Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр

д/д

Мэдээллийн агуулга

 Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2016”-ын хүрээнд зохион байгуулсан ажлын товч тайланг ХХААЯ-нд хүргүүлэв.

         Мөн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багаас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж батлаад байна.

       Аймгийн Засаг даргын А/44 дугаар захирамжийн дагуу МАА-н хаваржилт цаг үеийн ажлаар 2 сумын 11 чиглэлд 179 малчин мал бүхий өрхөөр орж ажиллав. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн мал аж ахуйн хаваржилтын байдалтай танилцаж, төрөөс ХХАА-н  талаар баримтлах бодлого, Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого, Монгол мал хөтөлбөр, мал төллөлт, зүй бус хорогдол, аймгийн Онцгой байдлын газрын сэрэмжлүүлэг, хүн, мал эмнэлгийн үйлчилгээг хүргэж малчдын санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллав. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг 11 чиглэлийн 77 хүнд эрүүл мэндийн үзлэг хийж 70,0 мянган төгрөгийн эм тариагаар, мал эмнэлгийн үйлчилгээг малын эмч нар 10 чиглэлийн 599 толгой малд үзлэг хийж 158,0 мянган төгрөгийн эм тариагаар үйлчилж заавар, зөвлөмж өгч ажилласан байна.

        2016 онд орон нутгийн санхүүжилтээр хийж байгаа засварын 8 худаг, шинээр гаргах 2 худагт, Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албатай хамтран ажлын явцтай газар дээр нь танилцав.

       2016 оны 05-р сарын 04-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд 55091 толгой эх мал төллөхөөс 30548 толгой эх мал төллөж 30435 толгой төл эсэн мэнд бойжиж байна. Үүнд: Ботго 1, унага 215, тугал 2364, хурга 13986, ишиг 13869 төллөлт 55,5 хувь, бойжилт 99,6 хувь

       Хүнсний аюулгүй байдлын шинжилгээг 2 иргэний 2 дээжинд 4 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

          Мал эмнэлгийн үйлчилгээний жишиг үнэлгээг шинэчлэн тогтоох тухай саналыг боловсруулж аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлэв.

         Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Жаргалант сумын Дулаан-Уул багийн Хонгор морьт, Дулааны энгэр, Шувуутын чиглэлд тус сумын МЭҮТ, хүн эмнэлэг, Засаг дарга нартай хамтран ажилласан.

Лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээнд лаборатори дотор засварын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

        Аймгийн хэмжээнд хаврын тариалалтыг шуурхай зохион байгуулж ажлын хэсгийн захирамжийн төслийг боловсруулж аймгийн ЗДТГ-ын ХБХ-т хүргүүлэв.

      Монголын Мастер Тогоочдын холбоо, Орхон аймгийн Тогоочдын холбоотой хамтран Аймгийн аварга тогооч шалгаруулах тэмцээнийг энэ оны 04-р сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж, 5 төрөлд нийт 70 гаруй тогооч оролцов. Мөн 04-р сарын 28-ний өдөр хоол үйлдвэрлэлийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэгч ажилтан, албан тушаалтануудад Хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр, 28, 29-ний өдөр зөөгч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх онол дадлагын 2 өдрийн сургалтыг тус тус зохион байгуулан явууллаа. Тус сургалтанд нийт 29 хүн хамрагдсан.

Хөвсгөл аймагт энэ оны 5-р сарын 7-нд зохион байгуулагдах Төв, Хангайн бүсийн “Аварга тогооч” шалгаруулах тэмцээнд манай аймгаас зоогийн газар, кафе, сургууль цэцэрлэг эмнэлэг, багийн гэсэн 3 төрөлд оролцохоор бэлтгэлийг хангаж байна.

 

Ирэх 7 хоногт

·         Орон нутагтаа ажиллаж амьдарч байгаа Улсын сайн малчны тэмдэг аваагүй эхнэр, нөхрийн материалыг ХХААЯ-нд хавсралт маягтын дагуу хүргүүлэх

·         Төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг сумдаас авч нэгтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-т хүргүүлэх.

·         “Эрчимжсэн мал аж ахуй, Зоорь, хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих журам”-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж, саналыг  ХБХ-т хүргүүлэх

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр

             д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 4 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр: Тус хэлтэстэй хамтран ажиллах гэрээтэй  Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК,  “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ний үйлчилгээний хүрээний 58 ш тоолуурууд, аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах төлөвлөлтийн дагуу гэр хорооллын айлуудад эрчим хүчний тооцооны 2 тарифт тоолуурыг хөнгөлөлттэй үнээр суурилуулах шийдвэрийн дагуу 2-р ээлжийн тоолуур ирж,  баталгаажуулалтын ажил үргэлжилж, 540 ш тоолуур баталгаажуулсан байна.

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр:  Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун, хүйтэн усны 90 ш тоолуур 

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: Цэргийн штабын  2ш хэмжүүр, байгууллагын  хүлээн авахаар 3ш жин

-       Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслээр: Цэргийн штабын 2ш   хэмжүүр тус тус шалгаж баталгаажуулсан.

 Нийт хэмжлийн төрлөөр 695  ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж баталгаажуулан, гэрчилгээ олгосон байна.

2.              

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик, хий шингэн, дулаан даралт/

2. Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хэмжүүрүүд баталгаажуулалтанд хамрагдана.

 Стандартчиллын  чиглэлээр

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

  1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлчилгээ эрхлэгч 22 аж ахуйн нэгжид стандартыг www.estandard.mn цахим хуудаснаас үзэж судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч, шаардлагатай стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

      Удирдлагын тогтолцооны стандарт сонирхсон нэг аж ахуйн нэгжид стандартын мэдээлэл хүргэн, холбогдох стандартаар хангалаа.

  1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

 

ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс зохион байгуулсан сургалтанд хамтран оролцож, “Буудлын үйлчилгээнд тавих шаардлага“ сэдвээр хичээл заалаа. Төв орон нутгийн цахим хэвлэлүүдэд сургалтын талаар мэдээлэл бэлтгэж байршууллаа.

Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Насан туршийн боловсролын төвөөс  байгууллагын ажиллагсдад  зориулсан 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан.

Байгууллагын ХАБЭА-н сарын аяны хүрээнд хийгдсэн ажлын тайланг холбогдох ажилтнаас авч нэгтгэн, ЗДТГазарт хүргүүлэхээр бичиг хэрэгт шилжүүллээ.

  1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

АҮЭХолбооноос зохион байгуулсан сарын ажлын шуурхайд сууж мэдээлэл авч, гишүүддээ хүргэлээ.

  1.  

Ирэх 7 хоногт

Гадаад сургалтын бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулна.

 

Байгаль орчны чиглэлээр

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.              

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

  1.Байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд Амарын талбайд байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллага /БОАЖГ, УЦУОША, СДОАнги, СГСГЗ /-уудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж байна.

2.Байгаль хамгаалах хаврын сарын ажлын хүрээнд Экобогд шанд ТББ-тай хамтран гэр хорооллын Яргуйт, Уртын гол, Рашаант багуудад Ногоон хөгжлийн талаар сургалт зохион байгуулж, ногоон хөгжлийг нэвтрүүлсэн үлгэр жишээ айл өрхийг шалгаруулж НОГООН БАТЛАМЖ-ийг гардуулж, бүх нийтэд сурталчлан таниуллаа.

3.Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу бүх нийтээр мод тарих хаврын өдрийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд мод бут сөөгний тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж, мод бут сөөг тарьж, ургуулах, ургуулахад шаардагдах 260 шоометр хар шороог Эрдэнэт хотын 9 цэгт булгаж, бэлэн болгоод байна.

4.”ETV”,“TV-10” телевизтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу бүх нийтээр мод тарих хаврын ажил болон мод тарьж ургуулах тухай нэвтрүүлэг хийж олон нийтэд хүргэлээ.

5.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны боловсрол олгох чиглэлээр “Байгаль орчин-Эрдэнэт” телевизийн цуврал нэвтрүүлгийн 10 дахь дугаарыг  “ ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР, ТҮҮНИЙ ХОР УРШИГ" сэдвээр  Онцгой байдлын газар болон УЦУОШАлба, ТВ-10 телевизтэй хамтран хийж олон нийтэд хүргэлээ.

6.Зам барилга, бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/256 дугаар захирамжаар “2016 онд гүйцэтгэх хатуу хучилттай автозам болон зам засварын шинэчлэлийн ажлыг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагад шаардагдах хайрга чулууг Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэр Баянталын карьераас түр хугацаагаар олборлох, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрийн барилгын ажлын суурь шороог тус карьераас аж ахуйн нэгж байгууллагад өөрийн барилгын ажлын суурь шороог тус карьерт асгах, дарж тэгшлэх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх талбайн байршлыг тогтоож, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг байгуулсан. 

Захирамжийн дагуу Зэст багт баригдах Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн өргөтгөлийн барилгын сууриас гарах 4000 м3 шороо асгах, нөхөн сэргээх ажлын гэрээг Цонбон тоосго ХХК-тай байгуулж, хяналт тавин ажиллаж байна.

 2.

Ирэх 7 хоногт

1.Жаргалант суманд байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах.

2.Бүх нийтээр мод тарих ажлын хүрээнд хэвлэлийн бага хурал, мод, бут сөөгний тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

3.2016 оны 05—р сарын 15-нд Эрдэнэт хотын Сүхбаатарын өргөн чөлөө гудамжинд “Автомашингүй өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулна.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-22 1591
Улсын үзлэгт амжилттай дүгнэгдсэн ажилтнуудыг шагналаа.

Улсын үзлэгийг зохион байгуулах аймгийн салбар комиссын хурлын шийдвэрийг үндэслэн Аймгийн Засаг даргын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.23.219.12
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 815 Өнөөдөр
  • 1356 Өчигдөр
  • 2171 Долоо хоногт
  • 12874 Сүүлийн сард
  • 6451148 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1054

Facebook

Цаг агаар