ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 Сангийн сайдын 2007 оны

5 сарын 25-ны өдрийн 145 
тоот тушаалын хавсралт
 
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ, ҮР ДҮНГ 
ХЯНАЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид хууль гэх)-ийн 53.1-д заасны дагуу захиалагч бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид “Сангийн яам” гэх)-аас зөвшөөрөл авахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2. Журам нь төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжих төслийг гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэхээр Засгийн газраас эрх авсан төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага (цаашид “захиалагч” гэх)-д хамаарна.
1.3. Сангийн яам хуулийн 8.1.4-т зааснаар босго үнээс давсан үнэ бүхий бараа, ажил, үйлчилгээний тендер шалгаруулалтыг зарлан мэдээлэх, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахын өмнө захиалагчаас ирүүлсэн тендер шалгаруулалтын мэдээлэлд үндэслэн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үр ашигтай зохион байгуулсан эсэхийг хянаж, зөвшөөрөл олгоход энэхүү журмыг мөрдөнө.
 
Хоёр. Хүлээн авах, хянах
2.1. Захиалагч хуулийн 53.1-д заасны дагуу зөвшөөрөл авах хүсэлтээ Сангийн яаманд захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулж ирүүлнэ.
2.2. Албан бичгээр ирүүлэх хүсэлтэд дараах мэдээллийг тусгана. Үүнд:
2.2.1. Тендер зарлах тохиолдолд:
 
а/Тухайн бараа, ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр батлагдсан тухай шийдвэрийн хувь;
б/Тендерийн баримт бичгийн төсөл (ажлын тендерийн хувьд зураг, төсөв заавал орсон байна.)
 
2.2.2. Гэрээ байгуулах эрх олгох тохиолдолд:
 
а/ Тендерийн урилга (сонинд зарласан хуулбар)
б/ Тендерийн нээлтийн тэмдэглэл, тендерийг хүлээн авсан тухай тэмдэглэл;
в/ Үнэлгээний дүгнэлт (Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, үнэлгээний бүх үе шатны маягтаар бөглөсөн үнэлгээ, тооцоо, үндэслэл)
г/Захиалагч нь тендерт оролцогч болон бусад байгууллагуудтай тухайн тендер шалгаруулалтын талаар харилцсан албан бичгийн хуулбар хувь
д/ Үнэлгээний дүгнэлт гарсны дараа гэрээ байгуулах эрх олгох тухай шийдвэрийн төсөл;
е/ Гэрээний төсөл.
 
2.2.3. Тендер хүчингүй болох, дахин зарлах тохиолдолд:
 
а/ Тендерийн урилга (сонинд зарласан хуулбар)
б/Үнэлгээний дүгнэлт (Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, үнэлгээний бүх үе шатны маягтаар бөглөсөн үнэлгээ, тооцоо, үндэслэл)
 
2.2.4. Урьдчилсан сонголт явуулсан тохиолдолд:
 
а/Урьдчилсан сонголтын шийдвэрийн төсөл;
б/Үнэлгээний дүгнэлт (Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, үнэлгээний бүх үе шатны маягтаар бөглөсөн үнэлгээ, тооцоо, үндэслэл)
 
2.2.5. Зөвлөх сонгох тохиолдолд:
 
1-р үе: a/ Техникийн саналыг дүгнэсэн тайлан
 б/ Үнэлгээний дүгнэлт
2-р үе: а/ Санхүүгийн санал нээсэн тэмдэглэл
 б/ Үнэлгээний дүгнэлт
 в/ Гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэрийн төсөл
 
2.3. Дээрх мэдээлэлд үндэслэн тендер шалгаруулалтын явцыг хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхийг хянах явцад шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээллийг захиалагч цаг тухайд нь ирүүлнэ.
2.4. Захиалагчийн ирүүлэх нэмэлт мэдээлэл нь Сангийн яамны архивт баримт болж хадгалагдах тул зөвхөн хуулбар хувийг баталгаажуулж ирүүлэх үүрэгтэй.
2.5. Журмын 2.2, 2.3-т дурдсан Захиалагчаас ирүүлсэн баримт бичгийг хүлээлцсэн тухай тэмдэглэл (хүлээн авсан болон хүлээлгэн өгсөн хүний албан тушаал, нэр, огноог бичих)-ийг Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлого, зохицуулалтын газрын тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хөтөлж, холбогдох материалд хавсарган баримтжуулна.
2.6. Тухайн асуудал хариуцсан Худалдан авах ажиллагааны бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн хуулийн 53.3.1-53.3.4-т заасан зөвшөөрөл авах тухай Захиалагчаас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан үзэхэд шаардлагатай мэдээллийг ирүүлснээс хойш 3 хоногийн дотор холбогдох нэмэлт мэдээлэл болон бусад тодруулгад үндэслэн тухайн тендер шалгаруулалтыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулсан эсэхийг хянаж, зохих шийдвэрийн төслийг боловсруулан албажуулж явуулна.
 
Гурав. Зөвшөөрөл олгох
3.1. Тендерийн баримт бичиг нь хууль, тогтоомжид нийцсэн бол тендер зарлах зөвшөөрлийг энэхүү журам (цаашид “журам” гэх)-ын нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу, үнэлгээний хэсгийн шийдвэр нь хууль, тогтоомжид нийцсэн бол захиалагчид гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг энэхүү журмын хоёрдугаар хавсралтын дагуу тус тус Сангийн яамнаас олгоно.
3.2. Тендерийн баримт бичгийн төсөл болон үнэлгээний явц хууль, тогтоомж, холбогдох бусад журам, зааврыг зөрчсөн нь тогтоогдвол хуулийн 53.4.2-т заасны дагуу зохих үндэслэлийг дурдаж, гарсан зөрчлийг арилган дахин зөвшөөрөл авахыг журмын гурав, дөрөвдүгээр хавсралтад заасны дагуу мэдэгдэнэ.
3.3. Нэгээс дээш багц бүхий тендер шалгаруулалтын үед гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг олгохдоо журмын хоёр, дөрөвдүгээр хавсралтыг хослуулан ашиглаж болно.
 
Дөрөв. Хариуцлага
4.1. Гэрээний ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөлийг зөвшөөрөл авснаас хойш өөрчлөхийг хориглоно.
4.2. Тендер шалгаруулалтыг зарлахад Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авсан гэрээ (ерөнхий болон тусгай нөхцөл)-ний төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд захиалагч дахин зөвшөөрөл авах хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ.
4.3. Гэрээг үйлдсэний дараа гэрээний хуулбар хувийг Сангийн яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.
4.4. Холбогдох мэргэжилтний буруугаас болж Захиалагчийн ирүүлсэн баримт бичиг, мэдээлэл болон бусад тодруулгыг удирдлагаас заасан хугацаанд багтаан хянаагүй хугацаа алдсан тохиолдолд тухайн мэргэжилтэнд Сангийн яамны дотоод журмын дагуу хариуцлага тооцно.
4.5. Захиалагч гарсан зөрчлийг арилгаагүй, мөн гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд зөвшөөрөл авснаас хойш засвар хийсэн тохиолдолд хуулийн 57 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагад зөрчлийн талаар мэдэгдэж, холбогдох арга хэмжээ авах тухай саналыг хүргүүлнэ.
4.6. Захиалагчийн гаргасан зөрчлийг тус байгууллагын тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны үр дүнгийн тайлан д хийх үнэлгээнд харгалзан тооцож, дүгнэлтийг гаргана.
 
Нэгдүгээр хавсралт
 
[Захиалагч байгууллагын ерөнхий 
менежерийн нэрийг бичнэ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ танаа
 
Огноо:
 
Зөвшөөрөл олгох тухай
 
 
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль (цаашид хууль гэх)-ийн 53.4-т заасны дагуу танай байгууллагаас ирүүлсэн [тендер шалгаруулалтын нэрийг бичнэ] гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах [нээлттэй, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын аль тохирохыг бичнэ] тендерийн баримт бичгийн төслийг хянан үзлээ. 
 
Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой дараах зүйлсийг анхаарна уу. Үүнд:
 
- Зөвлөмж 1
- Зөвлөмж 2 гэх мэт
 
Дээрх зөмлөмжийн дагуу зохих өөрчлөлтийг хийсний үндсэн дээр Хуулийн 53.3.1-д заасны дагуу тендер зарлах зөвшөөрлийг үүгээр олгож байна.
 
 
 
 
САНГИЙН САЙД
 
 
Хоёрдугаар хавсралт
 
[Захиалагч байгууллагын ерөнхий 
менежерийн нэрийг бичнэ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ танаа
 
 
Огноо:
 
Зөвшөөрөл олгох тухай
 
 
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль (цаашид хууль гэх)-ийн 53.4-т заасны дагуу танай байгууллагаас ирүүлсэн [тендер шалгаруулалтын нэрийг бичнэ] гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах [нээлттэй, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын аль тохирохыг бичнэ] талаар Үнэлгээний хорооноос ...оны ...дугаар сарын ...-ны өдөр гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:
2. Тендер шалгаруулалтын дараах ... багцад гүйцэтгэгчээр шалгарсан ... аж ахуйн нэгжтэй хуулийн 53.3.2-т заасны дагуу гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч байна:
1.1 Багц № 1 - “А” ХХК-тай ... сая төгрөгөөр;
1.2 Багц № 2 –“В” ХХК-тай ... сая төгрөгөөр гэх мэт.
2. “Тендер шалгаруулалтын явц, үр дүнг хянаж зөвшөөрөл олгох журам”-ын 4.3-т заасны дагуу гэрээг үйлдсэний дараа гэрээний хуулбар хувийг тус яамны Худалдан авах ажиллагааны бодлого, зохицуулалтын газарт ирүүлнэ.
 
 
САНГИЙН САЙД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гуравдугаар хавсралт
 
[Захиалагч байгууллагын ерөнхий 
менежерийн нэрийг бичнэ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ танаа
 
 
Огноо:
Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай
 
Танай байгууллагаас зарлах [тендер шалгаруулалтын нэрийг бичнэ] гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах [нээлттэй, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын аль тохирохыг бичнэ] тендерийн баримт бичгийн төслийг хянан үзээд дараах үндэслэлээр буцааж байна. Үүнд:
1. [хууль, тогтоомж, холбогдох бусад журам, зааврыг зөрчсөн үндэслэлийг дэс дугаарлан бичнэ]
2. [хууль, тогтоомж, холбогдох бусад журам, зааврыг зөрчсөн үндэслэлийг дэс дугаарлан бичнэ]
3. . . . г.м.
Иймд дээрх зөрчлүүдийг арилган, [тендер шалгаруулалтын нэрийг бичнэ] тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 53.5-д заасны дагуу дахин зөвшөөрөл авахыг үүгээр мэдэгдэж байна.
 
 
 
 
САНГИЙН САЙД
 
 
Дөрөвдүгээр хавсралт
 
 
[Захиалагч байгууллагын ерөнхий 
менежерийн нэрийг бичнэ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ танаа
 
 
Огноо:
Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай
 
Танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэрийг бичнэ] гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах [нээлттэй, хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын аль тохирохыг бичнэ] тендер шалгаруулалтын талаар Үнэлгээний хорооноос ...оны ...дугаар сарын ...-ны өдөр гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд дараах үндэслэлээр буцааж байна. Үүнд:
1. [хууль, тогтоомж, холбогдох бусад журам, зааврыг зөрчсөн үндэслэлийг дэс дугаарлан бичнэ]
2. [хууль, тогтоомж, холбогдох бусад журам, зааврыг зөрчсөн үндэслэлийг дэс дугаарлан бичнэ]
3. . . . г.м.
Иймд дээрх зөрчлүүдийг арилган, [тендер шалгаруулалтын нэрийг бичнэ] тендер шалгаруулалтын үнэлгээний дүгнэлтийг холбогдох материалын хамт бүрэн ирүүлж, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 53.5-д заасны дагуу дахин зөвшөөрөл авахыг үүгээр мэдэгдэж байна.
 
 
 
 
САНГИЙН САЙД
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Rvuyfz gdebnq

discount vardenafil online - viagra vs cialis vs vardenafil free vardenafil samples

Огноо:2021.06.13

Eleghz fdsnmw

can you buy sildenafil over the counter - generic viagra online from india buy generic viagra online with paypal

Огноо:2021.06.11

Gycvqp vbcvdq

order cialis without a prescription - otc cialis us how much is tadalafil 5mg

Огноо:2021.06.09

Gomsun cpqwfk

online pet pharmacy - canadian online pharmacy canadian pharmacies online

Огноо:2021.06.07

Vlljgp mxemva

vardenafil 10mg - generic vardenafil online uk vardenafil hcl 20mg tab

Огноо:2021.06.05

Rjozpj fxrwor

vardenafil price - levitra 20mg vardenafil hcl 20mg tab

Огноо:2021.06.04

Kfaiio okuaon

buy amoxicillina 500 mg from mexico - antibiotics without a doctor’s prescription amoxicillin rash

Огноо:2021.06.02

Xuhfrj pdnkrm

synthroid 50 mg tablet - where to buy synthroid online synthroid 60 mcg

Огноо:2021.05.30

Bqteje mfcgro

cymbalta 100mg - duloxetine generic 60 mg cymbalta prescription drug

Огноо:2021.05.28

Prhabe vmsapk

cialis for daily use for sale - cialis super active vs cialias proffesional reviews buy cialis tablets australia

Огноо:2021.05.27

Xjqmqf rheyuu

cialis 30 mg price - cialis professional india 15mg cialis

Огноо:2021.05.25

Hgnppb ulzrvz

bactrim 400 mg 80mg - bactrim 480 mg how to get bactrim without a prescription

Огноо:2021.05.23

Fxkubw yhmutm

donde comprar viagra generico - compra viagra genericos de viagra

Огноо:2021.05.21

Wmmjvw dfydxs

can high blood pressure pills cause ed - red ed pill as advertised on the radip new ed pill 2018

Огноо:2021.05.17

Gxiijm vkdxiw

rhino 7 ed pills - natural erectile dysfunction meds phizer ed pill

Огноо:2021.05.15

Ukqywc mpnvia

clopidogrel cost uk - plavix medication clopidogrel 75 mg price

Огноо:2021.05.13

Sjrpeb ekhgma

ivermectin 1 cream generic - stromectol online pharmacy stromectol price

Огноо:2021.05.10

Vvlccp mjhuoh

stromectol 15 mg - ivermectin 0.08 oral solution price of ivermectin liquid

Огноо:2021.05.08

Hrsbus bkpksp

ondansetron tablets in india - ondansetron pill over the counter buy generic zofran online

Огноо:2021.05.03

Psflvv idnciq

generic ivermectin for humans - how to buy stromectol ivermectin buy canada

Огноо:2021.05.02

Swoqnn jwxnqo

where to buy stromectol - ivermectin 0.5 lotion india generic ivermectin

Огноо:2021.05.01

Vnhkad ndkzpz

nexium - yasmin uk buy zofran medication cost

Огноо:2021.04.30

Xyzyia difvhs

buy lyrica online uk - lyrica pills 50 mg lyrica for sale online

Огноо:2021.04.29

Aucmyr ajgrrc

viagra online usa pharmacy - se puede comprar viagra sin receta en farmacias fsicas viagra 100 mg tablet price

Огноо:2021.04.28

Vvvzxg tqvxje

can i buy viagra - buy viagra professional usa viagra 4 tablets

Огноо:2021.04.26

Amkbye pzaoho

prednisone cream otc - prednisone 3 tablets daily 25 mg prednisone

Огноо:2021.04.25

Hgpjcd kdslxl

nexium 20 mg rx - zofran 8mg price in india 15mg nexium

Огноо:2021.04.24

Sdybwv ucwqgk

stromectol tab 3mg - stromectol online pharmacy ivermectin uk coronavirus

Огноо:2021.04.23

Iehcdb jcmejd

celebrex generic canada - canadian pharmacy celebrex price celecoxib 100 mg canada

Огноо:2021.04.22

Vwcwxu yvbtxx

buy tadacip 20 - tadacip 20 uk tadacip 20 mg price

Огноо:2021.04.21

Wrtcmo xutewa

Edvydc - super spedra coupon Priqtx uxvwft

Огноо:2021.04.19

Gblfup rmnxxp

Mqfrdw - tadacip prices Hyczbs qfzpuu

Огноо:2021.04.18

Niirar bcnrzh

Rvfiwf - silagra tablets online Grvrat fkrdtc

Огноо:2021.04.16

Crvuhq syfgko

Fsdgld - furosemidelasixx.com Dbbdlj uvdgob

Огноо:2021.04.13

Qrrina vpgvrf

Xhxhiz - site Zpxjoo dgadwm

Огноо:2021.04.10

Haptwg hwjgrt

Hbfnga - essay7 Mslviw vgpdar

Огноо:2021.04.08

Acovuq waznon

Bbcord - do i need a precscription to buy finasteride for women Gmtynp pizrhw

Огноо:2021.04.07

Fpupls wvjxfa

Huiafv - over the counter viagra Owzhfr tsetdw

Огноо:2021.04.05

Ibuzhs odcoye

Hvywxd - where to get finasteride online Xixqep myayrq

Огноо:2021.04.04

Iwwxae emjdfr

Lhslyk - writing research paper apa Wawlbh cdjslt

Огноо:2021.04.03

Ljfsun toejma

Wnpqph - persuasive essay writer Ysqthv qmapjd

Огноо:2021.03.31

Kjlyib mhxyrj

Zcmhnn - buy Diflucan pills Nrwjtz mafrag

Огноо:2021.03.27

Itmtcg hmkatk

Uxooxo - lasix dosage Bpvvdq nuypud

Огноо:2021.03.26

Egwnvf qgfjxt

Puwstm - canada pharmacy online Tqlcye anuilp

Огноо:2021.03.25

Mrvoet iaomsq

Dfgauj - modafinil moa Dftxzk vmvhjq

Огноо:2021.03.24

Qrsftr zjiqdt

Ytlhng - http://virviaga.com/ best generic viagra

Огноо:2021.03.17

Sophjs sfbtiu

tadalafil 20 mg - http://xtadalafilp.com/ tadalafil price

Огноо:2021.03.12

Qtrkdk cfiyct

fincar vs propecia - finasteride drug class finasteride for men

Огноо:2021.03.09

Tjgjyd lluhqi

propecia results - post finasteride syndrome post finasteride syndrome

Огноо:2021.03.07

Lwbbaq diqrto

tadalafil generique - tadalafil prices tadalafil generic name

Огноо:2021.02.26

Холбоотой мэдээлэл

2020-02-03 944
Дэнж багийн 1,2,3-р байрны сантехникийн босоо шугамыг шинэчлэх

Дэнж багийн 1,2,3-р байрны сантехникийн босоо шугамыг шинэчлэх

2021-04-22 141
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: Оюут баг, 2-28-р байрны гадна авто машины зогсоол

2020-06-22 440
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер шалгаруулалтын нэр: 13-р сургуулийн баруун талаар 11-р хороолол хүртэлх авто замын шинэчлэл хийх Тендер ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.234.252.109
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 1128 Өнөөдөр
  • 11889 Өчигдөр
  • 1128 Долоо хоногт
  • 191094 Сүүлийн сард
  • 4684190 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  950

Facebook

Цаг агаар