Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.1.18-1.22

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

        Тус газрын ХАСХОМ гаргагч 5 төрийн албан хаагчийн мэдүүлгийг гарган, хүлээн авч аймгийн Эрх бүхий албан тушаалтанд баталгаажуулан дүн мэдээг хүргүүллээ. Мөн байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны ил тод байдлын тайланг ХХААЯ-нд хүргүүлээд байна.

         Хүнсний аюулгүй байдал дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд холбогдох байгууллагуудаас цахим хаягаар ирүүлсэн саналыг хүлээн авч нэгтгэж байна.

         Малчдын өвөлжилт, хаваржилтын байдалтай танилцаж, цаг үеийн асуудлаар шуурхай арга хэмжээ авах зорилгоор 11 чиглэлд ажиллах ажлын бүрэлдэхүүн, шаардагдах шатахууны тооцоо, ажиллах ажлын удирдамж, явах чиглэл зэргийг боловсруулж аймгийн Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлэв.

          Мал өвөлжилтийн байдал хүндэрч болзошгүй учир нөөцөд хадгалагдаж байгаа өвс тэжээлийн үнийг хямдруулан борлуулах санал боловсруулж, аймгийн  Засаг даргад албан тоотоор танилцуулав.

         Шинээр гаргах инженерийн 2, засварлах 8 худгийн зураг, даалгаврыг эцэслэн боловсруулж, хот байгуулалт барилга, барилга захилагчийн албанд хүргүүлэв.

        Аймгийн сайн малчны материалыг хүлээн авч болзол журмын дагуу дүгнэн үнэлгээ өгч Жаргалант сумын Малчин Б.Золбоотыг болзол хангасан гэж үзээд аймгийн даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулав.

          Хөдөлмөрийн яамны хүндэт тэмдэг, хүндэт жуух бичгээр шагнуулахаар хамт олныхоо хурлаас нэр дэвшсэн “БДБН” хоршооны захирал Оюунцэцэг, малчин Гүнсэн, Үүрцайх нарын материалтай танилцаж хөдөлмөрийн яаманд уламжлав.

            Хоршоо хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн 2016 оны төлөвлөгөөнд тусгах ажлын санал боловсруулж аймгийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэв.

             МЭАЦ-ийн лаборатори нь энэ онд улсын магадлан итгэмжлэлд орохтой холбоотойгоор лабораторийн байранд засвар үйлчилгээ хийлгэх шаардлагатай байна. Уг асуудлыг аймгийн Өмчийн харилцааны газартай харилцан тохиролцож, Барилга хот байгуулалтын газартай хамтран засварын зураг төсөв хийгдэх ажлын обьём зураг гаргуулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

             Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргуулсан лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн судалгааг МЭҮГазарт хүргүүлэв.

             Хүнсний эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын хангах стандарт шинжилгээнд мах, махан бүтээгдэхүүний 15 дээж, өндөгний 12 дээж нийт 27 дээжинд хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын  дүнг хүргүүлэв.        

 

Ирэх 7 хоногт

1.Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу хөдөөгийн 11 чиглэлд ажлын хэсэг ажиллуулж эхлүүлэх.

2.Аймгийн өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийг борлуулах асуудлыг эцэслэн шийдвэрлүүлж, холбогдох журмыг боловсруулж батлах.

3.МЭАЦЛ-ийн төлөвлөгөөт шинжилгээ

 

Байгаль орчны чиглэлээр:2016.1.18-1.22

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.2016 оны хаврын мод тарилтанд  зориулж улиас модны 6000 ширхэг мөчир бэлтгэх ажлыг Сум дундын ойн ангиар гүйцэтгүүллээ.    

2.Аймгийн аялал жуулчлал, зочид буудлын Эрдэнэт холбоотой 2016 онд аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан баталлаа.

3.ТВ-10 телевизтэй хамтран БАЙГАЛЬ ОРЧИН–ЭРДЭНЭТ цуврал нэвтрүүлгийн 4 дэх дугаарыг “Усны зүй зохистой хэрэглээ, ашиглалт” сэдвийн хүрээнд бэлтгэж, олон нийтэд хүргэж ажиллалаа.

4.Аймгийн засаг даргын А/151 дүгээр захирамжаар байгууллагдсан байгалийн нөөц баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлтэнд технологийн хяналт тавих, байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох, үнэлгээ дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг  хуралдаж 2016 онд хийгдэх  ажлын чиглэлээ хэлэлцлээ.

2.     

Ирэх 7 хоногт

Ус ашиглагч иргэн, ААНБайгууллагын  бичиг баримтын бүрдэл шалгах, усны ашиглах 2016 оны  гэрээг шинчлэн байгуулах

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.18-1.22

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

  Хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх гэрээг 18 аж ахуйн нэгж, байгуулагуудтай байгуулах төлөвлөлтийн дагуу  хамтран ажиллах гэрээ хийгдэж, одоогийн байдлаар “Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ТӨХК , “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК, “Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК, НИК, худалдааны төвүүдтэй гэрээ байгуулагдсан байна. Мөн хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 4 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:   Аж ахуйн нэгж, иргэдийн  эрчим хүч хэрэглээ тооцооны  1 ба 3 фазын тоолуур шалгаж  344 ш тоолуур,

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун, хүйтэн усны тоолуур шалгаж,  84ш тоолуур,

-       Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслээр:  “Эрдмийт” ХХК –ний ашиглагдаж буй 12 ш дулаан даралтын хэмжүүрүүд,

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: Жаргалант сумын “Тэгш-Өнцөгт” ХХК-д ашиглагдаж буй 1ш жин

-       Нийт хэмжлийн төрлөөр 441 ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж, улсын баталгаажуулалтад хамруулан гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, дулаан/

2. Хамтран ажиллах  гэрээний ажил үргэлжилнэ

3. Мах, гурил худалдаалах цэгүүдэд ашиглагдаж буй хэмжих хэрэгсэл /жин/ шалгаж баталгаажуулна.

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.18-1.22

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлдвэрлэл эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгжид шаардлагатай  /2 ш /стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

         “Орхон инженеринг менежмент” ХХК-ны боловсруулан байгууллагын стандартаар баталсан сорилт шинжилгээний аргын 7 стандартад шүүлт хийж дуусгалаа.

            Шаардлагатай стандартуудыг стандартын цахим сангаас татан авч, ангилалтын кодоор нь байршуулсан.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

          2016 оны хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрээ хийгдэж байгаатай холбогдуулан 2 улсын шалгагчаас Мэдэгдэл, тайлбарыг гаргуулан авч, нийт 15 мэдэгдлийг ХАСХОМ-ын цахим программд бүртгэлээ.

          2015 онд хийсэн ХАСХОМ хариуцсан ЭБАТ-ын ажлын тайланг гаргасан.

        2015 оны ХАСХОМ-ыг нэг ажилтнаас авч, бүртгэлээ.

   Авилгын эсрэг удирдлагын тогтолцооны ISO 37001 стандартын төсөлд
санал авахаар  www.erdenet.mn, www.erdenet.info цахим мэдээллийн хуудсанд мэдээллийг байршуулав.

    Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
MNS 6540:2015 стандарт шинээр батлагдгсан тухай мэдээллийг  тус сайтуудад байршууллаа.

 1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Дотоод сургалтын төлөвлөгөө боловсруулна. Шаардлагатай стандартаар сонирхогч талуудад үйлчилнэ.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

  

 

Тохирлын баталгаажуулалтын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.18-1.22

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Нийтийн зорчигч  тээврийн  үйлчилгээнд үнэлгээ хийсэн ажлын талаар орон нутгийн ЕТВ телевизэд  мэдээлэл өглөө.  

Мөн 2 компанид  үнэлгээ хийсэн ажлын тайланг  хийсэн.

Хүнсний  аюулгүй байдал дэд хөтөлбөрт  оруулах саналыг  ХХААГ-т  хүргүүлсэн.

4 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний дээжийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүний дээжийг  лабораторийн шинжилгээнд хамруулна

 

 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.1.18-1.22

 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         19 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 4 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 14 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Газрын төлбөрийн актыг  өссөн дүнгээр  232 аж ахуйн

нэгж , байгуулага иргэдтэй нийлсэн байна.

 • Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ны 2015 оны газрын төлбөрийн

тооцоог нийлж дуусгав.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 1 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 14 иргэн, 4 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 6 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 89 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·      5 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·      Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 8 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлдсэн,

·      Газар өмчилж авахыг хүссэн 12 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

            Барилгын чиглэлээр:

1.    Ажил эхлүүлэх хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалын бүрдэлтийг хянаж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгов. / Яргуйт багийн Хөтлийн хэсэгт 160ква дэд өртөө 6кв – ийн ЦДАШ барих ажил /

2.    БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны  6/3760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх зорилгоор “ Геоценоз” ХХК ны гүйцэтгэсэн зураглалын ажлыг судлах  тулгалт хийж зөрүүтэй хийгдсэн алдааг илрүүлэх ажил хийгдэж байна.

3.    2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт –шинжилгээ,үнэлгээний нийтлэг журам”-ын 9 дүгээр хавсралтын дагуу “Төрийн албан хаагчдын орон сууцны дэд хөтөлбөр”- ийн хүрээнд 2015 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан биелэлт гаргах ажил хийгдэж байна.

4.    Шинээр батлагдсан Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журмыг төсөл хэрэгжүүлэгчид болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлэх ажил хийгдэж байна.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

 1. 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргаж

байна.

 1. 2016 оны хагас жилийн ажлын төлөвлөгөө гаргасан.
 2. Лабораторийн үйл ажиллагааг сурталчлах нэвтрүүлэг бэлтгэхэд бэлтгэж байна.
 3. Бусад дотоод ажил

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

 1. Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2016.01.11-2016.01.15/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.
 • Баян-Өндөр сумын Цагаанчулуут, Рашаант, Их залуу багийн хилийн цэсийн зургийг Google-н сансрын зурган дээр байрлуулж байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд хүргэв.
 • ймгийн засаг даргын 2016 оны 01-р сарын 14-ны А/14 дугаар захирамжийн дагуу гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж буй газраа хууль тогтоомжийн дагуу өмчилсөн иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудасолон нийтэд мэдээллэж байна.

•        

Ирэх 7 хоногт

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

Эрдэнэт үйлдвэрийн 2016 оны газрын төлбөрийн гэрээг хийнэ.

Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын захирамж гаргана.

Газрын төлбөрийн актыг иргэн, ААНБ-уудтай нийлнэ.

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

•        

 

Комисс ажиллуулах хүсэлт болон ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авах  хүсэлт  ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шийдвэрлэх 

•        

 

БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны  6/3760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх зорилгоор “ Геоценоз” ХХК ны гүйцэтгэсэн зураглалын ажлыг судлах  тулгалт хийж зөрүүтэй хийгдсэн алдааг илрүүлэх ажлыг гүйцэтгэх. Ингэснээр зурагт гарсан  алдааг засуулахаар БХБЯ нд албан бичгээр хүргүүлэх

•        

 

БХТ ийн 2016 оны 01 сарын 19 ний 1/111 тоот  болон 01 сарын 21 өдрийн       2/138 тоот албан бичгүүдийн хариу судалгаануудыг гаргаж хүргүүлэх

•        

 

Өмнө ажиллуулсан улсын комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгавруудын           биелэлтийг гүйцэтгэгч нараар гаргуулах ажил хийгдэнэ.

 

 Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл:   2016.01.18-01-22 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгий захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажилууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

  - 144980    зорчигч тээвэрлэсэн байна .  

  -  Хот хооронд чиглэлд:        т/ хэрэгсэлээр-180      зорчигч-1935

  - Аймаг хооронд чиглэлд:    т/ хэрэгсэлээр- 114      зорчигч-565

  - Хотын доторх чиглэлд:      т/ хэрэгсэлээр-400       зорчигч-142480

  -“Буган-Орд” ХХК-ны  автобусанд үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж 1 дунд овор, 6 том оврын автобусыг техникийн хяналтын үзлэг оношлогоонд хамруулж, шугаманд ажиллах тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангуулах, хяналтын / GPS/  төхөөрөмжийг бүрэн ажиллагаатай болгож шугаманд гаргах талаар менежер Б.Алтанхуяг, захирал Э.Пүрвээ нарт үүрэг чиглэлийг албан тоотоор өгч ажилласан.

-Автотээврийн төвийн даргын 2016 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн 01 тушаалын дагуу стандартын шаардлага хангаагүй “Эрдэнэттранспорт” ХХК-ын гэрээгүйгээр зорчигч тээвэрлэж буй үйлдлийг зогсоож  Булган аймаг чиглэлийн 21 тээврийн хэрэгсэл, жолооч нарыг “Эрдэнэт-Арслан” ХХК-д, Дархан-Уул аймгийн чиглэлийн  19 тээврийн хэрэгсэл, жолооч нарыг “ББ-ОД” ХХК-д, хотын доторх 7 зогсоолын 100 тээврийн хэрэгсэл, жолооч нарыг “Автомастер төв” ХХК-дад  хариуцуулан зорчигч тээвэрлэлтийг тасалдуулалгүй гүйцэтгүүлэх, сонгон шалгаруулалт явуулах хүртэл 6 сарын хугацаатай гэрээ байгуулсан зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаа.

-Автотээврийн үндэсний төв-Орхон аймгийн Засаг даргатай 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний биелэлт, Орхон Булган аймгийн Засаг даргын 2013-2016 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлтүүдийг гаргаж холбогдох хэлтсээр дүгнүүлэх ажлыг хийсэн.

Техникийн үзлэг оношлогоо:

  -   Суудлын авто машин-

  -   Ачааны авто машин-

  -   Автобус-

  -   Тусгай-

  -   Механизм- 

  -   Чиргүүл-

  -   Мотоцикл- гэсэн ангиллуудаар нийт-276   тээврийн хэрэгсэл техникийн үзлэг оношлогоонд хамрагдсан байна.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

  -   Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн -131

  -   Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр солилт- 0

  -   Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-1

  -   Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар шинээр- 32 

  -   Тээврийн хэрэгслийн өнгө өөрчилсөн- 2

  -   Тээврийн хэрэгсэлийн хасалт-0         бүртгэлүүд тус тус хийгдсэн.

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

  -  Мэргэшсэн жолооны үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргасан 2 аж ахуйн нэгжид хүсэлтийн дагуу хяналт шалгалтыг хийсэн.

  -   Стандартчиллын тохирлын үнэлгээний ажлын хэсэгт орж ажилласан. 

  - Хотын доторх, хот болон аймаг хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд тогтмол хяналт шалгалтыг  хийж  байна.

Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр:

-  Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар  иргэдээс  8 санал, хүсэлт ирснийг холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт хийгдэх ажилууд

 -Автотээврийн төвийн үйлчилгээний танхимд Орхон аймаг дахь даатгалын салбаруудыг нэг дор төвлөрүүлэн үйл ажиллагаа явуулах ажлыг зохион байгуулах.

 -Буган-Орд ХХК-ны удирдлагуудад өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтэнд  хяналт тавьж ажиллах.

 -Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 119

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 87

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 31

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 57

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 43

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 51

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 322

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 87

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 62

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 301

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 896

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 322

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 320

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 301

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 154

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 134

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 119

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 87

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 87

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 85

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.232.99
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 21 Онлайн
 • 1397 Өнөөдөр
 • 2763 Өчигдөр
 • 1397 Долоо хоногт
 • 70309 Сүүлийн сард
 • 6328285 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар