Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр

д/д

 Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

    Баяр наадмын өдрүүдэд байгууллага дээр хариуцлагатай жижүүрээр ажиллах албан хаагчдын хуваарийг газрын даргын 2016 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар батлан томилов.

   Орхон аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөрөнгө оруулалтын төсөлд тусгах ХХАА-н салбарын зорилт, арга хэмжээний саналыг аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-т хүргүүлэв.

    Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан тухай илтгэх хуудсыг Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлд хүргүүлэв.

   Монгол Улсын Засгийн газраас 2015 онд баталсан “Мах” хөтөлбөрт Эрдмийт ХХК хамрагдаж, дотоодын хэрэгцээнд үхрийн мах-270 тн, хонины мах-160 тн, ямааны мах-70 тн буюу нийт 500 тонн махыг нөөцөд бэлтгэн, 2016 оны 5 сарын 17 ны өдрөөс эхлэн бэлтгэсэн нөөцийн махыг худалдаанд гаргаж эхэлсэн. Нөөцийн махны борлуулалтын мэдээг нэгтгэн долоо хоног бүрийн Лхагва гаригт Хүнс, хөдөө аж ахуйн яаманд хүргүүлэхтэй холбогдуулан Эрдмийт ХХК-иас мэдээг Мягмар гаригт авч байна.

     2016 оны 07 сарын 01 ны өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр ангилан савласан, шулсан үхрийн мах-256.8 тн, хонины мах-151.8 тн, ямааны мах-69.4 тн буюу нийт нөөцийн махны 95.6 хувь буюу 478.1 тонн махыг худалдаанд гарган борлуулсан байна. Махны борлуулалт өнгөрсөн 7 хоногоос өсч, 7 хоногт дунджаар 57 тонн мах худалдаанд гарч байгаа нь аймгийн нийт хүн амын 7 хоногийн хэрэгцээт махны 55.7 хувийг хангаж байна. Ангилан хөрөөдөж, савласан үхрийн 1 кг мах-5750 төгрөг, хонины 1 кг мах-5400 төгрөг, ямааны 1 кг мах-4400 төгрөг, шулсан үхрийн 1 кг мах-8000 төгрөг, хонины 1 кг мах-7400 төгрөг, ямааны 1 кг мах-6000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна.

     Эрдэнэт Сүү Эко ХХК-ий сүүний үйлдвэр нь түүхий эдийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Булган аймгийн Хялганат сумын төвд хоногт 6 тонн сүү цуглуулах хөргөлтийн төвийг барьж ашиглалтанд оруулж, нээлт хийв. Үүний үр дүнд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт,  хангамж нэмэгдэх нөхцөл бүрдэж байна.

    Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Эрдэнэт орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Орхон аймгийн ЗДТГ хамтран эдийн засгийн өрсөлдөхүйц давуу талыг оролцооны аргаар үнэлэх олон улсын эдийн засгийн судалгааны аргачлалыг хэрэгжүүлж Орхон аймагт бизнесийн нэмүү өртгийн сүлжээ бий болгох ажлыг 2014 оноос эхлэн ажиллуулж, энэхүү ажлыг зохион байгуулах НӨС-ний аймгийн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн 2016 оны 06-р сарын 30-наас 07-р сарын 06-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын /Манжуур-Хайлаар/ Хойд бүсийн олон улсын Шинжлэх ухаан, технологийн Арван гурав дахь удаагийн үзэсгэлэнд оролцоод ирлээ.

     2016 онд орон нутгийн төсвөөс аймгийн хэмжээнд шинээр гаргасан 2 худаг, засварын 8 худгийг “Хөвсгөл-Ундарга” ХХК нь чанартай хийж гүйцэтгэн улсын комисст хүлээлгэн өгөв. Үүний үр дүнд 2 сумын 77 өрхийн 11,0 мянган малыг усаар хангах боломж бүрдэж байна.

    МУ-н Засгийн газрын 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хөдөө аж ахуйн салбарын  2016-2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэх хангах арга хэмжээний тогтоолыг сумдын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэв.

     2016 оны эхний хагас жилийн бэлчээрийн худгийн судалгааг аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газарт хүргүүлэв.

   МЭАЦ-ийн  шинжилгээнд 3 аж ахуйн  нэгжийн  5 дээж, 1 иргэний 1 дээжинд  микробиологийн  шинжилгээ  хийж  сорилтын дүнг  хүргүүлэв.Стандарт шаардлага хангав.

  МЭАЦ-ийн Ийлдэс судлалын лабораторид төлөвлөгөөт арга  хэмжээний  дагуу Листериоз, Бруцеллёз  өвчний   шинжилгээнд 503  мал  хамрагдлаа.

    Аймгийн  хэмжээнд  мал  эмнэлгийн   төлөвлөгөөт арга  хэмжээг  хэрэгжүүлэх  ажлын хүрээнд  вакцинжуулалтанд 131,074 мянган мал буюу 81.0 % -тай явагдаж  байна

   Уулын баяжуулах үйлдвэрийн Эргэлтийн  станцын  зүүн талд үхэр  үхсэн  дуудлагаар  ОБГ-ын  Улсын  байцаагч  Ш Ононталтай  очиж  үзлэг  хийж, эзэн холбогдогчийг тогтоож, булж устгаж, ариутгал  халдваргүйжүүлэлт  хийж  ажиллалаа.

   2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайланг төсвийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн дагуу гаргаж мөн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөг боловсруулан ХХААЯ-ны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст хүргүүлэв.

    Эрдэнэт хот байгуулагдсаны түүхт 40 жилийн ой, Хангайн бүсийн Их хурд уралдааны морины комисст газрын дарга, мал зүйч, малын эмч зэрэг мэргэжилтнүүд төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.

    МХГ-ын Мал эмнэлгийн улсын байцаагчтай хамтран ил задгай худалдаалагдаж буй айрагны 6 иргэний 6-н дээжинд стандарт шинжилгээ хийж гүйцэтгэн хяналт тавьж ажиллалаа.

     Жаргалант сумын малжуулах төслийн хүрээнд 20 өрхийн 40-н саалийн үнээнд зооноз халдварт өвчин болох бруцеллёз, лейкоз өвчний шинжилгээг хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

   2 иргэний дуудлага өгсөний дагуу газар дээр нь очиж үхсэн мал амьтанд үзлэг шинжилгээ хийж гүйцэтгэхэд халдварт өвчин илрээгүй байна.

   2 аж ахуйн нэгж, 6 иргэний 10 дээжинд 18 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

 

Ирэх 7 хоногт

 

 

ГХБХБГ-ын чиглэлээр

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         31 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 15 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 45 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         Газар эзэмшлийн хувьд зөрчилтэй 3 иргэний газар дээр үзлэг шалгалт хийсэн.

·         49 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 14 иргэн, 4 аж ахуйн нэгжтэй  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 75 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

•           Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 3 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•           11-р хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу барилгажилтын А хэсэгт 2 айлын газрыг зааж өгсөн

•           Дуудлага худалдаагаар авсан газрыг актаар хүлээлгэн өгсөн.

•           Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/277 захирамжаар эзэмшүүлсэн павильоны газрыг зургийг 3 ААНБ-ын газарт хийсэн.

•           Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тендерээр хийсэн тоглоомын талбайн тохижилт, инженерийн шугам сүлжээний зураг барилга байгууламж зэрэг 6 ажлын гүйцэтгэлийн зургийг шалгаж хүлээн авсан.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

- Газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн ААНБ-уудтай газрын төлбөрийн тооцоог нийлж,  өр авлагыг барагдуулж байна.

- Орон нутгийн төсвийн газрын төлбөрийн  орлогын төлөвлөгөөний 2017 оны төслийг боловсруулахад шаардагдах судалгааг гаргаж байна.

-2016 онд явагдсан газар эзэмшүүлэх  дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын баримт бичгүүдийг архивын нэгж болгон эмхлэж цэгцлэв.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

  • 70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 9 иргэний өргөдлийг судалж , хянан шалгаж хариуг өгөв.

Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр:

  • Улсын төсвийн хөнгө оруулалтай цэвэрлэх байгууламж, 640 хүүхдийн сургуулийн барилга, 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд хяналт хэрэгжүүлсэн
  • Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай ажлын талаар ХЗА албадан мэдээлэл гарган хүргүүлсэн
  • Авто замын нэг далан сувгийн нэг барилга байгууламжийг ажлыг ашиглалтад оруулах хүсэлт ирсний дагуу гүйцэтгэлийн материал хянасан.

Лабораторын чиглэлээр:

 дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1.Булган аймаг Орхон сумын иргэн Шагдаржавын

 бетоны туршилтын 6 дээж

2.Архангай аймаг, Тариат сумын Мөрөн багийн 50

хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгийн суурийн цутгалтын

бетоны дээж

 3.“ Мастер инженеринг” ХХК бетоны  12 дээж

4.“ОТК” ХХК-ийн цементийн шинжилгээ, бетоны 9дээж

5. “ Тэдмэнт бетон зуурмаг” ХХК-ийнбетоны 6 дээж

6.“Ноён конкрит” ХХК-ийн бетоны 12 дээж

7.“Шилэн цамхаг” ХХК- ийн бетоны 3 дээж

8.ГОК “ РСЦ” ХХК бетоны 9 дээж

9. Дөлгөөн тэргүүн” ХХК –ын бетоны 6 дээж

10.” Ноён конкрит” ХХК- ийн дайрга / 10- 20мм/ эдгээр    дээжүүдийг хүлээн авч, шинжилгээнүүийг хийж, үр   дүнг олгож өгөв.

2

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Газрын төлбөрийн тооцоог иргэд ААНБ - уудтай  үргэлжлүүлэн хийх

УТХО ажлуудад хяналт хэрэгжүүлэх

-Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналын хэмжилт хийж, газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-04-24 1238
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Орхон аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс нь өнгөрөгч 7 хоногт цахилгаан хэмжих хэрэгсэл ашиглан “Эрдэнэт-Булганы ...

2014-05-20 1861
Аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

Аймгийн ҮХААГ, “Дэлхийн Зөн” ОУБ-тай хамтран Хүлэмжийн аж ахуйд нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.23.219.12
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 707 Өнөөдөр
  • 1356 Өчигдөр
  • 2063 Долоо хоногт
  • 12766 Сүүлийн сард
  • 6451040 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1054

Facebook

Цаг агаар