"Энхжих Мандариваа" ӨЭМТ-ийн 2015 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

   Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Их залуу багт байрших “Энхжих Мандариваа” ӨЭМТ-ийн  санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2015 онуудын  санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2016 оны 01 дугаар сарын  05-наас эхлэн санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч  Ц.Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.

Байгууллагын товч мэдээлэл:

Орхон  аймгийн  Баян-Өндөр  сумын  Их залуу  багт байрших  “Энхжих Мандирваа” өрхийн  эмнэлэг нь 2012  оны  10 дугаар  сарын  01-нд  өдрөөс эхлэн ХХ-ийн ЭМБ-аар төрийн гүйцэтгэх үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэн төсвөөс нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив аар санхүүжиж нөхөрлөлийн хэлбэрээр ажиллаж ирсэн.     

“Энхжих  Мандариваа”  өрхийн  эмнэлэг  нь  Тус  өрхийн  эмнэлэг нь  ӨЭМТөвийн  дарга  буюу   их эмч-1, их эмч-2, сувилагч-4, үйлчлэгч-1,  жолооч-1,  нягтлан бодогч  0,5  нийт 9,5  орон тоогоор  2106  өрхийн   6038 хүн амд эрүүл  мэндийн   анхан   шатны   тусламж   үйлчилгээг    үзүүлж  ирсэн  байна.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал:

·         НББүртгэлийн  тухай   хуулийн   7  дугаар   зүйлийн  7-1-д  зааснаар  /Анхан шатны баримт нь  нягтлан  бодох  бүртгэл  хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно/  гэсэн заалт  зөрчиж,  анхан  шатны  баримтын  бүрдэл дутуу,  түүнийг   үйлдсэн,   зөвшөөрсөн   гарын   үсэг,  тамга,  тэмдэг  дутуу,  кассаар гарсан бэлэн  мөнгө  хүлээн  авсан  хүний  гарын  үсэг  дутуу, кассын  зарлагын баримт хөтлөөгүй 

·     Сангийн  сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний 276 тоот тушаалаар батлагдсан  ”Төсвийн  байгууллагын   мөнгөн   кассын   ажиллагааны   журам”- ын  хэрэгжилт  хангалтгүй,  шинжилгээний  орлогыг   харилцах  дансанд  тушаалгүй  кассаас   зарцуулсан. /Шинжилгээний  орлогын  үлдэгдэл  529,91 мянган  төгрөгийг   оны  эцэст  харилцах  дансанд  төвлөрүүлээгүй/ 

·         Бараа  материал, шатахууны  дэлгэрэнгүй тайлан гаргалгүй, журналын  бичилтээр  тайланд тусгасан,  үлдэгдлийг   баталгаажуулаагүй  зэрэг  зөрчил илэрлээ.

Цаашид авах арга хэмжээний санал:

 1. Цаашид  төсвийн  төлөвлөлтийг  бодитой  төлөвлөж  батлуулах,  зардлыг  ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулах, төсвийн санхүүжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлж  үргүй  зардлыг  багасгах.

2.  Санхүү,  Эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын  2002 оны 171/111 тоот тушаалаар баталсан  “Өмчийн  бүх  аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад нийтлэг  анхан  шатны  маягтыг нөхөх  заавар”, Санхүү,  эдийн засгийн сайдын  2002 оны 191  тоот  тушаалаар баталсан  “Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагад нийтлэг  хэрэглэгдэх  нягтлан  бодох  бүртгэлийн  маягт  аргачлал”-ын  дагуу  бүртгэл хөтөлж,  Сангийн сайдын  2006 оны  388 тоот  тушаал,  2008 оны  352 тоот  тушаалаар батлагдсан санхүүгийн тайлангийн аргачлалыг мөрдөж тайлан тэнцлийг гаргах.

3.  Нягтлан  бодох бүртгэлийн  тухай  хуулийг  мөрдөж,  Улсын салбарын Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, гарын авлага холбогдох заавар, журмыг  биелүүлж,  нягтлан  бодох  бүртгэл,  санхүүгийн  тайлангийн програм хангамж  нэвтрүүлж  хэрэгжүүлж  ажиллах.

4. Сангийн сайдын 2000-04-28-ны өдрийн 69 тоот тушаалаар баталсан “Эд хариуцагчийн  эрх  үүргийн  дүрэм”, Сангийн  сайдын  2012 оны 276 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам”-ыг  үйл  ажиллагаандаа  хэрэгжүүлж  ажиллах.

5. Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам  боловсруулж  мөрдөж  ажиллах

 Шалгалтын дүн, авсан арга хэмжээ:

 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар НББ-ын анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт хангалтгүй, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд бэлнээр мөнгө зарцуулахдаа баримтын бүрдэл, гүйцэтгэлийн тайланг бүрэн гүйцэд бүрдүүлээгүй, Төсвийн  байгууллагын   мөнгөн   кассын   ажиллагааны   журам”- ын  хэрэгжилт  хангалтгүй,  шинжилгээний  орлогыг   харилцах  дансанд  тушаалгүй  кассаас   зарцуулсан,бараа  материал, шатахууны  дэлгэрэнгүй тайлан гаргалгүй, журналын  бичилтээр  тайланд тусгасан,  үлдэгдлийг   баталгаажуулаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрсэн тул санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэв.

 Шалгалтаар  тавигдсан  нөхөн  төлбөрийн 1  акт  529,91  мянган   төгрөг,   2 заалт бүхий 1 албан шаардлагын  биелэлтийг  хугацаанд нь  барагдуулж,  өгсөн  үүрэг  даалгаврын  дагуу төлөвлөгөө  гаргаж  тодорхой  ажил  зохион  байгуулж  ажиллах  зүйтэй  гэж үзлээ.

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2014-08-28 1596
8-р сарын хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ

8-р сарын хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ

2015-10-01 2109
Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулсан тухай улирлын тайлангийн маягт шинэчлэгдлээ.

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 03 сарын 02-ны өдрийн хуралдаанаар Шилэн дансны хууль тогтоомжийн ...

2016-03-14 7016
“Үйлс бадрах“ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хяналат шалгалтын тайлан

“Үйлс бадрах” өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 2015 онд улсын төсвөөс нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт 207,422,2 ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 3938

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН /ОРХОН АЙМАГ/ 20 ДУГААР ТОЙРГИЙН ХЭСГИЙН ХОРООДЫН САНАЛ АВАХ БАЙРУУДЫН БАЙРШИЛ

2020-06-22 1085

УИХ-ЫН СОНГУУЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ОРХОН АЙМАГТ НИЙТ 500 ГАРУЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ АЖИЛЛАНА

2020-06-21 759

ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭН ТОДОРХОЙ ШААРДЛАГЫН ДООР СПОРТ ЗААЛУУДЫГ АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛНЭ

2020-06-19 513

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 494

ХАМГИЙН ОЛОН МОД ТАРЬЖ УРГУУЛСАН БАГ, ХАМТ ОЛОН, ИРГЭДИЙГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

2020-06-19 464

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 446

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 431

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 411

СОНГУУЛИЙН ӨДӨР ТОМООХОН ЗАХ, ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮД АЖИЛЛАХГҮЙ

2020-06-22 335

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.22.104
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 35 Онлайн
  • 2884 Өнөөдөр
  • 6595 Өчигдөр
  • 15895 Долоо хоногт
  • 9479 Сүүлийн сард
  • 2456190 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар