ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

            Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 3 дугаар зүйлийг үндэслэн Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр дунд сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

 

                            Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

 

               Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын 4, 14, 16,18, 20, Ирээдүйн одод сургуулийн захирлын албан тушаалын сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

 

·         Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам, заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна. 

 

                            Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл  

 

·         Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

 

Ø  Боловсролын шаардлага: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.

Ø  Мэргэжлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/

Ø  Мэргэшлийн шаардлага: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/

Ø  Туршлагын шаардлага: “Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

 

·         Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийн материалыг Орхон аймгийн Төрийн захиргааны 4 дүгээр байрны 2 давхарт 206 тоот өрөөнд 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 08.00-12.00, 14.00-18.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

 

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

 

·         Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);

·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн  хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/

·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

·         Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

·         Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,

·         Ажил байдлын тодорхойлолт;

·         4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;

·         Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл;

·         Сонгон шалгаруулалт зарласан албан тушаалд хамаарах байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл /Битүүмжилсэн байна/;

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа 

·         Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

·         2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд  доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

1.    Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд нь  зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/

2.  Ярилцлагын шалгалт /Хөтөлбөр, төслийн танилцуулга хийх, мэдлэг, ур чадвараа нэмэлтээр илэрхийлсэн тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, чадавхийн талаарх өргөдлийн агуулга/

 

·         Төрийн албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр дунд

сургуулийн захирлын ажлын байрны шаардлага:

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Тавигдах  шаардлага

Боловсрол

Дээд боловсролтой бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мэргэжил

Багш, сурган хүмүүжүүлэх арга зүйн мэргэжилтэй

Мэргэшил

Боловсролын чиглэлээр мэргэшсэн байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй, удирдах ажилд 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан арга туршлагатай, манлайлан удирдах, удирдлагын арга барилтай байх

Ур чадвар

ü Удирдан зохион байгуулах

ü Сургалт явуулах

ü Компьютер дээр ажиллах

ü Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Тусгай шаардлага

Боловсролын байгууллага, хамт олны онцлогийг мэдэрч, асуудал шийдвэрлэх, орчноо мэдрэх чадвартай, төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг, хүнийг таньж чаддаг, өндөр мэдлэгтэй

 

 

·         Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Орхон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын 70358922 /Ж.Баянжаргал/ утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

 

 

Зургаа. Сонгон шалгаруулалтанд орох иргэдийн уншиж судлах эрх зүйн баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн алба, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон Төрийн албаны зөвлөлөөс бэлтгэн гаргасан “Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэх гарын авлага”-тай танилцаж,  бэлдэнэ үү.

Харилцах ХАЯГ: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Төрийн захиргааны 4 дүгээр байр, Боловсрол, соёл, урлагийн газар

 

                                          206 ТООТ ӨРӨӨ, утас: 70358922

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

ta6irxmryg

tadalafil 20 mg generico www.dmy2016.com
tadalafil sandoz prezzo www.dmy2016.com effetti collaterali tadalafil
http://www.dmy2016.com/viagra-effective-against-erectile-malfunction-as-well-as-pulmonary-hypertension/

Огноо:2020.08.05

kredit commerzbank - krid

kredit check24 http://kreditohnebonitaet.org/75000-euro-kredit-ohne-schufa
kredit ohne schufa http://kreditohnebonitaet.org/75000-euro-kredit-ohne-schufa hauskauf kredit
http://kreditohnebonitaet.org/75000-euro-kredit-ohne-schufa

Огноо:2020.07.30

targo bank kredit - hqfb

5000 euro kredit http://kreditohnebonitaet.org/225000-euro-kredit-ohne-schufa
kredit aufnehmen http://kreditohnebonitaet.org/225000-euro-kredit-ohne-schufa kredit 24 sofort
http://kreditohnebonitaet.org/225000-euro-kredit-ohne-schufa

Огноо:2020.07.30

my site fx sw

The Fallen Priest.At the moment, this is. viagra no prescription It should be noted that the generic Viagra price is listed on this page contributes to the restoration of the natural principle of erection.Options are available.The pharmacist won t examine you physically, or ask personal questions about your sex life.Can you buy Viagra Connect over the counter. buy viagra The causes of such conditions can be a variety of factors, ranging from diseases of the sexual system to stress and overwork.Flomax is not indicated for use in women.In fact, it is the world s most prescribed treatment for erection difficulties. viagra vs cialis It seems as if just yesterday I saw your face you told me how proud you are, and I left away If only today I knew what I know, oh, oh.36K Time On Site 00 00 20 Pages per Visit 1.May cause dizziness. cialis 20mg Generic differs from the original by the concentration of the main component, as well as by the speed of the effect achieved.Several initial reports erroneously claimed that PolanГ­a s ding-dong was so far gone that he underwent penile amputation, yet he would like the world to know that even though he underwent emergency surgery to stop the spread of gangrene, he still has an intact and intermittently functional penis and that reports of its demise are premature. viagra In general, it was developed in 2010, but it received the approval of the Food and Drug Administration only five years later.Population in system from placebo lack symptoms the cyclase.I have tried Viagra but it only partly works - how can I improve things.It is also strongly recommended to give up alcohol when taking Viagra. https://webmedicxxx.com/ - viagra pills Regional Robotics Festival Kazrobotix.Convenient to use.This could put you at risk of experiencing heavier or increased side effects. https://cialismans.com/ - cialis buy Whether or not you need help with this process, stay away from anyone who wants to sell you the power up without bothering to tell you the importance of learning to play the game.One group took only alcohol, and the other took it together with Viagra Professional.FSD is the collective name for a range of problems that are caused by lots of different factors. viagra sale

Огноо:2020.07.19

my site xk fk

This week s program features ALL NEW Variety, with great new stuff from Mansun, Big Big Train, Joost Maglev, Alan Parsons, Jon Anderson, The Far Meadow, Dream Theater, Lonely Robot, Devin Townsend Cosmograf.It s characterized by the following symptoms. tadalafil tablets Homemade Viagra consists of ingredients with a potent aphrodisiac.My Canadian Pharmacy has a system of quality drug distribution on fleek.Kamagra is therefore taken, as well as Viagra, shortly before the time when you envision having a sexual activity approximately 60 minutes before this time.Your doctor more likely will suggest a numbing agent, or more commonly known as delay sprays. https://cialismans.com/ - cialis generic online If Viagra is taken with food, the onset of activity may be delayed compared with taking it without food.Theyll baulk trailin how is viagra manufactured an high in a cheese.do without Viagra. tadalafil lilly 2008 Evidence from pomegranate study not firm.Womengra 100 mg generic Viagra for women.Dig into the ingredients, side effects science with us. viagra online 99 24 tablets 69.The daily dosage of the drug is 100 milligrams of sildenafil one tablet. cialis 10 mg Six foot tall with chiselled cheekbones and a trim physique, Daniel admits he never has any difficulty attracting the opposite sex.50 tablets 80 p.If you have something standing, and if the drug is a Kadkuyu nyany.The more frequently you use DXM, the more likely you are to ingest a high cumulative daily dosage. https://wowcialisnow.com/ - generic cialis Questions and Answers.Patients needing higher doses or wanting more than four tablets are still required to see their primary care provider and obtain a prescription.have recently had a heart attack or stroke have severe liver disease use nitrates to control angina or another heart problem use recreational drugs that contain nitrates, such as poppers. viagra price But for most people, it s recommended that you take your dose about an hour before having sex.The substance used as the active component in generic Viagra is identical to that used in the brand-name drug, which is sildenafil.Is there anything here worth _____. cialis online pharmacy

Огноо:2020.07.17

my site ir mv

viagra online
viagra side effects
https://buygenericviagronline.com/ - viagra generic
viagra generic
cialis vs viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra for sale
viagra generic
viagra prices
https://webmedicxxx.com/ - viagra pill
cialis dosage
cheap cialis
https://medshopwow.com/ - generic cialis canada
cialis 10 mg
cialis cheap cialis
https://shopxpills.com/ - cialis online

Огноо:2020.07.07

my site mu pd

generic viagra online
viagra generic
https://buygenericviagronline.com/ - viagra online
online viagra
otc viagra
https://doctormedweb.com/ - generic viagra
viagra price
viagra pill
https://webmedicxxx.com/ - viagra for sale
cialis buy online
buy cialis online reddit
https://medshopwow.com/ - buy cialis online reddit
canadian pharmacy cialis
tadalafil cialis
https://shopxpills.com/ - cialis reviews

Огноо:2020.07.07

my site or ke

cialis vs viagra
viagra dosage
https://buygenericviagronline.com/ - viagra online
cialis vs viagra
viagra online
https://doctormedweb.com/ - buy viagra
viagra generic
viagra online
https://webmedicxxx.com/ - viagra dosage
generic cialis online
cialis buy online
https://medshopwow.com/ - cialis online pharmacy
generic cialis tadalafil
buy cialis online reddit
https://shopxpills.com/ - generic cialis 20mg

Огноо:2020.07.05

my site id dt

female viagra pills
female viagra pills
https://buygenericviagronline.com/ - viagra vs cialis
100mg viagra
viagra price
https://doctormedweb.com/ - natural viagra
otc viagra
viagra price
https://webmedicxxx.com/ - generic viagra online
cialis 20mg
viagra vs cialis
https://medshopwow.com/ - cialis buy online
cialis prices
cialis pills
https://shopxpills.com/ - cialis professional

Огноо:2020.07.04

my site ap rc

herbal viagra
viagra 100mg
https://buygenericviagronline.com/ - viagra generic
buy viagra
herbal viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra generic
viagra price
online viagra
https://webmedicxxx.com/ - buy viagra
buy cialis online reddit
cialis 5 mg
https://medshopwow.com/ - generic cialis tadalafil
cialis professional
cialis cialis online
https://shopxpills.com/ - cialis cheap cialis

Огноо:2020.07.04

my site sb ap

buy viagra online
viagra price
https://buygenericviagronline.com/ - viagra for sale
100mg viagra
cheap viagra
https://doctormedweb.com/ - viagra buy
100mg viagra
buy viagra online
https://webmedicxxx.com/ - viagra pills

Огноо:2020.06.30

my site jf cw

viagra vs cialis
viagra side effects
https://buygenericviagronline.com/ - herbal viagra
generic viagra
generic viagra
https://doctormedweb.com/ - natural viagra
herbal viagra
viagra price
https://webmedicxxx.com/ - online viagra

Огноо:2020.06.30

my site fw vj

viagra online
viagra
https://buygenericviagronline.com/ - buy viagra online
viagra otc
viagra for sale
https://doctormedweb.com/ - viagra price
female viagra pills
generic viagra online
https://webmedicxxx.com/ - buy viagra

Огноо:2020.06.29

film izle

dog xxxs hd http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=17&tag=toplist&trade=http://film-izle.gen.tr/
call girl tiptur http://newsnavi.jp/sp/detail/194703/url.php?q=http://film-izle.gen.tr/
xxx shwadi aarav http://sacredscribes.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr
vai bahan xxxx http://redwoodsgroup.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr
schoo mms sex http://unperil.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr
free juciy xc http://www.tour-operateur.com/rubriques/redirect.php?url=http://film-izle.gen.tr/
www.hotmom san com http://susanmariegidelpoems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr
muslim porn star http://www.miniaturetrading.com/im/redirect.php?id=2037&url=http://film-izle.gen.tr/
rastr xxx bf http://www.ultraluxury.ru/adserver/adclick.php?bannerid=7&zoneid=6&source=&dest=http://film-izle.gen.tr/
rashi xnxx imeges http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV38I4.php?referer=http://film-izle.gen.tr/
beatiful girl sex https://www.lovetoescape.com/linkredir.cfm?eid=38931&url=http://film-izle.gen.tr/
lull fudhi rape http://opac2.mdah.state.ms.us/stone/SV21I7.php?referer=http://film-izle.gen.tr/
brezzar com 2020hd http://ebonyvidz.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr
xxx wach mp4 http://runningfriendsforever.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr
fuck xxxx xnxxx http://sorenwinslow.com/RSSReader.asp?TheFeed=http://film-izle.gen.tr/
mani and fucking http://www.comoentrenaratudragon.com.mx/notice.php?url=http://film-izle.gen.tr/
vidio bokep wwf http://minikita.kitaku.net/gnkk01/common/redirect.php?url=http://film-izle.gen.tr/
midnight xxx porn http://www.google.mw/url?q=http://film-izle.gen.tr/
wrestling sex vdo http://ww.heatherharrisart.com/contact/gb/go.php?url=http://film-izle.gen.tr/
mothers sex xxc http://www.musicspheregroup.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=film-izle.gen.tr

Огноо:2020.06.29

my site aj qf

female viagra pills
viagra pill
https://goodshoprx.com/ - generic viagra online

Огноо:2020.06.28

my site vl qs

viagra generic
viagra
https://goodshoprx.com/ - 100mg viagra

Огноо:2020.06.26

my site vi nr

viagra
viagra
https://goodshoprx.com/ - generic viagra

Огноо:2020.06.26

sildenafil 50mg - okgjd


vardenafil 20 mg tablets https://www.edpillole.com/acquisto-cialis-online-sicuro/ what does tadalafil do Acquisto Cialis Online Sicuro cheapest tadalafil https://www.edpillole.com/acquisto-cialis-online-sicuro/

Огноо:2020.06.25

my site ml tx

buy ultram
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - tramadol
buy ultram
ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.24

my site ds lv

tramadol
tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
tramadol
buy ultram
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.24

my site dc ft

buy tramadol
buy tramadol
https://make-money-blogs.com/order.php - buy ultram
tramadol
tramadol
https://superpillsx.com/ - tramadol

Огноо:2020.06.22

site jf rd

can you take ibuprofen and tylenol
tylenol 3 with codeine
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol with codeine
trazodone
trazodone 100 mg
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone 100 mg
cipro 500
cipro for uti
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro side effects
lexapro side effects
side effects for lexapro
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro side effects
xarelto lawsuits
xarelto
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto cost
cymbalta reviews
interactions for cymbalta
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta medication

Огноо:2020.06.22

my site yi hx

buy ultram
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - ultram
buy ultram
tramadol
https://superpillsx.com/ - buy tramadol

Огноо:2020.06.21

my site pt go

tramadol
ultram
https://make-money-blogs.com/order.php - tramadol
buy ultram
buy ultram
https://superpillsx.com/ - ultram

Огноо:2020.06.21

site vz yi

is tylenol an anti-inflammatory
tylenol 4
https://drugstoreonliner.com/tylenol.php - tylenol side effects
trazodone 50mg
trazodone dosage
https://drugstoreonliner.com/trazodone.php - trazodone
side effects of cipro
cipro antibiotic
https://drugstoreonliner.com/cipro.php - cipro for uti
lexapro withdrawal symptoms
lexapro dosage
https://drugstoreonliner.com/lexapro.php - lexapro for anxiety
xarelto coupons printable
xarelto coupon card
https://drugstoreonliner.com/xarelto.php - xarelto generic
interactions for cymbalta
cymbalta withdrawal
https://drugstoreonliner.com/cymbalta.php - cymbalta medication

Огноо:2020.06.20

my site fu pj

facebook dating
dating single
https://bestdatingsitesgo.com/ - dating sites
usaa insurance
renters insurance
https://homecarinsurancex.net/ - renters insurance
movie showtimes
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - windows movie maker
free Movies
watch movies online free
https://watchfreeonlinex.com - best movie villains
rewrite my essay
write my essay
http://writeessaywow.com - essay help

Огноо:2020.06.20

my site qg gy

bumble dating site
dating apps
https://bestdatingsitesgo.com/ - pof dating site
general insurance
cheap auto insurance
https://homecarinsurancex.net/ - mercury insurance
watch movies online free
cars the movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - watch online
movie & tv
mtv movie
https://watchfreeonlinex.com - rocketman movie
easy argumentative essay topics
essay typer.com
http://writeessaywow.com - persuasive essay

Огноо:2020.06.19

my site xp wo

best dating sites
pof dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - pof dating
nationwide pet insurance
dairyland insurance
https://homecarinsurancex.net/ - foremost insurance
best movie villains
mtv movie
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - mtv movie
rocketman movie
rocketman movie
https://watchfreeonlinex.com - movie showtimes
mla essay
compare and contrast essay examples
http://writeessaywow.com - what is an essay

Огноо:2020.06.18

my site up zd

xhamster dating
dating
https://bestdatingsitesgo.com/ - best dating sites
globe life insurance
metlife insurance
https://homecarinsurancex.net/ - cheap car insurance
free movies online
best movie villains
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - watch movies online free
movie showtimes
mtv movie
https://watchfreeonlinex.com - avengers: endgame movie
compare and contrast essay examples
what is a narrative essay
http://writeessaywow.com - how to write a essay

Огноо:2020.06.18

my site xr zf

tinder dating site
dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - cherry blossoms dating
renters insurance
homeowners insurance
https://homecarinsurancex.net/ - general insurance
movie theaters near me
movie theaters near me
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - cars the movie
cars the movie
free Movies
https://watchfreeonlinex.com - cars the movie
apa format essay example
essay typer
http://writeessaywow.com - essay writer

Огноо:2020.06.18

my site as cy

zoosk dating site
dating online
https://bestdatingsitesgo.com/ - discord dating servers
ambetter health insurance
state farm insurance login
https://homecarinsurancex.net/ - progressive insurance
windows movie maker
free movies online
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - avengers: endgame movie
cars the movie
windows movie maker
https://watchfreeonlinex.com - watch movies online free
apa format essay example
how to write a college essay
http://writeessaywow.com - apa format essay example

Огноо:2020.06.17

my site qb dz

ourtime dating site
pof dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - discord dating servers
homeowners insurance
progressive insurance
https://homecarinsurancex.net/ - dairyland insurance
free Movies
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie & tv
free movies online
free Movies
https://watchfreeonlinex.com - watch online
essay outline template
rewrite my essay
http://writeessaywow.com - free essay writer

Огноо:2020.06.16

viagra sp wn

casino world
resorts online casino
https://playcasinoslotsx.com - free casino
weight loss pills
best weight loss pills
https://weight-loss-blogs.com - weight loss pills
how to get money
how to get money
https://make-money-blogs.com - how to make money from home

Огноо:2020.06.16

my site hm pm

dating single
zoosk dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - best dating sites
general insurance
liberty mutual insurance
https://homecarinsurancex.net/ - insurance
high fidelity movie
windows movie maker
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - movie showtimes
watch movies online free
july movie releases
https://watchfreeonlinex.com - mtv movie
rhetorical analysis essay example
argumentative essay example
http://writeessaywow.com - narrative essay

Огноо:2020.06.16

my site gf nd

plenty of fish dating site
adult dating sites
https://bestdatingsitesgo.com/ - bumble dating site
cobra insurance
selective insurance
https://homecarinsurancex.net/ - cobra insurance
avengers: endgame movie
movie showtimes
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - watch movies online free
high fidelity movie
free Movies
https://watchfreeonlinex.com - free Movies
how to write an essay
how to write an argumentative essay
http://writeessaywow.com - essay outline template

Огноо:2020.06.15

viagra me vs

big fish casino
montana casino shooting
https://playcasinoslotsx.com - casino games
diet plan
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - weight watchers
how to get money
how to make money from home
https://make-money-blogs.com - how to earn money online

Огноо:2020.06.15

my site dg dj

silver singles dating site
dating site
https://bestdatingsitesgo.com/ - kfc dating sim
direct auto insurance
grange insurance
https://homecarinsurancex.net/ - erie insurance bill pay
watch online
movie & tv
https://watchfreemoviesonlinez.net/ - best movie villains
free Movies
movie showtimes
https://watchfreeonlinex.com - free movies online
mla essay
literary analysis essay example
http://writeessaywow.com - essay checker free

Огноо:2020.06.14

viagra yt ne

hollywood casino play4fun
casino world
https://playcasinoslotsx.com - akwesasne mohawk casino hogansburg ny
how to lose weight
weight loss pills
https://weight-loss-blogs.com - weight loss pills
how to earn money online
how to make money from home
https://make-money-blogs.com - how to earn money

Огноо:2020.06.14

viagra us ym

casino
casino games
https://playcasinoslotsx.com - foxwoods online casino
weight loss tips
how to lose weight quickly
https://weight-loss-blogs.com - how to lose weight fast
how to make money from home
how to make money from home
https://make-money-blogs.com - how to earn money online

Огноо:2020.06.12

hello np qc

viagra vs cialis
cialis pills
https://paydailoanz.com/cialis.php - cialis online
tadalafil 10mg
tadalafil citrate
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - buy tadalafil online
levitra pills
viagra vs cialis
https://paydailoanz.com/levitra.php - generic levitra
levitra
levitra
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra generic
cialis 5mg
cialis 5mg
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - cheap cialis

Огноо:2020.06.11

viagra yf zo

free casino
evander kane casino
https://playcasinoslotsx.com - 4 winds casino
weight loss calculator
how to lose weight quick
https://weight-loss-blogs.com - losing weight
how to make money
how to earn money online
https://make-money-blogs.com - how to get money

Огноо:2020.06.11

hello qw ii

canadian pharmacy cialis
cialis pill
https://paydailoanz.com/cialis.php - viagra vs cialis
tadalafil online
cheap tadalafil
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil 20mg
levitra
generic levitra
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra 20mg
levitra 20mg
levitra dosage
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra generic
cialis 10mg
cialis 10mg
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - buy cialis

Огноо:2020.06.10

viagra sb rh

foxwoods online casino
hollywood casino play4fun
https://playcasinoslotsx.com - foxwoods online casino
weight calculator
how to lose weight in a week
https://weight-loss-blogs.com - weight loss calculator
how to make money
how to earn money online
https://make-money-blogs.com - how to make

Огноо:2020.06.10

viagra ih ea

casino
snoqualmie casino
https://playcasinoslotsx.com - vegas star casino
how to lose weight quick
weight loss
https://weight-loss-blogs.com - weight loss surgery
how to make money online
how to make
https://make-money-blogs.com - how to make money from home

Огноо:2020.06.09

viagra in england how to buy

can you buy viagra without a prescription how to buy viagra at cvs buy viagra without a doctor prescription

Огноо:2020.06.08

buy canada viagra

best pharmacy to buy viagra viagra best buy best website to buy viagra online

Огноо:2020.06.08

where can i buy viagra canada

can canadians buy viagra online viagra hong kong where to buy buy viagra in belfast

Огноо:2020.06.08

quick cash loans - ptzhg

instant cash loans online online payday loans milwaukee
online cash loans
http://www.loansus.org/milwaukee

Огноо:2020.06.07

hello si gu

cheap cialis
cialis 20mg
https://paydailoanz.com/cialis.php - tadalafil cialis
tadalafil 20 mg
tadalafil cialis
https://paydailoanz.com/tadalafil.php - tadalafil cost
levitra dosage
viagra vs cialis
https://paydailoanz.com/levitra.php - levitra generic
generic levitra
viagra vs cialis
https://cbdoilnumber1.com/levitra/ - levitra generic
cialis generic
cialis buy
https://cbdoilnumber1.com/cialis/ - buying cialis online safely

Огноо:2020.06.04

advance cash loans - ivvsb

$255 payday loans online payday loans owyhee
best payday loans online
https://www.paydayloansintheusa.com/NV/owyhee

Огноо:2020.06.03

Холбоотой мэдээлэл

2016-01-15 937
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлөөс салбар зөвлөлийн 2015 онд зохион байгуулагдсан удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулалтын мэдээ

Орхон аймаг дахьТөрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 96 ...

2020-06-12 1166
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

2016-01-22 1042
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2016 оны 01 сарын 22-ны өдрийн хуралдаан аймгийн ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ЭМГЭНЭЛ

2020-08-14 5

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМ ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-13 11

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ

2020-08-13 11

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙГ БАЙГУУЛАХ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ХУВААРЬ

2020-08-12 210

ОРХОН АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-12 13

ОРХОН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-12 13

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

2020-08-12 16

СУМДЫН СОНГУУЛИЙН ХОРООГ БАЙГУУЛЛАА

2020-08-11 223

ДОТООДЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙГ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛЭЭР ТӨГССӨН ИРГЭДИЙН ДИПЛОМЫН ЛАВЛАГАА ЦАХИМ БОЛЛОО

2020-08-11 90

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 10-14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020-08-10 25

Веб статистик

Таны IP хаяг: 18.233.111.242
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 2361 Өнөөдөр
  • 2760 Өчигдөр
  • 13183 Долоо хоногт
  • 38698 Сүүлийн сард
  • 2590726 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  777

Facebook

Цаг агаар