“Үйлс бадрах“ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хяналат шалгалтын тайлан

         “Үйлс бадрах“ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч Д.Эрдэнэчимэг аймгийн Засаг даргын  баталсан удирдамжийн хүрээнд 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ний өдрөөс ажлын 10 хоногт багтаан баримтын шалгалт хийж гүйцэтгэв.

          Тус өрхийн эрүүл мэндийн төв  нь  Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц үйл ажиллагааны MNS 5292-2011 стандартын дагуу эмч 6, сувилагч 6, нийгмийн  ажилтан 1, үйлчлэгч 1, нягтлан бодогч 1, жолооч 2, гэрийн эргэлтийн гэрээт эмч нийт 18 эмч ажиллагсадтай Баян өндөр сумын Цагаанчулуут багийн 2400 хүн ам, Наран багийн 4200, Булаг багийн 2700, Рашаант багийн 4000, Уртын гол багийн 3100 хүн амд төрөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэн ажиллаж байна. 2015 оны 11 сард Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газрын  Магадлан итгэмжлэлд орж 3 жилээр сунгагдсан байна.

     “Үйлс бадрах” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 2015 онд улсын төсвөөс нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт 207,422,2 мянган төгрөг, үйл ажиллагааны орлогоос 4,571,2 мянган төгрөг, ЭМГазраас дархлаажуулалтын орлого 84,5 мянган төгрөг нийт 212,077,9 мянган төгрөгийн орлогын эх үүсвэртэй ажилласан.

       Тайланд онд  208,329,3 мянган төгрөг батлагдаж, 209,088,3 мянган төгрөг заруулсан. Нийт зардлын 74,0 % буюу 153,832,8 мянган төгрөгийг цалингийн зардалд, 7,9 % буюу 16,223,4 мянган төгрөгийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд , 18,1 %  буюу 39,032,0 мянган төгрөгийг үйл ажиллагааны урсгал зардалд зарцуулсан. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд санхүүжилтийг Эрүүл мэнд, Сангийн  сайдын 2015 оны 136/77 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилтийн  хэмжээ”-г үндэслэн баталсан төсвийг аймгийн ЭМГазар сар бүр хувиарлан олгодог. Санхүүжилтийг батлахдаа насны бүлэг оршин суугаа газрын гэр хороолол, байшин хороолол гэсэн ангиллаар тооцон хүн амын тоог үндэслэн баталдаг байна.

       2015 онд орон нутгийн хөрөнгө хөрөнгө оруулалтаар 7,020,0 мянган төгрөгийн чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, өөрийн хөрөнгөөр  1,300,0 мянган төгрөгөөр зөөврийн компьютер , 199,9, мянган төгрөгөөр принтер,  229,9  мянган төгрөгөөр угаалгын машин, 199,9    мянган төгрөгөөр тоос сорогч , 159,9 мянган төгрөгөөр шарах шүүгээ , 430,0 мянган төгрөгөөр  тавилга эд хогшил  худалдан авч бүртгэлд тусгаж тайлангийн жилийн эцэст 102,301,7 мянган төгрөгийн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй. Өмч хөрөнгийн ашиглалт, бүрэн бүтэн байдлыг газар дээр нь шалгахад зөрчилгүй зориулалтын дагуу ашиглаж байна.

Хяналт шалгалтаар дараах зөрчил дутагдалд илрэв.

       Тус өрхийн эмнэлгийн төсвийн гүйцэтгэлийг шалгахад хүндрэлтэй байв. ЭМГазар баталсан төсвийг сар улирлаар  зардлын зүйл ангиар баталж өгдөггүй, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьдаггүй, төрийн сангийн урьдчилсан хяналт хийдэггүйгээс төсвийг дур мэдэн зарцуулж ирсэн байна. 2015 оны төсвийн зардлын гүйцэтгэлээс үзэхэд нийт санхүүжилтийнхээ 81,3 хувийг цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал, нийгмийн даатгалын зардалд зарцуулаад үлдэх 18,7 хувийг бусад ажил үйлчилгээний зардалд зарцуулж байгаа нь байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад хүндрэл гарахгүй гэх үндэс алга байна.

       Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн даргын тушаалгүйгээр кассаас бэлэн мөнгө зарцуулаад холбогдох баримт материалыг шаардлагын хэмжээнд бүрдүүлээгүй байх зөрчил нийтлэг байна.  Анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй байна. Шалгалтын хугацаанд 1711,4 төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж газар дээр нь арилгуулж, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмж өгч ажиллав. Тухайлбал: албан томилолтын удирдамж, гүйцэтгэлийн тайлан хангалтгүй, шагнал урамшуулал олгоод хүлээлгэн өгсөн гарын үсэггүй, урсгал засварын ажлын төсөв, гэрээ , ажлын гүйцэтгэлийн тайлангүй зэрэг зөрчил  давтагдаж  байна

        МУ-ын засгийн газрын 2010 оны 108 дугаар тогтоолоор баталсан мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг тооцож олгохдоо ээлжийн амралттай байх хугацаанд болон  ажлаагүй хоногт зэргийн нэмэгдлийг бодож 5 хүнд 359215 төгрөгийг илүү  олгож Төсвийн тухай хуулийг зөрчсөн.

      Шинжилгээний тестийн үлдэгдлийг дансанд бүртгээгүй орхигдуулсан.  Шээсний тест 300 ширхэг, хеликобактерийн тест 30 ширхэг, өгдөг цоологч 200 ширхэг, тэмбүүгийн сорил 2 ширхэг, зүү 50  ширхэг нийт 194,2 мянган төгрөгийн тест материалыг бүртгэлд аваагүй байгаа нь ННБ-ийн тухай хуулийн 9,1, 19,1,4 заалтыг тус тус зөрчсөн байна.

     Төлбөртэй үйлчилгээний орлогын тооцоог бодож шалгахад 38000 төгрөг дутагдав. МУ-ын Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар тушаалын 2.6-д “Төсвийн байгууллага үндсэн ба туслах үйл ажиллагаа ( бусад орлого) -оос орох орлогыг /түүнийг шууд захиран зарцуулах эрхгүй/ ажлын дараагийн өдөрт багтаан орлогын дансанд тушаана “ гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.

  Тайлангийн жилийн эцэст эд хөрөнгийн тооллого хийж тооцоо бодож хөрөнгийн үлдэгдлийг баталгаажуулаагүй байна. Бараа материал, жижиг эд хогшлийн үлдэгдэл зөрүүтэй санхүүгийн тайлан гаргасан зөрчил илрэв. Тухайлвал: даралтын аппарад, хогийн сав, тэргэнцэр худалдан аваад  данс бүртгэлд тусгаагүй, шинжилгээний тестийн үлдэгдэлийг тоолж материалын дансанд үлдэгдлээр тусгаагүй зэрэг зөрчил нь НББ-ийн тухай хуулийн  9.1-д  “Аж ахуйн нэгж байгууллага нь хөрөнгө, өр төлбөрөө нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэлж дансанд тусгана” , мөн хуулийн 19.1.4-д “ эд хөрөнгийн тооллого хийх , үр дүнг шийдвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэгч худалдан авагчтай тогтоосон хугацаанд тооцоо нийлж, үлдэгдэлийг  баталгаажуулж, баримтжуулах “ гэсэн заалтуудыг  зөрчсөн байна.

    Жолооч нарын шатахууны тооцоог сар бүр бодож үр дүнг тооцоогүй, сэлбэг, дугуй, техникийн засвар үйлчилгээ хийгээд техникийн хувийн хэрэг хөтлөөгүй, норм нормативыг тооцож техникийн комиссын акт үйлдээгүй байхад шууд зарцуулсан нь МУ-ын Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 тушаалаар баталсан “ Авто машины 100 км  гүйлтэд зарцуулах шатахууны зарцуулалтын жишиг норм” , “ Авто машины резин дугуйн эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг норм” , “Авто машины үндсэн эд анги, агрегат, зангилаануудын эдэлгээний доод хязгаарын жишиг норм “ нормативыг мөрдөж ажлаагүй дээрх журмыг зөрчсөн байна.      

 

    Анхан шатны бүртгэл баримтын бүрдүүлэлт хангалтгүй, нягтлан бодох бүртгэлийн санхүүгийн программ ашигладаггүй, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан батлуулж ажлаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрч 3 актаар 721215 төгрөгийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоож, зөрчил арилгуулахаар 1 албан шаардлага гаргаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллав.

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-02-26 3100
Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газрын 2013 оны аудитын гэрчилгээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.1, Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1-д заасны дагуу Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.90.49.108
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 635 Өнөөдөр
  • 1638 Өчигдөр
  • 2273 Долоо хоногт
  • 69683 Сүүлийн сард
  • 6436818 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1049

Facebook

Цаг агаар