Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2016.1.04-1.08                                    

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

          Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Хүнс, хөдөө аж ахуйн Сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу гаргаж, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн хамт ХХААЯ-нд хүргүүлэхээр бэлтгэлээ.

Бодлогын бахимт бичгүүдэд  дэвшүүлсэн хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын бодлогууд 2015 онд доорх байдлаар хэрэгжлээ. Үүнд:

Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын холбогдох заалт-92,0 хувь,

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний холбогдох заалтын биелэлт-86,0 хувь,

Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт-90,1 хувь,

Орхон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан  хүнс, хөдөө аж ахуйн арга хэмжээний биелэлт-86,2 хувь,

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл-95,0 хувь,

Аймгийн ИТХ болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрийн биелэлт-82,1 хувь,

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний биелэлт-95,5 хувь,

Хүнс, хөдөө аж ахуйн Сайд, төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2015 онд  байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний биелэлт-95,6 хувь,

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр-97,8 хувь,

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр-95,0 хувь,

“Чацаргана” хөтөлбөр”-64,0 хувь,

“Хүнсний аюулгүй байдал”-94,8 хувьтай тус тус хэрэгжлээ.

           2015 оны 1 сарын 1-ээс Шилэн дансны хууль хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан шинэчлэгдсэн Шилэн дансны программд дахин 2015, 2016 оны санхүүгийн мэдээллийг оруулж байна.

          Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 19 иргэнийг “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хүнсний үйдвэрийн тэргүүний ажилтан хүндэт тэмдэг”, Хүнс, хөдөө  аж ахуйн яамны “Жуух бичиг”-ээр тус тус шагнуулахаар саналыг ХХААЯ-нд хүргүүлэв.

          2011-2015 оны аймгийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэрэгцээ, хангамжийн тооцооллыг гаргаж, ХХААЯ-нд хүргүүллээ.

         2016 онд зохион байгуулахаар төлөвлөгдсөн сургалт, үзэсгэлэнгийн төлөвлөгөөг гарган ХБХ-т хүргүүлэв.

         Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр засварлах бэлчээрийн 8 худагт паспорт, түүнд тусгагдсан үзүүлэлтүүдийг судалж, Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албанд хүргүүллээ.

       Мал өвөлжилт, хаваржилтын талаар авах арга хэмжээ, явах чиглэл, бүрэлдэхүүний талаар Баян-Өндөр, жаргалант сумдаас албан ёсоор санал аваад байна. Хөдөө ажиллах хүний эмч нарын талаар ЭМГ-тай санал солилцож, албан ёсоор нэрсийн жагсаалтыг утасны дугаарын хамт авахаар боллоо.

        “Алтан төлийн эзэн” МҮОНТ-ийн шагналд тодорхойлогдох малчдын анхан шатны санал, материалыг авахаар бэлтгэл хангаж байна.

         Мал сүргийн өөлт бууралт, хээлтэгч хээлтүүлэгч малын тохироо, үржилд худалдсан, худалдан авсан малын тоо толгой судалгааны талаар 18 хүснэгт бүхий тайлан, малын үзлэг, ангилалт, малын үүлдэр угсааны гарвал, эрчимжсэн мал аж ахуйн судалгааг гаргаж ХХААЯ-нд хүргүүллээ.      

         Мал аж ахуйн үржлийн ажлын 2015 оны тайланг хавсралт маягтын дагуу гарган цахим хаягаар болон албан тоотоор ХХААЯ-нд хүргүүлэв.

          Хүнсний аюулгүй байдлын графикт шинжилгээг 1 аж ахуйн нэгжийн 2 дээжинд 8 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээг хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

          МЭҮН-үүдийн гурвалсан гэрээг дүгнэх ажил хийгдэж байна.

          Аймгийн Мал эмнэлгийн холбоонд бруцеллёз өвчний вакцины гүйцэтгэлтэй холбогдох материалыг хүргүүлэв.

 

Ирэх 7 хоногт

ь  Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайланг хавсралтын хамт ХХААЯ-нд хүргүүлэх.

ь  Мал өвөлжүүлж хаваржуулах арга хэмжээний тухай захирамжийн төслийг ХБХ-т хүргүүлэх.

ь  МЭҮН-үүдийн гүйцэтгэлийн материалыг нэгтгэх, үр дүнг үнэлэх ажлыг нэгж тус бүрээр хийх.

ь  МЭАЦЛ-ийн итгэмжлэлийн ажилд бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргах.

 

Байгаль орчны чиглэлээр:2016.1.04-1.08

 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил.

1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэнгүүд, Байгаль хамгаалагчидын 2016 оны үр дүнгийн гэрээ, салбарын төлөвлөгөөг боловсруулж батлууллаа.

2.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны боловсрол олгох чиглэлээр “Байгаль орчин-Эрдэнэт” телевизийн цуврал нэвтрүүлгийн "Ой хамгаалал, нөхөн сэргээлт" сэдэвт нэвтрүүлгийг "ТВ-10" телевизтэй хамтран хийж, олон нийтэд хүргэлээ.

2.     

Ирэх 7 хоногт

ТВ-10 телевизтэй хамтран Усны зүй зохистой хэрэглээ, ашиглалтын талаар цэвэр усны үйлдвэрүүдтэй хамтарч тусгай нэвтрүүлэг бэлдэж олон нийтэд хүргэх

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.04-1.08

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7-2, “Хэмжих хэрэгсэлд улсын баталгаажуулалт хийх журам” -ын 3 дугаар зүйлийг үндэслэн 2016 онд хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийх гэрээг 18 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай байгуулах төлөвлөлтийн дагуу  хамтран ажиллах гэрээ хийгдэж байна. Мөн хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалтын чиглэлээр    аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 3 төрлөөр шалгаж, баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн.

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:   Аж ахуйн нэгж, иргэдийн  эрчим хүч хэрэглээ тооцооны  1 ба 3 фазын 24ш тоолуур баталгаажуулав.

-        Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: Аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэглээний халуун хүйтэн усны 65ш тоолуур шалгаж баталгаажуулсан.

-       Дулаан даралтын хэмжих хэрэгслээр: “Хаан хүнс-Эрдэнэт” ХХК, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын   41ш манометр, даралтын аппаратууд

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: “Хаан хүнс Эрдэнэт” ХХК, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 7ш электрон жин, нийт хэмжлийн төрлөөр 137 ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу  шалган баталгаажуулж, гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ. 

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, дулаан/

2. Хамтран ажиллах  гэрээний ажил үргэлжилнэ

3. “Эрдэнэт сүү Эко” ХХК –д ашиглагдаж буй  дулаан даралтын хэмжүүрүүд шалгана.

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.04-1.08

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Үйлчилгээ эрхлэгч 6 аж ахуйн нэгж, үйлдвэрлэл эрхлэгч 2 аж ахуйн нэгжид холбогдох стандартын мэдээллийг хүргэж шаардлагатай  /9 ш /стандартын хангалт хийж  ажиллалаа.

 1.  

Сум багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Шинэчлэн батлагдсан “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага” MNS 5260 : 2015, Татварын нэгдсэн системд ашиглах төлбөрийн баримт. Ерөнхий шаардлага  MNS 6529 : 2015, Татварын нэгдсэн системд холбогдон ажиллах төхөөрөмжийн техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5005 : 2015 стандартыг цахим хэлбэрээр иргэдэд сурталчиллаа.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

Тус хэлтсийн 2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайланг илтгэл  хэлбэрээр бэлтгэн хэлтсийн даргад танилцууллаа.

2016 онд хийж гүйцэтгэх ажлуудын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулсан.

 1.  

Төрийн бус байгууллагуудын санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлууд

АҮЭХолбооноос зохион байгуулсан 2016 оны 1-р сарын шуурхайд сууж, холбогдох мэдээллээр хангагдав.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулна. Үр дүнгийн гэрээ байгуулна.

 

Тохирлын баталгаажуулалтын  чиглэлээр ажлын товч: 2016.1.04-1.08

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

“Эрдэнэт-Транспорт” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг бүрдүүлж, удирдамжийг  бэлэн болгосон.

Бүтээгэдэхүүний сорилтын дээжийн хариуг аж ахуйн нэгжүүдэд өгч арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажиллав.

ХЭАХН-ийн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцож, Засгийн газраас энэ оныг "Хэрэглэгчийн жил" болгон зарласантай холбогдуулж  хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргалаа.

 1.  

 

Нийтийн тээврийн “Эрдэнэт-Транспорт” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийнэ.

 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2016.1.04-1.08

 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         15 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газраас ирсэн газар өмчлөх хүсэлтэй 67 иргэний өргөдлийг хүлээн авч материалын бүрдэл, хэмжилт зураглалыг шалган 63 иргэнд “Газар өмчлүүлэх тухай”, газар эзэмшил өмчлөлийн хувьд зөрчилтэй 6 иргэний өргөдлийг хүлээн авч “Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай” захирамжийн төсөл боловсруулан Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлээд байна.

·         Хамтран өмчлөх эрхээ хүчингүй болгуулж шинээр газар өмчилж авах эрхээ сэргээлгэхийг хүссэн 9 өрхийн 26 иргэний өргөдөл хүсэлтиийг хүлээн авч,  нотариатын баталгааг үндэслэн газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулж Хөгжлийн бодлогын хэлтэст хүргүүлээд байна.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 2 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 15 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

·         Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 1 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·         ГНС-гийн тайлан ГТ-1,5 ГТ-6,7 зургийг шалгаж хийсэн.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·         Аймгийн 2015 оны ГНС-ын тайланг гаргаж байна.

·         Газрын төлбөрийн актыг  өссөн дүнгээр  233 аж

ахуйн нэгж , байгуулага иргэдтэй нийлсэн байна.

·         Газрын төлбөрий 2015 оны тайланг гаргасан.Газрын

төлбөрийн орлогын тооцоог Төрийн сантай нийлсэн.

·         УБЭҮ-н Газрын төлбөрийн гэрээг байгуулахаар тооцоог нийлж байна.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

- 2015 оны газрын маргаан, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн талаарх судалгааг гаргасан.

- Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх дээр иргэн О.Байгалийн хэрэг дээр гэрчээр оролцов.

-Орхон аймгийн 7 дугаар цэцэрлэгийн хашааны урд байрласан эзэмшигч нь үл мэдэгдэх контейнеруудыг нүүлгэн шилжүүлж өгнө үү гэсэн албан тоотын дагуу эзнийг нь олж тогтоон зөрчлийг арилгуулахаар ажиллаж байгаа болно.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 12 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 4 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 89 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн. 2 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 12 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэсэн.

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 54 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

Барилгын чиглэлээр:

1.       1 аж ахуйн нэгжийн архивын баримтыг хянаж техникийн архивт хүлээн авав.

2.       Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгжийн баримт бичгийн бүрдэлтийг хянах , дутууг хийлгэж   бэлтгэл хангуулах ажил хийгдэж байна. Шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулана.

3.       БХТ эй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг мэргэжилтнүүд чиг үүргийн дагуу хариуцан гаргах ажил хийгдэв.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

 

 1. 2015 оны БХТ-тэй  хийсэн гэрээний биелэлтийг  гаргаж нэгтгэв.
 2. 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргаж байна.
 3. Бусад дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

 

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 1. 2015 оны 308 дугаар  “Барилгын материалын чанарт  тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх хөтөлбөр”  тогтоолын биелэлтийг гаргаж нэгтгэв.
 2. Лаборторын цэвэрлэгээ  үйлчилээ хийв.

 

 

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Газрын харилцааны талаар 2016 онд баримтлах үйл ажиллагааны чиглэл, Орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын мэдээллийг  http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас, байгууллагын Facebook хуудас, мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Баян-Өндөр сумын хог хаягдалын цэг, шарил чандарлах газрын байр зүйн дэвсгэр зураглалын М1:500-ны масштабтай зургийг шалгаж хүлээн авах

-2016 оны геодези, зураг зүйн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах

-Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн жагсаалтыг үргэлжлүүлэн  хөтлөх

-Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

-БХБЯ наас ирүүлсэн 2015 оны 12 р сарын 15 ны  63760 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “ инженерийн барилга,байгууламж,шугам сүлжээний мэдээллийн сангийн журмын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ажил зохион байгуулах, хариуг хүргүүлэх

 

Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл:    2016.1.04-1.08 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр:

– 131862   зорчигч тээвэрлэсэн байна .  

 -Хот хооронд чиглэлд:      124  т/ хэрэгсэлээр    1356  зорчигч,

 -Аймаг хооронд чиглэлд:  100  т/ хэрэгсэлээр      496  зорчигч

- Хотын доторх чиглэлд:    380  т/ хэрэгсэлээр 130010  зорчигч

- Аймгийн Засаг даргын А/548 тоот захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Буган-Орд ХХК, ББ-ОД ХХК-дад зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг эргэн мэдээлэх, Эрдэнэттранспорт ХХК-д стандартын шаардлага хангасан эсэх талаар тайлбар авах, хангаагүй тохиолдолд гэрээ байгуулахгүй мэдэгдлийг хүргүүлж зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахаар бэлтгэж байна

- Автотээврийн төвийн 2016 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг гарган Үндэсний төвөөр батлуулах ажил хийгдэж байна.

- Иргэдийн хүсэлт, үйлчилгээний доголдлоос шалтгаалан Эрдэнэ багийн чиглэлд тугшилтын шугамаар дунд оврын автобусны үйлчилгээг эхлүүлэхээр ББ-ОД ХХК-д үүрэг болгон ажилласан.

Техникийн үзлэг оношлогоо:

-Оны эхний 7 хоногт нийт 81 тээврийн хэрэгсэл  техникийн үзлэг, оношлогоонд хамрагдснаас ачаа-5, суудлын автомашин-76 байна.

Бүртгэлийн чиглэлээр:

-  Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн 90 хийгдсэнээс  өөрчлөлт-0 тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-2, улсын дугаар шинээр 21 тээврийн хэрэгсэлд олгож, т/х өнгө өөрчилсөн-0  бүртгэл тус тус хийгдсэн.

Хяналт шалгалтын чиглэлээр:

 Эрх сунгагдах ажил хийгдэж байна

Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр: Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар  иргэдээс  3 санал, хүсэлт ирснийг холбогдох чиглэлээр нь шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-НЗТҮ-г сайжруулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах,

-Бодлогын талаар тээвэрлэгч аанб-аас санал авах

-Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 263

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 418

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.17-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-17 418

ТЕНДЕРТ ШАЛГАРЧ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ НИЙТ КОМПАНИУДЫН 91,4 ХУВЬ НЬ ОРХОН АЙМГИЙН ААНБ, ИРГЭД БАЙНА

2021-07-26 263

ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙГ ЦАХИМААР АЖИЛЛУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДЛАГУУДАД ӨГЛӨӨ

2021-07-20 222

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Н.ТАВИНБЭХ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

2021-07-20 115

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.15-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-15 77

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-14 65

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.13-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-13 64

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.07.16-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-07-16 64

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-07-19 61

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-07-19 48

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.95.131.146
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 32 Онлайн
 • 2282 Өнөөдөр
 • 23349 Өчигдөр
 • 25631 Долоо хоногт
 • 513231 Сүүлийн сард
 • 5492906 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  968

Facebook

Цаг агаар