Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр

д/д

 Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

       06-р сарын 01-ний байдлаар нийт төллөх эх малын 74,7 хувь буюу 41,1 мянган эх мал төллөх төллөж 41,0 мянган толгой төл хүлээн авлаа. Унага 1,1 мянга, тугал 4,1 мянга, хурга 18,4 мянга, ишиг 17,3 мянган  төл эсэн мэнд бойжиж байна. Төл бойжилт 99,8 хувьтай. 2 сумаар нь авч үзвэл төллөлт Баян-Өндөр сум 86,1 хувь, Жаргалант сум  68,2 хувьтай. Мал төллөлт эцэслэж байна. Аймгийн хэмжээнд бог малын төллөлт 82 хувьтай төллөж дууслаа.

      Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/44 дүгээр захирамжийн хэрэгжилт тайланг нэгтгэн хүргүүлэв.

      ХХААЯ-наас зарлагдсан Малын үржлийн ажил үйлчилгээ явуулж байгаа хуулийн этгээдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төслийн сонгон шалгаруулалтанд орхон аймгийн Жаргалант сумын харъяат Ц.Бадамсэд захиралтай “Манхан чүг” Мал үржлийн нэгж нь төсөл хийж баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг ханган холбогдох материалуудыг ХХААЯ-ны МААБХЗГ-т хүргүүлэв.

     Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн баяр наадам, Эрдэнэт хурд 2016 Хангайн бүсийн хурдан морины уралдааны төсвийн төслийг гарган баяр наадмын комиссын даргад хүргүүлсэн.  

     Мал эмнэлэг ариун цэврийн  лабораторид иргэн, аж  ахуйн, нэгжийн  хүсэлтээр  Мах ,махан бүтээгдэхүүний  шинжилгээг  14-н дээжинд, 28-н үзүүлэлтээр хийж дүнг  хүргүүлсэн. Шинжилгээгээр  стандарт  үзүүлэлтэнд  тэнцээгүй  бүтээгдэхүүн гараагүй.

           Аймгийн  хэмжээнд  мал  эмнэлгийн  төлөвлөгөөт арга  хэмжээг хэрэгжүүлэх  ажлын хүрээнд  вакцинжуулалтанд 57.5 мянган мал буюу 35.4%, туулгалтанд 69.6 мянган мал буюу 56.6%, боловсруулалтанд 38.5 мянган мал буюу 55%, ариутгал халдваргүйжүүлэлтэнд  264-н сэг, зэмийг устгаж, 95 кг хлорын шохой,  35 л повидион  иодын  уусмал  зарцуулсан  байна.

      2016 оны төлөвлөгөөт арга  хэмжээний  дагуу Ийлдэс судлалын  лабораторид  Жаргалант  сумын  Сэлэнгэ-ачуут МЭҮН-ээс  ирүүлсэн  Үхрийн  цусны  ийлдэсийг  ялгаж, ийлдэсний  санд  хадгалав.

       ХХАА-н Яамны МААБХЗ-газарт  ОРМЭЛ-ХХК, Эрчимт-сүрэг-ХХК –ийг

Хувийн  хэвшилийн  мал эмнэлгийн анхан шатны  нэгжид  дэмжлэг  үзүүлэх  төсөл, сонгон  шалгаруулалтанд  оролцуулахаар, материалыг  тодорхойлолтын  хамт  хүргүүлэв.

      Монгол Улсын Засгийн газраас 2015 онд баталсан “Мах” хөтөлбөрт Эрдмийт ХХК хамрагдаж, дотоодын хэрэгцээнд үхрийн мах-270 тн, хонины мах-160 тн, ямааны мах-70 тн буюу нийт 500 тонн махыг нөөцөд бэлтгэн, 2016 оны 5 сарын 17-ны өдрөөс эхлэн бэлтгэсэн нөөцийн махыг худалдаанд гаргаж эхэлсэн. Нөөцийн махны борлуулалтын мэдээг нэгтгэн долоо хоног бүрийн Лхагва гаригт Хүнс, хөдөө аж ахуйн яаманд хүргүүлэхтэй холбогдуулан Эрдмийт ХХК-иас мэдээг Мягмар гаригт авч байна.

2016 оны 05 сарын 31 ний өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр ангилан савласан, шулсан үхрийн мах-55.8 тн, хонины мах-36.8 тн, ямааны мах-21.6 тн буюу нийт нөөцийн махны 22.8 хувь буюу 114.2 тонн махыг худалдаанд гарган борлуулсан байна. Махны борлуулалт өнгөрсөн 7 хоногоос өсч, 7 хоногт дунджаар 57 тонн мах худалдаанд гарч байгаа нь аймгийн нийт хүн амын 7 хоногийн хэрэгцээт махны 55.7 хувийг хангаж байна. Ангилан хөрөөдөж, савласан үхрийн 1 кг мах-5750 төгрөг, хонины 1 кг мах-5400 төгрөг, ямааны 1 кг мах-4400 төгрөг, шулсан үхрийн 1 кг мах-8000 төгрөг, хонины 1 кг мах-7400 төгрөг, ямааны 1 кг мах-6000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна.

     Аймгийн хэмжээнд нийт 3933.6 га-д тариалалт хийхээс 3629.1 га-д тариалалт хийгдэж, тариалалт  94.6 хувьтай үргэлжилж байна. Үр тариа 3263.9 га-д тариалж, үүнээс улаанбуудай 3200 га-д тарихаас 3246 га-д, хөх тариа, арвай 17.9 га, төмс 263.6 га-д тарихаас 246 га, хүнсний ногоо 270 га-д тарихаас 196.2 га, тэжээлийн ургамал 200 га-д тариалахаас 16.7 га-д тус тус тариалалт хийгдсэн байна.

         Японы Жайко төслийн “Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөс Жаргалант суманд “Хөрсний дулааныг ашиглаж өвлийн хүлэмж барих” технологийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 30 ногоочин хамрагдав.

 

Ирэх 7 хоногт

·         Эхний хагас жилийн тайлан мэдээг нэгтгэн гаргах

·         Лабораторийн  ур чадварыг  үнэлэх  МNS  ISO/ IEC 17043: 2010  стандарт, Мал эмнэлгийн  хүрээлэнгийн  ур чадварын  сорилтын  лабораториос  ирсэн 2016 оны  хяналтын  тестийг   шинжилж  хариуг  хүргүүлэх  ажил  хийгдэнэ

 Байгаль орчны чиглэлээр

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигууд, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрүүд, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, аймгийн ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрүүд, аймгийн  Засаг даргын захирамжуудын 2016 оны хэрэгжилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэг баримт бичгүүдийн биелэлтийг гаргаж холбогдох газруудад хүргүүллээ.

Мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 06 дугаар сарын тайлан мэдээг гаргаж БОНХАЖЯ-д хүргүүллээ.

2.Өдөр тутмын хяналт шалгалтын ажлыг байгаль хамгаалагч нар тогтмол хариуцсан нутаг дэвсгэр дээрээ зохион байгуулан ажиллаж, иргэдэд байгаль орчны хууль, дүрэм журмыг сурталчлан ажиллаж байна.

 

Ирэх 7 хоногт

2016 онд Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт байрлалтай хамгаалагдсан, хамгаалах шаардлагатай булгуудын төлөв байдлыг газар дээр нь үзэж, тус сумын Дулаан-Уул багийн Хонгор морьт, Зүүн булаг, Панзын далиу зэрэг газруудын 3 булаг шандын эхийг хамгаалж, тохижуулах ажлыг байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-аар гүйцэтгүүлэх.

 Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн мэдээлэл

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

  -  Хот хооронд чиглэлд:        226 - т/ хэрэгсэлээр     зорчигч- 2193

  - Аймаг хооронд чиглэлд:      183- т/ хэрэгсэлээр     зорчигч- 977

  - Хотын доторх чиглэлд:       367 - т/ хэрэгсэлээр      зорчигч- 99208

  Нийт-  102378 зорчигч тээвэрлэсэн нь өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад     зорчигч  буюу  0.1 %-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

-Зам тээврийн сайдын 2015 оны 204 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тээврийн хэрэгслийн техникийн  хяналт, авто үйлчилгээ, тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйлчилгээг сайжруулах дунд хугуцааны хөтөлбөр”-т авто үйлчилгээний мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор  Орхон аймгийн хэмжээнд Авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ, иргэний судалгааг гарган АТҮТ-д хүргүүлсэн.

-Автотээврийн салбарт ажиллаж буй инженер техникийн ажилтаны судалгааг хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох ажлын хүрээнд Орхон аймгийн автотээврийн салбарын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ, /иргэн /-д ажиллаж буй инженер техникийн ажилтны мэдээллийг  гарган заасан хугацаанд нь АТҮТ-д хүргүүлсэн.

- Их залуу багийн чиглэлд сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах хүртэлх хугацаанд зорчигч тээвэрлэлтэд дунд оврын автобус бүхий аанб-ыг оролцуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах тухай төвийн даргын тушаалын төслийг холбогдох удирдлагаар хянуулах ажил хийгдэж байна

- 2-6-р байрны зогсоолоос зөвшөөрөлгүй такси үйлчилгээ эрхэлдэг “Чөлөөт таксичдын холбоо”ны гишүүдтэй  уулзаж автотээвэрт мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, стандартын талаар таниулан сурталчилж шаардлага хангасан гэрээт аанб-д орж ажиллах талаар зөвлөмж өгч зохицуулах ажил хийгдэж байна..

Техникийн үзлэг оношлогоо:

  -   Суудлын авто машин - 266

  -   Ачааны авто машин- 43

  -   Автобус- 13

  -   Тусгай-    6

  -   Механизм-1

  -   Чиргүүл- 3

  -   Мотоцикл-  6  гэсэн ангиллуудаар нийт-338    тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдаж тэнцсэн буюу өмнөх 7 хоногтой  харьцуулахад  17.5 %-иар  буурсан   үзүүлэлттэй байна.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

  -   Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн - 89

  -   Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр солилт- 0

  -   Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-2

  -   Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар шинээр-  11

  -   Тээврийн хэрэгслийн өнгө өөрчилсөн- 0

  -   Тээврийн хэрэгсэлийн хасалт- 0  гэсэн бүртгэлүүд тус тус хийгдсэн.

Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл нь  өнгөрөгч 7 хоногтой харцуулахад 35,5 % иар буурсан   үзүүлэлттэй байна.

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

Улсын хэмжээнд зорчих иргэдийн хөдөлгөөн ихэсч , хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэл , хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгслүүд нь хүн ба ачаа тээвэрлэх журам зөрчих, хурд хэтрүүлэх , бүрэн бус тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох зэрэг зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлэлтийг сайжруулах, зам тээврийн осол, хэргээс урьдчилан сэргийлэх , зүүн чиглэлд жаргалант сум, хөшөөтийн даваа, баруун чиглэлд Булган аймгийн пост, Оросын булаг, хойд чиглэлд Ингэтийн даваа, 3-н замын пост болон хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд тавих хяналт , шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.

Хотын доторх, хот болон аймаг хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд хуваарийн дагуу хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна

Мөн АТХУБ, тээвэр зохицуулагч нар хуваарийн дагуу 3-н замын пост, жаргалант суманд  тогтмол хяналт шалгалтыг хийж байна.

Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр:

-  Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар   нийт -7       санал, хүсэлт ирсэн нь  нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг “Буган-Орд” ХХК-ны үйл ажиллагаа хангалтгүй гэсэн гомдлууд ирсэнийг  холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт хийгдэх ажлууд

- Хот хоорондын ачаа тээврийг бүртгэлжүүлэх ажлыг аанб болон олон нийтэд сурталчлан таниулах, хэрэглэж хэвшүүлэх  ажил үе шатлалтай хийгдэж байна.

- Орхон аймагт авто үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн, аж ахуй нэгжийг бүртгэлжүүлэх ажил үргэлжилэн хийгдэнэ.

-   Оюутан тээвэр-1 арга хэмжээ үргэлжилэн  зохион байгуулагдана.

-   Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-11-25 1488
Хот тохижуулах газрын хийж гүйцэтгэсэн ажлын 7 хоногийн мэдээ

Сэцэд ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Төгөл болон Улаан-Үдийн гудамжны уулзварын өргөтгөл, Өлзий Хутагт Наран ХХК ...

2015-11-21 1737
Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ

Хэмжил зүйн лабораториуд нь “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 41

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 43

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 542

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 616

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 110

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 106

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 616

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 542

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 331

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 260

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 110

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 106

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 90

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.91.62.236
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 241 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 241 Долоо хоногт
  • 20854 Сүүлийн сард
  • 6516240 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар