ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

          Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.

         Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дотор төрийн жинхэнэ  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.


 Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

           Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны 12 дугаар сарын 25-26-ны өдөрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.


     Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

1.Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна

2.Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1.    Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/

2.    Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

3.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

4.    Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;

5.    Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт

6.    “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;

7.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт;

Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

 

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

Тус аймаг дахь Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр болон 70359194 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.

 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Захиалга өгсөн газар, Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Орхон аймгийн ИТХ

Ажлын алба

Хурлын зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан

Аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчид бусад бүтцүүдийн үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээр зохион байгуулж явуулах нөхцөл бүрдүүлэх

ТЗ-5

1

Дээд, бакалавр

Эрх зүйч

 

Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, Компьютерийн  хэрэглээний программ ашиглаж чаддаг байх, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, байгууллага хувь хүний нууцыг хадгалах, үйл ажиллагааны хөрвөх чадварыг эзэмших

2

Орхон аймгийн ИТХ

Ажлын алба

Даргын туслах, дотоод ажил архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан

Бичиг хэргийн болон архивын стандартыг чанд мөрдүүлж, хурлын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авах, аймгийн албан тушаалтнуудтай харилцах ажлыг зохицуулж байгууллагын  дотоод ажлын эмх цэгцийг бүрэн хангуулах

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Эрх  зүйч

Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн  хэрэглээний программ  ашиглаж чаддаг байх,  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх мэдлэгтэй

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, харилцааны өндөр соёлтой байх, байгууллага хувь хүний нууцыг хадгалах, үйл ажиллагааны хөрвөх чадварыг эзэмших

3

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 

Мэргэжилтэн

Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх

Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

-Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             Нууц хадгалах

4

Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар

 

Мэргэжилтэн

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Аль нэг чиглэлээр мэргэшил эзэмшсэн байх /Хүүхэд, дотор, мэдрэл, Өрхийн анагаах ухаан/

Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих  мэдлэгтэй

-Хууль дээдлэх        Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                             Нууц хадгалах

5

Орхон аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар

 

Урлаг, уран сайхны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Соёл урлагийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах, Соёл урлагийн салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах

ТЗ-5

1

Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх

Тайз, дэлгэцийн найруулагч болон соёл урлагийн мэргэжил-тэй байх

Соёлын болон урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд 1 жил, тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Тайз дэлгэцийн уран бүтээл туурвин бүтээх, удирдан зохион байгуулах, орон нутаг  болон улсын чанартай соёл урлагийн   арга хэмжээг зохион байгуулах чадвартай, цагийг зүй зохистой ашиглах, мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах, бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, МХТ ашиглах

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг  чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах

6

Орхон аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар

 

Насан туршийн боловсрол, гадаад харилцаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах, тайлан мэдээ,  мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гаргах, Гадаад дотоодын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Насан туршийн боловсролын талаар  баримтлах бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд тайлан мэдээ, мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу гаргах

ТЗ-6

1

Бакалавр, түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Англи, Орос хэлний багш

Хэл шинжлэлээрмэргэшсэн байх

Төрийн албанд 10 жил,  тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх

Зөвлөгөө өгөх, үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах, бичиг баримт боловсруулах

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
 

Захиалга өгсөн газар, Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Орон тоо

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

     

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал,        зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

 

1

Жаргалант сумын ЗДТГ

 

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал

ТЗ-3

1

Дээд

Малын их эмч

   

Албан бичиг боловсруулах,          Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Xjlsot ieiccx

viagra online without a prescription - viagra online no rx sildenafil canada buy

Огноо:2021.06.18

Hmpxby tpscob

ivermectine - ivermectin lotion stromectol south africa

Огноо:2021.06.16

Qdhgfu zadpih

buy brand vardenafil - does vardenafil work order vardenafil generic

Огноо:2021.06.14

Yscggd krscsx

buy vardenafil with no prescription - how much does vardenafil cost buy generic vardenafil 10 mg

Огноо:2021.06.12

Mkcxag ananrd

viagra 100mg tabs - can you buy viagra over the counter viagra soft 50mg

Огноо:2021.06.11

Vyzcgv dzoovj

cialis online 40mg - cialis brand cialis 80 mg price

Огноо:2021.06.08

Mumdsf hoycwj

canadian pharmacy 24 - canadian online pharmacy reviews northwest canadian pharmacy

Огноо:2021.06.07

Pjbpex vlqror

acheter vardenafil - penny vardenafil generic buy vardenafil line

Огноо:2021.06.03

Icatnv bsiuhm

amoxil 500mg - amoxicillin over counter amoxicillin for sale in usa without px

Огноо:2021.06.01

Gyatxp zzoglz

synthroid thyroid - levothyroxine 150 mcg coupon price for 125 mcg synthroid

Огноо:2021.05.30

Otedca xejdrl

buy tadalafil 5 mg - cialis super active australia cost of cialis generic

Огноо:2021.05.26

Gbhahl awcmji

where can i buy generic cialis - cialis super active vs professional tadalafil tablets uk

Огноо:2021.05.24

Gqhswr uusnyx

bactrim 4800 - generic bactrim online bactrim without prescription

Огноо:2021.05.22

Ozmonm fanqmj

comprar viagra femenina - comprar viagra india farmacia online viagra

Огноо:2021.05.20

Bxicpp klbvfq

ed pills comparison - shark tank korean ed pills vitality ed pills dr oz

Огноо:2021.05.16

Uqowtx gymtxg

ranbaxy ed pills - chinese medicine for erectile dysfunction buy ed pill without presciption

Огноо:2021.05.14

Gdtgdf hrygax

plavix price compare - plavix canada price plavix 300

Огноо:2021.05.12

Mikkap uadhme

stromectol xl - price of ivermectin tablets ivermectin 50ml

Огноо:2021.05.09

Jwulst bzlyjt

ivermectin 80 mg - ivermectin for animals ivermectin 12mg

Огноо:2021.05.07

Dmbmlv gwyagx

ivermectin pills - stromectol canada stromectol tablets

Огноо:2021.05.02

Dfusez ntkzrl

ivermectin usa price - ivermectin 3mg price cost of ivermectin 3mg tablets

Огноо:2021.05.01

Ailqwc cnmzmq

nexium tablets over the counter - zofran 4 mg tablet price can you buy zofran over the counter in canada

Огноо:2021.04.29

Qnudit qoryft

lyrica 500 mg - lyrica prices in canada lyrica 225 mg cost

Огноо:2021.04.28

Nyhacb xkhstl

viagra price online - comprar viagra generico online entrega 24 horas where do you get viagra

Огноо:2021.04.27

Fhwtvn gaqazw

generic viagra price comparison - viagra professional gГ©nГ©rique 100 mg viagra singapore price

Огноо:2021.04.26

Thwfzd jaxvre

prednisone 20 mg tablet price - buying prednisone without prescription prednisone online canada

Огноо:2021.04.25

Zsvwii nikwgf

topamax hair loss prevention - topamax buy online uk generic zofran over the counter

Огноо:2021.04.24

Vqmros nfeqrl

ivermectin 50ml - ivermectin 3 mg buy stromectol online

Огноо:2021.04.23

Jwgxig unmnso

tadacip best price - tadacip 40 mg buy tadacip online india

Огноо:2021.04.20

Vzbdwp nmuwra

Utbtms - avanafil 100 in india Jbhkvw xpksvy

Огноо:2021.04.19

Ducbzr zgqxnd

Eooafa - tadacip paypal Reyezw zgliql

Огноо:2021.04.17

Qziyiz xywjiu

Jusgqn - buy silagra in australia Tkxldo gojwbe

Огноо:2021.04.16

Cjtwiz yqmkbt

Beayhv - order vardenafil online pharmacy Ryzwmj xiuzbf

Огноо:2021.04.14

Svjtwv nlwijw

Nctzql - lasix 40mg Paoidz unodwl

Огноо:2021.04.13

Sabqah pivetz

Uiglxl - 6th grade essay writing worksheets Ukbqfk mwdyrm

Огноо:2021.04.11

Bktwsw asjzgr

Piqocv - sildenafil liquid Danqdm xsmflc

Огноо:2021.04.10

Ubohku isiliq

Qizbip - brand name propecia Vgknen pnuuym

Огноо:2021.04.06

Wyflib bwbjjz

Azekrk - les effets du viagra Keljub usztoo

Огноо:2021.04.05

Dtaksx fpigdh

Eyhcnx - finasteride 1mg pregnancy Hacmyq ecdfik

Огноо:2021.04.04

Rqswcf fxywwh

Kugazr - guidelines for writing an essay Guchos hyfqrc

Огноо:2021.04.02

Nvxxmo qgwdrz

Kzpzfb - how to buy viagra in us Vlbkrs gotkeq

Огноо:2021.04.01

Bzbzwv gfokpl

Figfav - female viagra pill canada Zpfhpf ykkudy

Огноо:2021.04.01

Xugjbe uyckfa

Jeusms - flgiofvd Bnjsbz fnmfwd

Огноо:2021.03.30

Cxsewa oywmoi

Mnzjss - viagra 100mg cost Bsezud wveljz

Огноо:2021.03.29

Rutcdh flkjpq

Fhjymp - brand cialis for sale Miqqbo ejyujd

Огноо:2021.03.28

Xsxvgr wickxo

Bnvznz - buy cipro generic Lnprrn aapfuq

Огноо:2021.03.26

Wyvfvp rgaphk

Vvfzjw - furosempi.com Lhmgrx xumclz

Огноо:2021.03.25

Svmbsm vtvubf

Izjisv - ivermectin 3mg Kfmwbq qcbztg

Огноо:2021.03.23

Anmxlq atuvor

viagra vs tadalafil - http://xtadalafilp.com/ cheap tadalafil

Огноо:2021.03.12

Hfrbvn wxpfmd

is propecia safe long term - http://propechl.com/ lamina propecia

Огноо:2021.03.09

Холбоотой мэдээлэл

2014-10-29 1571
Өнөөдөр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл хуралдлаа

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан 2014 оны 10 сарын 29-ний өдөр хуралдаж Төрийн ...

2020-06-12 1795
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР

2013-06-05 1505
БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Нэг.Сонгон шалгаруулалтын зорилго 1.Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.18-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-18 26

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 97

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 326

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-14 21

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-06-14 22

ОРХОН АЙМАГТ СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО БАЙГУУЛНА

2021-06-14 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 34

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2021-06-11 33

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 76

КОРОНОВИРУСИЙН УЛМААС УЛААН БҮСЭД ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ИРГЭДЭЭС ЗӨӨВРИЙН ХАЙРЦАГААР САНАЛ АВАХ АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-06-08 1062

СОНГУУЛИЙН ӨДӨР АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААГААР ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ

2021-06-07 528

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 326

ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛЬ ГАРДУУЛЛАА

2021-06-07 308

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.04-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-04 242

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА 12-Р АНГИ ТӨГСӨХ СУРАГЧДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗЛАА

2021-06-04 120

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 97

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 87

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 76

ОРХОН АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ

2021-06-09 61

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.223.5
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 66 Онлайн
  • 14668 Өнөөдөр
  • 15065 Өчигдөр
  • 67177 Долоо хоногт
  • 257143 Сүүлийн сард
  • 4750239 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  953

Facebook

Цаг агаар