ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ЗЭЭЛДЭГЧИД ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

 ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ЗЭЭЛДЭГЧИД ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

 
 
2004 оны 5-р сар
2006 оны 10 дугаар сарын 1-нд болон                                                        2010 оны 5 дугаар сарын 1-нд шинэчлэн боловсруулав.
Энэхүү баримт бичгийг олон нийтийн хүртээл болгох зорилгоор монгол хэлнээ хөрвүүлсэн болно. Энэ нь албан бус орчуулга тул англи хэл дээрх хувийг албан ёсны хэмээн үзнэ.       Иймд иш татахдаа англи эхийг ашиглана уу.
 
I. ТАНИЛЦУУЛГА 1
1.1 Зорилго 1
1.4 Нийтлэг үндэслэл 2
1.7 Журмын хамрах хүрээ 2
1.9 Ашиг сонирхлын зөрчил 3
1.10 Шударга бус өрсөлдөх давуу тал 4
1.11 Сонгон шалгаруулалтад оролцох эрх 4
1.12 Гэрээ урьдчилан байгуулах, нөхөн санхүүжүүлэх 5
1.13 Зөвлөхүүдийн хоорондын түншлэл 6
1.14 Дэлхийн Банкны хяналт, туслалцаа, хяналт шинжилгээ 6
1.17 Хүчин төгөлдөр бус худалдан авах ажиллагаа 7
1.18 Баримт бичгүүдэд Дэлхийн Банкийг дурдах 7
1.19 Сургалт буюу мэдлэг олгох сургалт 8
1.20 Хэл 8
1.22 Авилгал, хууран мэхлэх үйлдэл 9
1.24 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 11
II. ЗӨВЛӨХ СОНГОХ ЧАНАР, 
ҮНИЙН ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА 11
2.1 Сонгон шалгаруулалтын үйл явц 11
2.3 Ажлын удирдамж 12
2.4 Зардлын тооцоо (Төсөв) 12
2.5 Нийтэд мэдээлэх 13
2.6 Зөвлөхүүдийн хураангуй жагсаалт 13
2.9 Тендерийн урилгыг бэлтгэх, хүргүүлэх 14
2.10 Санал ирүүлэх урилга 15
2.11 Зөвлөхүүдэд өгөх заавар 15
2.12 Гэрээ 15
2.13 Тендерийн санал хүлээн авах 16
2.14 Тендерийн саналын үнэлгээ: Чанар, үнийн саналыг харгалзан үзэх 17
2.15 Чанарын үнэлгээ 17
2.20 Үнийн саналын үнэлгээ 19
2.23 Чанар, үнийн саналын хосолсон үнэлгээ 20
2.24 Хэлэлцээр, гэрээ байгуулах эрх олгох 20
2.28 Гэрээ байгуулсан  тухай нийтэд мэдээлэх 21
2.29 Тайлбар өгөх 21
2.30 Бүх саналыг хүчингүй болгож, тендерт дахин оролцохыг урих 21
2.31 Нууцлал 22
III. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БУСАД АРГУУД 23
3.1 Ерөнхий зүйл 23
3.2 Зөвлөх сонгох чанарын үнэлгээний арга 23
3.5 Тогтсон төсөвтэй  сонгон шалгаруулалт хийх 24
3.6 Хамгийн бага үнийн арга 25
3.7 Зөвлөх сонгох чадварын үнэлгээний арга 25
3.9 Нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах арга 25
3.14 Арилжааны жишиг 26
3.15 Бусад онцгой тохиолдлуудад зөвлөх сонгон шалгаруулах 27
IV. ГЭРЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧУХАЛ ЗААЛТУУД 30
4.1 Гэрээний төрлүүд 30
4.6 Чухал заалтууд 31
V. ХУВЬ ХҮНИЙГ ЗӨВЛӨХӨӨР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ 34
ХАВСРАЛТ 1: ЗӨВЛӨХҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН БАЙДЛЫГ
БАНК ХЯНАН ҮЗЭХ 35
1. Сонгон шалгаруулалтын үйл явцын хуваарь 35
2. Урьдчилсан хяналт 35
5. Худалдан авсны дараах хяналт….................................................................................37
ХАВСРАЛТ 2: ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ӨГӨХ ЗААВАР 38
ХАВСРАЛТ 3: ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ 40
1. Зорилго 40
2. Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах үүрэг 40
3. Дэлхийн Банкны үүрэг 40
5. Зөвлөх үйлчилгээний тухай мэдээлэл 41
7. Зөвлөхүүдийн үүрэг 41
10. Нууцлал 42
11. Дэлхийн Банкнаас авах арга хэмжээ 42
15. Тайлбар өгөх 43
 
 
 
Товчлол 
 
ЧҮА/CQS Чадварын үнэлгээний арга 
ТТСШ/FBS Тогтсон төсөвтэй сонгон шалгаруулалт
ОУСБХБ/IBRD Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 
ОУХА/IDA Олон улсын хөгжлийн ассоциаци 
 ЗӨЗ/ITC Зөвлөхүүдэд өгөх заавар
 ХБҮА/LCS Хамгийн бага үнийн арга 
СИУ/LOI Санал ирүүлэх урилга 
 СҮАТ/MOS Сарын үйл ажиллагааны тайлан 
ТББ/NGO Төрийн бус байгууллага 
 ТҮББ/PAD Төслийн үнэлгээний баримт  бичиг
 ХААМБ/PAs Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн байгууллага
 ТМ/PID Төслийн мэдээлэл 
 ЧҮА/QBS Чанарын үнэлгээний арга
ЧҮХҮА/QCBS Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний арга
 ТУ/RFP Тендерийн урилга 
НЭҮСША/SSS Нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах арга
САХ/SWAps Салбарын арга хэмжээ 
 АУ/TOR Ажлын удирдамж 
 НҮБ/UN Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага 
 UNDB НҮБ-ын Хөгжлийн Бизнес 
 
 
 
I. ТАНИЛЦУУЛГА
Зорилго 
1.1 Энэхүү Журмын зорилго нь Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээл, Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн зээл, буцалтгүй тусламж , Банкны өөрийн болон Банк захиран зарцуулж, хүлээн авагч тал хэрэгжүүлдэг итгэлцлийн сангуудын  буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөс бүхэлд нь болон хэсэгчлэн санхүүжүүлж буй төслүүдэд шаардлагатай зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих талаар Банкны бодлого, журмыг тодорхойлоход оршино. 
1.2 Зээлийн гэрээ нь Зээлдэгч болон Банк хоорондын эрх зүйн харилцааг зохицуулах бөгөөд уг гэрээнд заасны дагуу төсөлд шаардагдах зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах, гэрээлэн ажиллуулахдаа энэхүү Журмыг баримтална. Зээлдэгч  болон зөвлөхийн эрх үүргийг Зээлийн гэрээ буюу энэхүү Журам тодорхойлохгүй харин Зээлдэгчээс тусгайлан гаргасан Тендерт оролцох саналаа ирүүлэх урилга  болон Зээлдэгч, зөвлөхийн хооронд байгуулсан гэрээгээр тодорхойлно. Зээлийн Гэрээнд оролцогч талуудаас бусад ямар ч тал уг Гэрээнд тусгасан эрхийг эдлэх эсвэл зээлийн хөрөнгөөс нэхэмжлэх эрхгүй.
1.3 Энэхүү Журамд зөвлөхүүд гэсэн нэр томьёонд хувийн болон улсын байгууллагууд, түүний дотор зөвлөх компаниуд, инженерийн компаниуд, барилгын менежерүүд, менежментийн компаниуд, бараа үйлчилгээ худалдан авах мэргэшсэн байгууллагууд, мэргэжлийн хяналтын мэргэшсэн байгууллагууд, аудиторууд, НҮБ-ын системийн байгууллагууд, бусад олон талт хамтын ажиллагааны байгууллагууд, хөрөнгө оруулалтын болон арилжааны банкууд, их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувь хүмүүсийг  хамруулан ойлгоно. Банкнаас Зээлдэгчид бодлогын зөвлөгөө, байгууллагын шинэчлэл өөрчлөлт, менежмент болон инженерийн үйлчилгээ, барилгын ажлын хяналт, санхүүгийн үйлчилгээ, бараа үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа, нийгэм байгаль орчны судалгаа зэрэг өргөн хүрээтэй чиглэлээр туслалцаа авах, эдгээр чиглэлүүдээр төслийн саналуудыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд Зээлдэгчийн чадавхид дэмжлэг болох зорилгоор эдгээр байгууллагуудыг зөвлөхийн журмаар авч ажиллуулдаг. 
Нийтлэг үндэслэл
1.4 Зээлдэгч төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд үүний улмаас зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, цаашилбал гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй. Зөвлөхүүдийг авч ажиллуулахтай холбоотой тусгайлсан дүрэм журам, горим тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалах боловч сонгон шалгаруулалтын талаарх Банкны бодлогод удирдлага болгох таван үндсэн хүчин зүйл байна. Үүнд:
(i) өндөр чанартай үйлчилгээ авах,
(ii) хэмнэлттэй, үр ашигтай байх,
(iii) банкны санхүүжилттэй үйлчилгээг үзүүлэхийн төлөө өрсөлдөх боломжийг шаардлага хангах бүх зөвлөхүүдэд олгох,
(iv) хөгжлийг дэмжих, хөгжиж буй гишүүн орнууддаа дотоодын зөвлөхүүдийг ашиглах Банкны сонирхлыг дэмжих,
(v) сонгон шалгаруулалтын үйл явцын ил тод байдлыг хангах. 
1.5 Ихэнх тохиолдолд хураангуй жагсаалтад орсон компаниудаас ирүүлсэн тендерийн саналын чанар, үнийн саналд тулгуурлан эдгээр хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх боломжтой гэж Банк үздэг. Энэхүү Журмын 2, 3-р бүлгүүдэд зөвлөхийг шалгаруулах Банкнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн төрөл бүрийн аргууд, тэдгээрийг хэрэглэх зохистой нөхцөл байдлыг тодорхойлсон. Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргаар явуулах сонгон шалгаруулалт нь хамгийн түгээмэл арга тул 2-р бүлэгт энэ аргаар сонгон шалгаруулалтыг хэрхэн явуулах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Гэвч энэ арга нь бүх тохиолдолд зөвлөхийг сонгох хамгийн тохиромжтой арга биш бөгөөд 3-р бүлэгт сонгон шалгаруулалтын бусад аргууд, тэдгээрийг хэрэглэх зохистой нөхцөл байдлуудын талаар тайлбарлана. 
1.6 Тухайн төслийн хүрээнд зөвлөхийг сонгоход хэрэглэх аргуудыг төслийн Зээлийн гэрээнд зааж өгдөг. Төслийн хүрээнд санхүүжүүлэх тодорхой гэрээнүүд, Зээлийн гэрээний дагуу тэдгээрийг сонгох аргыг энэхүү Журмын 1.24-т заасны дагуу Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан байх шаардлагатай. 
Журмын хамрах хүрээ 
1.7 Энэхүү Журам нь зөвлөх үйлчилгээг хэрхэн сонгох талаар мэдлэг олгох, зөвлөгөө өгөх зорилготой. Энэхүү Журмыг үйлчилгээний биет хэлбэр давамгайлсан бусад төрлүүдэд хэрэглэхгүй (жишээ нь, барилгын ажил, бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмж ба үйлдвэрийн ажиллагаа, хайгуул судалгаа, хайгуулын өрөмдлөг, агаараас зураг авах, сансрын дүрс зураг, хэмжиж болохуйц биет үр дүнгээр гүйцэтгэлийг нь тодорхойлох үйлчилгээ). 
1.8 Энэхүү Журмыг Банкны зээл, буцалтгүй тусламж, итгэлцлийн сангийн  хөрөнгөөр бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн санхүүжүүлж буй төслүүдийг хүлээн авагч тал хэрэгжүүлж зөвлөх сонгон гэрээ байгуулах бүх нөхцөлд баримтална. Эдгээр эх үүсвэрээс санхүүжээгүй зөвлөх үйлчилгээг гэрээлэн нийлүүлэхдээ Зээлдэгч бусад журмыг мөрдөж болно. Ийм тохиолдолд Банк дараах шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй гэж үзнэ.  Үүнд: (a) хэрэглэх журам нь мэргэжлийн зохих шаардлага хангах зөвлөхийг шалгаруулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна, (б) шалгаруулсан зөвлөх нь харилцан тохиролцсон хуваарийн дагуу үүргээ гүйцэтгэнэ, (в) үйлчилгээний цар хүрээ төслийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байна.
Ашиг сонирхлын зөрчил
1.9 Банкны бодлогын дагуу зөвлөхүүд мэргэжлийн, бие даасан, үнэн бодит зөвлөгөөг үзүүлэх бөгөөд ямар ч үед цаашид хийж болох ажил үйлчилгээ зэргийг харгалзахгүйгээр үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг эн тэргүүнд тавихын зэрэгцээ зөвлөгөө өгөхдөө бусад ажил үүрэгтэйгээ болон өөрийн компанийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөхөөс зайлсхийх шаардлагатай. Бусад үйлчлүүлэгчдэд өмнө нь үзүүлж байсан буюу одоогийн үзүүлж буй үүрэгт ажилтай нь зөрчилдөх ямар ч ажилд буюу төслийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ Зээлдэгчийн ашиг сонирхлын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй байр суурьтай бол уг зөвлөхүүдийг гэрээлэн ажиллуулахгүй. Үүнээс гадна дээрх ерөнхий нөхцөлөөр хязгаарлагдахгүйгээр доор дурдсан нөхцөл байдалд зөвлөхийг шалгаруулахгүй. Үүнд: 
(i) Зөвлөхийн үйл ажиллагаа болон бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны хооронд зөрчилтэй (энэхүү Журамд заасан зөвлөх үйлчилгээнээс бусад ) төсөлд шаардагдах бараа, ажил, үйлчилгээг (энэхүү Журамд дурдсан зөвлөх үйлчилгээнээс бусад) үзүүлэхээр Зээлдэгчийн гэрээлсэн компани, түүнтэй холбоотой тал тус бүр уг бараа, ажил, үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх эрхгүй. Төслийг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан компани, түүнтэй холбоотой тал тус бүр өөрийн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний улмаас үүдэн гарсан буюу шууд холбоотойгоор шаардагдах бараа, ажил, үйлчилгээг (энэхүү Журамд зааснаас бусад үйлчилгээ) үзүүлэх эрхгүй. 
(ii) Зөвлөх үйлчилгээний зөрчил: Зөвлөхүүд (түүний дотор түүний ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгчид), түүнтэй холбоотой аливаа талуудыг бусад хийж буй ажилтай нь зөрчилдөх шинж чанартай байвал шалгаруулахгүй. Жишээ нь: дэд бүтцийн төслийн инженерийн дизайны ажлыг гүйцэтгэсэн зөвлөхүүдийг уг төслийн байгаль орчны нөлөөллийн бие даасан үнэлгээ хийх ажилд шалгаруулахгүй, мөн үйлчлүүлэгчийн төрийн өмчийг хувьчлах ажилд туслалцаа үзүүлж буй зөвлөхүүд тухайн төрийн өмчийг худалдан авах эрхгүй, худалдан авахад зөвлөгөө өгөх эрхгүй байна. Үүнтэй нэгэн адил төслийн ажлын удирдамж боловсруулсан зөвлөхүүдийг уг ажлын гүйцэтгэгчээр шалгаруулахгүй. 
(iii) Зээлдэгчийн ажилтнуудтай холбоотой байх: Төслийн ажилтай доорх байдлаар шууд буюу шууд бус холбоотой үүнд: (i) төслийн гэрээний техникийн ажлын удирдамжийг боловсруулсан, (ii) ийм гэрээний сонгон шалгаруулалтын үйл явцад оролцсон, эсвэл (iii) уг гэрээний хэрэгжилтийн хяналтад оролцсон Зээлдэгчийн талын ажилтнуудтай (эсвэл төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын ажилтнууд, эсвэл зээлийг хүлээн авагч талын ажилтнуудтай) гэр бүлийн буюу бизнесийн харьцаатай зөвлөхүүд (түүний дотор түүний ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгчид)–ийн ийм харилцаанаас үүдэн гарч болзошгүй зөрчлийг сонгон шалгаруулах явцад буюу гэрээг хэрэгжүүлэх явцад Банкны хүлээн зөвшөөрөхүйц хэлбэрээр шийдвэрлээгүй бол гэрээ байгуулахгүй. 
Шударга бус өрсөлдөх давуу тал 
1.10 Сонгон шалгаруулалтын явцад шударга, ил тод байдлыг хангахын тулд нэг гэрээний төлөө өрсөлдөж буй зөвлөхүүд болон түүнтэй холбоотой талууд уг гэрээтэй холбоотой зөвлөх үйлчилгээг урьд нь үзүүлж байснаараа давуу талтай байж болохгүй. Иймд Зээлдэгч хураангуй жагсаалтад орсон бүх зөвлөхүүдэд харьцангуй давуу тал олгож болохуйц бүх мэдээллийг тендерийн урилгад багтаасан байх шаардлагатай.  
Сонгон шалгаруулалтад оролцох эрх
1.11 Өрсөлдөөнийг дэмжих зорилгоор Банкны санхүүжилттэй төслүүдийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх боломжийг дэлхийн бүх орны компаниуд, хувь хүмүүст олгодог. Шалгаруулалтад оролцох аливаа нөхцөл нь тухайн гэрээт ажлыг гүйцэтгэх компаний чадавхиар хязгаарлагдана . Гэвч,
(a) Зөвлөхүүдийг дараах тохиолдолд шалгаруулалтаас хасна. Үүнд: (i) хууль эсвэл албан ёсны дүрэм журмын дагуу Зээлдэгч орон тухайн компаний бүртгэлтэй оронтой арилжааны харилцаа үүсгэхийг хориглосон бөгөөд ийнхүү хориглосон нь шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэхэд өрсөлдөөнийг зохих ёсоор өрнүүлэх боломжийг хязгаарлаагүй байна гэж Банк үзвэл, эсвэл (ii) НҮБ-ын дүрмийн 7-р бүлгийн дагуу Аюулгүйн зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг дагаж мөрдөх үүднээс Зээлдэгч орон аливаа бусад орон, хувь хүн, аж ахуйн нэгжид аливаа төлбөр хийхийг хориглосон бол. Зээлдэгч орон нэр бүхий бараа үйлчилгээний төлбөрийг нэр бүхий компанид хийхийг хориглож байгаа бол уг компанийг шалгаруулалтаас хасч болно. 
(б) Зээлдэгч орны төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд оролцож болно. Үүнд: (i) санхүүгийн болон эрх зүйн хувьд бие даасан, (ii) арилжааны хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг, (iii) Зээлдэгч буюу дамжуулан зээлдэгчээс хамааралгүй байгууллагууд.
 
(в) Заалт (б)-г харгалзахгүй байх онцгой тохиолдол нь Зээлдэгч орны онцлог шинж чанартай төрийн өмчийн их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын үйлчилгээ төслийн хэрэгжилтэд зайлшгүй шаардлагатай болсон тохиолдолд Банк уг байгууллагуудыг тохиолдол тус бүрээр нь авч үзсэний үндсэн дээр зөвшөөрч болно. Түүнчлэн их дээд сургуулиудын профессорууд буюу эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын эрдэмтэн судлаачдыг Банкны санхүүжилтийн хүрээнд тусгайлан гэрээлж болно. 
(г) Засгийн газрын албан тушаалтнууд, төрийн албан хаагчдыг тусгайлан, эсвэл зөвлөх компаний багийн гишүүний хувьд зөвлөхийн гэрээний дагуу дараах шаардлагыг хангасан тохиолдолд авч ажиллуулж болно. Үүнд: (i) үндсэн ажлаасаа цалингүй чөлөө авсан бол; (ii) чөлөө авахаасаа өмнө ажиллаж байсан үндсэн байгууллага нь төсөл хэрэгжүүлэгч бус; (iii) төсөлд ажиллах нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй тохиолдолд (1.9-р хэсгийг харах). 
(д) Энэхүү Журмын 1.22-р хэсгийн (д)-д заасны дагуу болон Дэлхийн банкны авилгалын эсрэг бодлого болон авах арга хэмжээний журмын  дагуу Банк тухайн компани болон хувь хүний оролцох эрхийг хассан бол тэдгээр нь Банкны тогтоосон хугацааны туршид Банкны санхүүжилттэй төсөлд гүйцэтгэгчээр ажиллах эрхгүй. 
Гэрээ урьдчилан байгуулах, нөхөн санхүүжүүлэх 
1.12 Төслийн хэрэгжилтийг түргэтгэх зэрэг тодорхой нөхцөл байдалд Зээлдэгч холбогдох Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө Банкны зөвшөөрөлтэйгээр зөвлөх сонгон шалгаруулах ажлыг эхлүүлж болно. Энэ үйл явцыг урьдчилан гэрээ байгуулах гэж нэрлэдэг. Ийм тохиолдолд сонгон шалгаруулах журам, түүний дотор зар сурталчилгааг энэхүү Журмын дагуу явуулах бөгөөд Банк Зээлдэгчийн шалгаруулалт явуулсан байдлыг хянан үзнэ. Гэрээг ийнхүү урьдчилан байгуулахдаа Зээлдэгч бүх эрсдлийг өөрөө хариуцах бөгөөд худалдан авах ажиллагааны явц, баримт бичиг болон гэрээ байгуулах эрх олгох зэрэгт Банкнаас өгсөн “зөвшөөрөл” нь Банкны зүгээс уг төслийг заавал санхүүжүүлэх үндэслэл болохгүй. Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө зөвлөхийн гэрээнд гарын үсэг зурж, уг гэрээний дагуу Зээлдэгчийн аливаа төлбөр хийснийг Банк нөхөн төлж байгаа бол үүнийг нөхөн санхүүжилт гэж нэрлэх бөгөөд нөхөн санхүүжилтийн хэмжээ Зээлийн гэрээнд заасан зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрэхгүй. 
Зөвлөхүүдийн хоорондын түншлэл 
1.13 Зөвлөхүүд өөрийн мэдлэг туршлагад нэмэлт болгох, тендерийн саналдаа техникийн шаардлагыг илүүтэй хангах, мэргэжилтнүүдийн сонголтыг илүү өргөн болгох, илүү сайн чиг хандлага, аргачлалыг санал болгох, зарим тохиолдолд үнийн саналыг бууруулах үүднээс хоорондоо хамтарч түншлэл байгуулах, эсвэл туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах зэргээр хамтран ажиллаж болно. Ийм түншлэл нь урт хугацааны (тодорхой төслийн ажлаас үл хамаарах) эсвэл тодорхой төсөлд зориулсан түншлэл байж болно. Хэрэв зээлдэгч хамтарсан аж ахуйн нэгжийн хэлбэртэй түншлэлийг шалгаруулан гэрээ байгуулж байгаа бол тухайн түншилсэн талууд аль нэг компанийгаа өөрийгөө төлөөлүүлэхээр дотроосоо томилох бөгөөд хамтарсан аж ахуйн нэгжийн бүх гишүүд гэрээнд гарын үсэг зуран, тухайн төслийн төлөө хүлээх бүхий л хариуцлагыг хамтдаа хүлээнэ. Хураангуй жагсаалтыг эцэслэн гаргасны дараа Тендерийн урилгыг явуулах бөгөөд хураангуй жагсаалтад орсон компаниудын хооронд хамтарсан аж ахуйн нэгж буюу туслан гүйцэтгэх гэрээний хэлбэртэй аливаа түншлэлийг зөвхөн Зээлдэгчийн зөвшөөрөлтэйгээр байгуулж болно. Зээлдэгч зөвлөхүүдэд тодорхой компани болон хэсэг компаниудтай түншлэл байгуулах шаардлага тавих ёсгүй боловч шаардлага хангаж буй дотоодын компаниудтай түншлэл байгуулахыг хөхүүлэн дэмжиж болно. 
Дэлхийн Банкны хяналт, туслалцаа, хяналт шинжилгээ
1.14 Зөвлөхийг сонгон шалгаруулах үйл явц нь энэхүү Журмын дагуу явагдсан эсэхийг хянахын тулд Банк Зээлдэгчийн зөвлөхийг сонгон шалгаруулах үйл явц болон гэрээ байгуулсан байдлыг хянан үздэг. Хянан үзэх горимыг Хавсралт 1-с үзнэ үү.  
1.15 Онцгой нөхцөл байдалд Зээлдэгчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийн хариуд Банк тухайн төслийг хэрэгжүүлэх чадвартай гэж үзэж буй компаниудын хураангуй  болон дэлгэрэнгүй  жагсаалтыг Зээлдэгчид гаргаж өгч болно. Жагсаалтыг гаргаж өгснөөр зөвлөхүүдийг дэмжиж байна гэсэн үг биш. Зээлдэгч өөрийн үзэмжээр аливаа компанийг нэмж эсвэл хасч болох боловч хураангуй жагсаалтын эцсийн хувилбарыг Зээлдэгч Тендерийн урилгыг хүргүүлэхээсээ өмнө Банкинд явуулж батлуулна. 
1.16 Зээлдэгч зөвлөхийн ажлын гүйцэтгэлийг хянаж, төслийн ажлыг гэрээний дагуу гүйцэтгүүлэх үүрэгтэй. Зээлдэгч болон зөвлөхийн үүргийг өөртөө хүлээхгүйгээр Банк ажлын явцад тухайн ажлыг зохих стандартын дагуу хийж байгаа эсэх, хүлээн зөвшөөрөхүйц өгөгдөлд тулгуурлаж байгаа эсэхэд шаардлагатай тохиолдолд хяналт шинжилгээ хийнэ. Шаардлагатай бол Банк Зээлдэгч, зөвлөхүүдийн хоорондын яриа хэлэлцээнд оролцож болох бөгөөд төсөлтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь Зээлдэгчид тусалж болно. Хэрэв төслийг бэлтгэх ажлын ихээхэн хэсгийг зөвлөхүүд өөрийн ажлын байранд гүйцэтгэж байгаа бол Банкны ажилтнууд Зээлдэгчийн зөвшөөрөлтэйгээр зөвлөхийн ажлыг хянан үзэхийн тулд ажлын байранд нь очиж болно. 
Хүчин төгөлдөр бус худалдан авах ажиллагаа 
1.17 Хэрэв харилцан тохиролцсон Зээлийн гэрээ болон Банкнаас баталсан Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний  дагуу зөвлөхийг сонгон шалгаруулаагүй буюу гэрээ байгуулаагүй бол Банк зөвлөх үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэхгүй. Ийм тохиолдолд Банк хүчин төгөлдөр бус худалдан авах ажиллагаа гэж зарлан, ийнхүү буруу худалдан авсан үйлчилгээнд зориулан зээлээс хуваарилсан хөрөнгийг хүчингүй болгох бодлого баримталдаг. Үүний зэрэгцээ Банк Зээлийн гэрээнд заасан бусад арга хэмжээг авч болно. Хэдийгээр тухайн гэрээ нь Банкнаас “зөвшөөрөл” авсны дагуу гарын үсэг зурагдсан байсан ч  Банкны  “зөвшөөрөл”-ийг Зээлдэгчийн өгсөн дутуу, буруу, төөрөлдөхүйц мэдээлэл дээр тулгуурлан олгосон буюу гэрээний нөхцөлүүдийг Банкны зөвшөөрөлгүйгээр өөрчилсөн байна гэж Банк үзвэл хүчин төгөлдөр бус худалдан авах ажиллагаа гэж зарлаж болно. 
Баримт бичгүүдэд Дэлхийн Банкийг нэрлэх 
1.18 Зээлдэгч Тендерийн урилга, гэрээний баримт бичгийг боловсруулахдаа тэдгээр баримт бичигт дараах үг хэллэгийг  ашиглан Банкийг дурдана. Үүнд: 
“[Зээлдэгчийн нэр] [төслийн нэр]-ийг хэрэгжүүлэх зардлыг санхүүжүүлэх зорилгоор [Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банк] (Банк)-наас ____ ам.доллартай тэнцэх хэмжээний [зээл] авсан [эсвэл ‘авах хүсэлтээ гаргасан] бөгөөд энэхүү [зээл]-ийн тодорхой хэсгийг энэхүү Гэрээний дагуу зөвшөөрөгдөх төлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөж байна. Банкнаас хийх төлбөрийг зөвхөн [Зээлдэгчийн буюу түүний томилсон этгээдийн нэр] –ийн хүсэлтийг үндэслэн Банкны зөвшөөрснөөр хийх бөгөөд бүхий л талаараа [Зээлийн] гэрээний нөхцөлийг хангасан байх шаардлагатай. [Зээлийн] гэрээнийн дагуу НҮБ-ын дүрмийн 7-р бүлгийн дагуу НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн шийдвэрээр хориглосон хувь хүн, байгууллагад хийх аливаа төлбөр, бараа бүтээгдэхүүний аливаа импортын төлбөрийг хийх зорилгоор [Зээлийн] данснаас санхүүжилт гаргахыг хориглоно. [Зээлдэгчийн нэр] –ээс бусад ямар ч тал [Зээлийн] гэрээний дагуу үүсэх аливаа эрхийг эдлэхгүй, [Зээлийн] хөрөнгөнөөс нэхэмжлэхгүй.”
Сургалт буюу мэдлэг олгох сургалт  
1.19 Хэрэв төслийн ажлын хүрээнд Зээлдэгчийн ажилтнууд буюу дотоодын зөвлөхүүдийг сургах, тэдгээрт мэдлэг олгох сургалт чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болон багтсан бол ажлын удирдамжид сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, шинж чанар, хамрах хүрээ, түүний дотор сургагч, сурагч нарт тавигдах нарийвчилсан шаардлага, дамжуулбал зохих ур чадвар, цаг хугацаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зохицуулалт зэргийг тусгана. Сургалтын хөтөлбөрийн өртөг зардлыг зөвлөхийн гэрээ, ажлын төсөвт суулгасан байна. 
Хэл
1.20 Тендерийн урилга, тендерийн саналыг Зээлдэгчийн сонгосны дагуу дараах гурван хэлний аль нэг дээр бэлтгэсэн байна. Үүнд: англи, франц, испани. Шалгарсан зөвлөхтэй байгуулах гэрээг Тендерийн урилгыг боловсруулахад сонгосон хэл дээр бэлтгэсэн байх бөгөөд энэхүү хэл нь Зээлдэгч болон шалгарсан зөвлөх хоёрын хоорондын эрх зүйн харилцааг зохицуулах хэл байна. 
1.21 Энэхүү Журмын 1.20-д заасны дагуу Тендерийн урилгыг англи, франц, испани хэлний аль нэг дээр боловсруулахын зэрэгцээ нэмэлт болгож, Зээлдэгчийн хүсэлтээр түүний үндэсний хэл (буюу зээлдэгч орны хэмжээнд аж ахуйн харилцаанд хэрэглэгддэг хэл)  дээр боловсруулж болно. Хэрэв Тендерийн урилга болон тендерийн баримт бичгийг хоёр хэл дээр боловсруулсан бол зөвлөхүүд эдгээр хоёр хэлний аль нэг дээр саналаа ирүүлэхийг зөвшөөрнө. Ийм тохиолдолд шалгарсан зөвлөхтэй байгуулах гэрээг тендерийн саналыг бэлтгэсэн хэл дээр бэлтгэх бөгөөд энэхүү хэл нь мөн Зээлдэгч болон шалгарсан зөвлөхийн хоорондын эрх зүйн харилцааг зохицуулах хэл нь болно. Хэрэв гэрээг англи, франц, испани хэлнээс өөр хэлээр боловсруулсан бөгөөд уг гэрээг Банк урьдчилан хянах шаардлагатай бол Зээлдэгч Тендерийн урилгыг боловсруулахад хэрэглэсэн, олон улсын хэмжээнд түгээмэл хэрэглэгддэг аль нэг хэл дээр гэрээг орчуулан Банкинд хүргүүлнэ. Зөвлөхүүд хоёр хэл дээр үйлдсэн гэрээнд гарын үсэг зурах шаардлагагүйгээр зогсохгүй зөвшөөрөхгүй.
Авилгал, хууран мэхлэх үйлдэл
1.22 Банкнаас санхүүжүүлж буй гэрээний хүрээнд Зээлдэгчид (түүний дотор Банкны зээлээс ашиг хүртэгсэд), зөвлөхүүд, тэдгээрийн төлөөлөгчид (энэ тухайгаа мэдэгдсэн эсвэл мэдэгдээгүй), ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэх гэрээтэй зөвлөхүүд, үйлчилгээ үзүүлэгчид болон нийлүүлэгчид энэхүү гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээг хэрэгжүүлэх явцад ёс зүйн хамгийн өндөр шаардлагыг хангаж ажиллахыг шаардах бодлогыг Банк баримталдаг.  Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс Банк:
(а) Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх нэр томьёог доорх байдлаар тодорхойлно. Үүнд: 
(i) “авилгалын үйлдэл ” гэж бусад талуудын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд шууд буюу шууд бус хэлбэрээр аливаа төрлийн үнэ бүхий зүйлийг санал болгох, өгөх, хүлээн авах, авахыг санаархахыг хэлнэ;  
(ii) “хууран мэхлэх үйлдэл ” гэж санхүүгийн буюу бусад ашиг олох эсвэл үүрэг хариуцлагаас зугтахын тулд санаатай буюу санамсаргүйгээр төөрөгдүүлэх эсвэл төрөгдүүлэхийг оролдох аливаа үйлдлийг хэлнэ;
(iii) “хуйвалдах үйлдэл ” гэж хоёр буюу түүнээс дээш талууд зүй бус зорилгод хүрэхээр үгсэн тохирох, түүний дотор бусад талуудын үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөх зэргийг хэлнэ;
(iv) “дарамтлах үйлдэл ” гэж нөгөө этгээдийн үйл ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлөхийн тулд аливаа этгээдэд буюу түүний эд хөрөнгөнд шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулах, эсвэл хор хохирол учруулахаар заналхийлэхийг хэлнэ;
(v) “саад учруулах үйлдэл” гэж
(аа) Авилгал, хууран мэхлэх, дарамтлах буюу хуйвалдах зэрэг үйлдлийн талаар гаргасан нэхэмжлэлээр Банкнаас хийж буй шалгалтанд зориудаар саад учруулах болон хяналт шалгалттай холбогдуулж мэдээлэл өгөхөөс  татгалзах, хяналт шалгалтыг зогсоох үүднээс аливаа этгээдийг айлган сүрдүүлэх, дарамтлах, тавгүй байдалд оруулах, шалгалтын явцад нотолгоо болох баримт материалыг санаатайгаар устгах, хуурамч баримт үйлдэх, баримт материалыг орлуулах буюу нуун дарагдуулах болон шалгалт хийж буй хүмүүст худал мэдэгдэл хийх болон 
(бб) 1.22 (е) заалтын дагуу Банкны шалгалт болон хөндлөнгийн хяналт хийх явцад санаатайгаар саад учруулах зорилго бүхий үйлдүүдийг хэлнэ. 
(б) Шалгарсан зөвлөх уг гэрээний төлөө өрсөлдөж байхдаа шууд буюу өөр этгээдээр дамжуулан авилгал, хууран мэхлэх, хуйвалдах, дарамтлах, саад учруулах үйлдэлд оролцсон болохыг нь Банк тогтоосон бол уг зөвлөхийг шалгаруулахаас татгалзана;
(в) Зээлдэгч буюу зээлийг хүлээн авагч талын төлөөлөгчид сонгон шалгаруулалт болон гэрээний хэрэгжилтийн явцад авилгал, хууран мэхлэх, хуйвалдах, дарамтлах, саад  учруулах үйлдэлд оролцсон болохыг нь Банк тогтоосон, Зээлдэгч уг буруу үйлдлийг засаж залруулах талаар Банкны шаардлагыг хангахуйц зохистой арга хэмжээг цаг тухайд нь аваагүй бол тухайн гэрээний санхүүжилтэд зориулан Зээлийн хөрөнгөнөөс хуваарилсан хэсгийг цуцална;
(г) Зөвлөх компани эсвэл хувь хүнийг (i) Банкны санхүүжилттэй гэрээт ажилд шалгаруулах; (ii) Банкны санхүүжилттэй гэрээт ажилд шалгарах боломжтой зөвлөх компанийн туслан гүйцэтгэх гэрээтэй зөвлөх, нийлүүлэгч болон үйлчилгээ үзүүлэгчээр нэр дэвшүүлэхa эрхийг Банкнаас авах арга хэмжээний журмынb дагуу тодорхойгүй буюу тогтоосон хугацаагаар хасах арга хэмжээ авч нийтэд зарлана.
(д) Зөвлөхүүд Банкны зээлээр санхүүжиж буй гэрээний гүйцэтгэл, тендерийн саналтай холбогдолтой өөрийн данс, бүртгэл, бусад баримт бичгийг шалгах, Банкнаас томилсон аудитороор шалгуулах боломжийг Банкинд олгох тухай заалтыг гэрээнд оруулахыг Банк шаардах эрхтэй.
1.23 Банкнаас авсан тусгайлсан зөвшөөрөлтэйгээр Банкнаас санхүүжүүлж буй томоохон гэрээний хувьд гэрээний төлөө өрсөлдөх, гэрээг хэрэгжүүлэхдээ зөвлөх тухайн улс орны хууран мэхлэх, авилгалын (түүний дотор хээл хахууль) эсрэг хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх тухай холбогдох шаардлагуудыг Зээлдэгч Тендерийн урилгад жагсаан оруулах заалтыг оруулж болно.  Банк Зээлдэгч орны хүсэлтийн дагуу ийм шаардлага тусгахыг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд энэ нь Банкны үйл ажиллагаанд харшлахгүй.
 
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 
1.24 Төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Зээлдэгч Зээлийн хэлэлцээрийн өмнө Банкны шаардлагыг хангахуйц түвшинд доорх нөхцөлийг тодорхойлсон Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг  боловсруулж, Банкаар батлуулна. Үүнд: (a) 18 сараас доошгүй хугацаанд төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тодорхой гэрээт ажлуудыг багтаасан байх; (б) зөвлөх үйлчилгээг сонгон шалгаруулах арга; (в) Банкнаас хянан үзэх холбогдох журам.  Зээлдэгч Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил тутам буюу төслийг хэрэгжүүлэх явцад шаардлагатай үед шинэчлэн боловсруулна. Зээлдэгч Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Банкнаас баталсны дагуу дагаж мөрдөнө.  
 
II. ЗӨВЛӨХ СОНГОХ ЧАНАР, ҮНИЙН ХОСОЛМОЛ ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА
Сонгон шалгаруулалтын үйл явц
2.1 Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргыг хэрэглэх үед хураангуй жагсаалтад орсон компаниудын дундаас шалгарах компанийг тодруулахын тулд тэдний тендерийн саналын чанар, үйлчилгээний өртгийг харгалзан өрсөлдүүлэх үйл явцыг өрнүүлнэ. Өртгийг сонгон шалгаруулалтын хүчин зүйл болгон зохих ёсоор ашиглана. Чанар, өртөгт өгөх ач холбогдлын харьцааг тухайн гэрээт ажлын онцлогийг харгалзан тохиолдол тус бүр дээр тогтооно. 
2.2 Сонгон шалгаруулалт дараах үе шаттайгаар явагдана.  Үүнд:
(а) Ажлын удирдамжийг боловсруулах;
(б) Зардлын тооцоо, төсвийг боловсруулах;
(в) Нийтэд мэдээлэх;
(г) Зөвлөхүүдийн хураангуй жагсаалтыг гаргах;
(д) Тендерийн урилгыг боловсруулж, хүргүүлэх [үүнд Урилга, Зөвлөхүүдэд өгөх заавар, ажлын удирдамж, гэрээний төслийг хавсаргасан байна];
(е) Тендерийн саналыг хүлээн авах;
(ё) Техникийн саналыг үнэлэх: чанарыг хянан үзэх;
(ж) Санхүүгийн саналыг нийтийн өмнө задлах;
(з) Санхүүгийн саналыг үнэлэх;
(и) Чанар, өртөгт эцсийн үнэлгээ хийх; 
(к) Шалгарсан компанитай хэлэлцээр хийж, гэрээ байгуулах.
Ажлын удирдамж 
2.3 Зээлдэгч гэрээт ажлын Ажлын удирдамжийг хариуцан боловсруулна. Ажлын удирдамжийг тухайн гэрээт ажлын чиглэлээр мэргэшсэн хувь хүмүүс буюу компани боловсруулна. Ажлын удирдамжид багтсан үйлчилгээний хамрах хүрээ нь байгаа төсөвтөө нийцэх ёстой. Ажлын удирдамжид зорилт, зорилго, хамрах хүрээг тодорхой заасан байх бөгөөд зөвлөхүүд тендерийн саналаа боловсруулах ажлыг нь хөнгөвчлөх үүднээс холбогдох суурь мэдээллийг (түүний дотор урьд өмнө хийгдсэн холбогдох судалгааны ажлын жагсаалт, суурь өгөгдлүүд) мөн тусгасан байна. Хэрэв мэдлэг дамжуулах буюу сургалт явуулах нь төслийн ажлын зорилтуудын нэгэн хэсэг бол зөвлөх шаардлагатай хөрөнгө нөөц бололцоогоо тооцоолохыг нь хөнгөвчлөх үүднээс үүнийг нарийвчлан тодорхойлж, сургалтад хамрагдах ажилтнуудын тоо зэргийг заасан байна. Ажлын удирдамжид гэрээт ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах үйлчилгээ, судалгааны ажлууд, тэдгээрээс гарвал зохих үр дүнг (жишээ нь тайлан, өгөгдөл, зураглал, судалгааны тайлан гэх мэт) жагсаана. Гэвч ажлын удирдамж нь хэтэрхий нарийвчилсан, уян хатан бус байж болохгүй бөгөөд өрсөлдөж буй зөвлөхүүд өөр өөрийн аргачлал, ажиллах багаа санал болгох боломжтой байх ёстой. Компаниуд тендерийн саналдаа ажлын удирдамжийн талаарх саналаа тусгаж болно. Зээлдэгчийн болон зөвлөхийн тус тусын үүрэг хариуцлагыг ажлын удирдамжид тодорхой заасан байна.
Зардлын тооцоо (Төсөв)
2.4 Хэрэв төсвийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг бодитоор тооцсон бол сайтар бодож боловсруулсан зардлын тооцоог хийхэд дөхөм болно.  Зээлдэгч зардлын тооцоог гаргахдаа гэрээт ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах хэмжээний хүн цаг, зохион байгуулалтын ажил, биет өгөгдлүүд (жишээ нь машин, лабораторийн тоног төхөөрөмж)-эд тулгуурласан байна. Өртгийг (a) үйлчилгээний хөлс буюу цалин (тухайн гэрээний төрлөөс хамааран), (б) нөхөн төлбөр гэсэн хоёр ерөнхий ангилалд хуваах бөгөөд цаашилбал тэдгээрийг дотоод болон гадаад зардал гэж ялгана. Хүн цагийн өртгийг гадаадын болон дотоодын ажилтнуудад тус тусад нь бодитоор тооцсон байна. 
Нийтэд мэдээлэх
2.5 Бүх төслүүдийн хувьд Зээлдэгч Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий мэдэгдлийн төслийг боловсруулан Банкинд хүргүүлнэ. Банк UNDB online болон dg Market–д холбогдох мэдээллийг байршуулна.  Оролцох хүсэлтүүдийг хүлээн авахын тулд Зээлдэгч Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий мэдэгдэлдээ  төлөвлөж буй зөвлөх үйлчилгээний жагсаалтыг оруулсан байх бөгөөд зөвлөх компанитай байгуулах гэрээт ажил тус бүрээр саналаа ирүүлэх хүсэлтийг дотоодын сонин хэвлэл, нийтэд үнэ төлбөргүй хүрдэг цахим хуудсуудад байршуулна. Үүний зэрэгцээ 200,000 ам.доллараас дээш өртөгтэй байх гэрээнүүдийг UNDB online болон dgMarket–д байршуулсан байна. Зээлдэгч саналаа ирүүлэх хүсэлтийг олон улсын сонин хэвлэл, техникийн сэтгүүлүүдэд байршуулж болно. Ирүүлэх шаардлагатай мэдээлэл нь тухайн компани уг гэрээт ажилд тохирох эсэхэд үнэлгээ өгөхөд шаардагдах түвшний мэдээлэл байх бөгөөд компаниудыг саналаа ирүүлэхээс төвөгшөөх хэмжээний хэт нарийвчилсан байж болохгүй. Хураангуй жагсаалтыг бэлтгэхийн өмнө UNDB online–д зарлалыг байршуулснаас хойш 14  хоногийн дотор хариу саналыг хүлээн авсан байна.  
Зөвлөхүүдийн хураангуй жагсаалт 
2.6 Зээлдэгч хураангуй жагсаалтыг хариуцан гаргана. Зээлдэгч холбогдох ур чадвартай болохоо илэрхийлсэн компаниудын саналыг эхний ээлжинд авч үзнэ. Хураангуй  жагсаалтанд газар зүйн янз бүрийн өргөн орон зайд байрших 6 компанийг оруулах бөгөөд нэг орноос хоёроос дээшгүй, хөгжиж буй орноос шаардлага хангах компани гараагүй л биш бол наад зах нь нэг компанийг оруулж болно. Онцгой нөхцөлд цөөн тооны компани орсон хураангуй жагсаалтыг Банк хүлээн зөвшөөрч болно. Жишээ нь тухайн ажлыг гүйцэтгэх шаардлага хангасан зөвхөн цөөн хэдэн компани саналаа ирүүлсэн эсвэл гэрээт ажлын хэмжээ өргөн хүрээний өрсөлдөөнийг өрнүүлэх хэмжээний бус. Хураангуй  жагсаалтад тухайн компаний улс орны харьяаллыг тодорхойлж бичихдээ  үүсгэн байгуулагдсан буюу бүртгэгдсэн улсаар нь, хамтарсан түншлэлийн хувьд уг хамтарсан түншлэлийг төлөөлөхөөр томилогдсон компаний харьяалагдах улсаар тооцно. Хураангуй  жагсаалтанд  нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хасах тухайд Банк, Зээлдэгчтэй тохиролцож болно. Гэвч Банк хураангуй жагсаалтанд зөвшөөрөл хүргүүлсний дараа Зээлдэгч Банкны зөвшөөрөлгүйгээр компанийг нэмж оруулах, эсвэл хасч болохгүй.  Оролцох хүсэлтээ ирүүлсэн компаниуд болон тухайлан хүсэлтээ гаргасан бусад аливаа компаниудад хураангуй жагсаалтын эцсийн хувилбарыг явуулж болно. 
2.7 Хэрэв гэрээт ажил Банкны баталсан Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр батлагдсан  хэмжээнээс доогуур өртөгтэй бол , өрсөлдөхүйц өртөг санал болгож буй, шаардлага хангах, хураангуй  жагсаалтыг бүхэлд нь бүрдүүлэхэд хангалттай тооны компани саналаа ирүүлсэн, гадаадын зөвлөхүүдийг оролцуулсан өрсөлдөөн бий болгох үндэслэл муутай, гадаадын зөвлөхүүд саналаа ирүүлээгүй зэрэг тохиолдолд Хураангуй жагсаалтад зөвхөн дотоодын (тухайн оронд байгуулагдсан буюу бүртгэгдсэн) компаниуд орж болно. Ийм хязгаарыг салбарыг бүхэлд нь хамарсан чиг хандлага (SWAps)  (үүгээр засгийн газар буюу хандивлагч сангуудын хөрөнгийг нэгтгэдэг)-ыг санхүүжүүлэхэд босго болгон ашигладаг бөгөөд энэ босгоос доогуур өртөгтэй бол Банкны баталсан горим журмын дагуу шалгаруулсан дотоодын компаниудаас бүхэлд нь хураангуй жагсаалтыг бүрдүүлнэ. Гэвч хэрэв гадаадын компаниуд оролцох сонирхолоо илэрхийлсэн бол тэдний саналыг мөн харгалзан үзнэ. 
2.8 Хураангуй жагсаалтыг нэг ангилалд багтах, ижил төстэй хүчин чадалтай, бизнесийн ижил төстэй зорилтуудтай компаниудаас бүрдүүлэхийг илүүд үзнэ. Иймд хураангуй жагсаалт нь ихэвчлэн ижил төстэй дадлага туршлагатай компаниуд эсвэл мэргэжлийн нэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, ашгийн төлөө бус байгууллагууд (ТББ, их дээд сургуулиуд, НҮБ-ын системийн байгууллагууд г.м.)-аас бүрддэг. Хэрэв холимог байдлаар бүрдүүлсэн бол сонгон шалгаруулалтыг Чанарт суурилсан сонгон шалгаруулалтын аргаар эсвэл Зөвлөхүүдийн ур чадварт суурилсан сонгон шалгаруулалтын аргаар (жижиг ажлын хувьд) явуулна . Хураангуй  жагсаалтад хувь хүмүүсийг оруулахгүй. 
Тендерийн урилгыг бэлтгэх, хүргүүлэх
2.9 Тендерийн урилгад (a) урилга, (б) Зөвлөхүүдэд өгөх мэдээлэл, (в) ажлын удирдамж, (г) гэрээний төслийг хавсаргасан байна. Зээлдэгч Банкнаас зөвшөөрөгдсөн Жишиг тендерийн урилгыг тухайн төслийн онцлогт тохируулан аль болох бага өөрчлөлт оруулан хэрэглэнэ. Ийнхүү оруулах өөрчлөлтийг зөвхөн Тендерийн урилгын өгөгдлийн хүснэгтэд тусган харуулна. Зээлдэгч Тендерийн саналаа ирүүлэх хүснэгтэд хавсаргасан бүх материалаа жагсаана. Банк тухайн цахим системийг зохистой гэж үзсэн тохиолдолд Зээлдэгч Тендерийн урилгыг цахим систем ашиглан тарааж болно. Хэрэв хүсэлтийг цахим хэлбэрээр тараасан бол уг цахим системд хүргүүлсэн материалуудад өөрчлөлт оруулахаас сэргийлсэн хамгаалалттай байх ёстой бөгөөд хураангуй жагсаалтад орсон компаниуд уг хүргүүлсэн материалуудыг авч үзэх боломжийг нь хязгаарлахааргүй байх ёстой. 
Санал ирүүлэх урилга
2.10 Санал ирүүлэх урилгад Зээлдэгч зөвлөхтэй үйлчилгээний гэрээний хэлэлцээрт орох хүсэлтэй байгаа, санхүүжилтийн эх үүсвэр, үйлчлүүлэгчийн тухай нарийвчилсан мэдээлэл, тендерийн санал ирүүлэх он сар өдөр, цаг, хаягийг тодорхой заасан байна. 
Зөвлөхүүдэд өгөх заавар
2.11 Зөвлөхүүдэд өгөх зааварт зөвлөхүүд шаардлага хангахуйц хэмжээнд тендерийн саналаа боловсруулахад нь тус дөхөм болох, шаардлага хангасан бүх мэдээллийг хамруулсан байх бөгөөд үнэлгээний журам, үнэлгээний шалгуурууд, хүчин зүйлс, тэдгээрийн харгалзах оноо, авбал зохих онооны доод хязгаарын талаар мэдээлэх замаар сонгон шалгаруулалтын журмыг аль болох ил тод болгоно. Зөвлөхүүдэд өгөх зааварт зөвлөхийн гол гол ажилтнуудын оролцооны түвшинг (хүн цагаар) тооцох эсвэл нийт төсвийн хэмжээг зааж болох боловч энэ хоёрыг хоёуланг зэрэг зааж болохгүй. Гэвч зөвлөхүүд гэрээт ажлыг гүйцэтгэх өөрсдийн ажилтнуудын хүн цагийг өөрсдөө тооцож, холбогдох өртөг зардлыг тендерийн саналдаа тусгах эрхтэй. Зөвлөхүүдэд өгөх зааварт тендерийн саналын хүчинтэй байх хугацааг тодорхойлох бөгөөд энэ хугацаа нь тендерийн үнэлгээ хийх, шалгаруулах шийдвэр гаргах, Банкнаас уг шийдвэрийг хянах, гэрээний хэлэлцээрийг эцэслэхэд хангалттай хугацаа байх ёстой. Зөвлөхүүдэд өгөх зааварт тусгавал зохих мэдээллийн нарийвчилсан жагсаалтыг Хавсралт 2-т үзүүлэв. 
Гэрээ
2.12 Энэхүү Журмын 4-р бүлэгт гэрээний хамгийн түгээмэл хэлбэрүүдийг дурдсан. Зээлдэгч Банкнаас зөвшөөрөгдсөн холбогдох жишиг гэрээнд улс орны болон төслийн онцлог асуудлуудыг тусгах үүднээс Банкнаас зөвшөөрсөн зайлшгүй шаардлагатай багахан өөрчлөлтийг оруулан хэрэглэнэ. Ийм өөрчлөлтийг Банкны жишиг гэрээний ерөнхий нөхцөлүүдэд үгчлэн тусгах замаар бус зөвхөн Гэрээний өгөгдлийн хүснэгтэд тусгах замаар оруулна. Гэрээний эдгээр загварууд нь ихэнх зөвлөхийн үйлчилгээнд тохирдог. Хэрэв ийм жишиг тохирохгүй бол (жишээ нь ачилтын өмнөх хяналт шалгалт, худалдан авах ажиллагааны үйлчилгээ, их дээд сургуулийн оюутнуудын сургалт, өмч хувьчлалын үйл ажиллагааг зарлах эсвэл хослуулах зэрэг тохиолдолд таарахгүй бол) Зээлдэгч Банкны зөвшөөрөх гэрээний бусад загварыг ашиглана. 
Тендерийн санал хүлээн авах 
2.13 Зээлдэгч зөвлөхүүдэд саналаа боловсруулах хангалттай хугацаа өгөх шаардлагатай. Хугацаа нь тухайн гэрээт ажлаасаа шалтгаалах боловч ихэвчлэн 4 долоо хоногоос багагүй, гурван сараас ихгүй байна. (жишээ нь: нарийн төвөгтэй аргачлалыг бий болгох шаардлагатай, олон салбарыг хамарсан мастер төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг гэрээт ажлууд). Энэ хугацаанд компаниуд Тендерийн саналыг ирүүлэх хүсэлтэнд орсон мэдээллийн талаар тодруулга авч болно. Зээлдэгч ийм тодруулгыг бичгээр өгч, хураангуй жагсаалтад орсон (тендерийн саналаа ирүүлэх хүсэлтэй байгаа) бүх компаниудад хүргүүлнэ. Хэрэв шаардлагатай бол Зээлдэгч тендерийн санал хүлээн авах хугацааг хойшлуулж болно. Техникийн болон санхүүгийн саналыг нэгэн зэрэг хүргүүлсэн байна. Заасан хугацаанаас хойш техникийн болон санхүүгийн саналд өөрчлөлт оруулж болохгүй. Үйл явцын нэгдмэл байдлыг хангахын тулд техникийн болон санхүүгийн саналыг тус тусад нь дугтуйнд хийж наасан байна. Техникийн саналтай дугтуйг холбогдох (техникийн, санхүүгийн, эрх зүйн, аль шаардлагатай) байгууллагуудын албан тушаалтнуудаас бүрдсэн хороо тендерийн саналыг хүлээж авах хугацааг хаасны дараа нэн даруй нээнэ. Санхүүгийн саналтай дугтуйг задлахгүйгээр нэр хүнд бүхий аудитын компани болон бие даасан байгууллагад нийтийн өмнө задлах хүртлээ хадгалуулна. Тендерийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаанаас хойш ирсэн ямар ч саналыг задлалгүйгээр буцаан илгээнэ. Зээлдэгч цахим хэлбэрээр тендерийн саналаа ирүүлэх боломжийг зөвлөхүүдэд олгохын тулд цахим сүлжээ ашиглаж болох боловч Банк тухайн сүлжээ шаардлага хангах эсэх түүний дотор аюулгүй байдал, нууцлал, хадгалалт, ирүүлсэн саналын гарал үүсэл жинхэнэ эсэх, цахим гарын үсэг болон зөвлөх тендерийн саналынхаа төлөө хариуцлага хүлээхүйц сүлжээг ашиглаж байгаа эсэх, Зээлдэгч зөвлөх хоёрын хамтын зөвшөөрлөөр зөвхөн тендерийн саналыг нээх боломж олгох эсэхийг хянан үзнэ. Энэ тохиолдолд зөвлөхүүд мөн саналаа цаасан дээр буулган хүргүүлэх боломжтой. 
Тендерийн саналын үнэлгээ: Чанар, үнийн саналыг харгалзан үзэх
2.14 Тендерийн саналын үнэлгээг хоёр үе шаттайгаар явуулна. Үүнд: эхлээд чанар, дараа нь үнийн санал. Техникийн саналд үнэлгээ өгөх ажлын хэсгийнхэн техникийн саналын үнэлгээг дуусгаж, Банкнаас хянан үзэж, зөвшөөрөл ирүүлэхээс нааш санхүүгийн саналыг үзэх эрхгүй. Санхүүгийн саналыг зөвхөн үүний дараа нээнэ. Үнэлгээг Тендерийн урилгад заасантай бүрэн нийцүүлж явуулна. 
Чанарын үнэлгээ 
2.15 Зээлдэгч дараах шалгууруудыг харгалзан техникийн санал тус бүрд үнэлгээ өгнө  (салбарын гурав ба түүнээс дээш тооны мэргэжилтнүүдийг хамарсан үнэлгээний хороог байгуулна) Үүнд: (а) энэхүү гэрээт ажлыг гүйцэтгэх талаар зөвлөхийн дадлага туршлага, (б) санал болгож буй аргачлалын чанар, (в) санал болгож буй голлох боловсон хүчний ур чадвар, (г) Техникийн ажлын удирдамжийн дагуу шаардлагатай бол мэдлэг өвлүүлэх чадвар , (д) гэрээт ажлыг гүйцэтгэх голлох боловсон хүчний тоонд дотоодын зөвлөхүүдийг оролцуулсан байдал зэргүүд орно. Шалгуур тус бүрээр 1-100 гэсэн үнэлгээ өгнө. Үнэлгээг оноонд хувиргана.  Хэрхэн хувиргах жишгийг доор харуулав. Тухайн гэрээт ажлаас хамааран бодит хувийг тогтоох бөгөөд эдгээр хувь нь Банкнаас өөрөөр зөвшөөрөл өгөөгүй бол доор заасан хувиас доогуур байна.  Оноонд хувиргах жишгийг Тендерийн урилгад заасан байна. 
 
Зөвлөхийн онцгой дадлага туршлага:
0 - 10 оноо
Аргачлал: 20 - 50 оноо
Голлох боловсон хүчин: 30 - 60 оноо
Мэдлэг дамжуулах:
0 - 10 оноо
Дотоодын зөвлөхүүдийг оролцуулсан байдал:
0 - 10 оноо
Нийт: 100 оноо
 
2.16 Зээлдэгч ихэнх тохиолдолд эдгээр шалгууруудыг дэд шалгууруудад хуваана. Жишээ нь, аргачлал гэсэн шалгуурын дэд шалгуур нь шинэлэг санаачлага, нарийвчлалын түвшин гэсэн үзүүлэлтүүд байж болно. Гэвч дэд шалгууруудыг зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай үзүүлэлтүүдээр гаргана. Банкны зүгээс үнэлгээг хэт их нарийвчилсан дэд шалгуурууд гаргаж, тендерийн саналд өгөх мэргэжлийн үнэлгээ гэхээсээ илүү механик ажиллагаа болгохгүй байхыг зөвлөдөг. Хураангуй жагсаалтад компаниудыг оруулахдаа дадлага туршлагыг нэгэнт харгалзан үзэж оруулсан байдаг  тул энэ шалгуурт өгөх оноо харьцангуй бага байж болно. Илүү нарийн төвөгтэй (жишээ нь: олон салбарыг хамарсан техник эдийн засгийн үнэлгээ эсвэл менежментийн судалгаа) гэрээт ажлын тендерийн үнэлгээний үед аргачлалд илүү оноо өгнө.
2.17 Зөвхөн голлох боловсон хүчний үнэлгээг хийх нь зүйтэй. Эцсийн дүндээ голлох боловсон хүчин гүйцэтгэлийн чанарыг тодорхойлох тул гэрээт ажил нарийн төвөгтэй бол энэ шалгуурт илүү оноо өгөх шаардлагатай. Зээлдэгч санал болгосон голлох боловсон хүчний анкетанд тулгуурлан тэдний мэргэжил, ур чадвар, дадлага туршлагыг хянан үзэх бөгөөд тэдгээрийн анкет нь үнэн зөв, бүрэн байх ёстой бөгөөд зөвлөх компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон хувь хүн өөрөө гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байх ёстой. Хувь хүмүүсийг холбогдох үүрэгт ажилд нь тохируулан дараах гурван шалгуураар үнэлнэ. Үүнд: 
(а) Ерөнхий мэргэжлийн ур чадвар: ерөнхий боловсрол, сургалт, холбогдох чиглэлээр ажилласан жил, ажиллаж байсан албан тушаалууд, зөвлөх компанид ажилласан хугацаа, хөгжиж буй орнуудад ажилласан туршлага, гэх мэт;
(б) Гэрээт ажилд тохирох байдал: тухайн гэрээт ажилтай холбогдолтой боловсрол, сургалт, тухайн салбар, чиглэл, сэдвээр ажилласан туршлага, гэх мэт; 
(в) Тухайн бүс нутагт ажилласан туршлага: орон нутгийн хэл, соёл, захиргааны бүтэц, засгийн газрын зохион байгуулалт гэх мэтийг мэддэг эсэх.
2.18 Зээлдэгч санал тус бүрийг ажлын удирдамжийн шаардлагыг хангаж байгаа байдалд нь тулгуурлан үнэлнэ. Энэ үе шатанд тендерийн санал ажлын удирдамжийн гол гол шаардлагыг хангахгүй эсвэл Тендерийн урилгад тодорхойлсон техникийн хамгийн бага оноог авч чадахгүй бол уг саналыг шаардлага хангахгүй гэж үзэж, цаашид үнэлэхээс татгалзана. 
2.19 Энэ үйл явцын төгсгөлд Зээлдэгч тендерийн саналын “чанар”-ын талаар Техникийн үнэлгээний тайлан гаргаж, гэрээг урьдчилан хянуулах шаардлагатай бол уг тайланг Банкинд хянуулахаар илгээж, “зөвшөөрөл” авна. Тайланд үнэлгээний дүн, тендерийн саналуудын сул болон давуу талуудыг тодорхойлон, холбогдох үндэслэлийн хамтаар тусгана. Үнэлгээний ажилтай холбоотой бүхий л бүртгэл тэмдэглэл, тухайлбал хорооны гишүүн тус бүрийн үнэлгээний хуудас зэргийг төслийг хэрэгжиж, аудитын шалгалт хийгдэж дуусах хүртэл хадгална. 
Үнийн саналын үнэлгээ
2.20 Чанарын үнэлгээ хийгдэж дуусан, Банк “зөвшөөрөл” өгсний дараа Зээлдэгч саналаа ирүүлсэн зөвлөхүүдэд тус бүрт нь оноосон техникийн үнэлгээний оноог мэдээлж, шалгаруулалтын наад захын шаардлагыг хангаагүй буюу Тендерийн урилга болон ажлын удирдамжийн шаардлагыг хангаагүй гэж тооцогдсон зөвлөхүүдэд энэ тухай нь мэдээлэн, гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа санхүүгийн саналыг нь нээлгүйгээр эргүүлэн хүргүүлнэ. Зээлдэгч шалгаруулалтын наад захын шаардлагуудыг хангасан зөвлөхүүдэд санхүүгийн саналыг нээх цаг, хугацаа, газрыг мэдэгдэнэ. Санхүүгийн саналыг нээхэд биеэр байлцах зөвлөхүүд хүрэлцэн ирэхэд хангалттай хугацаа олгохоор тооцож саналыг нээх он сар өдрийг тогтооно. Санхүүгийн саналыг нээхэд биеэр буюу онлайн хэлбэрээр оролцох хүсэлтэй зөвлөхүүдийн төлөөлөгчдийг байлцуулан нийтийн өмнө нээнэ. Саналыг нээхдээ зөвлөхийн нэр, техникийн үнэлгээний оноо, санал болгож буй үнийг чангаар уншиж (тендерийн саналыг цахим хэлбэрээр авсан бол онлайн байршуулна), тэмдэглэх бөгөөд энэ тэмдэглэлээ Банкинд нэн даруй явуулна. Түүнчлэн Зээлдэгч нийтийн өмнө саналыг нээсэн тухай тэмдэглэл хөтөлж, тэмдэглэлийн хувийг Банкинд болон саналаа ирүүлсэн бүх зөвлөхүүдэд нэн даруй илгээнэ. 
2.21 Дараа нь Зээлдэгч санхүүгийн саналыг хянан үзнэ. Хэрэв арифметик алдаа гарсан бол түүнийг залруулна. Саналуудыг хооронд нь харьцуулахын тулд үнийг Тендерийн урилгад заасны дагуу Зээлдэгчийн сонгосон аль нэг мөнгөний нэгжид (дотоодын буюу бүрэн хөрвөх гадаад мөнгөний нэгж) хөрвүүлнэ. Зээлдэгч ийнхүү хөрвүүлэхдээ албан ёсны эх үүсвэр (Төв Банк гэх мэт) эсвэл арилжааны банк буюу олон улсын хэмжээнд түгээгддэг сонин хэвлэлд зарласан ийм төрлийн үйл ажиллагаанд баримтлах худалдах ханшийг баримтална. Тендерийн урилгад ханшийн ямар эх үүсвэр, ямар он сарыг баримтлахаа заасан байна. Гэхдээ хэрэглэсэн ханшны он сар өдөр нь тендерийн саналыг хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө 4 долоо хоногоос доошгүй, тендерийн саналын хүчинтэй хугацаа дуусгавар болохоос хойш биш байна.  
2.22 Үнэлгээ хийхийн тулд “өртөг”- өөс гэрээнд ноогдуулах, дотоодын тооцож болохуйц татварууд  болон Зээлдэгч оронд оршин суудаггүй зөвлөх компанийн ажилтнуудын цалин хөлсөнд Зээлдэгч орны ноогдуулах орлогын албан татварыг хасч тооцно. Өртөгт зөвлөхүүдийн бүх цалин хөлс, замын зардал, орчуулга, тайлан хэвлүүлэх, нарийн бичгийн зардал гэх мэт бусад зардлуудыг оруулан тооцно. Хамгийн бага үнийн саналд 100 оноо өгөх бөгөөд бусад саналуудын үнийг урвуу хамаарлаар үнэлнэ. Эсвэл үнийн саналд оноо өгөхдөө шууд хамаарлаар өгөх буюу бусад аргачлалыг мөн хэрэглэж болно. Хэрэглэх аргачлалыг Тендерийн урилгад тодорхой заасан байна. 
Чанар, үнийн саналын хосолсон үнэлгээ 
2.23 Чанар болон үнийн саналд өгсөн оноог жигнэн, хооронд нь нэмэх замаар нийт оноог гаргана. Үнийн саналын эзлэх хувийг тодорхойлохдоо гэрээт ажлын шинж чанар, чанарын ач холбогдлыг харгалзан үзнэ. 3-р бүлэгт заасан үйлчилгээний төрлүүдээс бусад тохиолдолд үнийн саналын онооны эзлэх хувь нь ихэвчлэн нийт 100 онооны 20 оноо байдаг. Чанар, үнийн саналд өгөх оноог Тендерийн урилгад тодорхой заасан байна. Нийт дүнгээрээ хамгийн өндөр оноо авсан компанийг гэрээний хэлэлцээрт урина. 
Хэлэлцээр, гэрээ байгуулах эрх олгох
2.24 Гэрээний хэлэлцээрийн хүрээнд ажлын удирдамж, аргачлал, шаардлагатай боловсон хүчин, Зээлдэгч оролцоо, гэрээний тусгай нөхцөлүүдийн талаар хэлэлцэнэ. Энэ хэлэлцээр Техникийн ажлын удирдамжийн анхдагч хувилбар ба гэрээний нөхцөлд томоохон өөрчлөлт оруулахгүй, эцсийн бүтээгдэхүүний чанар, үнэ, анхдагч үнэлгээний байдалд хамгийн багаар нөлөөлнө. Зөвхөн төсөвт багтаахын тулд ажлын тоо хэмжээнээс ихээр хасч болохгүй. Техникийн ажлын анхдагч удирдамж болон харилцан тохиролцсон аргачлалыг гэрээний нэгэн хэсэг болох “Үйлчилгээний тухай” хэсэгт оруулна. 
2.25 Сонгон шалгаруулалтын үйл явц зүй бусаар удааширсны улмаас голлох боловсон хүчний заримыг зайлшгүй солих шаардлагатай болсон эсвэл ийнхүү солих нь гэрээт ажлын зорилтуудыг хангахад чухал ач холбогдолтой болохыг хоёр тал харилцан тохиролцсоноос бусад тохиолдолд шалгарсан компани голлох боловсон хүчнийг солихгүй.  Үүнээс бусад тохиолдолд буюу зөвлөх компани голлох боловсон хүчин гэрээт ажилд оролцох боломжтой эсэхийг нь баталгаажуулалгүйгээр тендерийн саналд оруулсан болох нь тогтоогдвол компанийг шалгаруулалтаас хасч, дараагийн байранд шалгарсан компаниудтай үргэлжлүүлэн ажиллаж болно.  Голлох боловсон хүчний оронд санал болгож буй мэргэжилтнүүд нь анхлан санал болгосон мэргэжилтэнтэй эн тэнцүү эсвэл илүү ур чадвартай байх ёстой. 
2.26 Санхүүгийн хэлэлцээрт зөвлөхүүд Зээлдэгч оронд татварын өртэй эсэх /хэрэв байвал/-ийг тодруулах, татварын өрийг гэрээнд хэрхэн тусгасан буюу тусгах тухай асуудлыг мөн хамруулна. Тогтсон үнийн дүн бүхий гэрээний дагуу хийгдэх төлбөрүүд нь эцсийн бүтээгдэхүүнийг хүлээлгэн өгсөн эсэхэд тулгуурлах бөгөөд үнийн саналд бүх зардлууд (хүн цаг, захиргааны зардал, тээвэр, зочид буудал гэх мэт)-ыг тусгасан байна. Хэрэв тогтсон үнийн дүнтэй гэрээний сонгон шалгаруулалтын аргын дагуу үнийн саналыг нэгэн үзүүлэлт болгон авч үзэх бол энэхүү үнийн саналыг хэлэлцэж болно. Цаг хугацаанд суурилсан гэрээний хувьд төлбөрийг зардал (хүн цаг, нөхөн төлбөр)-д үндэслэн хийх бөгөөд үнийн саналд ажилтны ажлын хөлсний тариф, нөхөн төлбөрийн зардлын урьдчилсан тооцоог тусгасан байна. Сонгон шалгаруулалтын арга хэлбэрт үнийн саналыг нэгэн үзүүлэлт болгон авсан бол ижил төстэй гэрээн дээр зөвлөхүүдийн ихэвчлэн санал болгодог ажлын хөлсний тарифаас хавьгүй өндөр тариф санал болгосон зэрэг онцгой тохиолдлуудаас бусад тохиолдолд ажилтнуудын ажлын хөлсний тарифын талаар хэлэлцэхгүй. Гэхдээ хэлэлцээрт оруулахгүй гэдэг нь үйлчлүүлэгч тодруулга авах эрхийг хязгаарлахгүй бөгөөд хэрэв үйлчилгээний хөлс хэт өндөр байвал Банктай зохих ёсоор зөвлөлдсөний дараа хөлсийг бууруулах хүсэлт тавьж болно. Нөхөн төлбөрийг олгохдоо бодит гарсан зардлыг өртгөөр нь мэдүүлж, холбогдох баримтыг хавсаргасан байх ёстой бөгөөд энэ талаар хэлэлцээр хийгдэхгүй. Гэхдээ үйлчлүүлэгч нөхөн төлбөр хийх шаардлагатай тодорхой зардлуудын (замын зардал болон зочид буудлын тариф гэх мэт) нэгж үнийн дээд хязгаарыг тогтоох хүсэлтэй бол Тендерийн урилгад эдгээр зардал болон  томилолтын зардал гэх мэтийг тодорхой зааж өгнө.  
2.27 Гэрээний хэлэлцээрийн дүнд талууд зөвшилцөлд хүрээгүй тохиолдолд Зээлдэгч хэлэлцээрийг зогсоож, дараагийн байранд шалгарсан зөвлөхийг хэлэлцээрт урина. Зээлдэгч энэ алхмыг хийхийн өмнө Банктай зөвшилцөнө. Зөвлөхөд хэлэлцээрийг цуцалж буй шалтгааныг мэдэгдэнэ. Дараагийн байранд шалгарсан компанитай хэлэлцээр нэгэнт эхэлсний дараа Зээлдэгч түрүүчийн хэлэлцээрийг дахин үргэлжлүүлэхгүй. Хэлэлцээр амжилттай явагдаж дуусан, Банк, үзэглэсэн гэрээнд “зөвшөөрөл” олгосон даруйд  Зээлдэгч хураангуй  жагсаалтад орсон бусад компаниудад шалгараагүй болохыг нь  мэдэгдэнэ. 
Гэрээ байгуулсан  тухай нийтэд мэдээлэх 
2.28 Гэрээ байгуулсны  дараа зээлдэгч UNDB online болон dgMarket –д дараах мэдээллийг байршуулна. Үүнд: (a) тендерийн саналаа ирүүлсэн зөвлөхүүдийн нэрс; (б) зөвлөх тус бүрт оноосон техникийн үнэлгээний оноо; (в) зөвлөх тус бүрийн үнэлгээнд хамрагдсан үнийн санал; (г) зөвлөхүүдийг эрэмбэлсэн эцсийн оноо; (д) шалгарсан зөвлөхийн нэр, гэрээний хамрах хүрээний хураангуй, үнэ, үргэлжлэх хугацаа. Энэ мэдээллийг саналаа ирүүлсэн бүх зөвлөхүүдэд явуулна. 
Тайлбар өгөх 
2.29 Энэхүү Журмын 2.28-т заасны дагуу гэрээ байгуулсан тухай нийтэд мэдээлсний дараа өөрсдийн санал нь шалгараагүй шалтгааныг тодруулах хүсэлтээ Зээлдэгчид хүргүүлэх эрхтэй болохыг тодорхой заасан байна. Зээлдэгч тендерийн санал яагаад шалгараагүй тухай тайлбарыг хүсэлтийн дагуу нэн даруй бичгээр эсвэл тайлбар өгөх хуралдаанаар гаргаж өгнө. Тайлбар авах хүсэлтэй зөвлөх ийм тайлбар өгөх хуралдаанд оролцохтой холбоотой бүх зардлаа өөрөө хариуцна. 
Бүх саналыг хүчингүй болгож, тендерт дахин оролцохыг урих 
2.30 Тендерийн бүх саналууд ажлын удирдамжийг ноцтойгоор хангаагүй эсвэл анх тооцоолсноос хэт өндөр үнийн санал өгсөн бол Зээлдэгч тендерийн бүх саналыг шаардлага хангаагүй гэж үзэн хүчингүй болгоно. Төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тохиолдолд төсвийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний хамрах хүрээг хасах боломжийг Банктай хамтран судална. Тендерийн бүх саналыг хүчингүй болгож, шинээр саналаа ирүүлэхийг зарлахаас өмнө Зээлдэгч ийнхүү хүчингүй болгох үндэслэл, шалтгаанаа Банкинд мэдэгдэж, хүчингүй болгон, үйл явцыг шинээр эхлүүлэхийн тулд Банкны “зөвшөөрөл”-ийг авна. Шинээр эхлүүлж буй үйл явцын хүрээнд Тендерийн урилга (түүний дотор хураангуй жагсаалтыг) болон төсвийг хянан үзэх ажил орж болно. Ийнхүү хянан үзэх ажлыг Банктай зөвшилцсөн байна. 
Нууцлал
2.31 Тендерийн саналын үнэлгээ, шалгаруулалтын тухай шийдвэртэй холбоотой мэдээллийг 2.20 болон 2.27 заалтуудаас бусад тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай нийтэд мэдээлэх хүртэл саналаа ирүүлсэн зөвлөхүүд болон энэ үйл явцтай албан ёсоор холбоогүй аливаа талуудад мэдээлэхгүй. 
 
III. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БУСАД АРГУУД
Ерөнхий зүйл
3.1 Энэ бүлэгт хосолмол үнэлгээний аргаас бусад аргууд, тэдгээрийг ямар нөхцөл байдалд хэрэглэх тухай зөвлөнө. Өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтын үед 2-р бүлэг Хосолмол үнэлгээний арга)-ийн бүх холбогдох  заалтуудыг хэрэглэнэ. 
Зөвлөх сонгох чанарын үнэлгээний арга
3.2 Чанарын үнэлгээний аргыг дараах төрлийн гэрээт ажлуудад хэрэглэвэл тохиромжтой. Үүнд: 
(а) Ажлын удирдамжийг нарийвчлан тогтооход хүндрэлтэй нарийн төвөгтэй эсвэл маш өндөр хэмжээний тусгайлсан ажил буюу  уг ажилд зөвлөхүүд саналаа ирүүлэхдээ шинэлэг санаачлага гаргахыг үйлчлүүлэгч хүлээж байгаа (жишээ нь, улс орны эдийн засгийн болон салбарын судалгаа хийх, хэд хэдэн салбарыг хамарсан техник эдийн засгийн үнэлгээний судалгаа хийх, хорт хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрийн зураг төслийг боловсруулах, эсвэл хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, санхүүгийн салбарын шинэчлэл өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх зэрэг);
(б) Доод шатандаа нөлөөлөл ихтэй, хамгийн сайн мэргэжилтнүүдийг авч ажиллуулах зорилготой гэрээт ажлууд (жишээ нь, томоохон хэмжээний усан цахилгаан станцын далан зэрэг дэд бүтцийн томоохон байгууламжийн төлөвлөлт, инженерийн дизайн, техник эдийн засгийн үндэслэл, үндэсний хэмжээний бодлогын судалгаа, засгийн газрын томоохон байгууллагын менежментийн судалгаа); 
(в) Тендерийн саналуудыг хооронд нь харьцуулахын аргагүй, ихээхэн өөр арга хэлбэрээр хэрэгжүүлж болох гэрээт ажлууд (жишээ нь, менежментийн зөвлөгөө, салбарын болон бодлогын судалгаа зэрэг үйлчилгээний үнэ цэнэ нь дүн шинжилгээний чанараас хамаарах ажлууд). 
3.3 Чанарын үнэлгээний аргын Тендерийн урилгад зөвхөн техникийн саналаа ирүүлэх (үнийн саналгүйгээр)-ийг заах, эсвэл техникийн болон санхүүгийн саналаа аль алиныг нь зэрэг ирүүлэх боловч тус тусад нь дугтуйд хийж ирүүлэх (хоёр дугтуйт систем) –ийг зааж болно. Тендерийн урилгад урьдчилан тооцоолсон төсөв эсвэл голлох боловсон хүчний ажиллах цагийн урьдчилсан тооцооллын аль нэгийг заах бөгөөд энэ хэмжээ нь зөвхөн ойлголт өгөх урьдчилсан тооцоо бөгөөд зөвлөхүүд өөрийн саналыг гаргаж хүргүүлэх эрхтэй хэмээн заасан байна.  
3.4 Хэрэв техникийн саналыг дангаар ирүүлэхийг заасан бол техникийн саналд Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргын сонгон шалгаруулалтын нэгэн адил аргачлалаар үнэлгээг хийсний дараа Зээлдэгч хамгийн өндөр оноо авсан зөвлөхийг санхүүгийн нарийвчилсан саналаа ирүүлэхийг урина. Үүний дараа Зээлдэгч, зөвлөх хоёр санхүүгийн санал  болон гэрээний талаар хэлэлцээр хийнэ. Сонгон шалгаруулалтын бусад бүх тал нь Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргын сонгон шалгаруулалтын нэгэн адил байх бөгөөд түүний дотор 2.28-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан тухай нийтэд мэдээлэх боловч зөвхөн шалгарсан компанийн гэрээний үнийг нийтэлсэн байна. Хэрэв зөвлөхүүд анхлан техникийн саналын хамтаар санхүүгийн саналаа ирүүлэх ёстой байсан бол зөвхөн шалгарсан компанийн үнийн саналыг нээж, Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргын зарчмын дагуу хэлэлцээр амжилттай хийгдсэний дараа бусад санхүүгийн саналуудыг нээлгүйгээр эргүүлэн явуулах нөхцөл байдлыг ханган ажиллана. 
Тогтсон төсөвтэй сонгон шалгаруулалт хийх 
3.5 Гэрээт ажил энгийн, нарийвчлан тодорхойлох боломжтой, тогтсон төсөвтэй тохиолдолд л зөвхөн энэ аргыг хэрэглэхэд тохиромжтой. Тендерийн урилгад төсвийн хэмжээг зааж, энэхүү төсвийн хүрээнд багтаан техникийн болон санхүүгийн хамгийн сайн саналаа ирүүлэхийг зөвлөхүүдээс хүснэ. Зөвлөхүүд төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэхэд төсөв хангалттай байх үүднээс ажлын удирдамжийг онцгой сайн боловсруулсан байх шаардлагатай. Техникийн бүх саналуудын үнэлгээг эхлээд Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргын сонгон шалгаруулалтын зарчмаар хийнэ. Дараа нь үнийн саналыг нийтийн өмнө нээж, чангаар уншиж сонсгоно. Заасан төсвөөс хэтэрсэн үнийн саналыг шалгаруулалтад оруулахгүй. Үлдэж буй зөвлөхүүд дундаас техникийн саналаараа хамгийн өндөр оноо авсан компанийг шалгаруулж, гэрээний хэлэлцээрт урина. Гэрээ байгуулсан тухай мэдээллийг 2.28-д заасны дагуу нийтэлнэ. 
Хамгийн бага үнийн арга 
3.6 Энэ арга зөвхөн байнга хийгддэг буюу урсгал шинж чанартай ажлуудын зөвлөхийг сонгон шалгаруулахад тохиромжтой (аудит, нарийн төвөгтэй биш ажлын инженeрийн дизайн гэх мэт). Энэ аргын дагуу “чанар”-ын “хамгийн наад зах”-ын түвшинг тогтоодог. Хураангуй жагсаалтад орсон компаниуд саналаа хоёр дугтуйн системээр ирүүлнэ. Техникийн саналыг эхэлж нээн, үнэлгээг хийнэ. Хамгийн наад захын түвшинг хангаагүй саналуудыг хасч , үлдсэн компаниудын санхүүгийн саналыг нийтийн өмнө нээнэ. Ингээд хамгийн бага үнийн саналтай компанийг шалгаруулж, гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдээллийг  2.28-д заасны дагуу нийтэлнэ. Энэ аргын дагуу хамгийн  доод шалгуурыг тогтоохдоо зөвхөн түүнээс дээгүүр түвшинд үнэлэгдсэн компаниуд “үнийн санал”-аараа өрсөлдөнө гэсэн ойлголтоор тогтооно. Хамгийн бага үнийн түвшинг Тендерийн урилгад заасан байна. 
Зөвлөх сонгох чадварын үнэлгээний арга 
3.7 Тендерийн санал боловсруулж өрсөлдүүлэн үнэлгээ хийх шаардлагагүй жижиг  ажлуудын хувьд энэ аргыг хэрэглэнэ. Ийм тохиолдолд Зээлдэгч ажлын удирдамжийг боловсруулж, зөвлөхүүдээс оролцох сонирхолоо илэрхийлэх, гэрээт ажилтай холбоотой дадлага туршлага чадварынхаа тухай мэдээлэл ирүүлэхийг хүсэн, хураангуй жагсаалтыг гаргаж, хамгийн зохистой ур чадвар, дадлага туршлагатай нэг компанийг шалгаруулна. Шалгарсан компаниас техникийн болон санхүүгийн нэгтгэсэн саналаа ирүүлэхийг хүсэх бөгөөд дараа нь гэрээний хэлэлцээрт урина. 
3.8 Зээлдэгч гэрээ байгуулах эрх олгосон компаний нэр, үнэ, хэрэгжүүлэх хугацаа, гэрээний хамрах хүрээг UNDB online болон dgMarket –д мэдээлнэ. Ийм мэдээллийг улирал тутамд, өнгөрсөн хугацааны бүхий л мэдээллийг хураангуйлан нэгтгэсэн хүснэгтийн хэлбэрээр нийтлүүлж болно.
Нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах арга 
3.9 Зөвлөхийг нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах нь чанар, үнийн саналаар өрсөлдөх өрсөлдөөнийг бий болгодоггүй, сонгон шалгаруулалтын ил тод байдал хангалтгүй, хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байдал үүсэх магадлалыг бий болгож болзошгүй байдаг. Иймд нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах аргыг зөвхөн онцгой тохиолдолд хэрэглэнэ. Ийм сонгон шалгаруулалтын үндэслэлийг үйлчлүүлэгчийн болон төслийн ерөнхий ашиг сонирхол, хэмнэлт, үр ашгийг бий болгох, шаардлага хангаж буй бүх зөвлөхүүдэд ижил тэгш боломжоор хангах талаар Банкны хүлээх хариуцлагын хүрээнд авч үзнэ. 
3.10 Нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах арга нь өрсөлдөөнт шалгаруулалтаас илэрхий давуу талтай болох нь тодорхой байгаа тохиолдолд зохистой байж болно. Тухайлбал: (а) тухайн компани урьд нь хэрэгжүүлж байсан ажлаа зүй ёсоор үргэлжлүүлж байгаа (дараах заалтыг хар), (б) байгалийн болон бусад гамшиг гэх мэт онцгой тохиолдолд болон онцгой тохиолдол дөнгөж болсны дараах хугацаанд шаардагдаж буй зөвлөх үйлчилгээ, (в) маш жижиг ажлын хувьд , эсвэл (г) зөвхөн нэг л компани шаардлага хангаж байгаа буюу гэрээт ажлын онцгой шинж чанарт нийцсэн дадлага туршлагатай.
3.11 Гэрээт ажлыг дараагийн шатанд тасралтгүй үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх нь чухал ач холбогдолтой бол Тендерийн саналаа ирүүлэх анхдагч хүсэлтэд энэ тухай заах бөгөөд хэрэв боломжтой бол зөвлөхийг шалгаруулахдаа ийнхүү үргэлжлүүлэх магадлалыг харгалзан үзнэ. Анхны гэрээт ажлаа сайн гүйцэтгэсэн тохиолдолд техникийн чиг хандлагад тасралтгүй үргэлжлэх байдлыг тусгасан байдал, зөвлөхийн ажилтнууд солигдохгүйгээр цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах боломжтой эсэх зэрэг хүчин зүйлс нь шинээр өрсөлдөх компанитай харьцуулахад давуу тал болно. Ийм ажлын хувьд Зээлдэгч өөрийн боловсруулсан техникийн ажлын удирдамжид тулгуурлан анхлан шалгарсан зөвлөхийг техникийн болон санхүүгийн саналаа ирүүлэхийг хүсэх бөгөөд дараа нь хэлэлцээр хийнэ. 
3.12 Хэрэв анхдагч гэрээт ажлыг өрсөлдөөний бус журмаар олгосон эсвэл нөхцөлт санхүүжилтийн хүрээнд олгосон эсвэл дараагийн шатны ажил нь өртөг өндөртэй байвал Банкны хүлээн зөвшөөрөхүйц хэлбэрээр өрсөлдөөнт шалгаруулалт явуулах шаардлагатай бөгөөд энэ тохиолдолд анхдагч төслийг хэрэгжүүлсэн зөвлөхийг өөрөө хүссэн тохиолдолд шалгаруулалтаас хасахгүй. Зөвхөн онцгой тохиолдолд, өрсөлдөөнт шалгаруулалтын шинэ явцыг эхлүүлэх нь боломжгүй тохиолдолд Банк энэ дүрмээс гажих асуудлыг авч үзнэ. 
3.13 Зээлдэгч UNDB online болон dgMarket–д гэрээ байгуулах эрх олгосон зөвлөхийн нэрийг гэрээний дүн, үргэлжлэх хугацаа, гэрээний хамрах хүрээний хамт нийтэлнэ. Ийм мэдээллийг улирал тутамд гаргах бөгөөд түрүүчийн улирлуудыг хамарсан нэгдсэн хүснэгт хэлбэрээр гаргаж болно. 
Арилжааны жишиг
3.14 Санхүүгийн зууч хувийн салбарын буюу улсын салбарын бие даасан арилжааны байгууллагуудад дамжуулан зээлдүүлсэн зээл байвал дамжуулан зээлдэгч Банкны баталсан хувийн салбарын буюу арилжааны жишгийг дагаж мөрдөж болно. Түүнчлэн дээр дурдсан өрсөлдөөнт шалгаруулалтын зарчмыг ялангуяа үнийн дүн өндөртэй гэрээт ажлуудын хувьд харгалзан үзнэ. 
Бусад онцгой тохиолдлуудад зөвлөх сонгон шалгаруулах 
3.15 НҮБ-ын системийн байгууллагуудыг зөвлөхөөр шалгаруулах. НҮБ-ын системийн байгууллагууд техникийн туслалцаа үзүүлэх, өөрийн төрөлжсөн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх шалгуурыг хангаж байгаа тохиолдолд тэдгээрийг зөвлөхөөр ажиллуулж болно. Гэхдээ хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа олон улсын конвенцуудын хүрээнд НҮБ-ын системийн байгууллагууд болон түүний ажилтнуудад олгогдох давуу эрх, халдашгүй байдлыг Зээлдэгч хүлээн зөвшөөрч, Банк зөвшөөрсөн тохиолдолд НҮБ-ын системийн байгууллагын дүрмийн дагуу төлбөрийн тусгайлсан зохицуулалт хийхийг зөвшөөрсөн тохиолдлоос бусад үед өрсөлдөөнт шалгаруулалтын үйл явцад тэдгээр байгууллагад аливаа давуу эрх олгохгүй. НҮБ-ын системийн байгууллагуудын давуу эрх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, төлбөрийн тусгай нөхцөлүүд болон бусад давуу талуудыг саармагжуулахын тулд Чанарын үнэлгээний аргыг хэрэглэнэ. Энэхүү Журмын 3.10-д заасан шалгууруудыг хангаж байвал НҮБ-ын системийн байгууллагуудыг нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулах зарчмаар гэрээлж болно. 
3.16 Төрийн бус байгууллагуудтай гэрээлэх. Төрийн бус байгууллагууд нь сайн дурын, ашгийн бус байгууллагууд бөгөөд тэдгээр нь орон нутгийн асуудлууд, хэрэгцээ шаардлагыг мэддэг, оролцдог, оролцооны аргад тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг тул төслийг боловсруулах, удирдах, хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх онцлог бололцоотой. ТББ-ууд хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд хураангуй жагсаалтад оруулж болох бөгөөд Зээлдэгч болон Банкнаас тавих мэргэжлийн ур чадварын шалгуурыг уг байгууллага зохих ёсоор хангасан байх ёстой. ТББ илүү ур чадвартай байх төрлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд Зээлдэгч зөвлөх компаниудыг хураангуй жагсаалтад оруулахгүй байх нь зүйтэй. Орон нутгийн оролцоо, орон нутгийн тухай мэдлэг, мэдээлэл ихээхэн хэмжээгээр шаардагдах гэрээт ажлуудын хувьд хураангуй жагсаалтыг зөвхөн ТББ-уудаар бүрдүүлж болно. Энэ тохиолдолд Чанар, үнийн хосолмол  үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулах журмыг баримтлах бөгөөд үнэлгээний шалгуур нь сайн дурын шинж чанар, ашгийн төлөө бус статус, орон нутгийн тухай мэдлэг, үйл ажиллагааны цар хүрээ, нэр хүнд зэрэг ТББ-уудын өвөрмөц ур чадварыг харгалзсан байх ёстой. Зээлдэгч энэхүү Журмын 3.10-т тусгасан шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд ТББ-ийг нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулж болно.
3.17 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн байгууллагууд. Зээлдэгчид шаардлагатай зохион байгуулалт, хөрөнгийн эх үүсвэр болон туршлага дутах тохиолдолд бол худалдан авах ажиллагаанд мэргэшсэн байгууллагыг Зээлдэгч өөрийн төлөөлөгчөөр хөлслөн ажиллуулах нь илүү шуурхай, үр дүнтэй байж болзошгүй. Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн байгууллагуудыг тодорхой зүйлсийг худалдан авах ажиллагаанд онцгойлон ”мэргэшсэн байгууллага”-аар ажиллуулж байгаа болон тэдгээр нь өөрсдийн ажлын байрнаас ажлыг зохицуулж байгаа тохиолдолд ихэвчлэн нийт худалдан авах үнийн дүнгийн хувиар эсвэл ийм хувь дээр тогтмол үнийн дүнг нэмсэн хэмжээний хөлс төлдөг. Ийм тохиолдолд худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн байгууллагуудыг Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулдаг бөгөөд ийм шалгаруулалтад үнийн саналын үнэлгээ 50%-ийг эзэлнэ. Гэхдээ худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн байгууллагууд худалдан авах ажиллагаанд зөвхөн зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа эсвэл тухайн төслийн ажлын байранд төслийг бүхэлд нь хариуцсан мэргэшсэн байгууллага хэлбэрээр ажиллаж байгаа бол тэдэнд ихэвчлэн цагаар хөлс төлөх бөгөөд ийм тохиолдолд энэхүү Журамд заасны дагуу зөвлөх үйлчилгээний бусад ажлуудын нэгэн адилаар Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний арга, цаг хугацаанд суурилсан гэрээг баримтлан сонгон шалгаруулна. Мэргэшсэн байгууллага нь Зээлийн гэрээнд заасан худалдан авах ажиллагааны журам, Зээлдэгчийн нэрийн өмнөөс Банкны баталсан Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний дотор Банкны Жишиг Тендерийн урилга, хянан үзэх журам, баримт бичгийг баримтална. 
3.18 Хяналт шалгалтын мэргэшсэн байгууллагууд. Зээлдэгч худалдан авах барааг ачихаас нь өмнө болон өөрийн оронд хүлээн авахдаа шалгаж, баталгаажуулахын тулд хяналт шалгалтын мэргэшсэн байгууллагуудыг хөлслөн ажиллуулж болно. Ийм байгууллагын хийх хяналт шалгалт нь ихэвчлэн холбогдох барааны тоо хэмжээ, чанар, үнэ зохистой эсэхийг шалгадаг. Хяналт шалгалтын мэргэшсэн байгууллагуудыг Чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулах бөгөөд үнийн санал үнэлгээний 50% байна. Шалгаж, баталгаажуулсан барааны үнийн дүнгийн тодорхой хувьд үндэслэн төлбөр хийх гэрээний загварыг ашиглана. 
3.19 Банкууд. Хөрөнгө худалдах, санхүүгийн бүтээгдэхүүн шинээр нэвтрүүлэх, санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа, тухайлбал өмч хувьчлалыг хийх зорилгоор Зээлдэгч хөрөнгө оруулалтын болон арилжааны банкууд, санхүүгийн байгууллагууд, сангийн менежерүүдийг сонгохдоо чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулна. Тендерийн урилгад тухайн үйл ажиллагаанд холбогдолтой сонгон шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг заасан байна. Жишээ нь ижил төстэй гэрээт ажлыг урьд өмнө хэрэгжүүлж байсан туршлага эсвэл боломжит худалдан авагчдын сүлжээ, үйлчилгээний үнэ гэх мэт. Үндсэн цалингаас (“үндсэн хөлс” гэж нэрлэдэг) гадна ажлын хөлс нь “амжилттай ажилласны урамшуулал”–ыг тусгаж болох бөгөөд ийм хөлс нь тогтмол байж болох боловч худалдах хөрөнгө буюу бусад санхүүгийн хэрэгслийн үнийн дүнгийн тодорхой хувиар ихэвчлэн илэрхийлэгддэг. Үнийн саналын үнэлгээнд амжилттай ажилласны хөлсийг үндсэн хөлстэй хослуулан тусгасан уу эсвэл дангаар нь заасан уу гэдгийг харгалзан үзэх тухайгаа Тендерийн урилгад заана. Хэрэв дангаар нь тусгасан байвал үндсэн хөлсний стандарт түвшинг хураангуй жагсаалтад орсон бүх компаниуд дээр адил хэмжээгээр тооцох бөгөөд энэ түвшинг Тендерийн урилгад зааж, санхүүгийн үнэлгээний оноо нь амжилттай ажилласны хөлсөнд үндэслэсэн байна. Хөлсний энэ 2 хэлбэрийг хосолсон хэлбэрээр заасан бол (ихэвчлэн томоохон гэрээний хувьд) үнэлгээг хийхдээ 2.23-т зааснаас өндөр хувь хэмжээг үнийн саналд тооцох эсвэл зөвхөн наад захын чанарын шалгуурыг хангасан тендерүүдийн үнийн саналд тулгуурлан шалгаруулж болно. Тендерийн урилгад тендерийн саналыг хэрхэн боловсруулж, тэдгээрийг хооронд нь хэрхэн харьцуулах талаар тодорхой заасан байна. 
3.20 Аудиторууд. Аудиторууд ихэвчлэн нарийвчлан тодорхойлсон ажлын удирдамж, мэргэжлийн стандартын дагуу аудит хийнэ. Аудиторыг чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулах бөгөөд үнийн санал нь шалгаруулалтын томоохон шалгуур (4050 оноо) болно. Эсвэл 3.6-д заасны дагуу “хамгийн бага үнийн арга”-аар шалгаруулж болно. Маш жижиг  хэмжээний гэрээний хувьд зөвлөхийн Чадварын үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулж болно.  
3.21 “Үйлчилгээ үзүүлэх Гүйцэтгэгчид.” Ялангуяа нийгмийн салбарын төслүүдэд гэрээний үндсэн дээр үйлчилгээ үзүүлэх хувь хүмүүсийг олноор авч ажиллуулах шаардлагатай болж болзошгүй (жишээ нь сувилагч, асрагч зэрэг нийгмийн ажилтнууд). Ажил үүргийн тодорхойлолт, наад захын чадварын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлүүд, сонгон шалгаруулах журам, эдгээр журмууд болон баримт бичгийг Банкны зүгээс хянан үзэх цар хүрээ зэргийг төслийн баримт бичгүүдэд тусгасан байх ёстой бөгөөд гэрээг Банкнаас баталсан Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан байна. 
 
IV. ГЭРЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧУХАЛ ЗААЛТУУД
Гэрээний төрлүүд
4.1 Нийт үнийн дүнд суурилсан гэрээ.  Нийт үнийн дүнд суурилсан гэрээг голчлон үйлчилгээний агуулга, үргэлжлэх хугацаа болон зөвлөхүүдээс шаардагдах үр дүнг тодорхой заасан ажлуудад хэрэглэдэг. Ийм хэлбэрийн гэрээг энгийн төлөвлөлт, техник эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны судалгаа, стандарт буюу түгээмэл бүтцийн нарийвчилсан зураг төсөл, мэдээлэл боловсруулах системийг бэлтгэх гэх мэт ажлуудад өргөнөөр хэрэглэдэг. Тайлан, ажлын зураг, ажлын тоо хэмжээ, тендерийн бичиг баримт, программ хангамж зэрэг эцсийн үр дүнтэй холбож төлбөрийг төлнө. Нийт үнийн дүнд суурилсан гэрээг хэрэгжүүлэхэд амар, учир нь гэрээний төлбөрийг  тодорхой тогтоосон үр дүн гармагц төлдөг. 
4.2 Хугацаанд суурилсан гэрээ.  Дуусгавар болох хугацаа нь хэлбэлзэлтэй байж болох бусдын үйл ажиллагаатай холбоотой эсвэл гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэх зөвлөхүүдийн оролцоог нарийвчлан тодорхойлох нь хүндрэлтэй шалтгаанаар үйлчилгээний хамрах хүрээ, үргэлжлэх хугацааг тодорхойлоход хүндрэлтэй тохиолдолд ийм төрлийн гэрээ зохистой байдаг. Гэрээний ийм төрлийг нарийн төвөгтэй судалгаа, барилгын ажлын хяналт, зөвлөх үйлчилгээ, сургалтын ихэнх хэлбэрийн ажлуудад өргөнөөр хэрэглэдэг. Төлбөр нь ажилтнуудтай (ихэвчлэн гэрээнд нэрийг нь заасан байдаг) харилцан тохиролцсон цаг, өдөр, долоо хоног эсвэл сарын ажлын хөлсний түвшин болон бодит зардал буюу нэгж үнийг ашиглан тооцсон нөхөн төлбөрийн хэмжээнд үндэслэнэ. Ажилтнуудын ажлын хөлсөнд цалин, нийгмийн зардал, захиргааны зардал, төлбөр хураамж (эсвэл ашиг), тохиромжтой бол тусгай төлбөрүүдийг оруулсан байна. Ийм төрлийн гэрээнд зөвлөхүүдэд төлөх нийт төлбөрийн хамгийн дээд хэмжээг заасан байдаг. Төлбөрийн ийм дээд хязгаарт магадлашгүй ажлын зардал, хугацаа, шаардлагатай бол үнийн зохицуулалтын заалтыг оруулан тооцсон байна. Гэрээт ажлын хэрэгжилтийн явц шаардлагын түвшинд байгаа эсэх, зөвлөхийн нэхэмжилсэн төлбөр үндэслэлтэй эсэхийг хянахын тулд Хугацаанд суурилсан гэрээний хэрэгжилтийг захиалагч нягт хянаж, удирдах шаардлагатай. 
4.3 Үндсэн хөлс болон магадлашгүй (амжилттай ажилласны) хөлсөнд суурилсан гэрээ. Үндсэн хөлс ба магадлашгүй хөлсөнд суурилсан гэрээг компаниудыг худалдах, хооронд нь нэгтгэх, ихэвчлэн өмч хувьчлалын үйл ажиллагааг бэлтгэх ажлыг зөвлөхүүд (банкууд буюу санхүүгийн компаниуд) гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд өргөнөөр хэрэглэдэг. Зөвлөхүүдийн ажлын хөлсөнд үндсэн хөлс, амжилттай ажилласны хөлс орох бөгөөд амжилттай ажилласны хөлсийг ихэвчлэн хөрөнгийн борлуулах үнийн хувиар илэрхийлдэг. 
4.4 Хувь хэмжээнд суурилсан гэрээ. Ийм төрлийн гэрээг архитекторын үйлчилгээнд түгээмлээр хэрэглэдэг. Түүнчлэн худалдан авах ажиллагааны болон хяналт шалгалтын мэргэшсэн байгууллагуудад мөн хэрэглэдэг. Хувь хэмжээнд суурилсан гэрээ нь зөвлөхүүдэд төлөх төслийг хэрэгжүүлэх төсөвт өртөг, бодит зардал, эсвэл худалдан авах буюу хянан шалгах барааны үнэтэй шууд холбоотой байдаг. Гэрээний хэлэлцээрийг хийхдээ үйлчилгээний зах зээлийн хэм хэмжээ ба тооцсон үйлчилгээний ажлын хүн сарын хөлс эсвэл тендерийн үнийн саналд тулгуурлана. Архитекторын буюу инженерийн үйлчилгээний тохиолдолд хувь хэмжээнд суурилсан гэрээнд зураг төслийг эдийн засгийн хэмнэлттэйгээр хийх хөшүүрэг далд утгаараа дутагдалтай байдаг тул ийм төрлийн гэрээг хэрэглэхийг дэмждэггүй гэдгийг анхаарах нь зүйтэй. Иймд архитекторын үйлчилгээний зорилтот үнийн түвшинг хатуу тогтож, нарийвчлан тодорхойлсон үйлчилгээг хамрах тохиолдолд зөвхөн гэрээний ийм төрлийг хэрэглэх нь зүйтэй (жишээ нь ажлын хяналт байж болохгүй).
4.5 Тодорхойгүй үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ (Үнийн гэрээ). Гэрээний ийм төрлийг Зээлдэгч тодорхой үйл ажиллагааны талаар, хамрах хүрээ, цаг хугацааг нь урьдчилан тодорхойлох боломжгүй зөвлөгөө өгөхийн тулд “дуудлагын” үйлчилгээ авах шаардлагатай тохиолдолд хэрэглэнэ. Ихэвчлэн нарийн төвөгтэй төслүүдийг хэрэгжүүлэх (жишээ нь далан), маргааныг шийдвэрлэх зөвлөлд мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, байгууллагын шинэчлэл, худалдан авах ажиллагааны тухай зөвлөгөө авах, техникийн хүндрэлийг шийдвэрлэх гэх мэт зорилгоор ихэвчлэн нэг ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд “зөвлөхүүдийг” байлгаж байх шаардлагатай тохиолдолд ийм төрлийн гэрээг түгээмэл хэрэглэдэг. Зээлдэгч болон компани мэргэжилтнүүдэд төлөх ажлын хөлсний нэгж тарифыг харилцан тохиролцож, төлбөрийг ажилласан бодит цагаар хийнэ. 
Чухал заалтууд
4.6 Хэрэглэх мөнгөний нэгж. Тендерийн урилгад компаниуд үйлчилгээний үнийн саналаа чөлөөтэй хөрвөх ямар нэг мөнгөний нэгжээр илэрхийлсэн байх шаардлагатайг тодорхой заасан байна. Хэрэв зөвлөхүүд үнийн саналаа гадаадын хэд хэдэн мөнгөний нэгжийн нийлбэр хэлбэрээр илэрхийлэх хүсэлтэй бол гурваас дээш мөнгөний нэгж ашиглаж болохгүй. Зээлдэгч үнийн саналд өртгийн хэсгийг Зээлдэгчийн өөрийн үндэсний мөнгөний нэгжээр илэрхийлэхийг шаардаж болно. Гэрээний төлбөрийг үнийн саналд илэрхийлсэн мөнгөний нэгжээр хийнэ. 
4.7 Үнийн зохицуулалт. Гэрээт ажлын хугацаа 18 сараас дээш хугацаагаар үргэлжлэх бол гадаадын болон дотоодын инфляцийг харгалзан ажлын хөлсөнд зохицуулалт хийхийн тулд үнийн зохицуулалтын заалт гэрээнд орсон байх ёстой. Гадаад болон дотоод инфляцийг урьдчилан тооцоолох боломжгүй болон өндөр болох магадлалтай тохиолдолд богино хугацааны ажлын гэрээнд үнийн зохицуулалтын заалтыг оруулж болно. 
4.8 Төлбөрийн заалтууд. Төлбөрийн заалтууд, түүний дотор төлөх мөнгөн дүн, төлбөрийн хуваарь, төлбөрийн журмын талаар гэрээний хэлэлцээрийн явцад харилцан тохиролцоно. Төлбөрийг тогтмол хугацаанд (хугацаанд суурилсан гэрээний нэгэн адил) эсвэл харилцан тохиролцсон ажлын үр дүнгээр (нийт үнийн дүнд суурилсан гэрээний нэгэн адил) хийж болно. Гэрээний үнийн дүнгийн 10%-иас хэтрэх хэмжээний урьдчилгаа төлбөр (жишээ нь төсөл эхлүүлэх зардал) хийх тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гаргасан байна. 
4.9 Төлбөрийг гэрээний заалтуудын дагуу нэн даруй хийнэ. Үүнтэй холбогдуулан,
(а) Зээлдэгчийн хүсэлтээр зөвлөхүүдийн төлбөрийг Банкнаас шууд хийж болно эсвэл онцгой тохиолдолд аккредитиваар хийж болно;
(б) Зөвхөн маргаантай байгаа мөнгөн дүнг төлбөрөөс хасч тооцох бөгөөд нэхэмжлэхийн үлдэж буй төлбөрийг гэрээний заалтын дагуу барагдуулна; 
(в) Гэрээнд үйлчлүүлэгчийн буруугаас төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанаас хоцорч төлсөн тохиолдолд санхүүжилтийн хураамж төлөх заалт тусгасан байх ёстой бөгөөд ийм хураамжийн хэмжээг гэрээнд заасан байна.
4.10 Тендерийн болон гүйцэтгэлийн баталгаа. Зөвлөх үйлчилгээнд тендерийн болон гүйцэтгэлийн баталгаа шаардахгүй. Тэдгээрийг хэрэглэх эсэх нь ихэнх тохиолдолд тухайн нөхцөл байдалд үндэслэн гаргасан шийдвэрээс шалтгаалах тул буруугаар ашиглах байдал гарах бололцоотой бөгөөд зөвлөх үйлчилгээнд илэрхий үр ашигтай биш боловч өртөг нэмэгдүүлэх сөрөг үр дагавартай бөгөөд ийнхүү нэмэгдсэн өртөг нь яваандаа Зээлдэгч рүү шилждэг. 
4.11 Зээлдэгч оруулах хувь . Зээлдэгч өөрийн мэргэжилтнүүдийг төрөл бүрийн ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхээр томилж болно. Зээлдэгч, зөвлөх компани хоёрын хооронд байгуулсан гэрээнд ийм мэргэжилтнүүдийн холбогдолтой зохицуулалтын заалтууд туссан байх бөгөөд тэднийг дотоодын ажилтнууд гэж нэрлэдэг. Түүнчлэн Зээлдэгчийн нийлүүлэх тоног төхөөрөмж, тухайлбал орон сууц, ажлын байр, нарийн бичгийн үйлчилгээ, цахилгаан дулааны хангалт, материал, авто машин зэргийн талаар тодорхой заасан байна. Гэрээнд хэрэгжилтийн явцад аль нэг зүйлийг хангаж чадахгүй эсвэл гэрээнээс хасах шаардлагатай тохиолдолд зөвлөхийн авч болох арга хэмжээг заасан байх бөгөөд энэ тохиолдолд зөвлөхөд олгох нөхөн олговрын хэмжээг тодорхойлсон байна. 
4.12 Ашиг сонирхлын зөрчил. Зөвлөх гэрээнд зааснаас бусад ажлын төлөө аливаа хөлс авахгүй. Зөвлөх болон түүнтэй холбоотой талууд гэрээний дагуу үйлчлүүлэгчийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх зөвлөх үйлчилгээ ба бусад үйл ажиллагаа явуулахгүй. Гэрээнд энэхүү журмын 1.9 ба 1.10-т заасан шаардлагын дагуу компанийн зөвлөх үйлчилгээтэй шууд холбоотой буюу түүний үр дүнд гарах бусад үйлчилгээг зөвлөх ирээдүйд үзүүлэхийг хязгаарлах заалтууд орсон байна. 
4.13 Мэргэжлийн үүрэг хариуцлага. Зөвлөх гэрээт ажлыг мэргэжлийн үндсэн стандартын дагуу зохих ёсоор гүйцэтгэнэ. Зөвлөхийн Зээлдэгчийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг гэрээнд хэрэглэх хуулийн дагуу зохицуулах тул талууд энэ үүрэг хариуцлагыг хязгаарлахыг хүсээгүй тохиолдолд гэрээнд энэ асуудлыг тусгайлан тусгах шаардлагагүй. Хэрэв хязгаарлалтыг тусгасан бол доорх нөхцөлийг хангасан байх ёстой. Үүнд: (a) зөвлөхийн хайхрамжгүй буюу санаатай буруу хийсэн үйл ажиллагаанд тавих хязгаарлалт байх ёсгүй; (б) Зөвлөхийн Зээлдэгчийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг ямар ч тохиолдолд Тендерийн саналаа ирүүлэх хүсэлт болон гэрээний тусгай нөхцөлүүдэд заасан гэрээний нийт үнийн дүнгийн үржүүлэгчээс бага байлгахаар хязгаарлаж болохгүй (ийм хязгаарлалтын хэмжээ тохиолдол тус бүрээс хамаарна);  (в) аливаа ийм хязгаарлалт зөвлөхийн зөвхөн зээлдэгчийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагад хамаарах бөгөөд зөвлөхийн гуравдагч талын өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагад хамааралгүй.
4.14 Ажилтнуудыг солих. Гэрээт ажлын явцад хэрэв ажилтнуудыг солих шаардлагатай болсон бол (жишээ нь өвчний улмаас эсвэл ажилтан гэрээт ажилд тохирохгүй болох нь нотлогдвол) зөвлөх наад зах нь ижил түвшний орлох мэргэжлийн ур чадвартай мэргэжилтнийг санал болгож Зээлдэгчээр батлуулна.
4.15 Хэрэглэх хууль, маргааныг шийдвэрлэх. Гэрээнд хэрэглэх хууль, маргааныг шийдвэрлэх арга хэлбэрийг тодорхойлсон заалтууд орсон байх ёстой. Зөвлөхийн гэрээнд маргааныг шийдвэрлэх тухай заалтыг ямагт оруулсан байх ёстой. Маргааныг шийдвэрлэх бусад арга хэлбэрүүдээс олон улсын арилжааны арбитраж нь практик давуу талтай байж болох юм. Иймд Зээлдэгчид ийм төрлийн арбитражийг заах нь зүйтэй. Банк арбитр гэж нэрлэгдэхгүй бөгөөд Банкинд арбитр гэж нэрлэгдэх хүсэлт тавихгүй. 
 
V. ХУВЬ ХҮНИЙГ ЗӨВЛӨХӨӨР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ 
5.1 Хувь хүмүүсийг доорх төрлийн гэрээт ажлуудад зөвлөхөөр ажиллуулж болно. Үүнд: (a) мэргэжилтнүүдийн баг шаардлагагүй, (б) гаднаас (төв офисын) мэргэжлийн нэмэлт дэмжлэг шаардлагагүй, (в) хувь хүний дадлага туршлага, мэргэжлийн ур чадвар зайлшгүй чухал шаардлагатай. Хэд хэдэн хувь хүмүүсийг ажиллуулсны улмаас зохицуулалт, удирдлага эсвэл хамтын хариуцлага хүндрэлтэй болох тохиолдолд компанийг хөлсөлж ажиллуулах нь тохиромжтой. 
5.2 Хувь хүмүүсийг гэрээт ажилд тохирох мэргэжлийн ур чадвараар нь шалгаруулна. Зар сурталчилгаа хийх шаардлагагүй  бөгөөд зөвлөхүүд тендерийн санал ирүүлэх шаардлагагүй. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэх сонирхолоо илэрхийлсэн эсвэл Зээлдэгч шууд хандаж харьцсан, доод тал нь гурван мэргэжилтний дундаас тэдний мэргэжлийн ур чадварыг харьцуулах замаар зөвлөхүүдийг шалгаруулна. Мэргэжлийн ур чадварыг нь харьцуулан үзэж буй хувь хүмүүс холбогдох ур чадварын наад захын шаардлагыг хангасан байх ёстой бөгөөд Зээлдэгчийн хөлслөн ажиллуулахаар сонгосон хувь хүмүүс нь хамгийн сайн ур чадвартай, гэрээт ажлыг гүйцэтгэх бүрэн чадавхитай байна. Чадавхийг үнэлэхдээ боловсрол, ажлын дадлага туршлага, шаардлагатай бол орон нутгийн онцлог тухайлбал тухайн орны хэл, соёл, засаг захиргааны бүтэц, төрийн байгуулалтын талаарх мэдлэг зэрэгт тулгуурлана. 
5.3 Зөвлөх компанийн байнгын ажилтан эсвэл холбоотой ажилладаг мэргэжилтэн хувь хүнийхээ хувьд зөвлөхөөр ажиллах боломжтой байж болно. Ийм тохиолдолд энэхүү журамд заасан ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай заалтуудыг толгой компани нь баримтална. 
5.4 Доор жишээ болгон дурдсан онцгой тохиолдлуудад зохих үндэслэлтэйгээр хувь хүмүүсийг нэг эх үүсвэрээс сонгон шалгаруулж болно. Үүнд: (a) зөвлөх урьд нь  өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгарч гүйцэтгэсэн ажлын үргэлжлэл болох гэрээт ажил; (б) 6 сараас доош хугацаагаар үргэлжлэх гэрээт ажил; (в) байгалийн гамшигаас үүдэн гарсан онцгой нөхцөл байдал; (г) хувь хүн уг гэрээт ажлыг гүйцэтгэх цорын ганц мэргэжилтэн.
 
 
ХАВСРАЛТ 1: ЗӨВЛӨХҮҮДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН БАЙДЛЫГ БАНК ХЯНАН ҮЗЭХ 
Сонгон шалгаруулалтын үйл явцын хуваарь 
1. Банк Зээлдэгчийн Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал болгосон зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах үйл явц Зээлийн гэрээ болон энэхүү Журамд нийцэж байгаа эсэхийг хянан үзнэ. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө эхний удаад 18 сараас доошгүй хугацааг хамарсан байна. Зээлдэгч Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил тутамд эсвэл шаардлагатай үед шинэчилж байх бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэх хугацаанд, 18 сар тутамд ийм шинэчлэлт хийнэ. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд засвар орох тохиолдол бүрт урьдчилан Банкинд хүргүүлж зөвшөөрөл авна. 
Урьдчилсан хяналт  
2. Банкнаас урьдчилан хянах шаардлагатай бүх гэрээнүүдийн хувьд:
 
(а) Тендерийн урилга явуулахын өмнө Зээлдэгч өртөг зардлын урьдчилсан тооцоо, Тендерийн урилга (түүний дотор хураангуй жагсаалт) –ийг Банкаар хянуулж, “зөвшөөрөл” авна. Зээлдэгч Банкнаас зохих ёсоор хүссэн өөрчлөлтийг хураангуй жагсаалт болон баримт бичгүүдэд оруулна. Тендерийн урилгыг хураангуй жагсаалтад орсон зөвлөх компаниудад хүргүүлэхээс өмнө аливаа өөрчлөлт оруулах бол Банкнаас “зөвшөөрөл” авах шаардлагатай.  
(б) Техникийн саналын үнэлгээ хийсний дараа Зээлдэгч техникийн үнэлгээний тайлангаа (хэрэв Банк хүссэн бол Банкны хүлээн зөвшөөрөх мэргэжилтнүүдээр бэлтгүүлэн) Банкинд хянуулахаар хүргүүлнэ. Ингэхдээ Банк хүссэн тохиолдолд тендерийн саналуудын хуулбарын хамтаар хяналт хийхэд нь хангалттай хугацаагаар хүргүүлнэ. Хэрэв Банк техникийн үнэлгээ хийхдээ Тендерийн урилгын заалтуудыг баримтлаагүй байна гэж үзвэл энэ тухайгаа Зээлдэгчид нэн даруй мэдэгдэж, үндэслэлээ танилцуулна. Бусад тохиолдолд Банк техникийн үнэлгээнд “зөвшөөрөл” өгнө. Хэрэв үнэлгээний тайланд тендерийн бүх саналаас татгалзах зөвлөмж өгсөн бол Зээлдэгч Банкнаас мөн “зөвшөөрөл” авна. 
(в) Зээлдэгч техникийн үнэлгээнд Банкнаас “зөвшөөрөл” авсны дараа санхүүгийн саналыг нээж болно. Үүний дараа Зөвлөхийг шалгаруулахад үнийн санал гол хүчин зүйлийн нэг бол Зээлдэгч Тендерийн урилгын заалтуудын дагуу санхүүгийн саналын үнэлгээ хийнэ. Зээлдэгч Банкинд үнэлгээний эцсийн тайланг, шалгаруулсан компанийн саналын хамтаар мэдээлэл болгон хүргүүлнэ. Зээлдэгч эцсийн үнэлгээнд нийлбэр дүнгээрээ хамгийн өндөр оноо авсан компанид гэрээ байгуулах эрх олгох саналтай байгаагаа мэдэгдэж, хэлэлцээрт урина. 
(г) Хэрэв Зээлдэгч зөвлөхөөс гомдол хүлээн авсан бол уг гомдлын хувь, түүнд өгсөн Зээлдэгчийн хариуны хувийг Банкинд мэдээлэл болгон илгээнэ. 
(д) Хэрэв гомдолд дүн шинжилгээ хийсний дүнд Зээлдэгч шийдвэрээ өөрчлөх бол ийм шийдвэр гаргасан шалтгаан, шинэчлэн зассан үнэлгээний тайланг Банкинд илгээж, “зөвшөөрөл” авна. Зээлдэгч гэрээ байгуулах эрх олгох тухай энэхүү журмын 2.28-д заасан хэлбэрээр дахин нийтлүүлнэ. 
(е) Хэлэлцээр хийж дууссаны дараа Зээлдэгч Банкинд хэлэлцэж үзэглэсэн гэрээний хувийг хянуулахаар, хянан үзэхэд хангалттай хугацаагаар хүргүүлнэ. Хэрэв хэлэлцээрийн дүнд гол боловсон хүчнийг солих эсвэл Техникийн ажлын удирдамж болон анх санал болгосон гэрээнд өөрчлөлт оруулах бол Зээлдэгч энэ өөрчлөлтүүдийг тодоор харуулж, ийнхүү өөрчлөх нь ямар шалтгаанаар зохистой, шаардлагатай болохыг тайлбарлана. 
(ё) Хэрэв эцсийн үнэлгээний тайлан, шалгаруулалтын санал ба хэлэлцэгдсэн гэрээ Тендерийн урилгын заалтуудтай нийцэхгүй байна гэж Банк үзвэл энэ тухайгаа Зээлдэгчид нэн даруй мэдэгдэж, үндэслэлээ тодорхойлно. Үгүй бол гэрээг эцэслэн байгуулахад эцсийн “зөвшөөрөл”-өө өгнө. Банкнаас зөвшөөрөл авсны дараа зөвхөн Зээлдэгч гэрээг эцэслэн баталгаажуулна. 
(ж) Гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа Зээлдэгч гэрээний дагуу хөрөнгийн зарцуулалтын эхний өргөдлөө гаргахаас өмнө гэрээний эцэслэсэн хувийг Банкинд хүргүүлнэ. 
(з) Банк Зээлдэгчээс гарын үсэг зурсан гэрээг хүлээн авсны дараа гэрээний танилцуулга, үнийн дүн, гэрээ байгуулсан компаний нэр, хаягийг нийтэд мэдээлж болно. 
3. Гарын үсэг зурсан гэрээнд өөрчлөлт оруулах. Урьдчилан хянуулах шаардлагатай гэрээний хувьд гэрээний хэрэгжилтийн хугацааг сунгах, үйлчилгээний хамрах хүрээнд томоохон өөрчлөлт оруулах, голлох боловсон хүчнийг солих, гэрээнд заасан нөхцөлийг харгалзахгүй байх эсвэл нийлбэр дүнгээрээ гэрээний үнийн дүнг 15-аас дээш хувиар нэмэгдүүлэхүйц аливаа өөрчлөлтийг оруулахын тулд Зээлдэгч ийнхүү санал болгож буй өөрчлөлт, хугацаа сунгалт, солилт зэргээр Банкнаас “зөвшөөрөл” авна. Хэрэв Банк энэ санал нь Зээлийн гэрээний заалтууд болон Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийцэхгүй гэж үзвэл энэ тухайгаа нэн даруй Зээлдэгчид мэдэгдэж, үндэслэлээ мэдэгдэнэ. Гэрээнд оруулсан бүх нэмэлт өөрчлөлтийн хувийг Банкинд хүргүүлнэ. 
4. Орчуулга. Хэрэв гэрээг урьдчилан хянуулах шаардлагатай, зээлдэгч орны үндэсний хэлээр (эсвэл зээлдэгч оронд арилжааны харилцаанд өргөнөөр хэрэглэдэг хэлээр) бичигдсэн бол үнэлгээний тайлан, үзэглэсэн гэрээний Тендерийн урилгад заасан олон улсын хэмжээнд хэрэглэгддэг хэл (англи, франц, испани) руу орчуулсан баталгaат орчуулгыг Банкинд хүргүүлж, хянах ажиллагааг хөнгөвчилнө. Гэрээнд хожим нь оруулах бүх нэмэлт өөрчлөлтийн ийм баталгаат орчуулгыг Банкинд мөн хүргүүлнэ. 
Худалдан авсны дараах хяналт 
5. Зээлдэгч заалт 2-оор зохицуулагдахгүй гэрээ тус бүртэй холбоотой баримт бичгийг төслийн хэрэгжилтийн явцад болон Зээлийн гэрээнд заасан хаалтын хугацаанаас хойш 2 жилийн хугацаанд хадгална. Энэ баримт бичигт Банк буюу түүний зөвлөхүүд хянан үзэх дараах материалууд орох бөгөөд гэхдээ үүгээр зөвхөн хязгаарлагдахгүй. Үүнд: гарын үсэг зурсан гэрээний эх хувь, холбогдох тендерийн саналын дүн шинжилгээ, шалгаруулах санал. Нэг эх үүсвэрээс шалгаруулсан гэрээний хувьд баримт бичигт тухайн гүйцэтгэгчийг сонгосон үндэслэл, зөвлөхүүдийн мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлага, гарын үсэг зурсан гэрээний эх хувь орох болно. Зээлдэгч Банк хүсэлт гаргасан тохиолдолд ийм баримт бичгийг Банкинд гаргаж хүргүүлнэ. Банк гэрээ байгуулах эрхийг олгохдоо Зээлийн гэрээнд зааж, Банкны баталсан Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан журамд нийцээгүй байна гэж үзвэл эсвэл гэрээ нь өөрөө ийм Журамд нийцээгүй байна гэж үзвэл энэ тухайгаа Зээлдэгчид энэхүү Журмын 1.17 заалтыг баримтлахыг нэн даруй мэдэгдэж, үндэслэлээ тодорхойлно. 
 
 
ХАВСРАЛТ 2: ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ӨГӨХ ЗААВАР
1. Зээлдэгч Банкны баталсан Жишиг Тендерийн урилгын загварыг баримтлах бөгөөд үүнд гэрээт ажлын ихэнх хэсгийг хамруулсан Зөвлөхүүдэд өгөх зааврыг мөн хавсаргасан байна. Хэрэв онцгой тохиолдолд Зээлдэгч Зөвлөхүүдэд өгөх зааврын жишиг загварт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай бол гол хэсэгт бус техникийн мэдээллийн хуудсанд өөрчлөлт оруулна. Зөвлөхүүдэд өгөх зааварт гэрээт ажлын дараах чиглэлүүдээр зохих мэдээллийг оруулсан байна. Үүнд: 
(а) Гэрээт ажлын товч танилцуулга;
(б) Техникийн болон санхүүгийн саналын жишиг маягтууд;
(в) Тодруулга хүргүүлэх, шаардлагатай бол зөвлөхийн төлөөлөгч биеэр уулзаж болох албан тушаалтнуудын нэр, холбоо барих хаяг;
(г) Сонгон шалгаруулалтын журмын тухай нарийвчилсан мэдээлэл, түүний дотор (i) хэрэв хамааралтай бол хоёр үе шаттай үйл явцын тухай танилцуулaга; (ii) техникийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийн жагсаалт, шалгуур тус бүрт ноогдох оноог хуваарилах; (iii) санхүүгийн үнэлгээний тухай нарийвчилсан мэдээлэл; (iv) чанар, үнийн хосолмол үнэлгээний аргаар шалгаруулах бол чанар болон үнийн санал тус бүрт ноогдуулах оноо; (v) чанарын үнэлгээний аргаар шалгарах доод оноо; (vi) санхүүгийн саналыг нийтийн өмнө нээх тухай нарийвчилсан мэдээлэл;
(д) Зөвлөхийн талаас шаардагдах голлох боловсон хүчний оролцооны түвшингийн урьдчилсан тооцоо (хүн сараар) эсвэл нийт төсөв, гэхдээ энэ хоёр үзүүлэлт хоёулаа бус;
(е) Голлох боловсон хүчний дадлага туршлага, боловсрол гэх мэт үзүүлэлтүүдийн наад захын түвшин;
(ё) Ямар нэгэн гадны санхүүжилтийн тухай нарийвчилсан мэдээлэл, одоогийн нөхцөл байдал;
(ж) Гэрээний хэлэлцээрийн тухай мэдээлэл; шалгарсан компани гэрээний хэлэлцээрийн явцад гаргаж өгөх шаардлагатай санхүүгийн болон бусад мэдээлэл;
(з) Тендерийн саналыг хүлээн авах эцсийн хугацаа;
(и) Үйлчилгээний үнийн саналыг илэрхийлэх, харьцуулах, төлбөр хийх мөнгөний нэгж (үүд);
(к) Тухайн зөвлөхийн гэрээнд онцгойлон хамаарах Зээлдэгч орны аливаа хууль тогтоомж;
(л) Гэрээт ажлын хүрээнд үзүүлж буй үйлчилгээтэй ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж Банк үзвэл компани, түүнтэй холбоотой аливаа талууд төслийн хүрээнд дараагийн шатанд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээг нийлүүлэх эрхгүй байх тухай мэдэгдэл;
(м) Тендерийн саналыг ирүүлэх арга, түүний дотор техникийн үнэлгээнд санхүүгийн санал нөлөөлөхгүй байх нөхцөлийг хангахын тулд техникийн болон үнийн саналыг тус тусад нь дугтуйнд хийж битүүмжлэн хүргүүлэх шаардлага;
(н) Урилга хүлээн авсан компани (i) Тендерийн урилгыг хүлээн авснаа батaлгаажуулах, (ii) тендерийн саналаа ирүүлэх эсэхээ Зээлдэгчид мэдэгдэх;
(о) Тендерийн санал ирүүлэх урилга хүлээн авах компаниудын хураангуй жагсаалт, хураангуй жагсаалтад орсон компаниуд хоорондоо хамтран саналаа бэлтгэхийг зөвшөөрөх эсэх;
(ө) Зөвлөхийн тендерийн санал хүчинтэй байх хугацаа, энэ хугацаанд голлох боловсон хүчин, тариф, нийт үнийн саналаа өөрчлөхгүйгээр хадгалж байх, тендерийн саналын хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тохиолдолд зөвлөхүүд тендерийн саналаа урьдын түвшинд хадгалахгүй байж болох эрх;
(п) Шалгарсан зөвлөх гэрээт ажлыг гүйцэтгэж эхэлбэл зохих он сар өдөр;
(р) Доорх чиглэлээр мэдэгдэл гаргасан байх. Үүнд: (i) зөвлөхийн гэрээ болон ажилтнууд татвараас чөлөөлөгдөх эсэх; хэрэв чөлөөлөгдөхгүй бол, (ii) ноогдуулах татварын болзошгүй хувь хэмжээ эсвэл энэ тухай мэдээллийг цаг хугацаанд нь хаанаас авч болох, түүнчлэн зөвлөх тендерийн саналдаа татварыг тусад нь тодорхой тооцон харуулсан байх шаардлага;
(с) Ажлын удирдамж эсвэл гэрээний төсөлд тусгаагүй бол Зээлдэгчийн зүгээс хангах үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, байгууламж, ажилтнуудын тухай нарийвчилсан мэдээлэл;
(т) Холбогдолтой бол гэрээт ажлын үе шатууд, дагалдан гарах гэрээт ажил байж болох эсэх;
(у) Тендерийн урилгад тусгасан мэдээллийн талаар тодруулга авах, хүсэх журам;
(ү) Гэрээт ажлын туслан гүйцэтгэгчид тавигдах аливаа нөхцөл.
 
 
 
 
ХАВСРАЛТ 3: ЗӨВЛӨХҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ
Зорилго
1. Банк буюу итгэлцлийн сангаас санхүүжүүлж буй төсөлд зөвлөхийн болон мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхүүдэд зориулсан зөвлөмжийг энэ хавсралтаар үзүүлэв.
Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах үүрэг 
2. Төслийг хэрэгжүүлэх, түүнээс үүдэн төслийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээний төлбөрийг хийх үүрэг хариуцлага зөвхөн Зээлдэгчид ноогдоно. Гэрээний Ерөнхий заалтаар тавьж буй шаардлагын дагуу зөвхөн зардал гарсны дараа Банкны зээлийн хөрөнгөөс төлбөр хийгдсэн гэдгийг Банкны зүгээс  баталгаажуулах шаардлагатай.  Зөвхөн Зээлдэгчийн хүсэлтээр зээлийн хөрөнгийг зарцуулна . Зээлийн хөрөнгийг Зээлийн Гэрээ болон Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (эсвэл Итгэлцлийн сангийн гэрээ)-ний дагуу ашигласныг нотлох баримт бичгүүд, зузаатгал хийххөрөнгө ашиглах тухай Зээлдэгчийн хүсэлтийг дагалдуулж Банкинд хүргүүлнэ. Төлбөрийг (a) Зээлдэгч өөрийн хөрөнгийг ашиглан хийсэн төлбөрийг нөхөн санхүүжүүлэхэд зориулж, (б) нийлүүлэгч буюу гүйцэтгэгч гуравдагч этгээдэд шууд хийх эсвэл (в) арилжааны банкны аккредитивыг багтаасан Дэлхийн Банкны Тусгай Амлалтаар гарсан зардлыг арилжааны банкинд хийж болно (энэ нь зөвлөхийн тохиолдолд онцгой нөхцөл). Энэхүү Журмын 1.4 т заасны дагуу Зээлдэгч зөвлөхийг сонгон шалгаруулах, хөлслөн ажиллуулах үүрэгтэй. Зээлдэгч тендер шалгаруулалтанд урих, тендер хүлээж авах, тендерийг үнэлэх ба гэрээ байгуулах эрх олгоно. Гэрээг Зээлдэгч болон Зөвлөхийн хооронд байгуулдаг. Банк бол гэрээнд оролцогч тал биш юм. 
Дэлхийн Банкны үүрэг 
3. Энэхүү Журамд заасны дагуу (Хавсралт 1) Банк Тендерийн урилга, тендерийн үнэлгээ, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай зөвлөмж болон байгуулсан гэрээг Зээлийн Гэрээ, Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд шаардсаны дагуу хийгдсэн эсэхийг хянана. Банк урьдчилан хянах шаардлагатай бүх гэрээнүүдийн хувьд Банк баримт бичгийг эцэслэн гаргахаас өмнө Хавсралт 1-д заасны дагуу хянана. Түүнчлэн сонгон шалгаруулалтын үйл явцад (гэрээ байгуулах эрх олгосны дараа ч) харилцан тохиролцсон журмыг ноцтойгоор баримтлаагүй байгааг Банк тогтоовол 1.17 д заасны дагуу хүчин төгөлдөр бус худалдан авах ажиллагаа гэж зарлана. Гэхдээ гэрээ байгуулах эрхийг Зээлдэгч Банкнаас “зөвшөөрөл” авсны дараа олгосон тохиолдолд уг “зөвшөөрөл”-ийг Зээлдэгчээс ирүүлсэн дутуу, алдаатай, төөрөгдүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн олгосон тохиолдолд л түүнийг хүчин төгөлдөр бус худалдан авах ажиллагаа гэж зарлана. Цаашилбал хэрэв Зээлдэгч буюу зөвлөхийн төлөөлөгчид авилгал, хууран мэхлэх үйлдэлд оролцсон гэдгийг Банк тогтоосон тохиолдолд энэхүү Журмын 1.22-т заасан хориг арга хэмжээ авна. 
4. Банк Тендерийн урилгын болон зөвлөх үйлчилгээний төрлүүдэд харгалзах гэрээний жишиг загваруудыг нийтэлсэн. Энэхүү Журмын 2.9 болон 2.12-т заасны дагуу Зээлдэгч эдгээр баримт бичгүүдийг заавал ашиглах ёстой бөгөөд төслийн онцлогийг тусгах үүднээс Банкны хүлээн зөвшөөрөх бага хэмжээний өөрчлөлтүүдийг оруулж болно. Зээлдэгч эдгээр баримт бичгийг эцэслэн боловсруулж, Тендерийн урилгад хавсарган хүргүүлнэ. 
Зөвлөх үйлчилгээний тухай мэдээлэл
5. Зөвлөх үйлчилгээний тухай мэдээлэл, түүний дотор үйлчилгээний шинж чанарын тухай товч танилцуулга, цаг хугацаа, төсөвт өртөг, хүн сар гэх мэт мэдээллийг эхний ээлжинд бэлтгэгдэж буй төслийн тухай мэдээллийг нэгтгэсэн Төслийн мэдээллийн баримт бичигт оруулсан байна. Үүний зэрэгцээ үүнтэй төстэй мэдээллийг төсөл тус бүрийн Үйл ажиллагааны сарын хураангуй мэдээлэлд тусгасан байна. Ийм мэдээллийг тасралтгүй шинэчилж байна. Төсөл тус бүр Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий мэдэгдлээ UNDB online  болон dgMarket –д нийтлүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнд шаардагдах үйлчилгээний илүү нарийвчилсан танилцуулга, захиалагч байгууллага, төсөвт өртөг зэргийг тусгасан байна. Үнийн дүн өндөртэй гэрээний хувьд  ийнхүү нийтэлсний дараа “оролцох саналаа илэрхийлэх”-ийг хүссэн тусгайлсан мэдэгдлийг UNDB online болон dgMarket-д байрлуулна. Төслийн үнэлгээний баримт бичигт илүү нарийвчилсан мэдээллийг тусгасан байна. 
6. Төслийн мэдээллийн баримт бичиг болон Үйл ажиллагааны сарын хураангуй мэдээллийг Интернетээс болон Банкны Мэдээллийн мухлаг  -аас авч болно. Төслийн үнэлгээний баримт бичгийг зээл батлагдсаны дараа авч үзэх боломжтой. UNDB online болон dgMarket –г онлайнаар захиалж болно. 
Зөвлөхүүдийн үүрэг
7. Зөвлөхүүд Тендерийн урилга хүлээн авмагцаа ажлын удирдамжид заасан шаардлага, арилжааны болон гэрээний нөхцөлүүдийг хангана гэж үзвэл тендерийн шаардлагыг хангах санал боловсруулахад шаардагдах зохицуулалт хийж эхлэх нь зүйтэй (жишээ нь, гэрээт ажил хийгдэх улс оронд биеэр очих, хамтран ажиллах байгууллагуудаа тодорхойлох, баримт мэдээлэл цуглуулах, бэлтгэл хангах багаа бүрдүүлэх). Дараа нь тендерт оролцогч дээрх баримт бичгүүдэд хоёрдмол утгатай, орхигдуулсан, хоорондоо зөрчилтэй, техникийн тодорхойлолтын зарим үзүүлэлт болон бусад нөхцөлд ойлгомжгүй эсвэл ялгаварлан гадуурхах буюу хязгаарласан шинжтэй заалтууд байгаа эсэхийг нягтлаад хэрэв тийм зүйл байвал тендерийн баримт бичигт заасан тодруулга авч болох хугацаанд багтааж  Зээлдэгчээс бичгээр тодруулга хүснэ.
8. Үүнтэй холбогдуулан энэхүү журмын 1.2-т заасны дагуу Зээлдэгчийн гаргасан тухайн Тендерийн урилгыг сонгон шалгаруулалт бүрт мөрдлөг болгоно гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Хэрэв зөвлөхүүд Тендерийн урилгын аливаа заалт энэхүү Журамд нийцэхгүй байна гэж үзвэл энэ асуудлаа Зээлдэгчид тавих нь зүйтэй. 
9. Зөвлөхүүд тендерийн шаардлагад бүрэн нийцсэн санал боловсруулан Тендерийн урилгад заасан холбогдох бүх баримт бичгийг хавсарган ирүүлнэ. Тендерийн саналд оруулсан голлох боловсон хүчний анкетыг үнэн зөв бөглөж ирүүлэх нь зайлшгүй чухал. Анкетанд зөвлөхүүд болон тухайн хувь хүн өөрөө гарын үсэг зурж, он сар өдрөө тавьсан байна. Чухал шаардлагуудыг хангаагүй тохиолдолд тендерээс нь татгалзах үр дүнд хүргэнэ. Техникийн саналыг хүлээн авч, нээсний дараа зөвлөхүүд саналын агуулга, голлох боловсон хүчин гэх мэт мэдээллийг өөрчлөхийг шаардах буюу өөрчлөхийг зөвшөөрөхийг хориглоно. Үүнтэй нэгэн адил санхүүгийн саналыг хүлээн авсны дараа Тендерийн урилгын заалтуудын дагуу хэлэлцээр явагдаж байгаагаас бусад тохиолдолд Зөвлөхүүд санал болгосон үнэ болон бусад мэдээллээ өөрчлөхийг шаардах буюу өөрчлөхийг зөвшөөрөхгүй. Хэрэв тендерийн саналын хүчинтэй хугацааг сунгасны улмаас голлох боловсон хүчин тухайн компаний төлөө ажиллах боломжгүй болсон бол түүнтэй эн тэнцүү эсвэл дээгүүр түвшний ур чадвартай мэргэжилтнээр орлуулж болно. 
Нууцлал
10. Журмын 2.31-т заасны дагуу тендерийн үнэлгээний үйл явц нь 2.20 болон 2.27-д заасны дагуу техникийн оноог нийтэд нээлттэй болгохоос бусад тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх олгосныг нийтэд мэдээлэх хүртэл нууц байх ёстой. Ийнхүү нууцлах нь сонгон шалгаруулалтанд зүй бусаар хөндлөнгөөс оролцохыг санаархах, эсвэл оролцохоос сэргийлэх боломжийг Зээлдэгч болон Банкны хянагчид олгодог.  Хэрэв үнэлгээний явцад зөвлөхүүд Зээлдэгч, Банк эсвэл аль алинд нь нэмэлт мэдээлэл өгөхийг хүсвэл хүсэлтээ бичгээр өгөх шаардлагатай. 
Дэлхийн Банкнаас авах арга хэмжээ 
11. Зөвлөхүүд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааны талаар асуулт тавих, асуудал хөндөхийг хүсвэл энэ тухай Зээлдэгчтэй харилцсан албан захидлуудынхаа хувийг Банкинд ирүүлэх, Зээлдэгч шуурхай хариу өгөхгүй байх болон зээлдэгчийн талаар гомдол гаргах бол Банкинд шууд бичгээр хандаж болно. Ийм бүх захидал харилцааг Төслийн багийн удирдагчид хаяглаж, хувийг Зээлдэгч орныг хариуцсан захирал, бүс нутгийн худалдан авах ажиллагааны зөвлөхөд явуулна. Төслийн багийн удирдагчийн нэрийг Төслийн үнэлгээний баримт бичгээс авна. 
12. Тендерийн саналыг хүлээн авах хугацаа дуусахаас өмнө хураангуй жагсаалтад орсон компаниуд өөрийн саналын талаар Банкинд ирүүлсэн мэдээллийг шаардлагатай бол Банк өөрийн санал, зөвлөмжийн хамтаар Зээлдэгчид хүргүүлж, хариу өгүүлэх буюу холбогдох арга хэмжээг авахуулна. 
13. Техникийн саналыг нээсний дараа зөвлөхүүдээс Банкинд ирүүлсэн гомдлыг дараах байдлаар шийдвэрлэнэ. Банкнаас урьдчилан хянах шаардлагагүй гэрээний хувьд аливаа захидал харилцааг Зээлдэгчид хянан үзүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээг авахуулахаар хүргүүлнэ. Банкны ажилтнууд Зээлдэгчийн хариуг төслийн дараа дараагийн хяналт хийх явцад хянан үзнэ. Урьдчилан хянах шаардлагатай гэрээний хувьд Банк захидал харилцааг зээлдэгчтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр хянан үзэж, хэрэв нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол Зээлдэгчээс уг нэмэлт мэдээллийг авах хүсэлт тавина. Хэрэв нэмэлт мэдээлэл эсвэл тодруулгыг Зөвлөхөөс авах шаардлагатай бол Банк Зээлдэгчээр дамжуулан үүнийг авч, шаардлагатай бол саналаа гаргах буюу үнэлгээний тайланд тусгана. Харилцсан бүх баримт, албан тоотыг бүрэн шалгаж шийдвэрлэсний дараа Банкны хяналт дуусгавар болно 
14. Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай нийтэд мэдээлэх хүртэл тендерийн үнэлгээ болон худалдан авах ажиллагааны хяналтын явцад, тендерийг хүлээж авсан тухайгаа мэдэгдэхээс бусад тохиолдолд Банк аливаа зөвлөхтэй ярилцах буюу харилцаж болохгүй.
Тайлбар өгөх
15. 2.29-д заасны дагуу гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдсэний дараа зөвлөх түүний тендер шалгараагүй шалтгааныг мэдэхийг хүсвэл Зээлдэгчид хандан тайлбар хүсч болно. Хэрэв зөвлөх өгсөн тайлбарыг хангалтгүй гэж үзэн Банктай уулзахыг хүсвэл Зээлдэгч орны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан Бүс нутгийн зөвлөхөд хандаж болох бөгөөд тэрээр холбогдох ажилтнуудтай зохих түвшинд уулзалт зохион байгуулж өгнө. Энэхүү уулзалт дээр зөвхөн тухайн зөвлөхийн тендерийн тухай ярих бөгөөд бусад өрсөлдөгчдийн тендерийг хөндөхгүй. 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Bjfihk lomlsg

vardenafil commercial - viagra vs cialis vs vardenafil vardenafil reviews men

Огноо:2021.06.13

Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author.
I will always bookmark your blog and will often come back someday.
I want to encourage yourself to continue your
great posts, have a nice afternoon!

Огноо:2021.06.12

Ldcamf tepvat

can i order viagra from canada - buy sildenafil 20 mg without prescription name brand viagra online

Огноо:2021.06.12

I could not refrain from commenting. Very well written!

Огноо:2021.06.08

Ctxfyb nsbtex

canadian drug pharmacy - legitimate canadian pharmacy online canadian pharmacy discount code

Огноо:2021.06.08

Swdazh hmhcte

cheap vardenafil online uk - buy vardenafil online paypal cheap generic vardenafil professional

Огноо:2021.06.06

cialis 20mg coupon

Огноо:2021.06.06

Pefnhq bhtsmw

generic levitra online - vardenafil canada vardenafil prix

Огноо:2021.06.04

Xlbwik dpymfx

buy amoxicillin noscript canada - amoxicilina 500 mg buy amoxicillin 500 mg from canada

Огноо:2021.06.02

I loved as much as you will receive carried
out right here. The sketch is tasteful, your authored
material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly
the same nearly very often inside case you shield this increase.

Огноо:2021.06.02

Excellent blog here! Also your website loads up very
fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my website loaded up as fast as
yours lol

Огноо:2021.05.31

Orydnc xtjrwe

levothyroxine 0.075 mcg - levothyroxine synthroid 25mcg synthroid 2017

Огноо:2021.05.31

Aqbvth crqqft

cymbalta 60mg - duloxetine discount prices buy cymbalta online canada

Огноо:2021.05.29

chloroquine antimalarial [url=https://chloroquineorigin.com/#]generic chloroquine phosphate[/url] malaria drug chloroquine

Огноо:2021.05.29

Greetings! Very useful advice within this post! It is the little changes that make
the most important changes. Many thanks for sharing!

Огноо:2021.05.29

If you are going for best contents like I do, simply visit this web site everyday for the reason that
it gives feature contents, thanks

Огноо:2021.05.29

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. But think of if you added some great visuals or video clips to give your posts more, "pop"!

Your content is excellent but with images and clips, this blog could definitely be one of the very best in its
field. Awesome blog!

Огноо:2021.05.28

Gupamu cprgel

top online pharmacy 247 - cialis super active europe average cost of cialis in canada

Огноо:2021.05.27

Nuksxu qkagiz

no prescription required pharmacy - profescial.com cialis generic price in us

Огноо:2021.05.26

Bhubus qxtuyy

bactrim ds 800-160 - bactrim 480mg price of bactrim

Огноо:2021.05.23

Tbycsj muyhco

hoe vaak mag je sildenafil slikken - wat is de beste viagra waar koop je sildenafil pillen

Огноо:2021.05.20

Tvdeps hjfiqf

red ed pill india - lenest 30 ed green pills performance enhancement pills for ed

Огноо:2021.05.18

Oimclp wjqutm

long term secondary effects of ed pills - natural male ed enhancement pills afib and ed pills

Огноо:2021.05.16

Bbmhhb axkmli

generic plavix 2019 - clopidogrel 75 mg generic plavix generic drugs

Огноо:2021.05.13

Cwggfr vtasqa

ivermectin brand - stromectol price in india stromectol buy uk

Огноо:2021.05.11

tinder website

tinder app , tinder online
[url="http://tinderentrar.com/?"]what is tinder [/url]

Огноо:2021.05.10

Ljzyjn fvtycv

ivermectin buy nz - http://ivermectinep.com/# stromectol 3mg online

Огноо:2021.05.09

Yeluzt dhmwwc

zofran cost australia - buy zofran online uk ondansetron generic canada

Огноо:2021.05.04

Xdfwgj xoctzu

buy stromectol - price of ivermectin liquid ivermectin 8000 mcg

Огноо:2021.05.03

Bcafxm nrdodq

ivermectin for sale - ivermectin 50 ivermectin 80 mg

Огноо:2021.05.01

Jeesbu isedtj

albenza for pinworms - topamax 25 mg cost topamax skin rash

Огноо:2021.04.30

Rewslx nhowps

lyrica 150 mg price - lyrica 225 mg capsule where to buy lyrica cheap

Огноо:2021.04.29

Pvkgbm htwxdc

india viagra - viagra online comprar viagra tablets from india

Огноо:2021.04.28

Gnliss gkjrxa

female viagra europe - viagra professional and a full bladder viagra soft 50mg

Огноо:2021.04.27

Auecud mcynik

over the counter prednisone cream - buy cheap prednisone online prednisone 60 mg

Огноо:2021.04.26

Whtbdc tpmhrt

topamax cost canada - topamax epilepsy us price albenza

Огноо:2021.04.25

Umdhpk fwklau

ivermectin lotion - how much does ivermectin cost ivermectin price

Огноо:2021.04.23

Yneuld izxgcf

celebrex generic otc - celebrex uk cheap celebrex

Огноо:2021.04.22

Deqrma wkneqo

Jkmteu - avanafil 96547 Fdmiii rfcqla

Огноо:2021.04.20

single women dating

free phone chat lines
[url="http://datingfreetns.com/?"]senior women for sex [/url]

Огноо:2021.04.16

Axpbdf rtajiv

Rmirsx - buy vardenafil 10 pills Zbjtbm jbxsye

Огноо:2021.04.15

Fmvdxi yeqvmb

Shbgoe - furosemidelasixx.com Ubfcqv egbfhb

Огноо:2021.04.14

Asyvah ouaabx

Nkxanj - basic essay writing format Ovzpcm pbgmgc

Огноо:2021.04.12

Tglimb bqjnsi

Msltlp - assignment expert Vgyyfd eduklp

Огноо:2021.04.09

Ftqojv bbpoky

Msidac - buy propecia in india Fbtbgk ifhmuv

Огноо:2021.04.07

Uaickr kjrhbc

Alelsr - buy finasteride 5mg canada Rhhbir oxonfb

Огноо:2021.04.05

Yllmkg oaadwg

Wnweda - generic sildenafil from india Gwuhix avlhea

Огноо:2021.04.02

Acwlze xmaoji

Ciauuc - a thesis statement for an essay Nsjmxx xcwowv

Огноо:2021.03.31

Ckrqpt zqezcr

Qygnap - sildenafil purchase Gyygum hkatct

Огноо:2021.03.30

Zsgxod dvajfg

Yplyhr - cialis pills online canada Qmwqxu grvwkx

Огноо:2021.03.29

Холбоотой мэдээлэл

2021-02-28 65
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Ар булгийн орчмыг бүрэн хамгаалж хашаажуулах

2016-03-02 4283
Тендерийн нээлт боллоо

6-5-3-р блок, 5-15-2-р блокын дээвэр засвар

2017-05-02 801
Тендерийн урилга

Тендерийн урилга

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.234.252.109
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 1213 Өнөөдөр
  • 11889 Өчигдөр
  • 1213 Долоо хоногт
  • 191179 Сүүлийн сард
  • 4684275 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  950

Facebook

Цаг агаар