Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 14 хоногийн мэдээ

 

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Биелэлт

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд.

     Нутгийн захиргааны байгууллагаас өнгөрсөн 14 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ:

   Сумын ИТХ-ын хурлын ээлжит 21 дүгээр хуралдаан хуралдаж тус хуралдаанаар 2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалт, Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх хязгаарлалтын бүсийн байршлыг хэлэлцүүлэн батлуулсан.

   Сумын хэмжээнд мал төлөлт тугал 40, хурга 276, ишиг 125 нийт 441 төл бойжиж байна.Нийт төллөх хээлтэгчийн 2,2 хувь төллөөд байна.

  Сумын ЗДТГ, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сантай хамран  хөнгөлттэй үнээр 20 ширхэг бага оврын тракторыг иргэдэд олгох ажлыг зохион байгуулж, зээлийн гэрээ хийгдэж байна.

  ЗДТГ, Боловсролын байгууллагуудтай хамтран малчдад туслах аяныг өрнүүлж тус аяны хүрээнд 3 сургууль, 8 цэцэрлэгийн хамт олноос тусламжийн материалыг МЭҮТ-т хүлээлгэн өгч байна.Аян 3 сарыг дуустал үргэлжилнэ. 

2

Сум, Багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

   Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл:

   Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас 38  албан бичиг ирүүлсэн. Үүнээс хариутай  албан бичиг 4, Албан бичгийн хариуг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна.Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт нийт 50 ирснээс газрын асуудлаар 52, Нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой 15, талбайн зөвшөөрөл хүссэн 3, бусад 9 тус тус ирсэн ба хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 7035-3511-д өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт 5 ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.

   Худалдан авах чиглэлээр:

   2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 97 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 16 төсөл хөтөлбөрийн тендерийг зарласан. Үүнээс гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 3, хүчингүй болсон 1, үнэлгээ хийгдэж байгаа 6 төсөл арга хэмжээ байна. 

    Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр:

    Сумын Засаг даргын 2016 оны А/21, А/445, А/447, дугаар захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан 8 иргэнтэй захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, газар эзэмших гэрчилгээ олгосон.

     Иргэдээс газрын асуудлаар ирүүлсэн 43 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд хариу хүргүүлсэн.

    Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 58 иргэний материалыг шинээр хүлээн авч, 12 иргэний зөрчлийг арилган 20 иргэний өмчлөх материалыг АЗД-ын захирамжийн төсөлд оруулахаар ГХБХБГ-т хүргүүлсэн.

     Байгаль орчны чиглэлээр:

     Сумын ЗДТГ, БОАЖГ, МХГ, Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаатай хамтран Ус ашиглагч хэрэглэгчдийн судалгаа, бичиг баримтын бүрдлийг шалгах, зөвлөх төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Говил, Баянцагаан, Дэнж, Эрдэнэ багуудын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй халуун ус, хими цэвэрлэгээ, гүний худаг, авто угаалга, цэвэр усны үйлдвэрийн газруудыг бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

   Сум хөгжүүлэх сангийн талаар:

   2016 оны 2 сарын байдлаар зээл төлөлтийн тайланг тооцон гаргахад 131 зээлдэгчийн 77,4 сая төгрөг графикаас хоцролттой хугацаа хэтэрч, зээлийн эргэн төлөлт 89 хувтай байна.Шүүхийн шийдвэрээр болон ШШГГ-т шилжүүлсэн төлөгдөөгүй байгаа 25 зээлдэгчийн 145,6 сая төгрөг буюу зээлийн 17,1 хувийг эзэлж байна.

     Багуудын ажлын албанаас зохион байгуулсан ажил:

      Дэнж багийн ажлын албанаас ХГБХХ, Насан туршийн боловсрол төв, эрх зүйн хөтөчтэй хамтран “Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай ” хуулийн хүрээнд багийн иргэдийн дунд сургалт мэдээлэл зохион байгууллаа.Сургалтад 20 иргэн хамрагдаж мэдээ мэдээлэл авсан.

     Наран багийн ажлын албанаас Шинэ санаа нийгмийн ажилтнуудын бүлэг “Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд”-сургалт зохион байгуулсан.

    Оюут багийн ажлын алба эрх зүйн хөтөч, цагдаагийн хэсэгтэй хамтран  “Хулгайн гэмт хэрэг- РС тоглоомын донтолтын эсрэг” сэдэвт сургалтыг ЕБС-ийн 4,7.8-р ангийн нийт 98 сурагчийг хамруулан зохион байгуулсан.Мөн Лаборатори  8-р сургуулийн захиргаатай хамтран “Мансуурал бидний ирээдүй биш” сэдэвт  дэвжээ тэмцээнийг зохион байгуулсан.Тус тэмцээнд 10,11-р ангийн нийт 5 бүлэг оролцлоо.

    Шанд багийн ажлын алба цагдаагийн хэсэг, эрх зүйн хөтөчтэй хамтран  багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллага явуулдаг ААН-үүдэд НӨАТ-ийн шинэчилсэн хуулийн талаар сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан. .

   Цагаанчулуут багийн ажлын албанаас Хүүхэд харах үйлчилгээний хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотой Цагаанчулуут багийн нутаг дэвсгэрт “Бяцхан эрдэм” хүүхэд харах үйлчилгээний төв шинээр нээлтээ хийсэн.Мөн багийн ажлын албанаас “Дэлхийн усны өдөр” болгон зарласантай холбогдуулан нийт гудамжны ахлагч нарын дунд  “Ус ба амьдрал” сэдэвт сургалтыг  зохион байгуулж, сургалтаар олгосон мэдэгдэхүүнийг баталгаажуулах зорилгоор АХА тэмцээнийг зохион байгуулж шагнаж урамшуулсан.

    Говил багийн ажлын алба хот тохижуулах газартай хамтран 28 эзэнгүй нохой устгасан.Мөн багийн гар урлал өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн дунд үзэгслэн худалдаа зохион байгуулж шагнаж урамшуулсан.

     Согоот багийн ажлын алба Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран “Санхүүгийн болон бичил зээл олголтын талаарх хөтөлбөрүүд” сургалтаыг зохион байгуулж, тус сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтнй болон бичил бизнес эрхэлдэг 13 иргэн хамрагдсан.

    Баянцагаан багийн ажлын албанаас хаврын хуурайшилт эхэлж байгаатай холбогдуулан айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагыг ил гал гаргахыг хориглосон талаар албан мэдэгдэл, Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үерийн гуу жалга болон үерийн буултын аманд байгаа айл өрхийн судалгааг гаргаж айл өрхүүдэд санамж тарааж байна.

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС

ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Үүрэг даалгаврын товч утга

Биелэлт

1.      

    Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2015 оны тайланг хуваарийн дагуу иргэдэд тайлагнах ажилд нийт төрийн байгууллагын дарга нар идэвхитэй оролцох.

    Аймгийн Засаг дарга, хэлтэс агентлагийн дарга нарын 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тайлангийн хурлын товыг багуудын ажлын албадаар дамжуулан хүргүүлж иргэдийг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулж байна.Өнгөрсөн 7 хоногт Хүрэнбулаг, Зэст, Цагаанчулуут, Наран, Рашаант, Уртынгол, Уурхайчин, Оюут, Даваат, Шанд, Их-Залуу, Яргуйт багуудад хуваарийн дагуу тайлангийн хурал хуралдаж тус хуралд багийн иргэдийн ирцыг хангалттай оролцуулж ажилласан.

2.      

     2016 оны хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлуудын зураг төсвийг хийлгэх, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хуулийн хугацаанд чанартай зохион байгуулах.

    2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 44 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 14 төсөл хөтөлбөрийн тендерийг зарлаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж байна.Үүнээс үнэлгээ хийгдэж байгаа 4 төсөл арга хэмжээ байна.

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 263

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 418

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 418

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 263

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.95.131.146
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 26 Онлайн
  • 2248 Өнөөдөр
  • 23349 Өчигдөр
  • 25597 Долоо хоногт
  • 513197 Сүүлийн сард
  • 5492872 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар