Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ

 

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Биелэлт

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд.

     Нутгийн захиргааны байгууллагаас өнгөрсөн 14 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ:

    Аймгийн Мал аж ахуйн мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөн 2016 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр зохион байгуулагдаж тус зөвлөгөөнд МЭҮТ-ын дарга тасгийн 2015 оны үйл ажиллгааны тайлан, 2016 оны үйл ажиллгааны төвөлөгөө, зорилтыг танилцууллаа.

    Сумын хэмжээнд нийт 2353 хээлтэгч төллөж үүнээс ботго 1, унага 1, тугал 156, хурга 1207, ишиг 988 нийт төллөх хээлтэгчийн 11,7 хувь төллөж, төл 99,9 хувьтай бойжиж байна.

2

Сум, Багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

   Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл:

   Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас 49  албан бичиг ирүүлсэн. Үүнээс хариутай  албан бичиг 10, Албан бичгийн хариуг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт нийт 61  ирснээс газрын асуудлаар 30, Нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой 16, худалдаа эхлэх түр зөвшөөрөл хүссэн 10, дээвэр засварын тухай 5, бусад 2 тус тус ирсэн ба хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 7035-3511-д өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт 3 ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.

   Худалдан авах чиглэлээр:

   2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 97 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 40 төсөл арга хэмжээний тендерийг зарласанаас үнэлгээ хийгдэж байгаа 5 төсөл арга хэмжээ, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 23 төсөл арга хэмжээний гэрээ байгуулсан.

     Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр:

    Сумын Засаг даргын 2016 оны А/21, А/447 дугаар захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан 4 иргэнтэй захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, газар эзэмших гэрчилгээ олгосон.

     Иргэдээс газрын асуудлаар ирүүлсэн 6 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд хариу хүргүүлсэн.

    Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 28 иргэний материалыг шинээр хүлээн авч, 10 иргэний зөрчлийг арилган иргэний газар өмчлөх материалыг АЗД-ын захирамжийн төсөлд оруулахаар ГХБХБГ-т хүргүүлсэн.

     Багуудын ажлын албанаас зохион байгуулсан ажил:

Тус аймагт зохион байгуулагдсан “Говийн чоно-2016” газар хөдлөлтийн дадлага сургуульд сумын ЗДТГ-ын болон багийн албан хаагчид идэвхи гарган амжилттай оролцсон.

ХАМОС программ дээр өдөр тутмын шилжилт хөдөлгөөн  хийж, байршил тогтоох алдааг засан ажиллаж байна.

-Мал бүхий иргэдтэй багууд төл бойжилтын мэдээгээ гаргасан.

-Багуудын хаягжилт шинээр хийхтэй холбогдуулан гудамжны хаягжилт, хаалганы судалгааг багуудаас гаргуулан авсан.

-4-р сарын 5-наас эхлэн Аж ахуй нэгжийн тооллого хэвийн явагдаж байна.

-Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг Наран, Рашаант, Цагаанчулуут, Уртын гол багууд хамтран 2016 оны 4 сарын 8 нд 4 багийн 40 гаруй иргэн хамрагдсан.

-Говил баг багийн хэмжээнд 2 тарифт тоолуур тавих ажил хийгдэж байна өнөөдрийн байдлаар 138 айлд шинээр тоолуур тавьж 3 айлын хүсэлтийг хүлээж аваад байна. Мөн Байгаль орчны улсын байцаагч, багийн засаг дарга нар хамтарч ахуйн хог хаягдлаа гудамж талбайд задгай хаяж байгаа айл өрхтэй хамтарч уулзалт зохион байгуулав.

-Наран баг 2016 оны 4 сарын 9 нд наран багийн хүүхэд залуучуудын соёлын төвд Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулан ажилласан.

-Уртын гол Төслийн зуух тараах ажил явагдаж байна. 239 хүний хаяг өөрчлөх ажил хийсэн.

-Говил баг ЗХ-ны 186-р ангийн 27 ажилчид үерийн далангын бөглөрсөн хог хаягдлыг цэвэрлэв.

Цэвэрлэж буй байдал

-“ ” ТББ-тай хамтран баг бүрээс 1 иргэнийг загварын дээл хийх сургалтанд хамруулахаар уламжлаад байна.

Шанд баг Эрхзүйн хөтөчтэй хамтран нохойтой айлуудаар албан мэдгэдэл хүргэж нохойг байнга уяуулж байх талаар зөвлөгөө,өгч сумын засаг даргын захирамж болон хуулийн заалтуудыг танилцуулсан. 

Наран багийн Эрх зүйн хөтөч н.Сэлэнгэ Наран цогцолбор сургуулийн эцэг эхчүүдэд Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Ааваа намайг сонсооч, гэсэн хэсэгчилсэн сургалтыг 4 сарын 6, 7нд 2 өдөр зохион байгууллаа. Нийт 200 гаруй эцэг эхчүүдэд явуулсан.

Уртын гол “Буурлын чагнуур” ТББ-тай хамтран ахмад настнуудад эрүүл мэндийн сургалтыг зохион байгуулав. 30 ахмад оролцов.

Яргуйт баг: -“Дааман хаалга” ТББ хамтран 5 өрхөд хүнс бэлэн хувцасны тусламж үзүүлэв.

-Эрүүл чийрэг иргэнтэй Яргуйт баг аяныг зарлалаа.

Говил баг: -Аймгийн засаг даргын тамгын газрын  тайлангийн хурал амжилтай зохион  байгуулагдлаа

Рашаант багийн ажлын албанаас Хот тохижуулах газартай хамтран 25 нохойг утгасан байна.

  Уртын гол багийн ажлын албанаас Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан ДЗОУБ-тай хамтран “Усны эрүүл ахуй, хадгалалт” сэдвээр багийн 50 гаруй иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулсан.Мөн Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран “Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга” сургалтыг багийн иргэний танхимд зохион байгууллаа.

    Цагаанчулуут багийн ажлын албанаас 95349477 дугаарын иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах нээлттэй утас ажиллуулж тус утсанд өнгөрсөн 7 хоногт 37 санал хүсэлт ирсэнээс:

·               Түлш бага зарцуулдаг зуухны талаар 3

·               Хөдөлмөрийн хэлтэсийн сургалттай холбоотой 6

·               Хөдөлмөрийн хэлтэсийн зээлтэй  холбоотой 6

·               Хогны асуудлаар 5

·               Нохой устгалтай холбоотой  3

·               Түрээсийн байртай холбоотой 9

      санал хүсэлт ирсэн мөн Зэст багийн 70357342 утсанд 16 санал ирсэнээс халамжийн чиглэлээр 7 газар өмчилж авах чиглэлээр 3 ил задгай худалдааны чиглэлээр 6 санал ирсэнийг холбогдох байгууллагад уламжилсан.

    Хүрэнбулаг багийн ажлын алба Эрх зүйн хөтөчтэй хамтран багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллгаа явуулдаг “Бялзуухай цэцэрлэгийн ажилтан албан хаагчдын дунд НӨАТ, Гэр бүлийн үнэ цэнэ , сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.

      Баянцагаан багийн ажлын албанаас айл, өрх ААНБ-уудад хаврын хуурайшилттай холбогдуулан өнжмөл өвс шатаах болон ил задгай гал гаргахгүй байх, шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулсан албан мэдэгдэл сэрэмжлүүлэгийг  нийт 25 ААНБ, 248 өрхөд тараасан.

    Яргуйт багйин ажлын албанаас “Иргэдээ сонсож байна” 98982942 утсыг ажилуулж иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж  байна.

      Шанд багийн ажлын алба Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран багийн залуучуудын дунд “Гэр бүл төлөвлөлт” сэдэвт  сургалтыг зохион байгуулж тус сургалтад 26 иргэнийг  хамаруулсан.

 

  Сумын засаг даргын  шуурхай зөвлөгөөнөөс

Өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт

Үүрэг даалгаврын товч утга

Биелэлт

1.      

Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, үерийн далан, сувгийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.

    Шар усны үерээс урьдчилан талаар айл өрхүүдэд санамж сэрэмжлүүлэг өгөх тараар багуудын ажлын алба, ОБГ-тай хамтран айл өрхүүдэд сэрэмжлүүлэг тарааж ажиллаж байна.

2.      

2 трафит тоолуурын ажлыг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

    Дэнж, Эрдэнэ, Баянцагаан, Говил багуудын айл өрхүүдэд 2 тарифт тоолуурыг хөнгөлөлттэй үнээр олгох ажлыг зохион байгуулж байна.Нийт 2422 өрх хамрагдахаас 526 өрх хамрагдаж ажил 21,7 хэрэгжиж байна.Дээрх 4 багуудаас гадна 2 трафит тоолуурт хамрагдахаар 35 иргэний өргөдлөийг хүлээн авч шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Иргэдийн худалдан авах чадвар муу байгаа тул ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн айл өрхүүдийн цахилгааны хураамжид тооцож авахаар иргэдэд санал болгон ажиллаж байна.  

3.      

3 багийн шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг эрчимжүүлэх.

     Шилжилт хөдөлгөөний зохион байгуулах ажлын хэсгийн хурал хуралдаж багийн ажлын албанд үүрэг чиглэл өгч ажлыг эрчимжүүлэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

4.      

Багуудын 7 хоногийн мэдээ гаргалтад  анхаарч ажиллах.

Өнгөрсөн 7 хоногт 21 багаас 16 багийн мэдээг хүлээн авч нэгтгэсэн.Оюут, Дэнж, наран, Булаг, Баянбулаг багийн ажлын албадаас мэдээгээ ирүүлээгүй.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.207.247.69
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 83 Өнөөдөр
  • 1828 Өчигдөр
  • 14311 Долоо хоногт
  • 66302 Сүүлийн сард
  • 6433437 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1048

Facebook

Цаг агаар