Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·     22 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·     Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 9 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·     Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 38 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·   Газар эзэмшлийн хувьд зөрчилтэй 1 иргэний газар дээр үзлэг шалгалт хийсэн.

·     103 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·    Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 15 иргэн, 17 аж ахуйн нэгжтэй  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·    Кадастрын мэдээллийн сангаас 63 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·    Хянан баталгаа хийлгэх шаардлагатай 6 аж ахуйн нэгжид хянан баталгаа хийлгэх мэдэгдэл хүргүүлээд байна.

·    Аймгийн Засаг даргын 2016 оны “Газар эзэмшүүлэх тухай” 346, 348 дугаар захирамж, “Эдэлбэр газрын хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай” 349-р захирамж, “Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх, хугацаа сунгах тухай” 345-р захирамж, “Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгуулах тухай” 344-р захирамж, “Хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох, шинээр газар өмчлөх эрх сэргээлгэх тухай” 351-р захирамжууд тус тус гарсан.

 Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

·      Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 3 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·     11-р хорооллын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний дагуу барилгажилтын А хэсэгт 2 айлын газрыг зааж өгсөн

·      Сонгуулийн хэсгийн хороонд ажилласан

 Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·     Газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн ААНБ-уудтай газрын төлбөрийн тооцоог нийлж,  өр авлагыг барагдуулж байна.

·     Газрын үнийн мэдээ цуглуулж  тайлан гаргаж байна.

·    Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээг батлагдсан загварын дагуу гаргалаа.

 Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

-70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 5 иргэний өргөдлийг судалж , хянан шалгаж хариуг өгөв.

 Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр:

·      Ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулахаар хүсэлт  ирүүлсэн 5  аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу материалыг хянаж ашиглалтад хүлээн авах комиссыг зохион байгуулав. /  Дэнж багт баригдах 1х1000м3 усан сан,цэвэр усны шугам барих ажил, Уртын гол 160кВа дэд өртөө, 6кВ-н ЦДАШ барих ажил, Эрдэнэ баг,Баянталын АТП33 дэд өртөөний урт гаргалгаанд 0,4кВ-н ЦДАШ барих ажил, Баянцагаан багт160кВа дэд өртөө, 6кВ-н ЦДАШ барих ажил, Эрдэнэ баг,Баянталын 0,4 кВ-н ЦДАШ барих ажил /

·    УТХО аар баригдаж байгаа 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 60 хүүхдийн сургууль, 2а хорооллын ГИШС барих ажил, Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл,7а хорооллын  ГИШС  барих ажлуудын угсралтын явцад захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн.

·   Ажил дуусч материал ирүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг техникийн архивт хүлээн авч байна./ Нийт 3 ажлын баримт бичиг нэмж авав /

·  Ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн судалгааг БМ19 мэдээг гарган БХТ ийн ОСНАА хэлтсийн холбогдох мэргэжилтэнд файлаар хүргүүлэв.

·   Орон сууцны борлуулалтын мэдээг 2016 оны 06 сарын 16н ыбайдлаар гаргаж БХТ д  мэйлээр хүргүүлэв.

·    Архивийн баримт бичгийг цэгцлэж жагсаалт гаргах ажил хийгдэж байна.

· Аймгийн хэмжээнд барилга угсралтын ажил, төсөл хэрэгжүүлэгчдийн барилгуудаар МХГ ын байцаагчтай хамтарсан үзлэг шалгалт хийж байна.

·  Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахаар хүсэлт ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжид зөвшөөрөл олгов./ Бумбат даваа ХХК Жаргалант сумын хойд гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг,”Мөнхтулга Уянга” ХХК Жаргалант сумын урд  гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг/

 Лабораторын чиглэлээр:  

 дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1.      “Мастер инженернг”  ХХК-ий  7А хороололын  техникийн давхрын цутгалтын  бетоны 6 дээж

2.      “Ноён конкрит” Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн нийлүүлэгдэж буй бетон зуурмагийн  3 дээж

3.      ТОСК-ийн гүйцэтгэгч “Бүтээгч” ХХК-ий  орон сууцны цутгалтын 12  дээж

4.      “Шилэн цамхаг”  бетон зуурмагийн үйлдвэрээс нийлүүлэгдэж буй бетон зуурмагийн  18 ш  бетоны дээж

5.      “ОТК” ХХК-ий  эмнэлэгийн барилгын аяган суурь, дам нурууны цутьгалтанд нийлүүлэгдсэн 9ш дээж

ирсэнийг хүлээн авч  шинжилгээг хийж үр дүнг  бооловсруулан  олгож байна.

6.      Дотоод ажил  

 2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

 

 

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

·         Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.06.20-2016.06.24/ http://orkhon.gazar.gov.mn/, erdenet.mn цахим хуудас  , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

2.             

 

 

 

         Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Газрын төлбөрийн тооцоог иргэд ААНБ - уудтай  үргэлжлүүлэн хийх

 

 

4

УТХО ажлуудад хяналт хэрэгжүүлэх

 

 

5

Аймгийн хэмжээнд барилга угсралтын ажил, төсөл хэрэгжүүлэгчдийн барилгуудаар МХГ- ын байцаагчтай хамтарсан үзлэг шалгалт хийх

 

 

6

Газрын төлбөрийн эхний хагас жилийн тайланг гаргах, татварын хэлтэст хүргүүлэх

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2018-03-12 1362
ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

Орхон аймгийн Хот тохижуулах газар өнгөрөгч 7 хоногт гэр хороолол орон сууцны айл өрх, албан газар аж ...

2016-08-15 1329
170 хүүхдийг зуны сувилалд үнэ төлбөргүй хамруулав

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс нь сульдаа болон тэжээлийн доройтолттой, цус багадалт, суурь эмгэгтэй, хөгжлийн ...

2018-05-29 2333
ISO 9001:2016 стандартаар анхдагч үнэлгээ хийлээ.

Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар Од-Дөл ХХК-ийн үйл ажиллагаандаа

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.203.18.65
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 311 Өнөөдөр
  • 874 Өчигдөр
  • 311 Долоо хоногт
  • 30531 Сүүлийн сард
  • 6525917 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар