ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР

 Сангийн сайдын 2008 оны

06 дугаар сарын 20-ний өдрийн 249 тоот
тушаалын хавсралт
 
 
МОНГОЛ УЛСЫН
САНГИЙН ЯАМ
 
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН 
 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР 
 
(ЖИШИГ  МАЯГТУУД) 
 
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
 
Улаанбаатар
2008 оны 6-р сар
 
ОРШИЛ
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан энэхүү Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар (жишиг маягтууд)-ыг (цаашид “үнэлгээний заавар” гэх) Сангийн яамнаас боловсруулан гаргав.
Энэхүү үнэлгээний зааврыг “Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг”(ЗҮТЖББ)-ийг ашиглан явуулж буй олон улсын болон дотоодын зөвлөхийг сонгох ажиллагаанд захиалагч байгууллага заавал мөрдөнө.
 
Энэхүү үнэлгээний зааврыг ашиглах тухай:
 
1. Үнэлгээний заавар, жишиг маягтуудыг тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн тендерийг хүлээн авч бүртгэх, нээхээс эхлээд гэрээ байгуулах эрх олгох  хүртэлх үнэлгээний бүхий л үйл ажиллагаанд удирдлага болгоно. Энэхүү зааврыг   захиалагч байгууллага хэрэглэснээр  зөвлөхөд өгөх зааварчилгааны дагуу үнэлгээ хийхэд нь тус дөхөм болно.
 
2. Энэхүү үнэлгээний зааврыг хуулийн “Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч  сонгох журам”-д дурдсан аргуудын алийг нь ч хэрэглэх үед ашиглах боломжтой. Хосолмол үнэлгээний аргаас бусад аргыг хэрэглэсэн үед шаардлагатай тайлбар, холбогдох өгөгдөл, маягтуудыг хэсэг бүрт заана. 
 
3. Үнэлгээний явцад нарийвчлан судалж тодруулсан, тусгайлан гаргасан нэмэлт тайлбарыг үнэлгээний тайланд хавсралт болгон оруулах шаардлагатай. Үнэлгээ хийхдээ зөвлөх үйлчилгээний тендерийн   баримт бичиг (ЗҮТББ), ирсэн саналуудын холбогдох зүйл, хэсгийн дугаарыг шаардлагатай тохиолдол бүрт дурдвал зохино. 
 
4. Үнэлгээний хороо техникийн саналын үнэлгээ дууссаны дараа бөглөсөн маягтуудыг уг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт Захиалагчид эсхүл Сангийн яаманд   танилцуулна.  Захиалагч эсхүл Сангийн Яамнаас  техникийн саналын үнэлгээг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараа санхүүгийн саналын үнэлгээг хийж, бөглөсөн маягтуудыг үнэлгээний гол асуудлуудыг тусгасан тайлбарын хамт бэлдэж үнэлгээний тайланг Захиалагч эсхүл Сангийн Яаманд  хүргүүлнэ. 
 
5. Үнэлгээний тайлан нь дараах таван хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 
Бүлэг I. Техникийн саналын үнэлгээний товч тайлан; 
Бүлэг II. Техникийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;
Бүлэг III. Санхүүгийн саналын үнэлгээний товч тайлан;
Бүлэг IV. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—Маягтууд;
Бүлэг V.   Хавсралтууд: 
Хавсралт I.   Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл;
Хавсралт II. Бусад /шаардлагатай бол/.
 
6. Захиалагч эсхүл Сангийн яам  нь үнэлгээний хорооны ирүүлсэн үнэлгээний тайланг хянан үзэж гэрээ байгуулах эрх олгоно. 
 
ГАРЧИГ
 
 
Нэгдүгээр бүлэг.  Техникийн саналын үнэлгээний тайлан 4
Хоёрдугаар бүлэг. Техникийн саналын үнэлгээний тайлан - Маягтууд 5
Маягт 2А.   Техникийн саналын үнэлгээ - Үндсэн мэдээлэл 6
Маягт 2Б.   Үнэлгээний товчоо - Техникийн оноо/Эзэлсэн байр 9
Маягт 2В.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – 
 Харьцуулалт/Дундаж оноо
10
Маягт 2Г.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ 11
Маягт 2Д.   Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ— 
 Голлох ажилтнууд
12
Гуравдугаар бүлэг. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—
                                 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт
13
Дөрөвдүгээр бүлэг. Санхүүгийн саналын үнэлгээний тайлан—
                                 Эрх олгох тухай зөвлөмж—Маягтууд
14
Маягт 4А.   Санхүүгийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл 15
Маягт 4Б.   Тохируулга—Валютыг хөрвүүлэх—Үнэлгээ 
         хийгдсэн үнэ
16
Маягт 4В.   Хосолмол үнэлгээний арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж
17
Маягт 4Г.   Бага үнийн арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж 18
Тавдугаар бүлэг.  Хавсралтууд 19
Хавсралт 1.  Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл 20
Хавсралт 2.  Бусад /шаардлагатай бол/ 21
 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  
ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
 
1. Ерөнхий мэдээлэл Зөвлөх үйлчилгээний товч тодорхойлолт, агуулга, цар хүрээ болон зорилтуудыг бичнэ (Хагас хуудсанд багтаах).
 
2. Зөвлөхийг сонгох ажиллагаа 
/техникийн саналын үнэлгээ-нээс өмнөх үе шатанд/ Маягт 2A –д бичсэн мэдээлэлтэй холбогдсон тайлбар.
 
Зарлал мэдээллээс эхлээд (шаардлагатай бол), хураангуй жагсаалт гаргах, сонирхлоо илэрхийлсэн саналууд, саналаа өгөхөөс өмнө татгалзсан зөвлөхүүд зэрэг зөвлөхийг сонгох ажиллагааны явцтай холбоотой мэдээллийг товч бичих. Хугацаанд нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг (хугацаа хоцролт, зөвлөхүүдийн зүгээс гарсан гомдлууд, Захиалагчийн харилцсан албан бичгүүд, ЗҮТББ, санал хүлээж авах хугацааг сунгасан байдал гэх мэт) бичнэ. 
 
(Нэг хуудаснаас илүүгүй байхаар бичнэ.)
 
3. Техникийн саналын үнэлгээ Үнэлгээний хорооны авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, уулзалтуудын талаар бичнэ. Үүнд техникийн үнэлгээний хороог байгуулах, гаднаас авсан мэргэжлийн туслалцаа, үнэлгээнд ашигласан заавар, журам, ЗҮТББ-д заасан үнэлгээний дэд үзүүлэлт болон холбогдох хувийн жингийн талаарх үндэслэл, үнэлгээ нь ЗҮТЖББ-д нийцэж хийгдсэн эсэх, харилцсан бичгүүдийн талаар товч тайлбар бичих.
 
Техникийн саналын үнэлгээний дүн: Оноо ба гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт .
 
Санал тус бүрийн давуу болон сул талуудыг тодорхойлж бичнэ./тайлангийн хамгийн чухал хэсэг/
 
(a) Давуу талууд: Монголд хийсэн ижил төстэй ажлын туршлага, үйлчилгээний цар хүрээг тодорхой ойлгож байгааг илэрхийлсэн аргачлалын оновчтой байдал, дотоодын түншийн чадвар, санал болгож буй ажилтнуудын ижил төстэй ажил хийсэн туршлага.
 
(б) Сул талууд: Саналын чухал хэсгүүдийн сул тал, Монголд ажилласан туршлага хангалтгүй байх, дотоодын түншийн оролцоо бага байх, практик туршлага хангалтгүй байх /хэрэгжүүлэхээсээ илүү судалгаа хийсэн байх/, байгууллагын туршлагатай харьцуулахад ажилтнуудын туршлага сул байх, голлох ажилтны сул тал (тухайлбал, багийн ахлагч), шаардлагыг бүрэн хангахгүй байх, хариуцлагагүй  байх (сонирхлын зөрчилтэй байх).
 
Үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноотой холбоотой тайлбар (зөрүүтэй байдал гэх мэт).
 
Цаашид хэлэлцээр хийх шаардлагатай зүйлүүд.
 
Дээд тал нь 3 хуудсанд багтааж бичих.
 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.
ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
МАЯГТУУД 
 
Маягт 2А. Техникийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл
Маягт 2Б. Үнэлгээний товчоо—Техникийн оноо/Эзэлсэн байр
Маягт 2В. Үнэлгээний хорооны гишүүдийн үнэлгээ – Харьцуулалт/Дундаж оноо
 
МАЯГТ 2А.  ТЕХНИКИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ – 
ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
2.1 Төслийн нэр:
 
2.2 Захиалагч:
(а)  нэр 
(б)  хаяг, утас, факсын дугаар
 
2.3 Үйлчилгээний төрөл (хөрөнгө оруулалтаас өмнөх байдал, бэлтгэл, эсвэл хэрэгжүүлэх судалгаа, зураг төсөл, гэрээний хяналт г.м.) болон санхүүжилтийн эх үүсвэр
 
2.4 Үнэлгээний арга: Хосолмол үнэлгээний арга _____
Бага үнийн арга                   _____
Чанарын үнэлгээний арга   _____
Шууд гэрээ байгуулах арга _____
Чадварын үнэлгээний арга  _____
 
2.5 Зөвлөх үйлчилгээний талаар сонирхлоо илэрхийлсэн хүсэлт, зарлал:
(а)  өдөр тутмын сонинд
(б)  бусад мэдээллийн хэрэгсэлд
(в)  мэдүүлгээ ирүүлсэн   зөвлөхийн тоо
 
 
Тийм Үгүй
Тийм Үгүй
 
2.6 Хураангуй жагсаалт:
(а) зөвлөхийн нэр/улс/ 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(б) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахаар бол Сангийн яаманд өгөх  
(в) Сангийн Яамны зөвшөөрөл
(г) Хэрэв Сангийн яамнаас зөвшөөрөл авахааргүй бол захиалагчид өгөх 
(д) Захиалагчийн зөвшөөрөл 
 
Огноо
Огноо
 
 
Огноо
Огноо
 
2.7 ЗҮТББ:
(а)  Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд  танилцуулсан  
(б)  Захиалагч эсхүл Сангийн яам   зөвшөөрөл өгсөн 
(в)  Зөвлөхүүдэд хүргүүлсэн
 
Огноо
 
Огноо
Огноо
 
2.8 ЗҮТББ-д орсон нэмэлт өөрчлөлт, тодруулга (тайлбар)
2.9 Гэрээ:
(а)  Хугацаанд үндэслэсэн
 
(б)  Нийт үнэд үндэслэсэн 
 
(в)  бусад (тайлбар)
 
Тийм ____ 
Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____
Тийм ____ 
Үнийн тохируулга:  Тийм____ Үгүй____
 
2.10 Санал ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулсан эсэх:
(a) уулзалтын тэмдэглэл хөтөлсөн эсэх
Тийм   Үгүй
 
Тийм   Үгүй
 
2.11 Санал ирүүлэх:
(а)  хоёр дугтуйт (техникийн болон санхүүгийн санал)
(б)  нэг дугтуйт (техникийн)
(в)  санал ирүүлэх
(г)  сунгалт(ууд) 
Points
 
Тийм  
Тийм  
Огноо Цаг
Огноо Цаг
 
2.12 Санхүүгийн санал ирүүлэх
Хаяг
2.13 Техникийн саналыг нээх 
Огноо Цаг
 
2.14 Ирсэн саналын тоо
 
2.15 Үнэлгээний хороо :
Гишүүдийн нэр, албан тушаал (ихэнхдээ 3-5 байдаг)
1.
2.
3.
4.
5.
 
2.16 Саналын хүчинтэй хугацаа (хоног):
(а) хүчинтэй байх хугацаа
(б) сунгалт (хэрэв сунгасан бол)
Огноо Цаг
Огноо Цаг
 
2.17 Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт:
(а)  зөвлөхийн туршлага
(1)
(2)
 
(б)  аргачлал
(1)
(2)
 
(в) голлох ажилтнууд
(1) хувь хүн
(А) _____________
(Б) _____________
(В) _____________
(2) хэсэг
(А) _____________
(Б) _____________
(В) _____________
 
(г) сургалт (шаардлагатай бол)
(1)
(2)
 
(д) дотоодын оролцоо (олон улсын тендер бол)
(1) (2)
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
 
 
 
Хувийн жин  
Хувийн жин
Хувийн жин
 
Хувийн жин
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
 
Хувийн жин
Хувийн жин
 
 
2.18 Техникийн оноо /зөвлөх тус бүрээр
                                                                           Техникийн доод оноо
 
Зөвлөхийн нэр Техникийн оноо
1.
2.
3.
4.
 
 
2.19 Үнэлгээний тайлан:
(a) Сангийн яаманд  эсхүл Захиалагчид танилцуулсан
2.20 Үнэлгээний тэмдэглэл:
         (а) Сангийн яаманд  эсхүл Захиалагчид танилцуулсан
 
 
Огноо
 
 
Огноо
 
  
МАЯГТ 2Б. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО
ТЕХНИКИЙН ОНОО /ЭЗЭЛСЭН БАЙР
 
 
Зөвлөхийн нэрс [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич]
Шалгуур үзүүлэлт Оноо Оноо Оноо Оноо
 
Туршлага
 
 
Аргачлал
 
Санал болгож буй ажилтнууд
 
Сургалт
 
Дотоодын оролцоо
Бүгд онооа
Эзэлсэн байр
 
a. Техникийн доод онооноос доогуур оноо авсан техникийн саналыг хассан болно. 
 
 
МАЯГТ 2В.  ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ –
ХАРЬЦУУЛАЛТ/ДУНДАЖ ОНОО
 
 
Зөвлөхийн нэрс [Зөвлөхийн
 нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич] [Зөвлөхийн нэрийг бич]
Шалгуур үзүүлэлт
 
 
Туршлага
A                               B
AVa
C                              D
 
Аргачлал
 
Голлох ажилтнууд
 
 
Сургалт 
 
Дотоодын оролцоо
 
 
Бүгд
 
a. A, B, C, D = үнэлгээний хорооны гишүүдийн өгсөн оноо; 
AV = дундаж оноо, Маягт 2.Г.-г үз.
 
 
 
МАЯГТ 2Г. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
Зөвлөхийн нэр: _________________________
 
Авч болох дээд оноо Үнэлгээний хорооны гишүүд Дундаж оноо
Үзүүлэлт/дэд үзүүлэлт 1 2 3 4 5
Туршлага
-
-
-
Аргачлал
-
-
-
Голлох ажилтнууд
-
-
-
Сургалтa
-
-
-
Дотоодын оролцооa
-
-
-
Бүгд 100
a. Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн  жишиг  баримт бичигт шаардсан бол
 
1. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
2. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
3. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
4. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
5. Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
 
МАЯГТ 2Д. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭСГИЙН ГИШҮҮДИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ—ГОЛЛОХ АЖИЛТНУУД 
 
Зөвлөхийн нэр: ____________________________
 
Голлох ажилтнуудын нэрсa Авч болох дээд оноо Ерөнхий чадвар
(   )b Шаардлагад нийцсэн байдал 
(   )b Газар зүйн туршлага
 
(   )b Нийт оноо 
 
 
 
 
 
 
 
Бүгд
 
a. Зарим тохиолдолд үнэлгээг ажилтан тус бүрээр биш хэсэг ажилтнуудаар явуулдаг. Хэсэг тус бүрт /Жич:санхүүгийн ажилтнууд/ хувийн жин өгдөг. Хэсгийн оноог ажилтан тус бүрийн оноо болон хувийн жингийн үржвэрүүдийн нийлбэрээр гаргадаг. Жич: 3 ажилтнаас бүрдсэн хэсгийн оноо= ax + by + cz. Үүнд a,b,c – ажилтнуудын оноо; x,y,z-тэдгээрийн хувийн жин (x + y + z = 1). 
b. Зөвлөхийн санал авах баримт бичигт заасан авч болох дээд оноо.
 
 
Гишүүн: ____________________  Гарын үсэг: _______________  Огноо: __________
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ 
 
 
[Текст нь дараах зүйлсийг агуулна: 
 
(1) үнэлгээний явцад гарсан аливаа асуудлууд. Жич: харьцуулах зорилгоор үнийг нэг валютад хөрвүүлэхэд ханшийн талаар гарсан бэрхшээл; 
 
(2) үнийн саналд хийгдсэн тохируулга (ихэнхдээ техникийн саналтай нийцүүлэх зорилгоор) болон харьцуулах үнийг тооцсон байдал (чанарын үнэлгээний арга, чадварын үнэлгээний арга болон шууд гэрээ байгуулах аргын үед хэрэглэхгүй);
 
(3) татвартай холбоотой асуудлууд;
 
(4) гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлт;
 
(5) бусад шаардлагатай мэдээлэл.]
 
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН—
ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ—МАЯГТУУД 
 
Маягт 4А. Санхүүгийн саналын үнэлгээ—Үндсэн мэдээлэл
Маягт 4Б. Тохируулга—Валютыг хөрвүүлэх—Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
Маягт 4В. Хосолмол үнэлгээний арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж
Маягт 4Г. Бага үнийн арга—Эрх олгох тухай зөвлөмж 
 
МАЯГТ 4А.  САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ—
ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
 
Техникийн саналын тайланд 
Сангийн Яамнаас  эсхүл
Захиалагчаас өгсөн зөвшөөрөл
(Чанарын үнэлгээ, Чадварын үнэлгээ, шууд гэрээ байгуулах) 
 
4.1 Санхүүгийн саналын нээлт:
нэр болон санал болгосон 
үнэ (нээлтэд оролцож буй зөвлөхүүдийг тэмдэглэ)
 
 
Огноо
 
 
 
Огноо Цаг
1.
2.
3.
4.
 
4.2 Үнэлгээний хороо: гишүүдийн нэр, албан тушаал 
 
4.3 Санхүүгийн оноог тооцох аргачлал /томъёо/ (зөвхөн хосолмол үнэлгээний аргын үед)
 
 
 
Техникийн болон санхүүгийн үнэлгээний эцсийн тайланг Захиалагчид эсхүл Сангийн Яаманд  ирүүлэх (Чанарын үнэлгээ, Чадварын үнэлгээ, шууд гэрээ байгуулах)
 
 
 
 
 
 
Огноо 
4.4 Хосолмол үнэлгээний арга
(a) Техникийн болон санхүүгийн оноо, нийт оноо (Чанарын үнэлгээний аргын үед зөвхөн техникийн оноо)
Зөвлөхийн  Техникийн Санхүүгийн Нийт
      нэр оноо оноо оноо
(b) Эрх олгох тухай зөвлөмж
 
4.5 Бага үнийн арга
(a) Техникийн оноо, үнийн санал болон үнэлгээ хийгдсэн үнэ Зөвлөхийн  Техникийн   Үнийн Үнэлэгдсэн
      нэр оноо   санал үнэ
 
(б)   Эрх олгох тухай зөвлөмж
 
(в)   Техникийн доод оноог хангасан хамгийн сайн үнэлэгдсэн санал
Нэр
 
МАЯГТ 4Б .  ТОХИРУУЛГА—ВАЛЮТЫГ ХӨРВҮҮЛЭХ—
ҮНЭЛГЭЭ ХИЙГДСЭН ҮНЭ 
 
 
 
 
Үнийн санала
Тохируулгаб
Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
Үнэлгээний валютад хөрвүүлэхв
Санхүүгийн оноог
Зөвлөхийн нэрс
Валют
Дүн (1)
(2)
(3) = (1)+(2) Хөрвөх ханш
(4) Үнийн санал
(5) = (3)(4)
(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Төгрөгөөс гадна 3-аас дээшгүй валют хэрэглэнэ.
б. Арифметик алдаа болон орхигдсон зүйлүүд техникийн саналд тусгагдсан. Тохируулга нь  (+) буюу (-) тэмдэгтэй байна. 
в. Зөвлөхийн санал авах бичиг баримтад зааснаар. 
г. Хамгийн бага үнийн саналд 100 оноо өгнө; бусад саналыг зөвлөх үйлчилгээний тендерийн  баримт бичигтзаасан аргаар  тооцно.
 
 
 
МАЯГТ 4В.  ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА—
 
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 
Техникийн саналын үнэлгээ Санхүүгийн саналын үнэлгээ Хосолмол үнэлгээ
Зөвлөхийн нэрс Техникийн онооa
S(t) Хувийн жинд үржүүлсэн оноо 
S(t)  Tб Техникийн хувьд эзэлсэн байр Санхүү-гийн оноов
S(f) Хувийн жинд үржүүлсэн оноо 
S(f)  Fг Нийт оноо
S(t)*T + S(f)*F
 
Эзэлсэн байр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эрх олгох тухай зөвлөмж Хосолмол үнэлгээгээр хамгийн дээд оноо авсан зөвлөхөд:
Зөвлөхийн нэр:
 
а. Маягт 2Б-г үз.
б. T = зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт зааснаар.
в. Маягт 4Б-г үз.
г. F = зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт зааснаар.
 
 
МАЯГТ 4Г.  БАГА ҮНИЙН АРГА—
ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 
Зөвлөхийн нэрс Бага үнийн арга
Техникийн оноо Үнэлгээ хийгдсэн үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эрх олгох тухай зөвлөмж Авбал зохих техникийн доод оноо бүхий хамгийн сайн үнэлэгдсэн санал ирүүлсэн зөвлөхөд:
Зөвлөхийн нэр:
 
 
 
 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ.  
ХАВСРАЛТУУД
 
Хавсралт 1.  Санхүүгийн саналын нээлтийн тэмдэглэл
Хавсралт 2.  Бусад /шаардлагатай бол/
 
ХАВСРАЛТ 1. 
САНХҮҮГИЙН САНАЛЫН НЭЭЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 
 
Санхүүгийн саналын нээлтийг ….. оны …. дугаар сарын …-ны өдрийн …. цагт нийтийн өмнө нээж, дор дурдсан мэдээллийг зарлаж тэмдэглэв.
 
 
Зөвлөхийн нэр
(1) Техникийн оноо(2) Санал болгосон үнэ Үнийн хөнгөлөлт
(5) Бусад мэдээлэл
(6)
Валют
(3) Дүн
(4)
1
2
3
4
5
6
..
 
 
 
 
Зөвлөхийн төлөөлөгч
 
Нэрс Гарын үсэг
1
2
3
4
5
 
ХАВСРАЛТ 2. 
БУСАД /ШААРДЛАГАТАЙ БОЛ/ 
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Kkxhyw euvook

cheap generic vardenafil - brand vardenafil online buy vardenafil online europe

Огноо:2021.06.13

Wtuuxe nksbmu

viagra from canada online - best women viagra pills viagra 50 mg coupon

Огноо:2021.06.12

Fuzjun ixkqxi

cialis 2.5 mg price comparison - cialis in canada over the counter best tadalafil brand in india

Огноо:2021.06.10

Uoakoo httjpx

canadian family pharmacy - best canadian online pharmacy reviews ed meds

Огноо:2021.06.08

TussyTegoToxorp dqzfy

buy tadalafil us https://nextadalafil.com/ tadalafil generic tadalafil max dose

Огноо:2021.06.07

TussyTegoToxorp hlaxm

tadalafil max dose https://superactivetadalafil.com/ tadalafil generic buy tadalafil

Огноо:2021.06.07

Uaejer guckwn

buy vardenafil uk - vardenafil pill generic vardenafil online reviews

Огноо:2021.06.06

TussyTegoToxorp bnpgq

generic tadalafil 40 mg https://tadalafilgenc.com/ order tadalafil tadalafil pills

Огноо:2021.06.05

Jfjcpn lwcbon

vardenafil 40mg - generic vardenafil canada pharmacy comprar vardenafil

Огноо:2021.06.04

I know this website offers quality depending posts and
additional information, is there any other web page which
provides these stuff in quality? casino games https://casinorealmoneydwq.com

Огноо:2021.06.03

Wow, this article is pleasant, my sister is analyzing these things,
so I am going to tell her. Free casino games online https://playcasinoww.com

Огноо:2021.06.03

Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying this information. online casinos https://onlinecasinoslotsui.com

Огноо:2021.06.03

Snsgqb tdiolg

buy levothyroxine online uk - synthroid rx coupon synthroid 700 mg

Огноо:2021.05.31

define troche

tadalafil tablets 20 mg https://tadalisxs.com/ tadarise 40 mg

Огноо:2021.05.30

zithromax 500mg tab

what does zithromax do https://zithromaxes.com/ zithromax instructions

Огноо:2021.05.30

hydroxychloroquine side effects eye

long term effects of plaquenil [url=https://hydroxychloroquinex.com/#]raoult didier[/url] hydroxychloriquine

Огноо:2021.05.28

Qxlomk ontjro

canadian pharmacy prices - superatad medical mall pharmacy

Огноо:2021.05.27

Xjnchl xhezan

canadian pharmacy world - profescial order cialis 2.5mg

Огноо:2021.05.26

best free dating site for serious relationships

free california dating sites
[url="http://allfreedatinghyp.com/?"]free online dating friends[/url]

Огноо:2021.05.22

Mxwelb anxonq

viagra india - viagra femenina comprar viagra barcelona

Огноо:2021.05.21

Rhehjy nlgvno

wat is beter dan sildenafil - wanneer viagra slikken viagra kamagra kopen

Огноо:2021.05.20

Xyfcid xszpak

impotance - beat ed pills an ed pill

Огноо:2021.05.18

Xpapqv iqojxn

gummy ed pills - augora erectile dysfunction pills ed drugs over the counter

Огноо:2021.05.16

Erodrw megwkf

plavix 600 mg - clopidogrel 75 mg pill plavix from canada

Огноо:2021.05.13

Its like you learn my thoughts! You appear to grasp a lot about this, such as you wrote the ebook in it or something.
I think that you just could do with some percent to force the message house a little bit, however other than that, this is great blog.
A great read. I will definitely be back. credit report https://creditreportsps.com

Огноо:2021.05.12

Hello, this weekend is fastidious for me, as this point in time i
am reading this fantastic educational piece of writing here at my residence.

my credit scoring https://creditscorechecknw.com

Огноо:2021.05.12

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i
subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable
deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea credit report online https://creditscoresetf.com

Огноо:2021.05.12

Your way of telling everything in this post is genuinely pleasant, all be
capable of easily know it, Thanks a lot. credit scoring https://creditscoreusd.com

Огноо:2021.05.12

Esnbwc jdgelk

stromectol tab price - ivermectin 8000 ivermectin 50ml

Огноо:2021.05.11

Sifina rpwizc

stromectol without prescription - ivermectin 3mg tablets price ivermectin buy

Огноо:2021.05.09

If some one desires to be updated with latest technologies after that he must be pay a quick visit this site and be up to date everyday.
free credit report online https://creditreportsww.com

Огноо:2021.05.06

An impressive share! I have just forwarded this
onto a colleague who was doing a little research on this.
And he in fact bought me breakfast because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your internet site.
How to Check credit https://creditscorechecknw.com

Огноо:2021.05.05

Do you have a spam problem on this website; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are
looking to exchange methods with others, why not shoot me an email if interested.
credit score range https://freecreditreportww.com

Огноо:2021.05.05

If you are going for finest contents like myself, simply
go to see this site every day as it gives feature contents, thanks business credit report https://creditreportsps.com

Огноо:2021.05.05

I visited multiple web pages however the audio feature
for audio songs current at this web site is genuinely fabulous.
free annual credit report official website https://creditscoresids.com

Огноо:2021.05.04

Highly energetic article, I liked that a lot. Will there be a part 2?

credit Report Equifax https://fastcheckcreditscore.com

Огноо:2021.05.04

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I
had to tell someone! how to check my credit score https://getcreditscoreww.com

Огноо:2021.05.03

Vcnbvy xeftmv

zofran price australia - cheap zofran online buy zofran otc

Огноо:2021.05.03

Wapdio tjithi

stromectol liquid - ivermectin india buy ivermectin for humans uk

Огноо:2021.05.02

Great post. Senior dating sites https://onlinedatingtind.com/

Огноо:2021.05.01

Bmqvqe afznes

ivermectin 200mg - stromectol 3 mg ivermectin usa

Огноо:2021.05.01

This post presents clear idea for the new visitors of blogging, that in fact how to do
running a blog. casino slots https://onlinecasinoslotsui.com

Огноо:2021.04.30

Euxsho kfvrjw

nexium 20 mg price in india - nexium 40mg esomeprazole buy zofran tablets

Огноо:2021.04.30

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a
blog web site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea vegas slots online
https://onlinecasinofbk.com

Огноо:2021.04.29

Touche. Solid arguments. Keep up the good effort.

play online casino https://onlinecasinos911.com

Огноо:2021.04.29

Ukxtua xydrzg

lyrica coupon - generic lyrica 2017 lyrica 300

Огноо:2021.04.29

Awesome! Its truly amazing paragraph, I have got much clear idea about from this
article. online casino gambling https://onlinecasinogamespcx.com

Огноо:2021.04.28

I pay a visit daily some web sites and information sites to read content, however this
website offers quality based writing. online gambling https://onlinecasinofbk.com

Огноо:2021.04.28

Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the good work.
free casino https://casinogamesww.com

Огноо:2021.04.28

Uisyhd goodcl

viagra pills cheap online - viagra inyectable best sildenafil prices

Огноо:2021.04.28

Холбоотой мэдээлэл

2013-05-22 2473
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх байгууллагын эрх зүйн үндсийг ...

2019-08-16 583
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/

2014-06-30 1142
Худалдан авах ажиллагааны албаны тайлан мэдээ 2014.06.30

Худалдан авах ажиллагааны албаны тайлан мэдээ 2014.06.30

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.234.252.109
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 26 Онлайн
  • 444 Өнөөдөр
  • 11889 Өчигдөр
  • 444 Долоо хоногт
  • 190410 Сүүлийн сард
  • 4683506 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  950

Facebook

Цаг агаар