ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын  2009 оны  8  сарын 27- ны

 өдрийн 76 дугаар тушаалын хавсралт
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Нэг:ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
1.1.Хөтөлбөрийн ойлголт:
Төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд хүний нөөцийн хөгжил чухал үүрэгтэй тул  аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно.
1.2.Хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэс:
Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуульд:
“33.4. Төрийн байгууллага нь дараахь асуудлаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ:
33.4.1.Төрийн албан хаагчийн сургалт,
33.4.2.Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа,
УИХ-ын 2004 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги”:
4.3.Байгууллагын болон хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги ...”-д
“Шинэтгэлийн дунд хугацаанд сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг ирээдүйд шаардагдах ажилтны орон тоо, ур чадвар, мэдлэг чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх болно.Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын бизнесийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байх болно.” гэж тус тус заасан нь хүний нөөцийн төлөвлөлт хийх эрх зүйн үндэс болж байна.
1.3.Хөтөлбөрийн зориулалт:
Хөтөлбөр нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын процесст оролцох бүх субьектэд зориулагдана.
1.4.Хөтөлбөрийн хэрэгцээ:
Монгол улсын Төрийн албаны шинэчлэлт нь төрийн байгууллага бүр төрийн зорилт, чиг үүргийг цомхон, мэдлэг чадвартай, гадаад, дотоод орчны өөрчлөлтөд уян хатан зохицож чаддаг төрийн албан хаагчдаар гүйцэтгүүлж, иргэдэд ойр, хэрэгцээг нь хангасан чанартай төрийн үйлчилгээг үзүүлэх үүрэг хариуцлагын тогтолцоог бий болгосон байна.
Энэ нь тус байгууллагаас өнөөгийн тавигдаж буй өөрчлөлтийн шинэчлэлийн шаардлагад нийцэхүйц мэдлэг чадвар бүхий  хүний нөөцтэй байх, байгууллагаа суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлэх, хүний нөөцөө ч   байнга хөгжүүлж байхыг  шаардаж байна.
1.5.Хөтөлбөрийн зорилго:
Хөтөлбөр нь хүний нөөцийн удирдлагын зохицуулах механизм, үйл ажиллагааны удирдамж, чиглэл болж, улмаар байгууллагын үйл ажиллагаа болон хүний нөөцийг хөгжүүлэх ач холбогдолтой.
1.6.Хөтөлбөрийн бүтэц:
Хөтөлбөр нь дараахь хэсгээс бүрдэнэ:
-Хөтөлбөрийн үндэслэл
-Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго
-Хөтөлбөрийн стратеги зорилтууд
-Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх механизм
-Хөтөлбөрийн үр дүн
1.7.Хөтөлбөрийн үе шат:
Хөтөлбөр нь цаг хугацааны хувьд 2009-2017 оныг хамрах ба арга хэмжээний хэрэгжилт нь 3 үе шаттай /2009-2011, 2012-2014, 2015-2017/ байна.
Хоёр: АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ
2.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын алсын хараа
Тус Тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатай ажиллана.
2.2. Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зорилго:
Оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах замаар аймгийнхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай Тамгын газрын эрхэм зорилго мөн.
2.3.Үйл ажиллагаандаа эрхэмлэх зарчим

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн эрхэм зорилгоо бүрэн хангахын тулд дараахь зарчмуудыг эрхэмлэн ажиллана.Үүнд:
Аймгийн хөгжлийн “тархи” байх
Сурч хөгжих замаар мэдлэг, чадварыг бий болгох /Суралцагч болон хөгжих/
Хэрэглэгчдийг баримжаалсан байгууллага болох
Төрийн жинхэнэ /мэргэшсэн/ түшмэдийн алба байх
Бүтээлч байх
Аливаа улс төр, хоосон амлалтаас ангид байх
Энэхүү зарчмууд нь Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдаас үйл ажиллагаа явууулах, үйлчилгээ үзүүлэхдээ байнга эрхэмлэж байх үнэт зүйл болно.Засаг даргын Тамгын газар нь соёл, үнэлэмжийг бий болгоход чиглэгдсэн дотоод удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллана.
2.4.Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг, түүнд нийцүүлэн тодорхойлсон Эрхэм зорилгоо хангахад чиглэгдсэн дараахь стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ.
2.4.1.Аймгийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах
2.4.2.Аймгийн нийгмийн салбарын хөгжлийг ахиулахад чиглэсэн оновчтой бодлого, зохицуулалтаар хангах
2.4.3.Захиргааны удирдлага, иргэдэд үзүүлж буй захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх
2.4.4.Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах
Гурав.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН УДИРДЛАГА
3.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын SWOT шинжилгээ
Дотоод хүчин зүйлүүд
Давуу тал:
Дээд болон дунд шатны менежерүүд хүний нөөцийн асуудлаар цаашид өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэдгийг ойлгон хүлээн зөвшөөрч, дэмжиж байгаа
Удирдлага, ажилтнууд аливаа өөрчлөлтийг хүлээн авах зан үйлийн хандлагатай
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах нөхцөл боломжтой
Удирдлагын академийн Орхон аймаг дахь Зайн сургалтын төвийг түшиглэн төрийн албан хаагчдыг ажлын байрнаас хөндийрүүлэлгүйгээр давтан сургах, бэлтгэх боломжтой
Төрийн албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх чиглэлээр Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит ТИС-ын профессорын баг болон бусад сургалтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн дэмжлэг туслалцааг авах боломжтой
Компьютер, техник хэрэгсэл бусад дагалдах тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан
Компьютерийн  гадаад дотоод сүлжээг ашиглан Зайн хэлбэрээр суралцах бүрэн боломжтой
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, сургалт хөгжилтэй холбоотой зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх боломжтой
Сул тал:
Байгууллагын үйл ажиллагаа ихэнхдээ хатуу тогтоосон журмаар зохицуулагддаг учраас уян хатан биш, бүх үйл явц бичгээр үйлддэгддэг учраас шийдвэр гаргах үйл явц удаашралтай, шинэ зүйл нэвтрэх нь удаан
Шинээр ажилд орсон ажилтнуудын албан хэрэг хөтлөлт, төрийн албаны стандартын талаарх мэдлэг чадвар хангалттай бус
Цалин хөлс, урамшууллын системийн өрсөлдөх чадвар сул, ажлын эцсийн үр дүнтэй холбогдоогүй
Төрийн албан хаагчдад шинэ зан үйлийн хандлага бий болгох механизм хангалтгүй
Хүний нөөцийн мэдээллийн систем боловсронгуй бус
Гадаад хүчин зүйлүүд
Боломж:
Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлэх замаар хүний нөөцөө сургаж мэргэшүүлэх
Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтыг хүний нөөцийн төлөвлөлттэй уялдуулан боловсронгуй болгох
Мэдээлэл, технилогийн хөгжил дэвшлийг нэвтрүүлэх замаар  ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа олон нийтийн эрх ашигт нийцүүлэх чиглэлээр хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй болгох
Төрийн албаны зөвлөлөөс бүх талын дэмжлэг туслалцаа авах
Хөдөлмөрийн дотоод зах зээлээс чадварлаг ажилтнуудыг сонгох
Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, хариуцлага тооцох тогтолцоо төлөвших 
Төрийн албан хаагчийг өөрчлөн байршуулах карьерын тогтолцоо төлөвших
Төрийн албан хаагчийг сургах, хөгжүүлэх механизм бүрэлдэн тогтох
Бэрхшээл:
Улс төрийн нөхцөл бадлаас шалтгаалж төрийн албан хаагчдын тогтвортой, мэргэшсэн байх зарчим алдагддаг
Хүний нөөцийн удирдлагад эрсдэл тулгарах магадлалтай /хөрвөх, сэлгэх/
Мэргэшсэн албан хаагчдыг хувийн байгууллагууд өөртөө татан авах магадлалтай
Төрийн албан хаагчийн илүүдэл гарах эрсдэлтэй
3.2.Хүний нөөцийн статистик мэдээлэл
2008 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээгээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 46 ажилтан ажиллаж байгаа ба үүнийг төрийн албан хаагчийн ангилалаар авч үзвэл:
 
                   3.Хүйсийн байдал
                      Эрэгтэй-28
                      Эмэгтэй-18
5.Хүний нөөцийн мэдээллийн системийн өнөөгийн байдал
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь ТАЗ-ийн портал системийн программ хангамжийн дагуу бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний жил бүрийн тайланг гаргаж байна. Энэхүү хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн санд ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг бүрэн оруулсан  ба төв серверийг Цахим Эрдэнэт сүлжээний  серверт байршуулан бүх төрийн байгууллагууд онлайн хэлбэрээр мэдээллээ шивж оруулан бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээгээ гаргах боломжоор хангагдсан.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
Хүний нөөцийн удирдлагын стратегийн механизмыг сайжруулах
Байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх
Удирдах албан тушаалтнуудын манлайллын чадавхийг хөгжүүлэх
Хүний нөөцийн өөрчлөлтийн  удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадавхийг сайжруулах
Төрийн албан хаагчдын цалин хөлс, урамшууллын системийг боловсронгуй болгох
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг шийдвэрлэх
Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж,удирдлагын чадавхыг хөгжүүлэх
Төрийн албан хаагчдад шинэ зан үйл төлөвшүүлэх хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа
Төрийн албан хаагчдын карьерыг хөгжүүлэх тогтолцоог төлөвшүүлэх
Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын тогтвортой ажиллуулах механизмыг сайжруулах
Хүний нөөцийн удирдлагын асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийг сайжруулах
Хүний нөөцийн эрсдэлийн удирдлагын чадавхийг сайжруулах
Байгууллагын хөгжлийн хандлагыг хүний нөөцийн хөгжилтэй холбох чадавхийг хөгжүүлэх
Дөрөв.АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, СТРАТЕГИ
4.1.Хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги
4.1.1.Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд дэвшүүлж буй стратегийн зорилтууд:
Нэг.Хүний нөөцийн удирдлагын цогц механизмыг төлөвшүүлэх
Тус байгууллага нь төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон тэргүүлэх зорилтуудыг хангахын тулд хүний нөөцийн асуудлаар зохицуулалт хийж, зүй зохистой хөгжлийн түвшинд хүргэх, өөрчлөлт хийх үүрэгтэй. Хүний нөөцийн удирдлагын хүрээнд зохицуулалтын гол механизм нь хөгжлийн үзэл баримтлал, хөтөлбөр, стратеги, төсөл, төлөвлөгөө болон төрөл бүрийн арга хэмжээнүүд байж болно. Эдгээр нь хүний нөөцийн удирдлагын талаарх ажлын удирдамжийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Хүний нөөцийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл боловсруулан, батлуулж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулалт, удирдлагаар хангах
Хүний нөөцийн асуудлаар гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авч байх
Хоёр:Төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог төлөвшүүлэх
 Төрийн албаны шинэтгэл, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль нь төрийн байгууллагуудаас үр дүнд чиглэсэн, бүтээгдэхүүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоонд шилжих эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байна.
Энэ нь байгууллага үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж, стратеги зорилтод хүрэх арга замаа тодорхойлох, улмаар төрийн албан хаагчид үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, тайлагнах, үнэлж дүгнэх, хариуцлага тооцох мэдлэг чадвар эзэмших явдал юм.
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Бүх шатны менежерүүд болон бусад албан тушаалтнуудад стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн менежмент, бодлогын дүн шинжилгээ, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх зэрэг асуудлаар мэдлэг чадвар бий болгох арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх болон төлөвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбоотой дагаж мөрдөж буй эрх зүйн актуудыг  боловсронгуй болгох талаар холбогдох эрх бүхий байгууллагад санал, дүгнэлт өгөх
Гурав:Удирдах албан тушаалтнуудын манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх
Манлайлал гэдэг нь шаардлагатай харилцааг тогтоож, ажилтнуудын эрч хүч, авьяасыг дайчлан, тодорхой үр дүнд чиглүүлэхийн зэрэгцээ төрийн албаны үнэт зүйлс, ёс зүйг хүндэтгэх чадвар юм.
Хамгийн сайн мэдлэгтэй хүмүүсийг сонгон шалгаруулах нь байгууллагын менежерүүдийн үр нөлөөтэй манлайллыг хангахад хангалттай бус юм.Ерөнхий менежер болон бусад менежерүүд нь манлайллын ур чадварыг хөгжүүлсэн байх, тухайлбал:
Байгууллагын хэмжээнд стратегийн түвшинд бодож сэтгэх, зорилгодоо хүрэх арга замыг зөв тодорхйолж чаддаг байх,
Байгууллагын дотоод болон гадаад орчны хүрээнд үр бүтээлтэй ажлын харилцааг буй болгох,
Бусадтай нөлөө бүхий ажлын харилцаа тогтоох, бусдыг уриалан дуудаж чаддаг байх,
Өөрийн биеэр үлгэрлэн өөрийгөө дайчлан, шударгаар ажиллах, бусдад урам хайрлаж, зоригжуулж чаддаг байх
Бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлж, үр дүнд хүрэх зэрэг гол чадварыг эзэмшсэн байх.
Удирдах албан тушаалтныг илүү нээлттэй бөгөөд өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулж томилсноор, мөн зарим албан тушаалд бусад байгууллагын төрийн албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулснаар байгууллага хоорондын өдөр тутмын хамтын ажиллагааг сайжруулахад тус дэм болно.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Ерөнхий менежер болон бусад менежерүүдийг “Суралцагч байгууллагыг хөгжүүлэх манлайлал” сургалтын хөтөлбөрт бүрэн хамруулах
Ерөнхий менежерийн үр дүнгийн гэрээнд манлайлах ур чадвартай холбоотой зорилтыг тодорхой тусган түүнийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох
Дөрөв:Менежерүүд хүний нөөцийн удирдлагад “Өөрчлөлт” хийх зан үйлийн хандлагад тасралтгүй суралцах, хэрэгжүүлэх
Байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг гадаад, дотоод орчин болон байгууллагын хөгжлийн хандлагаас хамааран хүний нөөцийн удирдлагын тодорхой асуудлаар өөрчлөлт, шинэчлэлтийг тасралтгүй хийх шаардлагатай байдаг.
Өөрчлөлтийн менежмент:
Удирдлагын хэв маягийг өөрчлөх, үйл ажиллагааны шинэ арга замыг дэмжих шинэ хандлага, үнэлэмж, хэм хэмжээ ба ёс зүйг тодорхойлон хэвшүүлэх болон зохион байгуулалтын хувьд шинэ зорилго, бүтэц, үйл ажиллагаанд шилжих бүх асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг багтааж байдаг.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Менежерүүд “Хүний нөөцийн удирдлага”-ын чиглэлээр мэдлэг чадвараа хөгжүүлэх
Менежерүүд “Өөрчлөлтийн менежмент”-ийн чадавхиа сайжруулах
Тав:Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлж, хангах
Байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх явцад шаардагдах хүний нөөцийг үнэлж, хэрэгцээг тогтоох шаардлагатай.Хэрэгцээг хангахдаа нээлттэй өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулалт явуулж, ирээдүйд шаардагдах албан тушаал, орон тоо, мэдлэг, ур чадвар ба зардлыг тусгасан байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна.Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт болон стратегид үндэслэсэн байх болно.Байгууллагын бүтэц болон хөгжлийн стратеги нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн нэг хэсэг байна.
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Холбогдох ажилтнуудад хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлт хийх болон боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох чадавхи бий болгох
“Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө”-нд боловсон хүчний хэрэгцээг тодорхойлох болон хангах арга замыг тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Зургаа:Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, карьер өгсөх стратеги хэрэгжүүлэх
Байгууллагын албан хаагчдыг хөгжүүлэх гэдэг нь цаашид улам их хариуцлага хүлээх, карьер өсөх боломжтой хүний шийдвэр гаргах чадвар, харилцах урлаг, өөрийгөө ухамсарлах чадвар зэрэг шаардлагатай мэдлэг, мэргэшил, ур чадвар болон зан  үйлийн бусад шинж чанарыг нь дээшлүүлэх зорилготой удаан хугацааны бодлого төлөвлөгөөтэй, зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа юм.Энэ нь байгууллагын үйл ажиллагааны  дүр төрхийн өөрчлөлттэй хослуулсан нөхцөлд үр дүнтэй болно.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Төрийн албан хаагчдыг шилж сонгох мехнанизмыг боловсронгуй болгох
Ажилтнуудад байгаа нуугдмал нөөцийг илрүүлэх механизм бий болгох
Албан хаагчдыг өөрчлөн байршуулах, карьер өсгөх тогтолцоог бүрдүүлэх
Удирдах албан тушаалтны нөөц бүрдүүлэх
Тухайн ажилтныг хөгжүүлэх хэрэгцээг байгууллагын тэргүүлэх чиглэл, өөрчлөлтөд уялдуулан тодорхойлох
Тухайн ажилтны хөгжлийн хэрэгцээний хангалтыг зохион байгуулах арга хэмжээ авах
Долоо:Хүний нөөцийг эрсдэлийн удирдлагаар хангах
Байгууллагын удирдлага нь зорилт, чиг үүргээ тасралтгүй хэрэгжүүлж чадах хүний нөөцийг төлөвлөж, ямарч нөхцөл байдалд үүсч болох үр дагаврыг тооцсон, түүнийг байнгын бэлэн байдалд ашиглах магадлал, бодлоготой байна.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
 
Эрсдэлийн удирдлагын талаар холбогдох ажилтнууд мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх
Төрийн албан хаагчдын тогтвортой, мэргэшсэн байх зарчим хангагдах механизм бүрдүүлэх
Мэргэшсэн, чадавхитай албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах стратегийг сайжруулах
Албан хаагчдад хөрвөх, сэлгэх, нөхөн ажиллах, хавсарч ажиллах чадавхи бий болгох
Байгууллагын зохион байгуулалтын болон бүтцийн өөрчлөлтөд бэлэн байх
Ажилтнуудад давхар мэргэжил, мэргэшил, ур чадвар бий болгох
Төрийн албан хаагчдыг өөрчлөн байршуулах, илүүдлийг шийдвэрлэх бодлоготой байх
Хөдөлмөрийн дотоодын зах зээлээс оюуны өндөр чадавхитай иргэдийг сонгох механизм бүрдүүлэх
Найм:”Суралцагч байгууллага” болгон өөрчилж төлөвшүүлэх
Суралцагч байгууллага:Өөрийн үйл ажиллагаагаа сайжруулахын тулд тасралтгүй суралцаж, суралцах шинэ арга барилыг идэвхитэй хэрэглэдэг байгууллагыг “Суралцагч байгууллага” гэж нэрлэнэ.
Мэдлэг чадвар бий болгох явдлыг дэмжиж, өдөр тутмын  ажил нь суралцах, хөгжих таатай боломжоор хангаж байдаг ажлын орчноор нь суралцагч байгууллагын тодорхойлдон.Байгууллагын бүх түвшинд сайн харилцаатай, хамтран ажиллагчид мэдлэг, мэдээллээ хоорондоо байнга солилцож байдаг.
Төрийн захиргааны суралцагч байгууллага нь үйл ажиллагааны чадавхи сайтай төрийн албыг бүрдүүлэхэд шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.Суралцагч байгууллагын үйл ажиллагаа нь хүн бүрийн мэдлэг чадварыг дээд зэргээр ашиглаж, шинээр суралцах явдлыг хөхүүлэн дэмжихээр зохион байгуулагдана.Суралцагч байгууллага байх зорилго нь төрийн албан хаагчийн болон төрийн байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чадавхи дээшилснээр хэрэгжинэ.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:
Бүх шатны менежерүүд болон бусад албан тушаалтнуудад “Суралцагч байгууллага” болон “Өөрчлөлтийн удирдлага”-ын асуудлаар ойлголт, мэдлэг бий болгох
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрыг “Суралцагч байгууллага” болгон төлөвшүүлэх “өөрчлөлтийн удирдлага”-ыг хэрэгжүүлэх
Суралцагч байгууллагад шаардагддаг удирдагч, баг, бүлэг болон хувь хүний мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх цогц механизм бүрдүүлэх
Ес:Нийт албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хэрэгцээг хангах иж  бүрэн тогтолцоо бий болгох
Сургалт:Албан тушаалыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, мэргэшлийн бэлтгэл, ур чадвар дутагдаж буй үед төрийн албан хаагчийг тусгай бэлтгэсэн хөтөлбөрийн дагуу сургах үйл явц.Энэ нь тодорхой хугацааны, тодорхой чиглэлийн төрөлжсөн сургалтад давтан сургах, 1-3 сарын сургалтыг богино хугацааны мэргэшил дээшлүүлэх, 3-6  сарын сургалтыг дахин мэргэшүүлэх гэж нэрлэнэ.
Мэдлэг чадвар:Тодорхой орчинд тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хувь хүний чадвар гэж ойлгож болно. Үүнд онолын мэдлэг, практик ур чадвар, эрхэмлэн дээдлэх зүйлс буюу хандлага зэрэг хүчин зүйлс байна. Мэдлэг чадвар нь мэргэжлийн, нийгмийн, бизнесийн гэсэн 3 төрлөөс бүрдэнэ.Мэдлэг чадвар бий болгох асуудлыг байгууллагын үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй уялдуусан тохиолдолд л үр дүнтэй байна.
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, хэрэгцээг хангах чадавхи бий болгох
Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжүүлэх
35-аас дээш насны төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, хангах арга хэмжээ авах
Шинээр ажилд орох ажилтнуудад шаардлагатай стандартын мэдлэг чадвар /албан хэрэг хөтлөлт г.м/ эзэмшүүлэх тогтолцоотой болох
Арав:Нийт албан хаагчдад шинэ зан үйлийн хандлагыг төлөвшүүлэх
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Албан хаагчдад зан үйлийн хандлагын талаар орчин үеийн ойлголт мэдлэгийг бий болгох
Хүмүүс хоорондын харилцааг дэмжих, харилцан ойлголцох нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх, хамтын ажиллагааны дэвшилттэй арга барил, арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Бүлэг, баг, хэсгийн хөгжлийг дэмжих арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Бүлгүүд болон хүмүүс хоорондын харилцааг идэвхижүүлэх уур амьсгалыг эрүүлжүүлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх арга хэрэгсэл бий болгох, хэрэгжүүлэх
Арван нэг: Төрийн албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагаар хангах механизм төлөвшсөн байх
Энэ хүрээнд дараах арга хэмжэг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах
Төрийн албан хаагчийг материаллаг бааз, техник хэрэгслээр хангах төлөвлөгөөтэй байх
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах асуудлыг Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлж байх
Ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгож байх журам баталж хэрэгжүүлэх
Цалин хөлс, урамшууллын системийг өрсөлдөх чадвартай болгох
Арван хоёр:Хүний нөөцийн удирдлагын асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Энэ хүрээнд дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
Хүний нөөцийн удирдлагыг хөгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллага, олон улсын байгууллагын дэмжлэг туслалцааг авах, хамтран ажиллах
Арван гурав:Хүний нөөцийн мэдээллийн иж бүрэн системтэй болсон байх
Энэ зорилтын хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн программыг онлайн хэлбэрээр ашиглах техникийн нөхцөл бүрдүүлэх 
Хүний нөөцийн мэдээллийн программ хангамжийн нууцлалыг хамгаалах асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх
Хүний нөөцийн мэдээллийн санг орчин үеийн технилогийн дагуу үүсгэж, ашиглаж, архивлах ажиллагааг боловсоргуй болгох
Тав:ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МЕХАНИЗМ
5.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас баталсан “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн стратегийн зорилтуудыг хангах “Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г дунд хугацаа /2009-2011, 2012-2014, 2015-2017/-гаар боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
 
5.2.Хөтөлбөрийн санхүүжилт нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:
o Төсвийн
o Төслийн
o Бусад
Зургаа.ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮР ДҮН
6.1.Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
6.1.Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтХөтөлбөрт тусгагдсан стратегийг хэрэгжүүлснээр дор дурдсан үр дүнд хүрнэ:
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хүний нөөцийн удирдлагын иж бүрэн зохицуулалтын механизм бүрдэн хэрэгжиж, төлөвших
Хүний нөөцийн менежментийн ур чадвар бэхжих
Хүний нөөцийн удирдлагын орчин үеийн хандлага, техник нэвтрэх
Боловсон хүчний бодлого, хөрөнгө оруулалт стратегийн түвшин иж бүрэн тодорхойлогдож эрсдэл багасах
Хүний нөөцийн хуваарилалт сайжирч, боловсон хүчин мэргэшсэн, тогтвортой болох
Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоо төлөвшиж, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөө сайжрах
Удирдах албан тушаалтнуудын манлайллын чадавхи дээшилж, байгууллагын зан үйлийн эрс өөрчлөлт гарах, улмаар “Суралцагч байгууллага” болон хөгжих
Нийт албан хаагчдын үнэт зүйлс, мэдлэг чадвар дээшилж, цомхон бөгөөд гадаад, дотоод орчны өөрчлөлт, шаардлагад нийцэж чаддаг болох
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Dating naked free online

Online dating apps:
[url=https://psaladiso.blogspot.com/2021/07/what-online-dating-site-is-best.html]What Online Dating Site Is Best[/url] - Found my soulmate on Soulmates. After being persuaded reluctantly to go back on the site,I found my partner within a couple of days...or should I say she found me.Thankyou Soulmates.
https://kimudraen.blogspot.com/2021/07/online-singles-dating.html
https://contmaper.blogspot.com/2021/07/ef-online-treffen.html

[url=https://contmaper.blogspot.com/2021/07/jessica-barth-dating-seth-macfarlane.html]Jessica Barth Dating Seth Macfarlane[/url]
[url=https://kefouncars.blogspot.com/2021/06/dating-portal-bei-rp-online.html]Dating Portal Bei Rp Online[/url]
[url=https://satlopiny.blogspot.com/2021/06/online-dating-als-lehrer.html]Online Dating Als Lehrer[/url]
[url=https://contmaper.blogspot.com/2021/07/partnersuche-neu-ulm.html]Partnersuche Neu Ulm[/url]
[url=https://prefnerteu.blogspot.com/2021/07/beste-dating-seiten-fur-frauen.html]Beste Dating Seiten Fur Frauen[/url]
[url=https://kimudraen.blogspot.com/2021/07/game-dating-simulation-online.html]Game Dating Simulation Online[/url]
[url=https://krasavana.blogspot.com/2021/06/whatsapp-dating-seiten-echt.html]Whatsapp Dating Seiten Echt[/url]
[url=https://progecyc.blogspot.com/2021/06/50-treff-kosten.html]50 Treff Kosten[/url]

Огноо:2021.08.02

erectile pain after peyronie s surgery

whats hcq https://plaquenilx.com/# hcq 200

Огноо:2021.08.02

erectile therapy pump

how to make hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# why is hydroxychloroquine

Огноо:2021.08.02

erectile injection therapy plan

define chloro https://plaquenilx.com/# hydroxychloroq

Огноо:2021.08.01

Ktgtmr dpnmhk

uses for clomid - clomid online purchase buy clomiphene online

Огноо:2021.07.31

can erectile dysfunction cause depression

hydroxicloroquin https://plaquenilx.com/# dangers of hydroxychloroquine

Огноо:2021.07.31

Sptoyr ibqedi

furosemide 40 mg pill - lasix 500 medicine lasix 40 mg

Огноо:2021.07.30

erectile quality scale

hydroxychloroquinine https://plaquenilx.com/# who produces hydroxychloroquine win

Огноо:2021.07.29

coupons for erectile dysfunction

what are the side effects of taking hydroxychloroquine? https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine 200

Огноо:2021.07.29

Okfhnr srbvqn

z-pack - zithromax for sale uk zithromax for sale uk

Огноо:2021.07.29

erectile tissue around the urethra

hydroxy chloriquin https://plaquenilx.com/# what is hydroxychlor 200 mg

Огноо:2021.07.29

dating website

adult personals free
[url="http://onlinedatingtwo.com/?"]plenty of fish dating site free[/url]

Огноо:2021.07.28

erectile injection video

hydroxychloriquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine 200 mg twice a day

Огноо:2021.07.27

erectile function scale

hydro clore quinn https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine safe

Огноо:2021.07.27

Lrpdox kbuzhq

buy modafinil online - provigil online provigil online

Огноо:2021.07.27

erectile dysfunction and topical formulas

hcqs 200 https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine sulfate 200mg

Огноо:2021.07.27

erectile aliments

plaquenil sulfate https://plaquenilx.com/# hydroxycloraquin

Огноо:2021.07.26

best erectile dysfunction

hydroxychloroquine drug class https://plaquenilx.com/# hydrochloroquin

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp wzzlg

essay hook generator help me with my essay my college https://writeanessay24.com/

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp zjbxv

https://personalessaymix.com/ online essay writer argumentative essay essay writer free essay writer free

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp btauh

essay writers online essay writer generator automatic essay writer do my homework [url=https://personalessaymix.com/ ]essay writer online [/url]

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp eqggv

help me with my homework how to write an essay essay writer free essaybot https://essayhelperbot.com/

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp cdmng

https://essayhelperbot.com/ instant essay writer how to write a paper write my essay writing service

Огноо:2021.07.26

how erectile dysfunction affects women

hydro chloroquine https://plaquenilx.com/# what does hydroxychloroquine do

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp xvlxh

my college samedayessay help with writing a paper argumentative essay https://writeanessay24.com/

Огноо:2021.07.26

TussyTegoToxorp mzupb

edit my essay essay paper writing buy an essay how to write a good essay https://writemyessaytd.com/

Огноо:2021.07.26

best erectile vacuum pump

plaquenil sulfate https://plaquenilx.com/# what is in hydroxychloroquine

Огноо:2021.07.26

erectile dysfunction remedies

hcos pill https://plaquenilx.com/# what is hydroxychloroquine made of

Огноо:2021.07.26

can erectile dysfunction be prevented

hydroxychloroquine eye https://plaquenilx.com/# hydroxycloriquin

Огноо:2021.07.25

back injury erectile dysfunction

hydroxychloroquine 200 mg tablets https://plaquenilx.com/# hydrochloraquine

Огноо:2021.07.25

Qtwigb vldvom

prednisone buy online nz - prednisone 21 pack prednisone without a prescription

Огноо:2021.07.25

TussyTegoToxorp cihnw

college essay writer [url=https://personalessaymix.com/ ]my college [/url] online homework essay writers online essay writer cheap

Огноо:2021.07.25

TussyTegoToxorp exsdl

how to do your homework buy essay paper essay writer https://writemyessaytd.com/

Огноо:2021.07.25

Hmuixz jyeobc

side effects of ivermectin - buy ivermectin canada ivermectin tablet price

Огноо:2021.07.24

cialis 40 mg online

cialis on sale in usa

Огноо:2021.07.24

Tknjja irnsnc

buy cialis cheap - 6mg tadalafil cipla cialis

Огноо:2021.07.23

Utiswo byvffs

real viagra price - where can i get over the counter viagra buy sildenafil generic canada

Огноо:2021.07.21

TussyTegoToxorp eoeck

essay writer cheap write an essay for me college essays https://paperwriteract.com/

Огноо:2021.07.20

Esxqhr oviegd

amoxicillin for humans for sale - generic name for amoxil order Amoxil

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp wiiat

buy dissertation online [url=https://paperwriteract.com/ ]my essay writer [/url] research paper buy dissertation online essay writing

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp ceadq

https://writeapapper24h.com/ best essay writer [url=https://writeapapper24h.com/ ]help writing a paper [/url] buy dissertation paper

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp jlond

help with writing paper buy essay paper buy dissertation paper https://paperwriterusd.com/

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp qnocg

writing service essay writer reddit research paper https://writeanessay24h.com/

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp yruuz

research paper https://paperwriterusd.com/ writing paper essay hook generator college essay

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp kbaga

writing services doing homework help writing a paper doing homework [url=https://paperwriteract.com/ ]dissertation help online [/url]

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp thsbi

https://paperwriterblk.com/ writes your essay for you [url=https://paperwriterblk.com/ ]college essay prompts [/url] buy essay paper

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp ygeyj

essay writing [url=https://paperwriterusd.com/ ]essay help [/url] how to write an essay writes your essay for you essay

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp iyiaz

https://writeanessay24h.com/ homework helper [url=https://writeanessay24h.com/ ]best essay writing service [/url] essaytyper

Огноо:2021.07.20

TussyTegoToxorp yaehd

how to write a good essay [url=https://paperwriterblk.com/ ]instant essay writer [/url] write a paper auto essay writer https://paperwriterblk.com/

Огноо:2021.07.19

Uzqpgb goraia

buy lyrica canada - lyrica 100 mg price canadian pharmacy world coupon code

Огноо:2021.07.19

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.60.144
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 8027 Өнөөдөр
  • 8083 Өчигдөр
  • 8027 Долоо хоногт
  • 16110 Сүүлийн сард
  • 5597074 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  971

Facebook

Цаг агаар