Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн долоо хоногийн мэдээ

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 2015.12.21-12.25                                      

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

           Тус газрын эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн тайланг гаргаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн хүргүүлэв. Үүнд: “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 97,8 хувь, “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 95 хувь, “Хүнсний аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100 хувь, “Чацаргана” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 64 хувийн биелэлттэй байна.

         Тус газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэв.

         Өргөдөл гомдлын жилийн эцсийн тайлан мэдээг гарган аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэв.

         2016 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр засвар хийгдэх бэлчээрийн 8 худгийн засварын ажлын жагсаалтыг гарган ХББЗА-нд хүргүүлэв.

          ХХААЯ-ны МЭҮГ-т “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, “Монгол мал”, “Эрчимсэн аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр, МЭҮГ-ын даргын 01 дүгээр албан даалгавар, Бог, бод малын хээлтүүлгийн жилийн эцсийн мэдээг тус тус гарган хүргүүлэв.

           Mал эмнэлгийн тайлан мэдээг гарган МЭҮГ-т хүргүүлэв.

          Хүнсний аюулгүй байдлын графикт шинжилгээг 2 аж ахуйн нэгжийн 5 дээжинд 13 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлж ажиллаа

 

Ирэх 7 хоногт

·         Жаргалант сумын Өрхийн тариалан эрхлэгч 15 иргэний шагналын материалыг ХХААЯ-ны хүргүүлэх

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч: 2015.12.21-12.25

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй шалгалт баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 3 төрлөөр шалгаж баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн. Үүнд:

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу “Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ТӨХК,  “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК, -Эрдэнэт-Үйлдвэр” ХХК-ний харьяа  хэрэглэгчдийн  эрчим хүч хэрэглээний  цахилгаан механик тоолуур шалгаж  35ш тоолуурыг  улсын баталгаажуулалтад хамрууллаа.  

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: “Эрдэнэт-Ус ДТС” ОНӨХК-ний харьяа -4-р микрийн 110ш халуун, хүйтэн усны тоолуур

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: Хүлэг худалдааны төв дээр ашиглагдаж буй 5ш жин тус тус шалгаж баталгаажуулсан.

2.             

Ирэх 7 хоногт

 1.Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.

/хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, Дулаан/

 

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 2015.12.21-12.25

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Авлигын эсрэг  хууль, Нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хуулийн дагуу ХАСХОМ мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий албан тушаалтнуудын жагсаалтыг гаргаж, ЗДТГазарт  цаасаар болон цахимаар хүргүүлэв.

“ХАСХОМ”-той холбоотой бүртгэлүүдийг цахим программ дээр  шалгаж баталгаажууллаа.

     Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн, сургалт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж байна

 1.  

Сум багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

Хэлтсийн ҮЭХорооны 2015 оны тайлангийн хуралд  бэлтгэж, хурлаа зохион байгуулав. 

 1.  

Ирэх 7 хоногт

Иргэд хэрэглэгчдэд шаардлагатай стандартын мэдээ, мэдээллээр үйлчилнэ.

 

Тохирлын баталгаажуулалтын  чиглэлээр ажлын товч: 2015.12.21-12.25

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

2015 оны үр дүнгийн гэрээний  биелэлтээ дүгнүүлж, хийсэн ажлаа тайлагнав.

Аймгийн төрийн албаны зөвлөлд  байгууллагын  төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний  тайланг  хүргүүлж, мөн СХЗГ-т  бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний  тайланг гаргаж хүргүүлэв.

Бүтээгдэхүүний  шинжилгээний  дүгнэлтийг  аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж,  үнэлгээ хийсэн.

 

 1.  

 

Бүтээгдэхүүний дээжийн шинжилгээний хариуг авч, аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдэнэ.

 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  2015.12.21-12.25

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

•                

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

39 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

           Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газраас ирсэн газар өмчлөх хүсэлтэй 84 иргэний өргөдөл, материалын бүрдэл, хэмжилт зураглалыг шалган 70 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна.

           Газар хамтран өмчлөх эрхээсээ татгалзсан 42 иргэний өргөдөл хүсэлт, нотариатын баталгааг хүлээн авч “Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай” аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан батлуулаад байна.

           Газар эзэмшлийн хувьд зөрчилтэй 5 иргэний эзэмшил газарт тодруулалт хийсэн.

           Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 39 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

           Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-аас ирсэн 67 иргэний өргөдлийг хүлээн авч материалыг шалгаад байна. 

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

           Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

           Баян-Өндөр уулын ойжуулах бэлтгэл арга хэмжээний хүрээнд “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн байр зүйн дэвсгэр зургийг улсын комисс ажиллаж шалгаж хүлээж авсан.

           Газрын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэж байгаа “Тэгш хэм групп”ХХК-ний байр зүйн зургийн тодруулалтыг шалгаж дууссан.

           ГНС-гийн тайлан ГТ-1,5 ГТ-6,7 зургийг шалгаж хийж байна.

           Говил багийн нутагт зэвсэгт хүчний 186-р ангийн БАМ-ын 7 ширхэг байрны талаар дээд газраас тодруулга авахад Улсын тусгай хэрэгцээний газарт хамаарахгүй болохыг тодорхойлж өгсөн.

           Хүн ам орон сууцны завсарын тооллогод ашиглагдах байр зүйн агууллагатай кадастрын зургийг авах хүсэлтийг судлаж Тагнуулын газартай хамтарч зургийг өгөх талаар ажилласан.

Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

 • Газрын төлбөрийн 12-р  сарын тайланг  хүлээгдэж

байгаа гүйцэтгэлээр гаргалаа. Орон нутгийн төсөвт 11-р сарын 20-ны байдлаар  газрын төлбөрийн орлогоор  6 914 917 734  төгрөг  төвлөрсөн байна.

 • Газрын төлбөрийн актыг  өссөн дүнгээр  212 аж ахуйн

нэгж , байгуулага иргэдтэй нийлсэн байна.

 • Баян-Өндөр сумын газрын нэгдмэл сангийн тайланг

хүлээн авав.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

 • иргэн С.Хишигжав

Иргэний өргөдлийн дагуу газар дээр нь очиж хяналтын хэмжилт хийхэд 2 айл нь одоо байгаа хамарлаж хашаа барьсан заагаараа газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна.Өөрөөр хэлбэл өргөдөл гаргасан иргэн С.Хишигжавын хажуу айл нь  хашаагаа сунгах нь хууль бус үйл ажиллагаа тул зөрчлөө арилгах мэдэгдэх хуудас өгөв.

 • иргэн Н.Шархүүхэн

Иргэний өргөдлийн дагуу газар дээр нь хяналтын хэмжилт хийлээ.Хяналтын хэмжилтээр хажуу айл нь газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн хэмжээгээрээ зөрчилгүй байна.Өргөдөл гаргасан иргэнд гэрчилгээн дээрх газрын хэмжээгээ газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдсэн хэмжээтэйгээ ижил болгон зөрчлөө арилгавал байшингийн гэрчилгээгээ гаргаж авах боломжтой гэсэн хариу өгөв.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 1 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 19 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 5 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 192 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         2 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 8 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэсэн.

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 10 иргэний өргөдлийг

кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

            Барилгын чиглэлээр:

 1. 2 аж ахуйн нэгжийн архивын баримтыг хянаж техникийн архивт хүлээн авав.
 2. Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах дүрмийн дагуу ЗГ ын 151 р тогтоолын хүрээнд улсын комисс 3 ажилд зохион байгуулав. / 7 А хорооллын 2х45 айлын орон сууцны барилга, “ГОК гарден” хотхон 135 айлын 10 давхар орон сууц, Даваат багийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил/
 3. 2015 оны байдлаар шинэ орон сууцны борлуулалтын мэдээг БХТ өөс ирүүлсэн маягтын дагуу  гаргаж тус байгууллагад  файлаар болон хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлэв.
 4. Үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргав.
 5. 4р улирлын БМ19 мэдээг гаргаж  БХТ өвд файлаар хүргүүлэв.

.Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

1.    2015 онд хийгдсэн шинжилгээний мониторнг үнэлгээний тайланг нэгтгэн гаргав.

2.    Лабораторийн  шинжилгээтэй холбоотой  материалыг  үдэж архивт өгөхөөр бэлтгэв.

3.     Дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

 

2

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

4.    . ЗГ-ын хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн биелэлтүүд гаргав.

5.    “Байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл” –ийн сургалтанд Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн ИТА-ийг хамруулав.

 

 

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг  /2015.12.14

2015.12.18/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 • "Газар өмчлөл"-тэй холбоотой нийтлэг асуулт хариултуудыг

цуврал болгон байгууллагын Facebook хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэж байна.

•                

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-ГХГЗЗГазраас ирсэн бичгийн хариуг хүргүүлэх, ГНС-ийн тайлангийн тоон мэдээг цуглуулж, ГТ-1,5 ГТ-6,7 тайлангийн зургийг гаргаж байна.

-Тэгш хэм групп”ХХК-ний Говил, Баянцагааны нутагт хийсэн байр зүйн зургийг агууллагыг газар дээр нь тодруулж шалгах, тус компанитай хамтран ажиллах.

-Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийг жагсаалтад бүртгэх, цэгцлэх ажлыг үргэлжлүүлэх

-Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

-Гэрээ хөтөлбөрүүдийн биелэлт гаргах ажил хийх

 

 

Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл:    2015.12.21-12.25 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр: – 131975   зорчигч тээвэрлэсэн байна .  

 -Хот хооронд чиглэлд:      151  т/ хэрэгсэлээр    1387  зорчигч,

 -Аймаг хооронд чиглэлд:   97   т/ хэрэгсэлээр      478  зорчигч

- Хотын доторх чиглэлд:    385  т/ хэрэгсэлээр 130110  зорчигч

Пирамид-Тосгон  чиглэлд багийн засаг дарга, тээвэрлэгч ААНБ, Автотээврийн төвийн мэргэжилтэн хамтарсан хяналтыг 7 хоног бүр өглөө эх авалт дээр хийж байна.

Шинэ жилийн баяр, амралтын үеүүдэд тээвэрлэлтийг хэвийн явуулах нэмэлт тээврийн хэрэгслийн судалгааг аанб бүрээр гарган хуваарилалт хийсэн.

Цагийн нөхцөл байдалд тохируулан зорчигч тээвэрлэлтийг гүйцэтгэж, шаардлага хангасан тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд оролцуулах  талаар аанб-ын удирлагуудад анхааруулсан шуурхай хурлыг зохион байгуулсан.

. Үзлэг оношлогоо, бүртгэлийн чиглэлээр:

- Техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоонд суудал-155, автобус-1, ачаа-12, мотоцикль-0, нийт 168 тээврийн хэрэгсэл хамрагдсан байна.

-  Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн 90 хийгдсэнээс  өөрчлөлт-0 тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-3, улсын дугаар шинээр 18 тээврийн хэрэгсэлд олгож, т/х өнгө өөрчилсөн-0  бүртгэл тус тус хийгдсэн.

  Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажиллын хүрээнд хот хоорондын чиглэлийн 26 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан.

- Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр: Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар  иргэдээс 4 санал, хүсэлт ирсэн. Холбогдох чиглэлийн дагуу шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-НЗТҮ-г сайжруулахад чиглэсэн ажлуудыг баг, аанб-тай хамтран   зохион байгуулна.

-Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.92.164.9
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 6 Онлайн
 • 175 Өнөөдөр
 • 823 Өчигдөр
 • 2851 Долоо хоногт
 • 33071 Сүүлийн сард
 • 6528457 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар