Урьдчилан сэргийлэх тасгийн 2016 оны 09 дугаар сарын 26-наас 10 сарын 02-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын мэдээ

Нэг: Урьдчилан  сэргийлэх, сургалт, дадлагын  талаар
2016 оны 09 сарын  27 ны өдрийн  14 цагаас “Медипас”  оношлогооны төвийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн 8  удирдах ажилтнуудад гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр,  байгууллагын гамшгийн аюулын эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээг хийх түргэвчилсэн аргачлал,   мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг бодит байдлаар хийх зэрэг талаар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн
2016 оны 09 сарын 28-ны өдрийн 09 цагаас Эрдэнэт Дулааны цахилгаан станцын  мэргэжлийн ангийн 37 удирдах ажилтнуудад тус станцын гэрээт байцаагч, сургалт хариуцсан ажилтан Ууганцэцэгтэй хамтран  гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр,  байгууллагын гамшгийн аюулын эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээг хийх түргэвчилсэн аргачлал,   мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг бодит байдлаар хийх зэрэг талаар 1 цагийн сургалт зохион байгуулж, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн
        Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 14 ны А/124 тушаалын дагуу Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 56 дугаар ангийн Салааны захирагч Онцгой байдлын дэслэгч Б.Билгүүнбаатар, Х.Баатарзориг, О.Бат-Эрдэнэ Эрэн хайх аврах бүлгийн дарга Онцгой байдлын дэслэгч  Б.Энхбаяр, Гал түймэр унтраах аврах 81 дүгээр ангийн Салааны захирагч Онцгой байдлын дэслэгч Д.Батмагнай, Л.Батгэрэл Гал түймэр унтраах 58 дугаар ангийн Салааны захирагч Онцгой байдлын ахмад Ч.Анхбаяр, Л.Булган Онцгой байдлын дэслэгч У.Ууганбаяр,  Д.Цэрэн-Очир царын  10 алба хаагч Онцгой хуваарийн дагуу 2016 оны 09 дүгээр сарын 28 ны 14:00-18:10 цаг хүртэл нийт 4 цаг 10 минутын сургалтанд хамрагдлаа.
Аймгийн  хэмжээнд хог, өвс, шарилжнаас үүдэлтэй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах  талаар авч хэрэгжүүлэх ажлын удирдамжийг боловсруулан гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нарт болон гал түймэр унтраах ангиудад 7 төрлийн 759 ш санамж, сурталчилгааны материал тараан өгч, удирдамжийн дагуу эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулан явуулж байна.
Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээ, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар ТВ-10 телевизээр 1 удаа сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийсэн
Аймаг орон нутгийн 7 телевиз, 2 сонин, 2 ФМ радио зэрэг хэвлэл мэдээлэл радио ТВ-ийн байгууллагуудаас 7 төрлийн судалгаа, хамтран ажиллах санал зэргийг бичгээр авч, ухуулга сурталчилгааны 21 ш материал, Аврагч мазаалайн 10ш зөвлөмж шторкийг дээрхи байгууллагуудад албан ёсоор хүлээлгэн өгч, 7 хоног бүр 3-аас доошгүй удаа цаг улирал, нөхцөл байдалд тохируулсан сэрэмжлүүлгийг олон давтамжтайгаар явуулж байх талаар харилцан тохиролцож, сэрэмжлүүлгийг явуулж эхэлсэн
      Салааны захирагч Онцгой байдлын дэслэгч Х.Баатарзориг захирагчтай 3 дугаар  салаа салааны тархалтын сургуулийг гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын гэрээт байцаагч а/д Д.Ариунболдтой хамтран “ЭДЦС”-ын Турбин цехэд  2015.09.28-нд хийж гүйцэтгэсэн. Сургалтанд нийт “ЭДЦС”- ын инженер техникийн 15 ажилчид, аврах гал түймэр унтраах 56 дугаар ангийн 14 алба хаагчид оролцож, хамтарсан дадлага сургалт амжилттай  үр дүнтэй явагдсан.
2016.9.30-ны өдрийн 9.00 цагт “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний Дулааны цахилгаан станцын  “Зуухан цехийн 2 дугаар зуухны нунтаглах хэсэгт тэсрэлт үүссэн” гэсэн дуудлага өгсөн ба уг дуудлагаар тус ангийн тасаг, 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй гарч гал түймэр унтраах, эрэн хайх ажиллагааг хийж гүйцэтгэв. Уг сургуулийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний ОБШ-аас тус ангитай хамтран зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургуулийн удирдамж, цагийн байдлаар хийгдэх ажлын дэс дараалал зэргийг боловсруулан хамтран оролцлоо. Сургуулийн 2 үе шаттайгаар зохион байгуулагдсан бөгөөд 2016.9.29-ны өдрийн  17.00 цагт Дулааны цахилгаан станцын мэргэжлийн ангийг түргэн цуглуулж шалгаж, 2 дахь үе шатаар цагийн байдал өгч ажиллав. Сургуульд нийт Эрдэнэт эмнэлэг сувиллын албанаас 5 хүн, цагдаагийн хэлтсээс 12 хүн, гал түймэр унтраах, аврах 58 дугаар ангиас 12 хүн, дулааны цахилгаан станцаас 178 хүн,  нийт 207 хүн оролцов.

Хоёр: Хяналт шалгалтын талаар

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 онд баталсан “Эрчим хүч үйлдвэрлэгч, түгээгч байгууллагууд” удирдамжийн дагуу Орхон аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Эрчим хүчний байгууллагуудад “Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, Гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм, Гамшгаас хамгаалах, галын аюулгүйн шаардлагыг тодорхойлсон стандарт, техникийн норматив, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг шалгалаа.  Тус шалгалтанд нийт 5 байгууллагын 11 объект хамрагдаж гамшиг осол, гал түймэр гарахад хүргэж болзошгүй 68 зөрчил илэрснээс 17, зөрчил дутагдлыг шалгалтын явцад газар дээр нь арилгуулж, цаг хугацаа хөрөнгө хүч шаардсан 51 зөрчлийг арилгуулахаар Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн албан шаардлага 6,бичиж хүргүүлэн биелэлтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Тус ажлын тайлан мэдээг нэгтгэн Онцгой байдлын ерөнхий газрын хяналтын тасагт хүргүүлэв.
        Төлөвлөгөөт бус шалгалтаар  32 аж ахуй нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийж нийт 63 зөрчил илрүүлэн газар дээр нь 16 зөрчлийг арилгуулж бусад зөрчилд ГХУХБ-ын албан шаардлага бичиж хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
Иргэн Баатарцогтод хашаандаа хураасан өвсний галын аюулгүй байдлыг хангах талаар албан шаардлага бичиж хүргүүлсэн.
Аймгийн засаг дарга болон статистикийн хэлтэст 3 дугаар улирлын гал түймрийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулга бичиж хүргүүлэв.
Жавхлан харгуй ХХК-ний гүйцэтгэсэн Нацагдоржийн гудамжны хатуу хучилттай авто замын ажлын шинэчлэлийн ажил, Оюут багийн 2-24, 25 дугаар байрны хатуу хучилттай авто зам, Дэнж багийн Оюутны гудамжны хатуу хучилттай авто зам хүлээн авах улсын комиссод орж ажиллав.
“Хүслийн гэгээ” ХХК-ний Эрдэнэ багт хийгдэх авто замын гэрэлтүүлгийн ажил, Жавхлан харгуй ХХК-ний говил багт хийх 960м үерын далангийн ажилд ажил эхлэх зөвшөөрөл олгосон.
2016.09.17-ны өдөр Эрдэнэ багийн 40-р гудамж 9 тоотод гарсан гал түймрийн хэргийг журмын дагуу шалгаж иргэн Н.Тамарад 30,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.
2016.09.26-ны өдөр “Хүрэнбулаг багийн 4-25 дугаар байрны хажууд автомашин шатаж байна” гэсэн гал түймрийн дуудлагыг журмын дагуу шалгаж иргэн Л.Доржбалд 20,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.

Гурав: Гал түймэр, гамшиг ослын дуудлагын талаар -2

2016 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 11 цаг 50 минутанд иргэн Батболд 99775307 дугаарын утсаар 4 дүгээр микрийн 25 дугаар байрны хажууд автомашин шатаж байна гэсэн дуудлага өгсний дагуу салааны захирагч онцгой байдлын дэслэгч Б.Билгүүнбаатар захирагчтай 2 дугаар салаа хүрэлцэн очиход уг автомашины аккумуляторын хэсгээс утаа гарч байсныг иргэд өөрсдөө унтраасан гал түймрийн зөрчил байсан, ба уг хэргийг гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч Ш.Ононтал шалгаж шийдвэрлэсэн
2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 19 цаг 48 минутанд Цагдаагийн газрын 70357224 дугаарын утсаар Цагдаагийн ахлах ахлагч Оюун-Эрдэнэ Баруун дэнжийн 9-2 тоотод ой 8-н сартай хүүхэд 00-д унасан байна гэсэн мэдээллээр эрэн хайх аврах ангийн тасаг хаягийн дагуу хүрэлцэн очиход иргэд өөрсдөө гаргасан байсан.
2016  оны 10 сарын 02 ны 03 цаг 57 минутад 3-24 ийн хогийн цэг шатаж байна гэсэн дуудлагаар д/ч Билгүүнбаатар даргатай салаа хаягийн дагуу хүрэлцэн очиж ажилласан, шалтгаан нөхцөлийг гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нар шалгаж байна.


 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 10 Онлайн
  • 219 Өнөөдөр
  • 823 Өчигдөр
  • 2895 Долоо хоногт
  • 33115 Сүүлийн сард
  • 6528501 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар