Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

        Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         31 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 12 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 31 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         400 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 4 иргэн, 3 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 10 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.                                             

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·         Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулан ажиллав.

·         Иргэд ААНБ -аас ирүүлсэн хүсэлтэд тухай бүрд нь хариуг өгч, газрын төлбөрийн өр авлагын тооцоог хийж акт үйлдэж, өр барагдуулах ажлыг хийж  байна.

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

•       Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•    11-р хорооллын барилгажилтын А хэсэгт 6 иргэнд газрыг хүлээлгэн өгсөн.

•    Тагнуулын газарт агаар сансарын зургийг ажлын хэрэгцээнд хэвлэж өгсөн.

•  Хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажилд аретинкийн байгууламжийн тэнхлэгийг зааж өгсөн.

•    “Бэрэн металл”ХХК-ний газарт Ширмэний үйлдвэр-домен, Хүчилтөрөгчийн станц, Усан сан хөргөлтийн системийн барилга байгууламжийг хэмжсэн.

•           “Эрдэнэт үйлдвэр”ХХК-ний Эрчим хүчний цехийн харъяалалын цэвэр ус дамуулах шугам, бохир ус татан зайлуулах шугамны зургуудыг тагнуулын газрын зөвшөөрөлийг авсаны үндсэн дээр электрон болон хэвлэмэл байдлаар гаргаж хүргүүлсэн.

•      Жаргалант сумын Бэлчээрийн мониторингийн үнэлгээний мэдээ, судалгаа, *.shp файлыг бэлтгэж агентлагт хүргүүлсэн.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

·       Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллав

·         70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 4 иргэний өргөдлийг газар дээр нь очин судалж хянан шалгаж хариуг өгөв.

 Газрын кадастрын чиглэлээр:    

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 58 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         Газар эзэмшихийг хүссэн 5 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн.

 Барилгын чиглэлээр:

·      Барилга ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн  2 аж ахуйн нэгжийн материалын бүрдэлт хангагдаж, ашиглалтад хүлээн авах комиссыг зохион байгуулав. / Дэнж баг 156 айлын орон сууц гүйцэтгэгч Баянмараат ХХК, Говил баг Эрдэнэт үйлдвэрийн захиалагаар баригдсан 32 айлын орон сууц гүйцэтгэгч “РСЦ” ХХК /

·    Ажил эхлүүлэх , сунгах зөвшөөрөл авахаар материал ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалтай танилцаж бүрдэлт хангуулж зөвшөөрлийн сунгалт хийж олгов.

·    “ГоК гарден “ хотхоны 72 айлын 9 давхар барилгын ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс оос  өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлт гаргуулах ажил хийгдэж , акт үйлдэж дугаар олгов.

·       Ур чадварын тэмцээнд оролцож зэрэг ахиулсан мэргэжилтэй ажилчдын үнэмлэхийг захиалж олгов.

·         2016 оны 04 сарын 18 нд  Барилгын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн болж 4 хүн оролцов.

·         Эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт гаргав.

Лабораторын чиглэлээр:    

 дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

 1.      ТОСК-ын    барилгын  гүйцэтгэгч “Бүтээгч” ХХК-ны  ажил эхлэхтэй холбоотой  туршилтын  18 дээжийг хүлээн авав.

2.      Төмөр бетоны үйлдвэрлэлийн  “БСЭХ”  ХХК-ийн   нүхтэй хавтан, лотки, лоткиний таг,  явган замын  хавтангийн   12  дээжийг хүлээн авсан

3.      “Нью гранд цамхаг” ХХК  хайрганы дэлгэрэнгүй шинжилгээний дээж  ирүүлсэн.

4.       Эдгээр шинжилгээнүүд  хийгдэж  байна.

5.      Дотоод ажлууд

 2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

6.      “Очир төв”  “ОТК” ХХК-уудын  тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтийн дагуу  холбогдох материалуудтай танилцан  иж бүрдлийг ханган   Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн Барилгын материал үйлдвэрлэгчидийн холбоонд уламжлав.

7.      УБ хотод  Барилгын салбарын удирдах ажилтаны зөвөлгөөнд  оролцов.

8.      Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

          Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.04.11-2016.04.15/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

           Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/188 тоот захирамжаар “Гэр” бүлийн хэрэгцээ" -ний зориулалтаар газар өмчилсөн иргэдийн нэрсийн мэдээллийг байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэж байна.

                     Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Хаягийн төслийн зургийг замуудад нэр өгөх баг бүрээр гудамж, хашаанд нэр дугаар өгөх ажлыг зохион байгуулах, төслийн зургийг багуудын Засаг дарга нарыг байлцуулан хийж дуусгах.

 

 

 

4

Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газарт хяналт болон газар хүлээлгэж өгөх ажил хийх.

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.23.219.12
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 21 Онлайн
  • 658 Өнөөдөр
  • 1356 Өчигдөр
  • 2014 Долоо хоногт
  • 12717 Сүүлийн сард
  • 6450991 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1054

Facebook

Цаг агаар