ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР

ОРХОН АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
ДЭС, ТҮСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН
АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД
БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ЗАР
 
Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
          Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.
         Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Тус аймгийн Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал, зэрэглэл дотор төрийн жинхэнэ  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

 Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
           Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2017 оны 05 дугаар сарын 08-17-ны өдөрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

            Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА
1.Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна
2.Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
1.    Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
2.    Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
3.    Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
4.    Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
5.    Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
6.    “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
7.    Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт;
Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
Тус аймаг дахь Нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр болон 70359194 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно.
 
 
 
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ОРХОН АЙМАГ 
ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

           
Албан тушаалын нэр Ангилал зэрэглэл Орон тоо Нэр Хариуцах асуудал Ажлын байранд тавигдах шаардлага  
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 2 Мэргэжилтэн Халдварт өвчний танадалт сэргийлэлт хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Их эмч  Эрүүл ахуйч Халдвар судлал,     Тархвар судлаачийн мэргэшилтэй Мэргэжлээрээ  2-оос дээш  жил  ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
2 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэшил эзэмшсэн байх Мэргэжлээрээ  2-оос дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
3 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Сум өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Аль нэг чиглэлээр мэргэшил эзэмшсэн байх /хүүхэд, дотор, мэдрэл, өрхийн анагаах ухаан/ Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
4 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Эмийн бодлогын хэрэгжилт, чанар аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ хариуцах Бакалавр болон түүнээс дээш Эм зүйч Эм зүйн чиглэлээр мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах,  монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх                      -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                              - Нууц хадгалах  
5 Эрүүл мэндийн газар ТЗ-5 1 Мэргэжилтэн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Нарийн мэргэжил  эзэмшсэн байх Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан байх Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ  дээр ажиллах, , монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй -Хууль дээдлэх        -Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих                         -Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг сахих                            - Нууц хадгалах  
6 Боловсрол соёл, урлагийн газар ТЗ-6 1 Математик-мэдээлэл зүйн хичээлийн сургалт болон бодлого төлөвлөлт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Боловсрол, соёл, урлагийн талаар баримтлах төрийн бодлого, Боловсролын багц хууль, бусад хуулийг орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг захиргааны болон арга зүйн удирдлагаар хангах,  салбарын хэмжээнд мөрдөх дүрэм, заавар, журмыг хууль, хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрт нийцүүлэн баталж мөрдүүлэх, шинээр батлагдсан эрх зүйн баримт бичиг, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон цаг үеийн бусад асуудлаар цэцэрлэг, сургуулийн удирдах ажилтанд   мэдээлэл өгөх, санал солилцох,  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,
   Бага, суурь, бүрэн дунд   боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, арга зүйгээр ханган тэдгээрийн хэрэгжилтийг төлөвлөх, зохион байгуулах, манлайлах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, багш нарын мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэн, судалгаа шинжилгээний ажил хийх
Магистр түүнээс дээш зэрэгтэй Математик, математик мэдээлэл зүйн багш Математик болон боловсрол судлалаар мэргэшсэн 10-аас доошгүй жил тасралтгүй багшилсан байх Үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах,  мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийддвэрлэх, МХТ ашиглах, түгээмэл гадаад хэлээр харилцах Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Хууль эрх зүйн мэдлэгтэй, удирдан зохион байгуулах, шийдвэр гаргах чадвартай, тогтвор суурьшилтай ажиллах  
 
7 Боловсрол соёл, урлагийн газар ТЗ-5 1 Түүх, нийгмийн ухаан, газар зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Бага, суурь, бүрэн дунд   боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд удирдлага, арга зүйгээр ханган тэдгээрийн хэрэгжилтийг төлөвлөх, зохион байгуулах, манлайлах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, багш нарын мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэн, судалгаа шинжилгээний ажил хийх Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх Түүх нийгмийн ухаан, газар зүйн багш Боловсрол судлалаар мэргэшсэн байх Боловсролын салбарт  10 -аас доошгүй жил багшилсан байх Зөвлөгөө өгөх, үүрэг хүлээх, цагийг зүй зохистой ашиглах, бичиг баримт боловсруулах, МХТ ашиглах, нийтийн зорилгод тууштай байх Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах,   Байгууллагын  нууц хадгалах  
8 Боловсрол соёл, урлагийн газар ТЗ-5 1 Урлаг, уран сайхны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Соёл, урлагийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гүйцэтгэлийг тайлагнах,  Соёл, урлагийн салбарыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах Бакалавр түүнээс  дээш зэрэгтэй байх Тайз, дэлгэцийн найруулагч болон соёл урлагийн мэргэжилтэй Соёлын болон урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Төрийн албанд 1 жил, тухайн салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх Тайз дэлгэцийн уран бүтээл туурвин бүтээх, удирдан зохион байгуулах, орон нутаг  болон улсын чанартай соёл урлагийн   арга хэмжээг зохион байгуулах чадвартай, цагийг зүй зохистой ашиглах, мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах, бичиг баримт боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, МХТ ашиглах Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах, байгууллагын нууц хадгалах  
 
 
9 Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар ТЗ-5 1 Барилгын материал, материалын үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн болон хууль эрх зүйн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, орон нутгийнхаа гүйцэтгэлийн тайлан мэдээллийг нэгтгэх, мэргэжлийн  зохицуулалтаар хангаж дэмжин туслах Дээд Барилгын технологич инженер, материалын технологич инженер, физикийн инженер Барилгы материалын чиглэлээр  1-ээс дээшгүй  сургалтад хамрагдсан  мэргэшсэн байх Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх Хүндрэлтэй асуудал судлах арга зүй, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл, баримт бичиг боловсруулах ур чадвар , Олон нийттэй харилцах эв дүйтэй, харилцааны өндөр соёлтой, шинэ техник технологийн давуу талыг мэдэрч түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж чаддаг. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, нууц хадгалах, илүү цагаар ажиллах, материалын үйлдвэрлэлийн технологи арга зүйд зөвлөмж өгөх,  удирдамжаар хангах чадвартай байх.  
10 Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар ТЗ-5 1 Халдваргүй өвчин, ариутгал, халдваргүй-жүүлэлт, тасаг нэгж хариуцсан мэргэжилтэн Халдваргүй өвчин, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн асуудал хариуцах Дээд Малын их эмч Ариун цэвэр, паразитологич Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй  жил ажилласан байх Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах ур  чадвартай байх ба компьютерийн өргөн хэрэглээний програмуудыг ашиглаж чаддаг байх, Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, Судалгаа шинжилгээний арга барилтай байх Хууль дээдлэх, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих, нууц хадгалах, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах  
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Байгууллагын нэр Нэгжийн нэр Албан тушаал Орон тоо Ажлын байранд тавигдах шаардлага        
Нэр Хариуцсан асуудал Ангилал,        зэрэглэл Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага  
                 
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 Жаргалант сумын ЗДТГ ЗДТГ Худалдан авах ажиллагаа, орон  нутгийн хөгжлийн сангийн мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагаа, орон нутгийн хөгжлийн сан ТЗ-3 1 Дээд, бакалавр Нягтлан бодогч Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж сертификат авсан байх   Бичиг хэрэг хөтлөх, боловсруулах хянах, Компьютерийн программ бүрэн эзэмшсэн, багаар ажиллах чадвартай Хууль дээдлэх, төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг сахих  
 
2 Жаргалант сумын ЗДТГ ЗДТГ Хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Хууль эрх зүй хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ТЗ-3 1 Дээд, бакалавр Хуульч, эрх зүйч     Бичиг  төлөвлөх, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах Интернэтийн орчинд ажилладаг байх, Англи, орос  хэлний зохих мэдлэгтэй байх  
3 Жаргалант сумын ЗДТГ МЭҮТ Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал ТЗ-3 1 Дээд, бакалавр Малын их эмч Мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх   Албан бичиг боловсруулах чадвартай байх, компьютерийн хэрэглээний  программуудыг эзэмшсэн байх Интернэтийн орчинд ажилладаг байх, Англи, орос  хэлний зохих мэдлэгтэй байх  
4 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ ЗДТГ Статистикч Багуудын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага, худалдаа үйлчилгээний бүх салбараас мэдээ, мэдээллийг графикт хугацаанд авч нэгтгэн сумын хэмжээний статистик дүн мэдээ, тайланг  гарган холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлэх ТЗ-3 1 Дээд Статистикч, эдийн засагч, Төрийн захиргааны менежер Бизнесийн удирдлага - Албан бичиг хэрэг  хөтлөх, боловсруулах хянах, үүрэг даалгаврын биелэлт тооцох, тайлагнах, статистикийн тоон үзүүлэлтийг харьцуулан тооцох, компьютерийн  программыг  эзэмшсэн байх Төрийн хууль дээдлэх,  төрийн албаны ёс зүйг сахих  
5 Баян-Өндөр сум ЗДТГ ЗДТГ Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, багуудын Засаг дарга нартай ажлын уялдаа холбоотой ажиллах ТЗ-3 1 Дээд Маркетингийн менежер, ня-бо, эдийн  засагч - - Ажил төлөвлөх зохион байгуулах, харилцааны соёлтой, үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь хэрэгжүүлэх, тайлагнах, компьютерийн программ  эзэмшсэн Хууль эрх зүйн зохих мэдлэг эзэмшсэн байх, Худалдаа үйлчилгээний ажлын дадлагатай харилцааны соёлтой.  

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-03-30 1993
ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр ...

2019-11-12 1961
ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛЭГ ХЯНАСАН ТУХАЙ

8 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч, 2 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

2014-08-14 5201
Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст нээлттэй ажлын байр зарлалаа

Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст нээлттэй ажлын байр зарлалаа. Тус хэлтсийн Ахмадын амралт нь амралт ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.227.235.216
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 111 Өнөөдөр
  • 3281 Өчигдөр
  • 7059 Долоо хоногт
  • 213260 Сүүлийн сард
  • 6252480 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1002

Facebook

Цаг агаар