Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан төсөв

 

 

                                                                     Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар

 

 

                                               сарын 15-ны өдрийн .........дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

             
             
 

      2012 оны Замын сангийн шилжих үлдэгдлээр хийгдэх

 

 

                хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

 

             
             
 

Зардлын зориулалт

Хэмнэлтийн дүн

АИТХТ-ээр баталсан

Тодотгол

АИТХТ-ээр баталсан

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

1

Замын сангийн шилжих үлдэгдэл

177,780.90

     

 

 

2

Гэр хороолол доторхи сайжруулсан шороон замын засвар /Эрдэнэ, Баянцагаан багуудын хайрган хучилттай авто замын засвар/

 

30,000.00

 

30,000.00

 

 

3

Гэр хорооллын чиглэлийн автозамын хөвөө сэргээх, хайрган хучилт хийх /Шанд, Цагаанчулуут, Говил баг/

   

75,125.70

75,125.70

 

 

4

Яргуйт багийн нийтийн тээврийн замын трассын дагуу автогрейдерээр тэгшлэх чиг сэргээж түр зам байгуулах /Шинээр байгуулагдах баг/

   

10,000.00

10,000.00

 

 

5

Яргуйт багийн нийтийн тээврийн хатуу хучилттай автозамын зураг төсөл боловсруулах

   

45,000.00

45,000.00

 

 

6

Хотын доторхи автозамд босоо тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

   

17,655.20

17,655.20

 

 

ДҮН

177,780.90

30,000.00

147,780.90

177,780.90

 

                             

 

 

             Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар

 

 

                                               сарын 15-ны өдрийн .........дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

         

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмнэлтээс зарцуулах

 

 

хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

 

 
           

 

 
           

 

 

Зардлын зориулалт

Хэмнэлтийн дүн

АИТХТ-ээр баталсан

Тодотгол

АИТХТ-ээр баталсан

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 

1

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэмнэлт

75,261.20

     

 

 

2

Баян-Өндөр сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх зардал

 

36,000.00

 

36,000.00

 

 

3

Жаргалант сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх зардал

 

6,500.00

 

6,500.00

 

 

4

Дэгдээхэй цэцэрлэгийн барилгын засвар

   

6,300.00

6,300.00

 

 

5

Дэгдээхэй цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар

   

10,000.00

10,000.00

 

 

6

Оюу цэцэрлэгийн барилгын засвар

   

7,000.00

7,000.00

 

 

7

ХГБХХэлтэс /Янзага зусланд шинээр баригдсан 2 байрны зөрүү санхүүжилт/

   

9,461.20

9,461.20

 

 

ДҮН

75,261.20

42,500.00

32,761.20

75,261.20

 

 
                         

 

 

 

 

 

                                                       Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар

 

 

                                 сарын 15-ны өдрийн .........дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

 

   

 

         

ЭРДЭНЭТ САНГИЙН  ОРЛОГО, ТУС САНГААС САНХҮҮЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 

 ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР,  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОДОТГОСОН ЗАРДЛЫН ЖАГСААЛТ

 

         
         

ОРЛОГО

 

ТӨРӨЛ

АИТХТ-Р БАТАЛСАН

ТОДОТГОЛ

АИТХТ-Р БАТАЛСАН

 

1

Түрээсийн орлого

329,936.40

 

329,936.40

 

2

Газрын дуудлага худалдаа, төсөл шалгаруулалтаар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааны  орлого

170,000.00

 

170,000.00

 

3

Реклам, сурталчилгааны самбараас орох орлого

15,000.00

 

15,000.00

 

4

Дуудлага худалдааны орлого /автомашин/

64,000.00

 

64,000.00

 

5

Эрдэнэт сангийн чөлөөт үлдэгдлийн хүүгийн орлого

64,600.00

45,000.00

109,600.00

 

6

АЗДТГ, "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажлын санхүүжилт

130,000.00

 

130,000.00

 

7

1-р цэцэрлэгийн засвар /хэмнэлт/

66,505.00

 

66,505.00

 

8

1-р цэцэрлэгийн засвар /хэмнэлт/

40,000.00

 

40,000.00

 

9

Эрдэнэт сангийн чөлөөт үлдэгдлийн хүүгийн орлого

29,600.00

 

29,600.00

 

10

Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын  ажлын хэмнэлт

226,515.00

 

226,515.00

 

ОРЛОГЫН ДҮН

1,136,156.40

45,000.00

1,181,156.40

 

ЗАРЛАГА

 

ТӨРӨЛ

АИТХТ-Р БАТАЛСАН

ТОДОТГОЛ

АИТХТ-Р БАТАЛСАН

 

1

Өмчийн харилцааны газрын үйл ажиллагааны зардал

145,212.70

 

145,212.70

 

2

Сангийн ажилтны цалин, НДШ, бичиг хэргийн зардал

7,725.00

 

7,725.00

 

3

"Эрдэнэт ус ДТС" ОНӨХК-ийн цэвэр усны бойлурын харуул хамгаалалтын зардал /816-р анги/

56,082.90

 

56,082.90

 

4

Иргэн Д.Цэцэгдэлгэр /хувцас оёсоны ажлын хөлс/ Аймгийн Сум Дундын Шүүхийн шийдвэр №777

6,175.40

 

6,175.40

 

5

ОБГ-т авто механик шат, авто өргөгч /Солонгос улсаас тээвэрлэн авчирхад гарах тээврийн зардал/

60,000.00

(60,000.00)

-

 

6

Нийтийн эзэмшлийн газрын байршил, төрөл, хэмжээг тогтоох тооллого, кадастрын зураглалын ажлыг хийж гүйцэтгэх

20,000.00

 

20,000.00

 

7

Хэмжилт зураглал нь хийгдэж хэмжээ, байршил нь тогтоогдсон нийтийн эзэмшлийн газруудыг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж гэрчилгээжүүлэх ажлыг эхлүүлэх

10,000.00

 

10,000.00

 

8

Газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын кадастрын зураглалыг олон улсын геодезийн WGS-84 солбицол, UTM тусгалт хөрвүүлэх

60,000.00

 

60,000.00

 

9

Аялал жуулчлал амралтын "Их шүтээн" цогцолбор ОНӨҮГ-ийн урсгал зардал

31,834.50

 

31,834.50

 

10

Эрдэнэт спорт амралтын хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны зардал /харуул, гэрэл цахилгаан/

35,940.90

 

35,940.90

 

11

Найдвар төвийн урсгал зардал

20,000.00

 

20,000.00

 

12

Номын төвийн Дэнжийн салбар номын сангийн байрны түрээс

7,800.00

 

7,800.00

 

13

Цагдаагийн газар /Хөдөлгөөнт эргүүлийн шатахуун/

10,000.00

 

10,000.00

 

14

Хүүхдийн автобусны жолооч, зохион байгуулагчийн цалин, ндш, шатахуун, сэлбэг

44,165.00

 

44,165.00

 

15

АЗДТГ автомашин

40,000.00

 

40,000.00

 

16

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны үйл ажиллагааны зардал

10,000.00

 

10,000.00

 

17

Баян-Өндөр, Жаргалант сумын ИТХ-д суудлын автомашин 2 ширхэг

28,000.00

 

28,000.00

 

18

АЗДТГ-ын граж, спорт заалны камержуулалт

5,000.00

 

5,000.00

 

19

Ногоон байгууламжийг олон нийтэд сурталчилах сургалт сурталчилгааны зардал

8,000.00

 

8,000.00

 

20

Гэр хорооллын ногоон байгууламж төсөл хөтөлбөр

22,000.00

 

22,000.00

 

21

Хүлэмжийн аж ахуйн төсөл хөтөлбөр

10,000.00

 

10,000.00

 

22

Зөвшөөрөлгүй газарт хаягдсан хог хаягдлыг цэвэрлэх, тээвэрлэх зардал /хуучнаар эзэнгүй дүүргийн хог хаягдал/

31,500.00

 

31,500.00

 

23

Орон сууцны хороолол доторхи автозамын нөхөөс /1005 м2/ дутуу санхүүжилт

23,505.00

 

23,505.00

 

24

Автозамын нөхөөс

65,000.00

 

65,000.00

 

25

6-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авахад

1,500.00

 

1,500.00

 

26

БОЭТ-д  унтуулгын аппарат /германы drager fabius plus фирмийн /

68,000.00

 

68,000.00

 

27

Шинээр байгуулагдсан цэцэрлэгүүдийн ангийн тавилга эд хогшил

46,650.00

 

46,650.00

 

28

Шинээр байгуулагдсан цэцэрлэгүүдэд зөөлөн эдлэл

49,479.00

 

49,479.00

 

29

Шинээр байгуулагдсан цэцэрлэгүүдэд гал тогооны тоног төхөөрөмж

46,916.00

 

46,916.00

 

30

Шинээр байгуулагдсан цэцэрлэгүүдэд урлаг заалны тавилга тоног төхөөрөмж

48,970.00

 

48,970.00

 

31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт тусгай зориулалтын хувцас хэрэглэл

20,000.00

 

20,000.00

 

32

Баяр наадмын зардалд

44,500.00

 

44,500.00

 

33

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн өрөөний засвар

19,600.00

 

19,600.00

 

34

Жаргалант сумын ЗДТГ-ын автомашины засвар

10,000.00

 

10,000.00

 

35

Баян-Өндөр цогцолбор сургуулийн дээврийн засварын дутуу санхүүжилт

10,000.00

 

10,000.00

 

36

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн "оо" өрөөний засвар

3,400.00

 

3,400.00

 

37

Жаргалант суманд орон нутгийн телевизийн гаралтыг сайжруулах

6,600.00

 

6,600.00

 

38

Эрдэнэт сангийн нягтлан бодогчид компьютер, принтер

1,500.00

 

1,500.00

 

39

8-р сургуулийн эмчийн өрөөний засвар

1,100.00

 

1,100.00

 

40

Хот тохижууллах газарт хог тээвэрлэх автомашин /HOWO/ худалдан авахад

 

80,000.00

80,000.00

 

41

АЗДТГ-ын ажлын кабинет болон хурлын зааланд проектор худалдан авах 2 ширхэг

 

3,198.00

3,198.00

 

42

Баян-Өндөр сумын Шанд багийн ажлын албаны байранд шалнаасаа халдаг халаалт тавих

 

16,500.00

16,500.00

 

43

Жаргалант сумын Улаантолгой багийн ажлын байранд шалнаасаа халдаг халаалт тавих

 

5,302.00

5,302.00

 

ЗАРЛАГЫН ДҮН

1,136,156.40

45,000.00

      1,181,156.40

 

                     

 

 

 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 10 дугаар

 

 

сарын 15-ны өдрийн .........дугаар тогтоолын хавсралт

 

         

                  ЭРДЭНЭТ САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ХӨРӨНГӨ                                     ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

 

         

 

         

 

ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ АНГИ

АИТТХ-Р БАТЛУУЛАХ

ӨӨРЧЛӨЛТ

АИТТХ-Р БАТАЛСАН

 

0

1

2

3

4

 

1

Сүхбаатарын өргөн чөлөөний дагуух гудамж талбайн одоогийн гэрэлтүүлгийг орчин үеийн лед гэрлээр солих

203,000.0

 

203,000.0

 

2

Баян-Өндөр цогцолбор сургуулийн 10-р бага сургуулийн хичээлийн байрыг чөлөөлөн цэцэрлэгийн зориулалтаар өөрчлөн засварлах

80,000.0

 

80,000.0

 

ЦЭЦЭРЛЭГТ ШААРДАГДАХ ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

 

1

Цэцэрлэгийн албан хэрэгцээний болон урлагын заалны тавилга, эд хогшил худалдан авах

11,194.0

 

11,194.0

 

ш2

Цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах

15,996.0

 

15,996.0

 

3

Цэцэрлэгт хивс худалдан авах

8,400.0

 

8,400.0

 

4

Цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл худалдан авах

7,110.0

 

7,110.0

 

5

Цэцэрлэгт тоглоом худалдан авах

6,000.0

 

6,000.0

 

6

Цэцэрглэгт ангийн тавилга, эд хогшил худалдан авах

21,300.0

 

21,300.0

 

ДҮН

70,000.0

              -  

70,000.0

 

НИЙТ ДҮН

353,000.00

0.00

353,000.00

 

                   

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-06-15 1878
МУЗЕЙН 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

2016 оны 05 дугаар сарын 23 -ний өдрөөс эхлэн ажлын 14 хоногийн хугацаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын ...

2015-04-03 1101
Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтсийн 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

1. Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 2. Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 3. ...

2013-12-10 1728
Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 2013 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1 Нийт дїн 2 Нийтийн ерєнхий їйлчилгээ 3 Боловсрол 4 Эрїїл мэнд 5 Нийгмийн хангамж, нийгмийн халамж 6 Амралт, ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.234.252.109
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 350 Өнөөдөр
  • 11889 Өчигдөр
  • 350 Долоо хоногт
  • 190316 Сүүлийн сард
  • 4683412 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  950

Facebook

Цаг агаар