрлийн 3521,7 тн  бодис бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтанд хамруулж, нийт 33 мэдэгдэл олгосон. 
Хими-нянгийн хяналт шалгалт
Химийн лабораторид 16 сорьцонд 137 үзүүлэлт /Ундны ус 8-104, хүнсний бүтээгдэхүүний 3-12, Бэлэн хоол 4-20, аритгалын бодисын 1-1/ тус тус хийж гүйцэхэд ариутгалын бодисын/хлорамин/1 сорьц, ундны усны 1 сорьц ерөнхий хатуулаг, кальцийн ион, магнийн ионын үзүүлэлт, 1 сорьц магнийн ионын үзүүлэлт тус тус стандартын шаардлага хангасангүй.
Нян судлалын лабораторид 41 сорьцонд 75 үзүүлэлт /Хүнсний 7 сорьцонд 21 үзүүлэлт, ундны усны 10 сорьцонд  30 үзүүлэлт, арчдасны 24 сорьцонд 24 үзүүлэлт/ тус тус шинжилгээ хийгдлээ.


 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It
really useful & it helped me out much. I hope to give
something back and aid others like you helped me. https://www.herpessymptomsinmen.org/where-to-buy-hydroxychloroquine/

Огноо:2021.06.11

tadalafil 5mg generic https://tadalafili.com/

Огноо:2021.06.03

best free dating site for serious relationships

free mens dating site
[url="http://datingsiteslet.com/?"]free dating site in us[/url]

Огноо:2021.05.28

skoolbeep

The school ERP system is the software platform on which the entire operations of the school are based. The software integrates the activities of all the departments seamlessly.
SCHOOL ERP SOFTWARE

Огноо:2021.05.25

abnaintuisyz

The school ERP system is the software platform on which the entire operations of the school are based. The software integrates the activities of all the departments seamlessly.
https://www.skoolbeep.com/blog/benefits-of-school-erp-software/

Огноо:2021.05.25

priligydapoxetinex

buy priligy online buy avanafil canada

Огноо:2021.05.23

order viagra super force reviews
cost of furosemide 40mg tablets
tadalafil india buy online cem pit

Огноо:2021.05.23

free personal ads

free dating ukrainian women
[url="http://allfreedatinghyp.com/?"]totally free philippines dating site[/url]

Огноо:2021.05.21

buy cialis australia paypal https://tadalafili.com/

Огноо:2021.05.20

Shri Vinayak Container

Thanks for Your article... Shri vinayak containers is leading supplier dealers and 15 KG Tin Container Manufacturer in India. If you are looking quality tin container in your area than you can enquireus.
Tin container Manufacturers in Jaipur
Tin container Manufacturers in India
Tin container Manufacturers in Kolkata
Tin container Manufacturers in Delhi
Tin container Manufacturers in Chennai
Tin container Manufacturers in Mumbai
Tin container Manufacturers in Bangalore
Tin container Manufacturers in Hyderabad
Tin container Manufacturers in Surat
Tin container Manufacturers in Ahmedabad
Tin container Manufacturers in vadodara

Огноо:2021.05.15

buying cialis online tadalafil online pharmacy india how to get cialis prescription online http://www.tadalafill.online/

Огноо:2021.05.15

independent escorts in jaipur

This weekend is useful for me, since this time I am breaking down this immense enlightening article here at my home.
Jaipur Call Girls
Jaipur Escorts
Jaipur Escorts Service
Escorts in Jaipur
Call Girls in Jaipur

Огноо:2021.05.14

Jaipur Escorts

I feel distinctly about it and love adapting also concerning this issue. In the event that conceivable, as you get authority, would you mind restoring your blog with additional data? It is unbelievably huge for me. Jaipur Call Girls
Jaipur Escorts
Jaipur Escorts Service
Escorts in Jaipur
Call Girls in Jaipur

Огноо:2021.05.14

Escorts in Jaipur

I began late and passed eventually your blog and have been analyzing along. I figured I would leave my first remark. Jaipur Escorts
Jaipur Call Girls
Jaipur Escorts Service
Escorts in Jaipur
Jaipur Escort

Огноо:2021.05.14

is bimatoprost safe to take women careprost what is the max dosage for
bimatoprost

Огноо:2021.05.14

what to expect from amoxil

Огноо:2021.05.13

jaipur escorts services

Jaipur Escort Service |
Sindhi Camp Escorts |
Bani Park Escorts |
Durgapura Escorts |
Mansarovar Escorts |
Vidhyadhar Nagar Escorts |
Malviya Nagar Escorts |
Raja Park Escorts |
Bais Godam Escorts |
Gopalpura Escorts |
Sanganer Escorts |
c-scheme Escorts |
Vaishali Nagar Escorts |
Bhankrota Escorts |
kukas Escorts |
Canadian Call Girls in Jaipur |
Asian Call Girls in Jaipur |
TV Serial Call Girls Jaipur |
Jaipur Premium Companion Escorts |
One Night Stand in Jaipur
Girlfriend Experience in Jaipur |
Female to Male Massage in Jaipur |
Escorts Employment in Jaipur |
Erotic Massage in Jaipur |
Celebrity Call Girls in Jaipur |
Body to Body Massage in Jaipur |
Punjabi Call Girls in Jaipur |
Housewife Call Girls in Jaipur |
Jaipur College Call Girls |
Jaipur Airhostess Call Girls |
Sensual Massage Service Jaipur |
Independent Escort Service in Jaipur |
Pink City Escorts |
Jodhpur Escort Service |
Pushkar Escorts Service |
Mount Abu Escorts |
Udaipur Escorts Service |
Ajmer Escorts Service |
Kishangarh Escorts Service |
Chandpole Escorts |
Sodala Escorts |
Jhotwara Escorts |
Amer Escorts |
Chomu Escorts |
Murlipura Escorts |
Heerapura Escorts |
Bagru Escorts |
Lal Khoti Escorts |
Ambabari Escorts |
Nirman Nagar Escorts |
Barkat Nagar Escorts |
Jagatpura Escorts |
Pratap Nagar Escorts |
Sitapura Escorts |
Sikar Road Escorts |
Agra Road Escorts |
Hasanpura Escorts |
Kalwar Escorts |
Dadi ka Phatak Escorts/ |
Achrol Escorts |
Triveni Nagar Escorts |
Jawahar Nagar Escorts |
MI Road Escorts |
Hawa Sadak Escorts |
Ajmer Road Escorts |
Tonk Road Escorts |
Jyoti Nagar Escorts |
Adarsh Nagar Escorts |
Bajaj Nagar Escorts |
Bapu Bazar Escorts |
Brahmpuri Escorts |
Chokhi Dhani Escorts |
Civil Lines Escorts |
Gandhi Nagar Escorts |
Gangori Bazar Escorts |
Jalupura Escorts |
Jamdoli Escorts |
Indra Bazar Escorts |
Janta Colony Escorts |
JLN Marg Escorts |
Johri Bazar Escorts |
Transport Nagar Escorts |
Tonk Phatak Escorts |
Vishwakarma Escorts |
Surajpole Bazar Escorts |
Tilak Nagar Escorts |
Subhash Nagar Escorts |
Sirsi Road Escorts |
Shyam Nagar Escorts |
Shastri Nagar Escorts |
Sansar Chand Road Escorts |
Rambagh Escorts |
Railway Station Escorts |
New Colony Escorts |
Mahesh Nagar Escorts |
Khatipura Escorts |
Imli Phatak Escorts |
Salasar Escorts Service |
Rewari Escorts Service |
Bhiwadi Escorts Service |
Jaisalmer Escorts Service |
Beawar Escorts Service |
Neemrana Escorts Service |
Nasirabad Escorts Service |
Delhi Escorts Service |
Goa Escorts Service |
Gurugram Escorts Service |
Mumbai Escorts Service |
Kolkata Escorts Service |
Dehradun Escorts Service |
Ahmedabad Escorts Service |
Surat Escorts Service |
Hyderabad Escorts Service |
Chennai Escorts Service |
Bangalore Escorts Service |
Lucknow Escorts Service |
Pune Escorts Service |
Nagpur Escorts Service |
Chandigarh Escorts Service |
Agra Escorts Service |
Raipur Escorts Service |
Manali Escorts Service |
Shimla Escorts Service |
Varanasi Escorts Service |
Bikaner Escorts Service |
Bhilwara Escorts Service |
Alwar Escorts Service |
Chittorgarh Escorts Service |
Noida Escorts Service |
Kanpur Escorts Service |
Indore Escorts Service |
Bhopal Escorts Service |
Gwalior Escorts Service |
Sagar Escorts Service |
Ludhiana Escorts Service |
Visakhapatnam Escorts Service |
Nashik Escorts Service |
Dwarika Escorts Service |
Navi Mumbai Escorts Service |
Coimbatore Escorts Service |
Madras Escorts Service |
Mysore Escorts Service |
Madurai Escorts Service |
Vijayawada Escorts Service |
Amritsar Escorts Service |
Haridwar Escorts Service |
Nainital Escorts Service |
Ujjain Escorts Service |
Vadodara Escorts Service |
Solapur Escorts Service |
Daman Escorts Service |
Pali Escorts Service |

Огноо:2021.05.12

Good article! We will be linking to this particularly great content on our website.
Keep up the great writing.

Огноо:2021.05.10

You can certainly see your expertise within the article you write.
The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.

Always follow your heart.

Огноо:2021.05.08

tinder online

how to use tinder , how to use tinder
[url="http://tinderentrar.com/?"]tinder app [/url]

Огноо:2021.05.07

donde comprar cialis generico
cheapest ventolin
buy benicar online canada cem pit

Огноо:2021.05.06

jaipur escorts services

Jaipur Escort Service |
Jaipur Escort Service |
Pushkar Escorts Service |
Ajmer Escorts Service |

Udaipur Escorts Service |
Jodhpur Escorts Service |
Mount Abu Escorts Service |
Kishangarh Escorts Service |

Огноо:2021.05.05

mail order cialis from canada
buy ventolin cheap
acquisto kamagra con paypal cem pit

Огноо:2021.05.04

hydroxychloroquine stock price today

Огноо:2021.05.04

wje tc jzal

buy clomid scams

Огноо:2021.05.03

where is amoxicillin manufactured

Огноо:2021.05.02

Bing Boom

cialis mood change cialis jelly online levitra viagra cialis review

Огноо:2021.04.30

cialis senza prescrizione medica
buying clomid cheap
where can i buy aldara cream uk cem pit

Огноо:2021.04.29

Koka Queen

Hey frndzzz, I am Seema Gupta age 23 and I am living in Jaipur, I am looking wise hot, and beautiful. I am interested in an open relationship, dating, fun, party, and whatever. Guys are single, divorced, and feeling sad in his life sure I will vanish loneliness from your life. I lots of crazy and romantic ideas to convert your Black and white life to colorful.
Call Girl Service in Jaipur

Огноо:2021.04.28

The Bharat Tent

Good content thanks for sharing... If you are looking for any types of tent like, wedding tent, school campaign tent, Army tent, Wedding tent manufacturer in India manufacturer, etc.

Огноо:2021.04.28

Get Top AOL

obtenir cialis tadalafil without a doctor prescription cialis oglasnik

Огноо:2021.04.26

call girls in Jaipur

Thanks for Your article..it gives us immense knowledge.Body massage gives you ultimate relief to your body.i would like to recommend each and everyone go for massage once in a week for ultimate relief. it will not only gives you relief but also increse your productivity.
https://www.meetvipgirls.com

Огноо:2021.04.22

fast cash advance

payday loans instant approval
[url="http://paydayloanusaone.com/?"]best payday loan [/url]

Огноо:2021.04.21

Hello my friend your blog is best 88887

price cialis uk https://cialisclub100.com/ cialis 2.5 mg coupon
fd237Hds72

Огноо:2021.04.17

plenty fish date site

free personals
[url="http://freedatingste.com/?"]dating sites free [/url]

Огноо:2021.04.14

viagra advertisement fbfdbvacldSailtBtjanitee

[url=https://50cialmen.com/]50cialmen.com[/url] [url=https://aazmencial.com/]aazmencial.com[/url] [url=https://joicialviaed.com/]joicialviaed.com[/url]

Огноо:2021.04.13

chewable viagra fdvdspobfbldSailtBtjanited

[url=https://60lmentop.com/]60lmentop.com[/url] [url=https://viamengo.com/]viamengo.com[/url] [url=https://didoviamen.com/]didoviamen.com[/url]

Огноо:2021.04.13

viagra experience fdvdspobfbldSailtBtjaniter

[url=https://60lmentop.com/]60lmentop.com[/url] [url=https://viamengo.com/]viamengo.com[/url] [url=https://didoviamen.com/]didoviamen.com[/url]

Огноо:2021.04.13

pharmacy jokes dgbvfdAnaguevtnuq

[url=https://hopeviagrin.com/]hopeviagrin.com[/url] [url=https://lightvigra.com/]lightvigra.com[/url] [url=https://xuypharmacyonline.com/]xuypharmacyonline.com[/url] [url=https://online21rxon.com/]online21rxon.com[/url] [url=https://happyrxpharmacy21.com/]happyrxpharmacy21.com[/url] [url=https://storerxpharmcanada.com/]storerxpharmcanada.com[/url]

Огноо:2021.04.13

sublingual viagra fdvdspobfbldSailtBtjanitev

[url=https://60lmentop.com/]60lmentop.com[/url] [url=https://viamengo.com/]viamengo.com[/url] [url=https://didoviamen.com/]didoviamen.com[/url]

Огноо:2021.04.13

open pharmacy near me afsbbfvufbcAnaguenyzhe

[url=https://qqllviagria.com/]qqllviagria.com[/url] [url=https://ssviagriia.com/]ssviagriia.com[/url] [url=https://canadianpharmnorx.com/]canadianpharmnorx.com[/url] [url=https://ggviagll.com/]ggviagll.com[/url] [url=https://viagerkr.com/]viagerkr.com[/url] [url=https://viagriyvik.com/]viagriyvik.com[/url]

Огноо:2021.04.12

pharmacy delivery dgbvfdAnaguedvkds

[url=https://hopeviagrin.com/]hopeviagrin.com[/url] [url=https://lightvigra.com/]lightvigra.com[/url] [url=https://xuypharmacyonline.com/]xuypharmacyonline.com[/url] [url=https://online21rxon.com/]online21rxon.com[/url] [url=https://happyrxpharmacy21.com/]happyrxpharmacy21.com[/url] [url=https://storerxpharmcanada.com/]storerxpharmcanada.com[/url]

Огноо:2021.04.12

uf college of pharmacy afsbbfvufbcAnaguednjei

[url=https://qqllviagria.com/]qqllviagria.com[/url] [url=https://ssviagriia.com/]ssviagriia.com[/url] [url=https://canadianpharmnorx.com/]canadianpharmnorx.com[/url] [url=https://ggviagll.com/]ggviagll.com[/url] [url=https://viagerkr.com/]viagerkr.com[/url] [url=https://viagriyvik.com/]viagriyvik.com[/url]

Огноо:2021.04.12

where to buy viagra tablets
buy prednisone no prescription
age to buy motrin cem pit

Огноо:2021.04.12

female viagra pill fbfdbvacldSailtBtjanitef

[url=https://50cialmen.com/]50cialmen.com[/url] [url=https://aazmencial.com/]aazmencial.com[/url] [url=https://joicialviaed.com/]joicialviaed.com[/url]

Огноо:2021.04.11

pharmacy floor lamp dgbvfdAnagueqnkln

[url=https://hopeviagrin.com/]hopeviagrin.com[/url] [url=https://lightvigra.com/]lightvigra.com[/url] [url=https://xuypharmacyonline.com/]xuypharmacyonline.com[/url] [url=https://online21rxon.com/]online21rxon.com[/url] [url=https://happyrxpharmacy21.com/]happyrxpharmacy21.com[/url] [url=https://storerxpharmcanada.com/]storerxpharmcanada.com[/url]

Огноо:2021.04.10

how much viagra can you take fbfdbvacldSailtBtjanitez

[url=https://50cialmen.com/]50cialmen.com[/url] [url=https://aazmencial.com/]aazmencial.com[/url] [url=https://joicialviaed.com/]joicialviaed.com[/url]

Огноо:2021.04.09

pharmacy walgreens afsbbfvufbcAnaguejeejv

[url=https://qqllviagria.com/]qqllviagria.com[/url] [url=https://ssviagriia.com/]ssviagriia.com[/url] [url=https://canadianpharmnorx.com/]canadianpharmnorx.com[/url] [url=https://ggviagll.com/]ggviagll.com[/url] [url=https://viagerkr.com/]viagerkr.com[/url] [url=https://viagriyvik.com/]viagriyvik.com[/url]

Огноо:2021.04.09

buy cheap viagra on line fdvdspobfbldSailtBtjanitem

[url=https://60lmentop.com/]60lmentop.com[/url] [url=https://viamengo.com/]viamengo.com[/url] [url=https://didoviamen.com/]didoviamen.com[/url]

Огноо:2021.04.08

kmart pharmacy hours afsbbfvufbcAnaguedldbj

[url=https://qqllviagria.com/]herb viagra for sale[/url] [url=https://ssviagriia.com/]is sildenafil 20 mg the same as viagra?[/url] [url=https://canadianpharmnorx.com/]walmart pharmacy prices[/url] [url=https://ggviagll.com/]viagra effect on women[/url] [url=https://viagerkr.com/]viagra fuck[/url] [url=https://viagriyvik.com/]for hims viagra[/url]

Огноо:2021.04.06

Холбоотой мэдээлэл

2015-01-12 1306
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ /2015.01.05-10/

“Хичээл-судалгаа-хөгжил” аймгийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, захирал, сургалтын менежер, ...

2020-11-22 594
ӨНӨӨДӨР ОРХОН АЙМАГТ БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДОЛ ГАРААГҮЙ БАЙНА

Өнөөдөр өглөө Эрүүл мэндийн яамнаас манай аймагт батлаглсан тохиолдол ахин илрээгүй гэх мэдээллийг өглөө. ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.234.252.109
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 393 Өнөөдөр
  • 11889 Өчигдөр
  • 393 Долоо хоногт
  • 190359 Сүүлийн сард
  • 4683455 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  950

Facebook

Цаг агаар