ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Орхон аймгийн Жаргалант сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

 

                            Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

 

               Орхон аймгийн Жаргалант сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

 

·         Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”,

·         Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна. 

 

                            Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл  

 

·         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

 

Ø  Боловсролын шаардлага: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.

Ø  Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/

Ø  Мэргэшлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/

Ø  Туршлагын шаардлага“Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

·         Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нэгдүгээр давхарт байрлаж буй Нэг цонхны үйлчилгээний танхимд  2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09.00-12.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд: 

·         Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);

·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/

·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

·         Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

·         Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

·         Ажил байдлын тодорхойлолт;

·         4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

·         Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/ /Төрийн албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4-д заасны дагуу 1990 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрөөс хойш төрсөн хүмүүст хамаарна/

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

 

ДөрөвСонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа 

·         Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

·         2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

1. Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2. Ярилцлагын шалгалт /Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох/

·         Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

Орхон аймгийн Жаргалант сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролын бакалавр ба түүнээс дээш

Мэргэжил

Хуульч, эрх зүйч,нягтлан бодох бүртгэл

Мэргэшил

 

Туршлага

Төрийн албанд 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

-Удирдан зохион байгуулах,

-Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах,

-Багаар ажиллах болон харилцааны соёлтой,

-Асуудал боловсруулах,

-Компьютерийн  өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

 

 

Тусгай шаардлага

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, төрийн болон албаны нууцыг хадгалах.

 

·         Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  70359194, 70350778 утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

 

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага-тай танилцаж,  бэлдэнэ үү.

 

 

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ: Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар,

214 ТООТ ӨРӨӨ, УТАС :70359194

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

online payday loans no credit check - hzbwr

american cash loans locations [url=https://www.paydayloansintheusa.com/LA/monroe#]payday loans in monroe LA[/url]
small payday loans
https://www.paydayloansintheusa.com/LA/monroe

Огноо:2020.06.04

corona ap jn

sean payton coronavirus coronavirus uk coronavirus nachrichten wien maГџnahmen coronavirus coronavirus aktuell

coronavirus by state coronavirus uk [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] coronavirus treatment[/url] coronavirus symptoms detroit pd coronavirus

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - ‌‌buy coronavirus


https://discoverafricanews.com/ebonyi-politician-says-life/?unapproved=74431&moderation-hash=fd23281ffc847da2b4a7de0374653806#comment-74431
https://www.debkonplus.de/letters-996318_640/?unapproved=35346&moderation-hash=7c236431794f7a36dbb4cfab81cb268a#comment-35346
https://www.thesikhencyclopedia.com/european-adventurers-scholars-and-officials/avitabile-paolo-crescenzo-martino
https://npcnewstv.com/2019-npc-stingrey-classic-2019-masters-bodybuilding-overall-travis-toda/#comment-245559
https://www.idigsports.com/index.php/component/k2/item/33049-youtube-id-orygbjdvnwc

Огноо:2020.04.28

loans lt wf

sba loans va loans lawrence o’donnell trump loans avant loans sofi loans

home loans for bad credit personal loans for debt consolidation [url=https://paydailoanz.com/# ] discover student loans[/url] plain green loans my quicken loans login

https://paydailoanz.com/# - caliber home loans login

http://www.aesea.co.kr/board_view.jsp?p=2&idx=3853#comments
https://infoplus.ci/politique/ouattara-je-nai-jamais-eu-de-probleme-avec-gbagbo?page=1#comment-655237
https://tomita-masaya.com/%e5%86%b7%e3%81%88%e6%80%a7%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%a8%e5%af%be%e7%ad%96%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%98%aa%e3%80%80%e6%a2%85%e7%94%b0%e3%80%80%e9%a3%9f%e4%ba%8b/?unapproved=467&moderation-hash=9dd1c3e8f8b00f4dd5fe120d2a2a6000#comment-467
http://www.9wanli.net/home.php?mod=space&uid=967997
https://hillsidechristian.org/1-28-2018-mystery-church/?unapproved=198371&moderation-hash=54cdb6fc16f062a6e37f1db6fd1f92ea#comment-198371

Огноо:2020.04.27

make money co ta

how much money does pewdiepie make make money from home work from home how did george soros make his money how to make money quick

make extra money from home how to make money on twitch [url=http://forumwm.ru/] make money[/url] homemade items that make money ways to make money fast

http://oriflame-ek.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.18

Tabyfruididay bmgwj

cbd oil https://cbdoilwalmart.com/ buy hemp oil cbd cream cbd gummies

Огноо:2020.04.16

make money vo pu

how to make money online make money online surveys work from home how to make money with youtube how to make easy money

money make legit ways to make money online [url=http://pmtp.ru/] make money[/url] how to make money on facebook how to make money with a website

http://www.bioinformer.ru/ - make money

Огноо:2020.04.16

make money dw ja

how to make extra money how to make money online from home make money apps to make money how to make money as a teen

how to make money quick how do you make money on youtube [url=http://tehnika1.ru/] work from home[/url] legitimate ways make extra money easy way to make money

http://otdih-v-mezmae.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.15

make money gf fs

easy ways to make money online how to make extra money work from home best way to make money online best way to make money online

how to make money on youtube videos make money online from home [url=http://vozdushniy-express.ru/] make money[/url] make real money online make money fast

http://enrage-guild.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.14

make money rq gw

make money on facebook best ways to make money work from home how to make money with youtube how to make money with a website

how did mark cuban make his money make money now instant payout [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] easy ways to make money online best ways to make money online

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money fn tn

make money on youtube make money online surveys work from home ways to make money online how to make money with a website

make extra money make money online free [url=https://make-money-blogs.com/# ] make money[/url] how does robinhood make money ways to make money at home

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.11

quick loans kf mh

quick loans for small business quick loans for small business quick loans quick payday loans two notch rd low interet rate quick loans

how quick does sallie mae report loans paid off low interet rate quick loans [url=https://paydailoanz.com/# ] quick loan[/url] safe quick loans quick small business loans

https://paydailoanz.com/# - quick loans

Огноо:2020.04.10

is generic viagra available in usa? ay sm

faxless quick payday loans quick cash loans broken arrow quick loan advance cash fast in loans online payday quick until quick safe loans

quick loans for millenials quick loans home [url=https://dogomova.ru/ ]quick loans[/url] loans quick quick loans bad credit with monthly payments

Огноо:2020.04.09

viagra soft hj cu

viagra leukemia girl takes a viagra pill captions generic viagra available effects of viagra pics cost of generic viagra

viagra and kids taking it viagra erection cum shot buy viagra viagra single packs cost pictures with viagra erection

https://viagrnetwork.com/# - buy viagra


http://forumk.fearnode.net/general-discussion/873898611/viagra-is-it-safe-es-lm
http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=382985&page=2&p=1666988#post1666988
http://blog.dutchhouse.pl/jak-dobrac-krzesla-do-salonu-jadalni-gabinetu/?error_checker=captcha&author_spam=elrfaWar&email_spam=ctrdywyt%40fastmailtoyougo.site&url_spam=https%3A%2F%2Fpharm-usa-official.com&comment_spam=what+to+do+when+viagra+doesn%5C%27t+work++watermelon+viagra++%3Ca+href%3D%5C%22++https%3A%2F%2Fviagrnetwork.com%2F%23%5C%22%3Eviagra+without+doctor+prescription++%3C%2Fa%3E++cialis+vs+viagra+dosage+comparison++costco+viagra+prices++safe+place+to+order+online+rx+for+viagra++girl+in+viagra+commercial+blue+dress++%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fviagrnetwork.com%2F%23%3Eviagra+prices+%3C%2Fa%3E++viagra+cumshot++mom+son+viagra++https%3A%2F%2Fviagrnetwork.com%2F%23+-+viagra+prices#error
https://bacuribrasil.com.br/especial-equipe-bolsonaro-tereza-cristina-futura-ministra-da-agricultura/?unapproved=42590&moderation-hash=0e31de800904ebf2823da6033aa0857a#comment-42590
http://mimosodooeste.com/prisao-nao-e-decretadao-ex-presidente-luiz-inacio-lula-da-silva/?unapproved=1472355&moderation-hash=c56bbbc092a3d50743eb4b373c6b22cf#comment-1472355

Огноо:2020.04.08

main ingredient in viagra cf qe

pfizer viagra actual sex with viagra viagra without doctor prescription viagra dosage recommendations viagra erection vs regular

which presidential candidate was the first spokesman for viagra amy reid doctor viagra porn cialis vs viagra viagra dosing viagra dosag per tablet

https://pharm-usa-official.com - generic viagra

http://www.222hyk.com/home.php?mod=space&uid=1776160
https://www.spd-fraktion-kw.de/?p=303&unapproved=191334&moderation-hash=39f8430a759b6fb63a52aa9f605f4322#comment-191334
https://law.cmb.ac.lk/annual-research-symposium-2016/16ars19-2/#comment-771325
https://sjaakbuijs.nl/fr/poinsettia-3-2/?unapproved=645241&moderation-hash=c02d3c61ebf25e651c6a04500fbcbea4#comment-645241
https://safeandsoundhillsborough.org/behind-the-walls-2017-german-full-movie-download-torrent/?unapproved=296458&moderation-hash=9e83beb0e18e07fba072d794ebb1d42a#comment-296458

Огноо:2020.04.01

Холбоотой мэдээлэл

2014-09-15 7809
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН “ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР”-ЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА

2014 онд Удирдлагын академид улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх сургалт, судалгааны ажлын төлөвлөгөөний ...

2018-03-29 573
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

Орхон аймгийн Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

2013-06-05 1818
ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Сонгон шалгаруулалтын зорилго 1.Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

ХАВДРЫН ӨВЧНИЙГ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ҮЗЛЭГ ОНОШИЛГОО ХИЙГДЭНЭ

2020-09-18 53

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Д.БАТЛУТ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2020-09-18 71

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-17 42

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Д.БАТЛУТЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

2020-09-16 110

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 448

КАНАД УЛСЫН ЭЛЧИН САЙД ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЛАА

2020-09-15 130

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 221

Сонгогчийн эрх, үүрэг

2020-09-15 40

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 339

Сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг ХОРИГЛОНО!

2020-09-15 68

УЛСЫН ЧАНАРТАЙ А1001 ЗАМЫГ 9 ДҮГЭЭР САРЫН 9-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ХЭСЭГЧЛЭН ХААНА

2020-09-08 1326

ЭМНЭЛЭГ, ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2020-09-15 448

📝Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан билээ. 📜Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуули

2020-09-15 339

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-11 283

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-09-14 254

17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСЫГ ХЯЗГААРЛАЛАА

2020-09-11 244

АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

2020-09-15 221

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЁС ЗҮЙН ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА

2020-09-11 216

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2020-09-09 186

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГСДИЙН ДУРСГАЛЫГ ХҮНДЭТГЭХ ӨДРИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ЕРӨНХИЙ САЙД А.АМАРЫН ХӨШӨӨНД ЦЭЦЭГ ӨРГӨЛӨӨ

2020-09-10 153

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.207.106.142
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 27 Онлайн
  • 2968 Өнөөдөр
  • 3101 Өчигдөр
  • 19464 Долоо хоногт
  • 70847 Сүүлийн сард
  • 2717525 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  785

Facebook

Цаг агаар