ЭРДЭНЭТ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БАЙРЛУУЛАХАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ / төсөл /

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 1.1.Эрдэнэт хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахтай холбогдон үүсэх харилцааг энэ журмаар зохицуулна.
1.2.Гадна зар сурталчилгааг нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд зорчиж байгаа иргэд, үйлчлүүлэгчдэд зориулан тухайн барилга байгууламжийн архитектур, дизайнтай уялдуулан хотын өнгө үзэмж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангасны үндсэн дээр байрлуулж болно.
1.3.Эрдэнэт хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулах үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Үндс‎‎эн хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Газрын тухай хууль болон бусад хууль, дүрэм журмаас гадна энэ журмыг мөрдөж ажиллана.
 
Хоёр. Гадна зар сурталчилгааны ангилал, төрөл
 
2.1.Гадна зар сурталчилгааг доор дурдсанаар ангилна:
2.1.1.сурталчилгааны байгууламж;
2.1.2.хаягийн байгууламж;
2.1.3.зарлалын хуудас.
2.2.Гадна зар сурталчилгааг байрлаж байгаа газар, барилга байгууламж, обьектын хувьд доор дурдсанаар ангилна:
2.2.1.нийтийн эзэмшил дэх;
2.2.2.хувийн эзэмшил дэх.
2.3.Сурталчилгааны байгууламж дараахь төрөлтэй байна:
2.3.1.дээврийн байгууламж
2.3.2.тулгуурт болон гүүрэн байгууламж;
2.3.3.түр байгууламж;
2.3.4.барилга байгууламжийн ханан дахь байгууламж;
2.3.5.хөдөлгөөнт байгууламж
2.3.6.бусад төрөл 
2.4.Хаягийн байгууламж дараахь төрөлтэй байна:
2.4.1.нэгдсэн хаягийн байгууламж;
2.4.2.нэг хаягийн байгууламж 
 
Гурав. Гадна зар сурталчилгаанд тавигдах ерөнхий 
шаардлага, хориглох зүйл
 
3.1.Сурталчилгааны болон хаягийн байгууламжийг Барилгын норм, нормативын дагуу байрлуулж, ашиглалтад оруулна.
3.2.Нэг орон зайд нэгэн жигд загвар хэмжээтэй байх, хотын өнгө үзэмжийг алдагдуулахгүй байхаас гадна Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах зүйлд заасанчилан зорчих хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх зарчмыг баримтална.
3.3.Гадна зар сурталчилгаа болон хаягийн байгууламжийн аюулгүй байдал, урсгал засвар арчилгааг тогтмол хийх. 
3.4.Хувийн эзэмшлийн барилга байгууламж, хана, дээвэрт байрлах байгууламж нь энэ журамд заагдсан шаардлагад нийцсэн байхаас гадна өнгө үзэмж, аюулгүй байдлын шаардлагыг тухайн газрын эзэмшигч хангуулна.
3.5.Сурталчилгааны байгууламжийн хэмжээ нь нарийн гудамжинд b0.7-1м х h1,5м, төв болон магистраль гудамжинд / b 0,7м-1,2м / х / h1м, 1,5м, 1,8 м, 2м / хэмжээтэй байна. Бусад хэмжээг энэ журмын 4.2 дох хэсэгт заасан орон тооны бус зөвлөл тогтооно.
3.6.Сурталчилгааны болон хаягийн байгууламжийг авто зам дагуу байрлуулах зай замын хашлаганаас 2,5 метрээс багагүй байна. 
3.7.Нэг барилгад хэд хэдэн байгууллага, аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд сурталчилгааны болон байгууламж нь тус тусдаа нэгтгэгдэж байрласан байх. 3.8.Гадна зар сурталчилгааны байгууламж монгол /крилл/-ээр бичигдсэн байх, 
3.9.Хаягийн байгууламж нь монгол /крилл/-ээр бичигдэхээс гадна Монгол бичгээр бичиж болно. Шаардлагатай нөхцөлд гадаад хэлээр бичигдэх бол монгол бичвэрийн доод талд байрлуулна. 
3.10.Бусдын эзэмшил газарт байгууламж байрлуулах тохиолдолд хууль ёсны эзэмшигч, өмчлөгчөөс зөвшөөрөл авсан байна.
3.11.Зарлалын хуудсыг зориулалтын мэдээллийн самбарт, эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлөөр байрлуулах. 
3.12.Гадна хаягийн байгууламж фасадны 20 хувиас хэтрэхгүй хэмжээтэй байна. 3.13.Тулгуурт болон гүүрэн байгууламжийн хоорондын зай 400 метрээс багагүй байна. 3.14.Гадна сурталчилгааны тулгуурт болон гүүрэн байгууламжийг Эрх чөлөөний өргөн чөлөө, Баян-Өндөрийн гудамж, Эрээний гудамж, Ханддоржийн гудамж, Кувейтын гудамж, Улаан-Үдийн гудамж, Худалдааны гудамж, Магсаржавын гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Орхоны гудамж, Уурхайчны гудамж, Нацагдоржийн гудамж, Тюряковын гудамж, Хантайн гудамж, Залуучуудын гудамж, Отгонбилэгийн гудамж, Оюутны гудамжинд байрлуулахыг хориглоно.
3.15.Гадна зар сурталчилгааг түүх, соёлын дурсгалт газар, төрийн байгууллагын барилга байгууламж, түүний эзэмшил газарт байрлуулахыг хориглоно. 
3.16.Сурталчилгаа болон хаягийн байгууламжийг дэд бүтцийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст байрлуулахыг хориглоно.  
3.17.Хөдөлгөөнт гадна сурталчилгааг байрлуулахдаа гэрэл буцаах нөлөөтэй хучилт, элементийг ашиглах, тээврийн хэрэгслийн үндсэн өнгийг алдагдуулахыг хориглоно.  
 
Дөрөв. Гадна зар сурталчилгааг байрлуулах зөвшөөрөл
олгох байгууллага,  түүний эрх үүрэг
 
4.1.Зөвшөөрлийг Эрдэнэт хотын захирагчийн алба хариуцан олгоно. 
4.2.Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий менежерийн дэргэд гадна зар сурталчилгаанд тавигдах бусад шаардлага, байршил, тоо, хэмжээ, загвар, бүсчлэл, төлбөрийн зэрэглэл хэтийн чиг хандлагыг тогтоох зөвлөмж боловсруулах үүрэг бүхий орон тооны бус Зөвлөл ажиллана. 
4.3.Зөвлөлийн дарга нь Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий менежер байна. 
4.4.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, ажиллах хуваарийг Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий менежер батална. 
4.5.Эрдэнэт хотын Захирагчийн алба гадна зар сурталчилгааны талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: 
4.5.1.Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаар баримтлах бодлого, хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг Эрдэнэт хотын хэмжээнд зохион байгуулж, биелэлтэнд хяналт тавих
4.5.2.үзлэг шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах
4.5.3.энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажиллах
4.5.4.зөвшөөрөлгүй байгууламжийг буулгах арга хэмжээг зохион байгуулах
4.5.5.зөвшөөрөлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулж, төлбөрийг төсөвт төвлөрүүлэх 
4.6.Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь гадна зар сурталчилгаа байрлуулах тухай хүсэлтэнд дараах баримтыг хавсаргасан тохиолдолд 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ:
4.6.1.гадна зар сурталчилгаа байрлуулах үндэслэл
4.6.2.байрлуулах газрын зураг, солбилцлын цэг
4.6.3.байгууламжын ангилал, төрөл, тоо хэмжээ, эскиз зураг, 
4.6.4.байрлуулах газрын фото монтаж, газрын зураг болон байгууламжийн зургийн эвлүүлэг
4.6.5.хүсэлт гаргасан иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж байгууллага бол гэрчилгээний хуулбар, тухайн байгууллагын танилцуулга 
4.7.Зөвшөөрлийг 1-3 жилийн хугацаатай олгох бөгөөд 3 хоногийн дотор ашиглалтын гэрээг 1 жилээр байгуулна.  
 
Тав. Зөвшөөрөл сунгах, цуцлах, буулгах талаар
 
5.1.Зөвшөөрөл авч гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага ашиглалтын гэрээ дуусгавар болохоос 30 хоногийн өмнө гэрээний хугацаа сунгуулах  хүсэлтээ Эрдэнэт хотын захирагчийн албанд гаргана. 
5.2.Гэрээний хугацаа сунгах эсэхийг гэрээний биелэлтийг харгалзан энэ журамд нийцүүлж шийдвэрлэнэ. 
5.3.Зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд цуцална:
5.3.1.ажлын зураггүй, барилга угсралтын зөвшөөрөлгүйгээр гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулсан
5.3.2.гэрээгээр хүлээсэн үүргээ тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд
5.3.3.гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн байршил хот тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын талбайд орох болсон тохиолдолд, 
5.4.Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь дараах тохиолдолд өөрийн зардлаар буулгана:
5.4.1.зөвшөөрөлгүй гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулсан 
5.4.2.ашиглалтын гэрээний хугацаа дуусгавар болсон
5.4.3.зөвшөөрөл цуцлагдсан тохиололд, 
5.5.Өөрийн зардлаар буулгаж орчны тохижилт ногоон байгууламжийн нөхөн сэргээлтийг хийгээгүй тохиолдолд албадан буулгах арга хэмжээ авч холбогдох зардлыг нөхөн төлүүлнэ.  
 
Зургаа. Иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үүрэг
 
6.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах үүрэгтэй: 
6.1.1.Гадна зар сурталчилгаа байрлуулах, ашиглах, эзэмшихтэй холбоотой хууль, дүрэм журмыг сахиж биелүүлэх
6.1.2.Хууль дүрэм журмыг зөрчсөний улмаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж арилгах; 
6.1.3.ашиглалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
6.1.4.хууль тогтоомжид заасан бусад. 
 
Долоо. Нийтийн эзэмшлийн газар, барилга байгууламжид
байрлуулах гадна зар сурталчилгааны төлбөр
 
7.1.Гадна зар сурталчилгаа байрлуулах гудамжны зэрэглэлийг дараах байдлаар ангилна: 
7.1.1.1 дүгээр зэрэглэлд энэ журмын 3.14-т заасан гудамжууд
7.1.2.2 дугаар зэрэглэлд бусад гудамжууд 
7.2.Тулгуурт болон гүүрэн, барилгын хана,  түр байгууламжид байрлах сурталчилгааны байгууламжийн 1 жилд ногдох төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо 1 м2 талбайн үнийг нийт талбайгаар үржүүлж тооцно.  
      Талбайн 
хэмжээ 
/м2/ 1 м2 талбайгаас авах хураамжийн хэмжээ гудамжны зэрэглэлээр 
/ төгрөгөөр / 
1-р зэрэглэл 2-р зэрэглэл
1 м2 160’000 
  80’000 
 
 
 
 
7.3.Бусад төрлийн байгууламжийн 1 жилд төлөх төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо нэг талын
талбайн хэмжээгээр тодорхойлж талуудын тоогоор нэмэгдүүлж тооцно.
 
Талбайн 
хэмжээ 
/м2/ 1м2 талбайгаас авах хураамжийн хэмжээ гудамжны зэрэглэлээр 
/ төгрөгөөр / 
Дүрс бичлэг гаргах зориулалтай Текст гаргах зориулалттай. 
1-р зэрэглэл 2-р зэрэглэл 1-р зэрэглэл 2-р зэрэглэл
1 м2 140’000.00 
120000
70’000 
45’000 
 
 
7.4.Хөдөлгөөнт байгууламжийн төлбөр нь нийтийн тээврийн хэрэгслээр тодорхойлогдох бөгөөд 1 м2 тутамд жилд 70’000 төгрөгөөр тооцно. 
7.5.Нийтийн эзэмшлийн талбайд байрлуулсан хаягийн байгууламжийн төлбөрийг 1-р зэрэглэлд жилийн 300.000 төгрөг, 2-р зэрэглэлд 200.000 төгрөгөөр тооцно. 
 
****
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-02-17 1460
Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70353511 төв /2014 оны 2 дугаар сарын 08-14/

Нийт 73 санал, хүсэлт ирсэнээс Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 44 /60%/ Шийдвэрлэх шатандаа байгаа 29 /40%/ ...

2016-11-22 1818
Орхон аймагт цагаанаар зудархуу байдал үүсэхэд ойрхон байна

Орхон аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний албаны дарга С.Отгонбаатар цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл ...

2014-01-13 1825
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас мэдээлж байна.

Аймгийн “Сайн малчин”, “Тэргүүний тариаланч”, “Тэргүүний тариаланч хамт ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 26

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 48

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 39

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 45

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 284

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 894

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 308

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 284

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 132

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.243.21
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 26 Онлайн
  • 1638 Өнөөдөр
  • 4081 Өчигдөр
  • 31032 Долоо хоногт
  • 67787 Сүүлийн сард
  • 6325763 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар