Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 ГХБХБГ-ын 2016.01.04-01.08-ны хооронд хийсэн ажлын мэдээ

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         15 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газраас ирсэн газар өмчлөх хүсэлтэй 67 иргэний өргөдлийг хүлээн авч материалын бүрдэл, хэмжилт зураглалыг шалган 63 иргэнд “Газар өмчлүүлэх тухай”, газар эзэмшил өмчлөлийн хувьд зөрчилтэй 6 иргэний өргөдлийг хүлээн авч “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” захирамжийн төсөл боловсруулан Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлээд байна.

·         Хамтран өмчлөх эрхээ хүчингүй болгуулж шинээр газар өмчилж авах эрхээ сэргээлгэхийг хүссэн 9 өрхийн 26 иргэний өргөдөл хүсэлтиийг хүлээн авч,  нотариатын баталгааг үндэслэн газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулж Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлээд байна.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 2 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 15 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.                                  

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

·         Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 1 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·         ГНС-гийн тайлан ГТ-1,5 ГТ-6,7 зургийг шалгаж хийсэн.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·         Аймгийн 2015 оны ГНС-ын тайланг гаргаж байна.

·         Газрын төлбөрийн актыг  өссөн дүнгээр  233 аж

ахуйн нэгж , байгуулага иргэдтэй нийлсэн байна.

·         Газрын төлбөрий 2015 оны тайланг гаргасан.Газрын

төлбөрийн орлогын тооцоог Төрийн сантай нийлсэн.

·         УБЭҮ-н Газрын төлбөрийн гэрээг байгуулахаар тооцоог нийлж байна.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

- 2015 оны газрын маргаан, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаарх судалгааг гаргасан.

- Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх дээр иргэн О.Байгалийн хэрэг дээр гэрчээр оролцов.

-Орхон аймгийн 7 дугаар цэцэрлэгийн хашааны урд байрласан эзэмшигч нь үл мэдэгдэх контейнеруудыг нүүлгэн шилжүүлж өгнө үү гэсэн албан тоотын дагуу эзнийг нь олж тогтоон зөрчлийг арилгуулахаар ажиллаж байгаа болно.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·     Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 12 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·      Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 4 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·   Кадастрын мэдээллийн сангаас 89 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·     2 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 12 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэсэн.

·       Газар өмчилж авахыг хүссэн 54 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.         

Барилгын чиглэлээр:

1.      1 аж ахуйн нэгжийн архивын баримтыг хянаж техникийн архивт хүлээн авав.

2.      Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн бүрдэлтийг хянах , дутууг хийлгэж   бэлтгэл хангуулах ажил хийгдэж байна. Шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулана.

3.      БХТ эй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг мэргэжилтнүүд чиг үүргийн дагуу хариуцан гаргах ажил хийгдэв.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

 

1.      2015 оны БХТ-тэй  хийсэн гэрээний биелэлтийг  гаргаж нэгтгэв.

2.      2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргаж байна.

3.      Бусад дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

4.      2015 оны 308 дугаар  “Барилгын материалын чанарт  тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”  тогтоолын биелэлтийг гаргаж нэгтгэв.

5.      Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

·         Газрын харилцааны талаар 2016 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл , Орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын мэдээллийг  http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

Баян-Өндөр сумын хог хаягдалын цэг, шарил чандарлах газрын байр зүйн дэвсгэр зураглалын М1:500-ны масштабтай зургийг шалгаж хүлээн авах

 

 

 

4

2016 оны геодези, зураг зүйн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах

 

 

5

Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

 

 

6

Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

 

 

7

БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны  63760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-11-20 1055
2017 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

Аймгийн засаг даргатай 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан төрийн бус байгууллагуудын жагсаалт

2015-09-14 3314
Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан "14-р сургууль"

Аймгийн Санхүү хяналт, аудитын албаны 2015 оны төлөвлөгөөний дагуу БУГС-тай 14 дүгээр сургуулийн 2013- ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.227.240.143
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 134 Өнөөдөр
  • 1788 Өчигдөр
  • 1922 Долоо хоногт
  • 43415 Сүүлийн сард
  • 1990647 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  743

Facebook

Цаг агаар