Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.1.11-1.15                                  

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

         2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланг Хүнс, хөдөө аж ахуйн Сайдын 2015 оны А-85 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу нэгтгэн гаргаж ХХААЯ-нд хүргүүлэв

          2015 оны Мал аж ахуйн үржлийн ажлын жилийн эцсийн тайланг гарган Мал эмнэлэг, үржлийн газарт хүргүүлэв.          

          “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутаг, улсын төсөв, гадаадын төсөл хөтөлбөрөөс хийгдсэн санхүүжилтийн тайланг ХХААЯ-аас ирүүлсэн маягтын дагуу гарган ХХААЯ-нд хүргүүлэв.

           Сүүтэй Монгол үндэсний аяны хүрээнд орон нутагт хийсэн ажлын тайлан, санхүүгийн тайланг гарган аймгийн ХБХ-т хүргүүлэв.

ХХААЯ-ны Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт 2015 оны Агро тайланг гарган хүргүүлэв.

          Хүнсний эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын хангах стандарт шинжилгээнд мах, махан бүтээгдэхүүний 5 дээж, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 7 дээж, өндөгний 3 дээж нийт 15 дээжинд хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын  дүнг хүргүүлэв.

          Баян-Өндөр сумын Засаг даргын 2015 оны 12 сарын 11-ний өдрийн А/480 тоот захирамжийн дагуу ил задгай худалдаа хийж байгаа 7 иргэний цагаан идээний 16 дээжийг  стандарт шинжилгээнд хамруулан хүнсний эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.

 

Ирэх 7 хоногт

-2015 оны гүйцэтгэсэн ажлын нэгтгэн архивын бүрдүүлэлт хийнэ.

-МЭҮН-үүдийн гүйцэтгэлийн материалыг нэгтгэх, үр дүнг үнэлэх ажлыг нэгж тус бүрээр хийх.

-МЭАЦЛ-ийн итгэмжлэлийн ажилд бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргах.

 

Байгаль орчны чиглэлээр:2016.1.11-1.15

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Булган аймгийн БОАЖГазар, МХГ, ОБГазар, Байгаль орчны ТББ-иудтай  2016 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний саналыг  боловсруулахаар тус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

2.2016 оны хаврын тариалалтанд зориулж улиас модны мөчир бэлтгэх ажлыг сум дундын ойн ангиар гүйцэтгүүлж байна.

3.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын төсвийн шууд захирагч 2016 оны үр дүнгийн гэрээгээ  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгууллаа.

4.Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний хүрээнд Наран, Рашаант, Цагаанчулуут багт нийт 1060ш сайжруулсан зуух олгогдож дуусслаа. 

5.Байгаль орчны өдөр тутмын хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд Булган аймгийн Бугт ,Сэлэнгэ сумдын нутгаас зохих эрхийн бичиггүй ойгоос мод тээвэрлэсэн 4 тээврийн хэрэгсэлийг түр саатуулан 2 иргэн дээр захиргааны арга хэмжээ аваад байна.

2.     

Ирэх 7 хоногт

Булган аймгийн БОАЖГазар, МХГ, ОБГазар, Байгаль орчны ТББ-иудтай  2016 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний саналыг  боловсруулж,батлуулана.

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.11-1.15

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

2016 оны хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх гэрээг 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай байгуулах төлөвлөлтийн дагуу  хамтран ажиллах гэрээ хийгдэж байна. Мөн хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 4 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:   Аж ахуйн нэгж, иргэдийн  эрчим хүч хэрэглээ тооцооны  1 ба 3 фазын тоолуур шалгаж  28 ш тоолуур

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун хүйтэн усны тоолуур шалгаж,  65ш тоолуур

-       Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслээр: “Эрдэнэт сүү Эко” ХХК –нд ашиглагдаж буй 25 ш дулаан даралтын хэмжүүрүүд, нийт хэмжлийн төрлөөр  118ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалгаж, баталгаажуулан гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, дулаан/

2. Хамтран ажиллах  гэрээний ажил үргэлжилнэ.

3. “Эрдмийт” ХХК –ний хэмжих хэрэгслүүд шалгана.

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.11-1.15

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

Үйлчилгээ эрхлэгч 4 аж ахуйн нэгжид холбогдох стандартын мэдээллийг хүргэж шаардлагатай  /1 ш /стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

“Орхон инженеринг менежмент” ХХК-ны боловсруулан байгууллагын стандартаар баталсан сорилт шинжилгээний аргын 7 стандартад шүүлт хийв.

Шаардлагатай стандартуудыг стандартын цахим сангаас татан авч, ангилалтын кодоор нь байршууллаа.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

Тус хэлтсийн  2016 онд хийж гүйцэтгэх ажлуудын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсрууллаа. 2016 оныг салбарын хэмжээнд “Хэрэглэгчийн жил” болгохтой холбогдуулан хийх ажлын төлөвлөгөөнд санал оруулан хүргүүлсэн.

Тохирлын үнэлгээ хийх болсонтой холбогдуулан баталгаажуулалтын шинжээчийн Мэдэгдэл, тайлбарыг гаргуулан авч ХАСХОМ-ын цахим программд бүртгэв.

ЗДТГазраас зохион байгуулсан ХАСХОМ хариуцсан ЭБАТ-ын  сургалтанд хамрагдаж, мэдээлэл авлаа.

Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нэг аж ахуйн нэгжийн хүсэлтээр таксины жолооч нарт “Таксийн үйлчилгээ  MNS 5122:2013 стандартыг сургалтын хэлбэрээр танилцууллаа.

 

 

 1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

АҮЭХолбооны даргатай байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнүүлж, ажлаа шалгууллаа.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

“Орхон инженеринг менежмент” ХХК-ны боловсруулан баталсан байгууллагын  стандартад шүүлт хийж дуусгана.

 

Тохирлын баталгаажуулалтын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.11-1.15

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Нийтйин зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхэлж  буй “Эрдэнэт- Транспорт” ХХК, “Авто мастер төв” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд хүсэлтийн дагуу 2016 оны 01 сарын 12-14-ны өдрүүдэд ажлын хэсэг ажиллаж, үнэлгээ хийлээ.

Үнэлгээний ажлын хэсэгт аймгийн ЗДТГ-ын зам тээврийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн, МХГын автотээврийн хяналтын улсын байцаагч, хөдөлмөрийн  аюулгүй байдлын хяналтын улсын  байцаагч, Авто тээврийн төвийн хяналтын улсын байцаагч, аймгийн ХЭАХН-ийн дарга, тус хэлтсийн баталгаажуулалтын шинжээч нар ажилласан.

Үнэлгээг “Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ-Ерөнхий шаардлага“ MNS 5012:2011”,  Нийтийн такси  үйлчилгээ-Ерөнхий шаардлага-MNS 5122 : 2013 стандарт болон бусад хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийн байдлыг үнэлж  дүгнэлээ.

Энэ ажлын хүрээнд “Эрдэнэт- Транспорт”  ХХК-ийн жолооч нарт стандартын талаарх ойлголт, стандартыг хэрэгжүүлж ажиллах талаар болон үйлчилгээний соёл, харилцааны соёлын талаар сургалт зохион байгуулж, нийт  30 гаруй жолоочид мэдээлэл  өгч ажилласан.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний дээжийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулах

 Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.1.11-1.15

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·      16 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·     Аймгийн Засаг даргын “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” А/09, “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” А/10, “Иргэдэд газар өмчлүүлэх тухай” А/14 дүгээр захирамж тус тус гарсан.

·      Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 1 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·      Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 18 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна. 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

•           Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 3 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

•           Баян-Өндөр сумын хог хаягдлын аж ахуй, шарил чандарлах газрын байр зүйн дэвсгэр зураглалын “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн М1:500-ны масштабтай зургийг шалгаж хүлээн авах улсын комисс ажилласан

•     Зэвсэгт хүчний анги салбаруудын газрын гэрээ, гэрчилгээжүүлэх, кадастрын зураглал хийлгэх талаар ГХГЗЗГазарт албан тоот хүргүүлсэн.

•    2016 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар гэр хорооллын багуудын авто замын дагуу автобусны буудал барих, төлөвлөх ажлын хүрээнд тогтсон байршилд байр зүйн зургийг тастаж өгөх

•   Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийг 2015 оны байдлаар нэгтгэн гаргаж байна.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

·        Баян-Өндөр сумын Зэст багийн ИНХ-ын

тэргүүлэгчдээс ирсэн албан тоотын хариуг өгөв.

·     Иргэн Н.Оюунчимэгийн манай байгууллагад хандан гаргасан өргөдлийн дагуу ажиллаж хариуг өгөв.

·     Иргэн н.Лхагвасүрэнгийн манай байгууллагад хандан гаргасан гомдлын дагуу ажиллаж иргэний гомдлыг шийдвэрлэв.

·      Дараа 7 хоногт иргэд болон байгууллагуудаас ирсэн өргөдөл,гомдол,албан тоотын дагуу ажиллана.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·       Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 10 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·       Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 5 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·     Кадастрын мэдээллийн сангаас 122 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         3 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 11 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын 13 захирамжаар шийдвэрлэсэн.

·       Газар өмчилж авахыг хүссэн 21 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

·       Гаражийн зориулалтаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүссэн 15 иргэний хүсэлтийг  аймгийн Засаг даргын 11 дүгээр захирамжаар шийдвэрлэсэн.

·        Газрын зориулалт өөрчлүүлэхийг хүссэн 5 иргэн, 2 аж нэгжийн хүсэлтийг аймгийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар захирамжаар шийдвэрлээд байна.

            Барилгын чиглэлээр:

1. Бүрэн дуусаж комиссын бэлтгэл хангагдсан 2 ажилд улсын комисс томилон ажиллуулав. / “ хөрөнгийн бэл” ХХК ны гүйцэтгэсэн “Худалдааны гудамжны тохижилтын ажил”, “Ганга зайвар” ХХК ны шатахуун түгээх станц /

2. Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн бүрдэлтийг хянах , дутууг хийлгэж   бэлтгэл хангуулах ажил хийгдэж байна. Шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулна.

3.    2016 оны эхний хагас жилийн ажлын төлөвлөгөөг гаргав.

  МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг

/2016.01.04-2016.01.08/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 • Зэст, Оюут,Уурхайчин, Хүрэнбулаг, Бүрэнбүст,

Согоот,Баянбулаг, Булаг, Наран,Даваат, Шанд багуудыг хилийн цэсийн зургийг Google-н сансрын зурган дээр байрлуулж байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд хүргэв.

 • Уурхайчин баг, Хангайн бүсийн худалдааны төвийн

ард худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар ашиглалтанд орж буй "Худалдааны гудамж"-г ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан мэдээлийг байгууллагын Facebook хуудсаар олон нийтэд хүргэв.

 • 2016 онд Орхон аймгийн хэмжээнд иргэдэд

өмчлүүлэх газрын байршил хэмжээг www.erdenet.mn , http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудсаар дамжууланмэдээлэл хүргэж байна

•        

Ирэх 7 хоногт

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны  6/3760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх зорилгоор “ Геоценоз” ХХК ны гүйцэтгэсэн зураглалын ажлыг судлах  тулгалт хийж зөрүүтэй хийгдсэн алдааг илрүүлэх ажлыг гүйцэтгэх. Ингэснээр зурагт гарсан  алдааг засуулахаар БХБЯ нд албан бичгээр хүргүүлэх

Өмнө ажиллуулсан улсын комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгавруудын биелэлтийг гүйцэтгэгч нараар гаргуулах ажил хийгдэнэ.

ГХГЗЗГазарт ОХУ-Шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийн “Рекод” корпораци сургалт 18-20-ны өдрүүдэд, геодези, зураг зүйн асуудлаар 21-22 –ны өдрүүдэд Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн сургалтад хамрагдана.

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 75.101.243.64
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
 • 29 Онлайн
 • 785 Өнөөдөр
 • 3608 Өчигдөр
 • 32541 Долоо хоногт
 • 28708 Сүүлийн сард
 • 3021612 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  812

Facebook

Цаг агаар