Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн мэдээ

 

Хэрэгжүүлэх ажлууд

Биелэлт

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй ажлууд.

     Нутгийн захиргааны байгууллагаас өнгөрсөн 14 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ:

     Дэнж, Эрдэнэ, Баянцагаан, Говил багуудын айл өрхүүдэд 2 тарифт тоолуурыг хөнгөлөлттэй үнээр олгох ажлыг зохион байгуулах Сумын Засаг даргын А/49 тоот захирамжаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.Тус ажлын хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хорооны зохицуулагч нартай  хамтран дээрх 4 багийн 60 гаруй иргэдэд мэдээлэл сурталчилгаа зохион байгуулсан.

      Сумын ЗДТГ-т чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сумын ЗДТГ-т мөрдөх журам, чанарын гарын авлагыг танилцуулах сургалт мэдээллийг ЗДТГ, Багуудын ажлын албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан.

    Иргэдэд аймгийн Засаг дарга, хэлтэс агентлагийн дарга нарын 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тайлангийн хурлын товыг багуудын ажлын албадаар дамжуулан хүргүүлж иргэдийг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

2

Сум, Багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

   Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл:

   Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас 41 албан бичиг ирүүлсэн. Үүнээс хариутай  өлбан бичиг 2, Албан бичгийн хариуг хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна.Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт нийт 38 ирснээс газрын асуудлаар 18,  талбайн зөвшөөрөл хүссэн 4, тамхины зөвшөөрөл хүссэн 1, Нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой 13, бусад 3 тус тус ирсэн ба хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 7035-3511-д өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт 2 ирүүлснийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна.

     Худалдан авах чиглэлээр:

     2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 44 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 14 төсөл хөтөлбөрийн тендерийг зарласан. Үүнээс үнэлгээ хийгдэж байгаа 4 төсөл арга хэмжээ байна.

    Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр:

    Сумын Засаг даргын 2016 оны А/37, А/50,  А/445, дугаар захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан 16 иргэнтэй захирамжийн дагуу газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, газар эзэмших гэрчилгээ олгосон.

    Иргэдээс газрын асуудлаар ирүүлсэн 20 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд хариу хүргүүлсэн.

    Эзэмшиж буй газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 31 иргэний материалыг шинээр хүлээн авч, 7 иргэний зөрчлийг арилган 100 иргэний өмчлөх материалыг АЗД-ын захирамжийн төсөлд оруулахаар ГХБХБГ-т хүргүүлсэн.

     Байгаль орчны чиглэлээр:

    Сумын ЗДТГ, БОАЖГ, МХГ, Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаатай хамтран Ус ашиглагч хэрэглэгчидийн судалгаа, бичиг баримтын бүрдлийг шалгах, зөвлөх төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Зэст, Оюут, Уурхайчин, Бүрэнбүст, Хүрэнбулаг, Согоот, Уртбулаг, Яргуйт, Уртын гол, Рашаант багуудын халуун ус, хими цэвэрлэгээ, гүний худаг, авто угаалгын газруудыг бүртгэлжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

    Нийгмийн халамжийн чиглэлээр:

  Амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж хүссэн 4 иргэний өргөдлийг судалан шийдвэрлэж НХҮХ-т хүргүүлэв.

    Гэр хүссэн 127 өргөдөл ирснийг бүртгэлд авч багийн амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдээр судлуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

    Гэр бүлийн боловсрол олгох 3 дахь шатны сургалт 2016 оны 02 сарын 26-ны өдрүүдэд зохоин байгуулагдаж боловсролын нийгмийн ажилтнууд, багийн нийгмийн ажилтнууд болон хэлтсүүдийн зарим холбогдох мэргэжилтнүүд нийт 50 албан хаагчид,  хамрагдаж гэр бүлийн сургагч багшаар бэлтгэгдлээ.

    Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр:

     EBS телевизийн тодруулга ярилцлагад батлагдсан хуваарийн дагуу Сумын Засаг дарга, БОАХ ажилтан, Сум хөгжүүлэх сангийн ажилтан, 5 багийн засаг дарга нар оролцож үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээлэл өгсөн.

     Багуудын ажлын албанаас зохион байгуулсан ажил:

    Согоот багийн ажлын албанаас хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр “РС тоглоомоос татгалзаж бие бялдраа хөгжүүлье” 1 сарын аяныг зарлаж тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна.

    Баянцагаан багийн ажлын албанаас цагдаагийн хэсэгтэй хамтран “Согтуу” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг цэг салбаруудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт зохион байгуулсан.Мөн багийн малчин өрхүүдийн хаваржилтын байдалтай танилцаж тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

    Уурхайчин багийн ажлын албанаас 12 дугаар сургуулийн 1 дүгээр ангийн сургачдын дунд “Шүд эрүүл бол бие эрүүл” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.

   Булаг багийн ажлын албанаас Хөдөлмөрийн хэлтэс, ОБГ, Цагдаагийн газартай хамтран багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудын дарга эрхлэгч нарт эрх зүйн сургалт мэдээлэл зохион байгуулж, 2016 онд хамтран ажиллах гэрээг багуулсан. Мөн багийн иргэний танхимд багийн иргэдийн дунд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.Хэлэлцүүлэгт 40 гаруй иргэд хамрагдаж санал хүсэлтээ илэрхийлсэн байна.

   Цагаанчулуут багийн ажлын албанаас иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн

авах нээлттэй утас ажиллуулж тус утсанд өнгөрсөн 14 хоногт  нийт 61 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж байна. ДЗОУБ-тай хамтран гудамжны ахлагч нарын дунд сургалт мэдээлэл зохион байгуулж,  асуултын хариултын тэмцээнийг зохион байгуулсан.

    Зэст багийн ажлын албанаас багийн иргэдийн дунд угийн бичгийн сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтад нийт 40 гаруй иргэд хамрагдаж угын бичгийн анхны шатны мэдэгдэхүүнтэй боллоо.

      Шанд багийн ажлын алба Эрх зүйн хөтөчтэй хамтран багийн өрхийн эмнэлгийн хамт олонд НӨОАТ-н тухай хуулийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС

 

ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ

Үүрэг даалгаврын товч утга

Биелэлт

1.     

    Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2015 оны тайланг хуваарийн дагуу иргэдэд тайлагнах ажилд нийт төрийн байгууллагын дарга нар идэвхитэй оролцох.

    Аймгийн Засаг дарга, хэлтэс агентлагийн дарга нарын 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тайлангийн хурлын товыг багуудын ажлын албадаар дамжуулан хүргүүлж иргэдийг татан оролцуулах ажлыг зохион байгуулж байна.Өнгөрсөн 7 хоногт Хүрэнбулаг, Зэст, Цагаанчулуут, Наран, Рашаант, Уртынгол, Уурхайчин, Оюут, Даваат, Шанд, Их-Залуу, Яргуйт багуудад хуваарийн дагуу тайлангийн хурал хуралдаж тус хуралд багийн иргэдийн ирцыг хангалттай оролцуулж ажилласан.

2.     

     2016 оны хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлуудын зураг төсвийг хийлгэх, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хуулийн хугацаанд чанартай зохион байгуулах.

    2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөнд 44 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 14 төсөл хөтөлбөрийн тендерийг зарлаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хуулийн хугацаанд зохион байгуулж байна.Үүнээс үнэлгээ хийгдэж байгаа 4 төсөл арга хэмжээ байна.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-08-25 1318
Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70353511 төвийн 7 хоногийн мэдээ

Хүлэг хүнсний захын урд талын явган хүний гарцыг сэргээж, тодруулж өгмөөр байна. Сургууль, цэцэрлэг орох ...

2018-03-16 1649
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Олон улсын хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах өдөр, аймгийн хэмжээнд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах Үндэсний ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 6 Онлайн
  • 179 Өнөөдөр
  • 823 Өчигдөр
  • 2855 Долоо хоногт
  • 33075 Сүүлийн сард
  • 6528461 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар