ОРХОН АЙМАГТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА ТАНИЛЦУУЛГА

НЭГ. ”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл”

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2009
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2016 /Одоогоор ашиглалтад аваагүй 2018 онд үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр төлөвлөсөн./
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Франц
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Зээл тусламж
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага-Төслийн нэгж
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн хүч чадлыг нэмэгдүүлж, цэвэрлэгээний үр дүнг дээшлүүлэх
     8. Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
    10. Төслийн нийт хүрээ- 16862,5 /сая.төг/
    11. Нийт зарцуулсан-16862,5 /сая.төг/
    12. Үлдэгдэл-
    13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Ш.Доржоо /99238085/

ХОЁР. ”Дэлхийн зөн ОУБ”

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2001
     3. Хэрэгжих хугацаа дуусах хугацаа- Тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- ---
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх - Буцалтгүй туслам
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Дэлхийн зөн ОУБ Эрдэнэт НХХөтөлбөр
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Эрүүл мэнд, боловсрол, өрхийн эдийн
засгийг дэмжин ядуурлыг бууруулах
     8. Хамрах хүрээ- Иргэд, эмзэг бүлгийн өрх гэр бүл
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
   10. Төслийн нийт хүрээ- 854,7 /сая.төг/
   11. Нийт зарцуулсан- 854,7 /сая.төг/
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Мягмарсүрэн, /70355632, 70355633/

ГУРАВ. “Тэгш дүүрэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн” төсөл

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2006
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Италийн засгийн газрын бус Айфо байгууллага
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Тэгш дүүрэн төсөл
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх тэднийг нийгмийн хамт олны оролцоотойгоор өөрсдийг нь хөдөлмөрлүүлж, амьжиргааг нь дээшлүүлэх.
     8. хамрах хүрээ- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
   10. Төслийн нийт хүрээ- 42 /сая.төг/
   11. Нийт зарцуулсан- 42 /сая.төг/
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Өнөржаргал /99359091/

ДӨРӨВ. Тогтвортой Амжиргаа III

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2016
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн банк
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- Судалгаа
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Тогвортой амьжиргаа III
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Төрийн байгууллага иргэдийн оролцоог зохицуулах
     8. хамрах хүрээ- Төрийн үйлчилгээ, иргэд
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- шинэ
   10. Төслийн нийт хүрээ-
   11. Нийт зарцуулсан-
   12. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас-

ТАВ. “Хот байгуулалтын салбарын Мон 2301” төсөл 2 үе шат

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 2008
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- 2013.10 сар
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Азийн хөгжлийн банк
     5. Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- зээл
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Төслийн нэгж, Эрдэнэт ус ДТ УҮГ
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Усан хангамжийг сайжруулах хүрээнд хотын усны эх үүсвэр,насосны станц, усан сан, одоо ажиллаж байгаа болон шинээр барих ус түгээх байрыг шугам сүлжээнд холбож гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулна.
     8. Хамрах хүрээ-Баян-Өндөр сум
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар-
   10. Төслийн нийт хүрээ-3.2 сая доллар
   11. Нийт зарцуулсан-
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Баатархүү /99025409/

ЗУРГАА.”Улаан загалмайн хороо”

     1. Аймгийн нэр- Орхон Баян-Өндөр сум
     2. Батлагдсан огноо (төсөл хэрэгжиж эхэлсэн)- 1996
     3. Хэрэгжих хугацаа, дуусах хугацаа- тодорхойгүй
     4. Санхүүжилтийн эх үүсвэр- Дэлхийн Улаан загалмайн хороо
     5.Төрөл зээл буцалтгүй тусламж эсэх- буцалтгүй тусламж
     6. Хэрэгжүүлэгч байгууллага- Орхон аймгийн Улаан загалмай хороо
     7. Төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх үр дүн- Олон улсын улаан загалмай, Улаан хавирган сар хөдөлгөөний эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг хүн ардад сурталчлах, нийгэмд эзлэх байр суурийг улам бэхжүүлэх, Олон улсын Нигүүлсэнгүй хуулийг сурталчлах, хүмүүнлэгийн үйлсийн эгнээг өргөжүүлэхэд чиглэгдэнэ.
     8. хамрах хүрээ- Багийн иргэд, бүлгийн гишүүд, ТББайгууллага
     9. Хэрэгжилтийн явц хувиар- сайн
   10. Төслийн нийт хүрээ-
   11. Нийт зарцуулсан-
   12. Үлдэгдэл-
   13. Төслийг зохицуулагч, холбоо барих утас- Энхтуяа, Булган /70350314/

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2013-10-28 7218
Орхон аймагт хэрэгжиж буй гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний судалгаа танилцуулга

1.”Нийгмийн түшлэлийн сүлжээ” 2.”Эрдэнэт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл” 3.”Дэлхийн ...

2018-01-30 378
Ээлтэй хөгжил Эрдэнэтээс

Эрүүл, оюунлаг иргэнтэй, цэвэр, аюулгүй орчинтой, байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжсэн, тогтвортой ...

Сурталчилгаа

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС БОЛОН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР

2018-09-26 8

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2018-09-25 28

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2018-09-25 19

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА ДОКТОР, ПРОФЕССОР Б.ЦОГООГИЙН ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ТАВЬСАН ИЛТГЭЛ

2018-09-25 4

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ДОКТОР, ПРОФЕССОР Б.ЦОГОО: ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ 2019 ОНЫ 1 САРЫН 1-НЭЭС ЭХЛЭН МӨРДӨНӨ.

2018-09-25 3

ХАДЛАН ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ АЖИЛ 60 ХУВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ БАЙНА

2018-09-24 85

“АВРАГЧ” ТЭМЦЭЭНИЙ 20 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА

2018-09-21 1756

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

2018-09-19 74

ХХҮГ-аас иргэдэд хүргэх мэдээлэл

2018-09-19 52

БНХАУ-ЫН ӨМӨЗО-НЫ ОРДОС ХОТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД ЭРДЭНЭТ ХОТОД ИРЛЭЭ

2018-09-18 1175

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.198.142.121
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 1356 Өнөөдөр
  • 1482 Өчигдөр
  • 4061 Долоо хоногт
  • 50010 Сүүлийн сард
  • 1328712 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  661

Facebook

Цаг агаар