УЛСЫН САЛБАРЫН ДОТООД АУДИТОРУУДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

        Сангийн яамны Төсвийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар, Япон улсын JICA төслөөс хамтран зохион байгуулсан “Улсын салбарын дотоод аудиторуудын нэгдсэн зөвлөгөөн”-д аймгийн СХААлбаны дарга Ц.Алтанхуяг, ахлах мэргэжилтэн Н.Рэнчинханд, дотоод аудитор О.Болормаа нар 2016 оны 6-р сарын 15-17 ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай оролцлоо.

        Зөвлөгөөний үеэр Улсын салбарын дотоод аудитын тухай, Төрийн аудит болон дотоод аудитын хамтын ажиллагааны талаар, Нягтлан бодох бүртгэл болон Аудитын тухай хуулийн шинэчлэлтийн талаар, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хяналтын талаар, эдийн засгийн гэмт хэрэг, залилантай тэмцэх талаар, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, хяналтын талаар холбогдох яам, газрын төлөөлөл илтгэл тавилаа.


     Мөн дотоод аудитын тогтолцоог бий болгоход идэвх зүтгэлтэй оролцож буй байгууллагуудын төлөөлөл болох Сангийн яамын ТХЭУГ-ын санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Ж.Цогтбаяр, мөн  тус газрын  Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга Б.Сүх-Очир, Нийслэлийн дотоод аудитын албаны дарга Д.Нацагдорж, Өвөрхангай аймгийн СХААлбаны дарга Л.Хатанбаатар, Япон улсын  JICA төслийн зөвлөх ҮАГ-ын орлогч дарга асан Б.Батбаяр, ҮАГ-ын чанарын баталгаажуулалтын албаны дарга Д.Батбаяр, Дотоод аудитын институтын захирал, ХХБанкны дотоод аудитор П.Гантуул гэсэн  хүмүүсийн удирдлага дор “Улсын салбарын дотоод аудит” гэсэн сэдвээр хэлэлцүүлэг хийлээ.

     Дотоод аудиторуудын зөвлөгөөнд оролцож буй төлөөлөгч нар Улсын салбарын дотоод аудитын тогтолцоо, хууль эрхзүйн орчин, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн эрхтэй дотоод аудиторын эрх үүрэг, анхаарах асуудлууд, Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ болон дотоод аудитын гарын авлагын уялдаа холбоо, практик хэрэглээ, Улсын салбарын дотоод аудитын чанарын баталгаажуулалт, үнэлгээ, ач холбогдол, хамрах хүрээ гэсэн сэдвээр 4 салбар хуралдаан зохион байгуулан тухай сэдвийн хүрээнд санал хүсэлт, асуулт хариулт явуулан тулгамдаж буй асуудлыг хөндөн зөвлөгөөнөөс гаргах шийдвэрт тусгуулах саналыг гаргасан.

Үүнд: Улсын салбарын дотоод аудитын тогтолцоо, хууль эрхзүйн орчин сэдэвт салбар хуралдаанд оролцсон төлөөлөгч нар Улсын салбарын дотоод аудитын тухай хуулийг холбогдох талуудыг оролцуулсан өргөн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, Дотоод аудитыг хөгжүүлэх дунд хугацааны 2014-2016 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж дүгнэх, улмаар дунд хугацааны 2017-2020 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан Засгийн газраар батлуулах, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дотоод аудитын тогтолцоог бэхжүүлэх арга хэмжээний зүйл заалт тусгуулах саналыг  ТЕЗ бүрээс гарган оруулах гэсэн 3 саналыг зөвлөгөөнөөс гарах шийдвэрт тусгуулахаар гаргасан.

    Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчийн эрхтэй дотоод аудиторын эрх үүрэг, анхаарах асуудлууд сэдэвт салбар хуралдаанд оролцсон төлөөлөгч нар дотоод аудитын алба, дотоод аудиторын хараат бус байдлыг хангах асуудал, дотоод аудитороор ажиллах этгээд ялангуяа дотоод аудитын албаны даргыг сонгон шалгаруулахдаа мэргэжил, туршлагаар сонгох, улс төрөөс хараат бусаар томилох асуудлыг хөндөж зөвөлгөөнөөс гарах шийдвэрт энэ талаар санал гаргасан

   Олон улсын мэргэжлийн практикийн хүрээ болон дотоод аудитын гарын авлагын уялдаа холбоо, практик хэрэглээ сэдэвт салбар хуралдаанд оролцсон төлөөлөгч нар дотоод аудитын гарын авлагыг үр дүнтэй ашиглан практикт нэвтрүүлж буй дотоод аудитын албаны тэргүүн туршлагыг судлах, дэмжих, дотоод аудиторуудын цалин хөлс, нийгмийн баталгааг хангах, дотоод аудитын албаны нэршлийг нэг мөр болгох гэсэн асуудлыг зөвлөгөөнөөс гарах шийдвэрт тусгуулахаар санал гаргасан.

    Улсын салбарын дотоод аудитын чанарын баталгаажуулалт, үнэлгээ, ач холбогдол, хамрах хүрээ сэдэвт салбар хуралдаанд оролцсон төлөөлөгч нар  дотоод аудитын чанарын баталгаажуулалтын сайн туршлагыг дэлгэрүүлэх, дэмжих, мэргэшсэн дотоод аудиторуудыг төрийн алба дахь улс төрийн бодлогоор өөрчлөх асуудлыг зогсоох гэсэн саналууд гаргасан байна.

    Зөвөлгөөний явцад дотоод аудитын бүтэц зохион байгуулалтанд бусдаас түрүүлж шилжсэн Монгол улсад дотоод аудитын хөгжлөөр тэргүүлэгч байгууллагын төлөөлөл Нийслэлийн дотоод аудитын алба, Төрийн банк, Хөгжлийн банк, МСS ХХК, АПУ ХК, Таванбогд ХХК-ны дотоод аудитын албаны үйл ажиллагаатай төлөөлөгч нар биечлэн танилцаж туршлага солилцсон.

      Манай албанаас уг зөвөлгөөнд оролцсон төлөөлөгч нар Улсын салбарын дотоод аудитын тухай хуулийн анхны хэлэлцүүлгийн үеэр “Дотоод аудитор” гэсэн нэрийг хуулийн нэр  томъёоны тайлбарт оруулах,  хуулийн “Дотоод аудитын хамрах хүрээ, тогтолцоо” гэсэн 2-р бүлгийн 10.7.6-дахь заалтад байгаа сумын хэмжээнд дотоод аудитын биеэ даасан нэгж байгуулах тухай хэсгийг хасах, хуулийн “Дотоод аудитор, түүний эрх үүрэг” гэсэн 3-р бүлэгт “Дотоод аудитын үйл ажиллагааны үр дүнгээр дүгнэлт гарган зөвлөмж хүргүүлнэ” гэсэн заалт нэмэх, “Дотоод аудитын талаарх төрийн байгууллага, албан тушаалтны эрх үүрэг” гэсэн 5-р бүлэгт ТЕЗ буюу дотоод аудитын хорооны даргын эрх үүрэг мөн дотоод аудитад хамрагдаж буй байгууллага, нэгжийн эрх үүргийг нэмж оруулах, хуулийн 19.1-д заасан хэсэгт хариуцлага тооцуулахаар хүргүүлсэн саналыг хүлээн авсан холбогдох байгууллага 10 хоногийг дотор биелэлтийг гарган дотоод аудитын албанд хүргүүлнэ гэсэн өөрчлөлт оруулах гэсэн саналыг гаргасан. Мөн зөвлөгөөнөөс гарах шийдвэрт тусгуулахаар “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дотоод аудитын тогтолцоог бэхжүүлэх арга хэмжээний зүйл заалт оруулах”  гэсэн санал гаргаж дэмжүүлэн  идэвхи зүтгэлтэй, ажил хэрэгч байдлаар амжилттай оролцлоо.  

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Pbjccp rdscnt

Akajrb xfttgr Cialis without prescription cialis pill

Огноо:2020.05.04

Холбоотой мэдээлэл

2014-06-02 4065
Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна

Орхон аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/280 дугаар захирамжийн дагуу дараах зориулалтаар газар ...

2014-12-20 927
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ /2014.12.15-19/

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

2014-12-21 1326
Байгаль орчны газрын долоо хоногийн мэдээ /2014.12.15-19/

1.Аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/151 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдаж "Эрдмин" ...

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ГОВИЛ БАГТ 250 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРЬЖ БАЙНА

2020-07-07 57

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-07-07 3

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-07-07 9

БАЯР НААДМЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2020-07-06 96

ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-07-06 330

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 456

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 756

ӨРХИЙН БОЛОН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХҮҮГҮЙ БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2020-07-04 125

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 606

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2029

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 5038

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2029

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1262

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 804

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 756

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 704

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 606

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 518

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 516

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 456

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.109.238
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 2901 Өнөөдөр
  • 3610 Өчигдөр
  • 6511 Долоо хоногт
  • 33397 Сүүлийн сард
  • 2480108 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар