Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

 Хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлээр: 

д/д

 

Мэдээллийн агуулга

 

Мэдээлэл

 

 

 

 

 

 

1

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

         Өнгөрсөн 7 хоногт тус газраас 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээ дүгнэх, жилийн эцсийн тайлан мэдээ нэгтгэх, аймгийн бодлогын баримт бичгүүдийн биелэлтийг гаргаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Тухайлбал: аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хүнс, хөдөө аж ахуйн арга хэмжээний биелэлт 86,2 хувь, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 95,0 хувь, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт 90,1 хувь, аймгийн ИТХ болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрийн биелэлт 82,1 хувь, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний биелэлт 95,5 хувийн хэрэгжилттэй гарлаа.

         Аймгийн Статистикийн хэлтсээс зохион багйуулж буй “Хөдөө аж ахуйн мал амьтны жилийн эцсийн хяналтын тооллого”-нд холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтаар Баян-Өндөр, Жаргалант сумдаар тооллого хийв. Тус байгууллагаас 1 малын эмч үндсэн тоологчоор, 2 албан хаагч хяналтын тооллогод томилогдон ажиллалаа.

        Аймгийн ЗДТГ, Номин телевизтэй  хамтран “Сүүтэй Монгол” үндэсний аяны хүрээнд орон нутгийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч Баяжуулагч Одод ХХК, Нившээл ХХК-ний бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны талаар нэвтрүүлэг бэлтгэв.

           Хүнсний аюулгүй байдлын графикт шинжилгээг 1 аж ахуйн нэгжийн 4 дээж, 1 иргэний 3 дээжинд 13 үзүүлэлтээр хүнсний микробиологийн шинжилгээ хийж сорилтын дүнг хүргүүлэв.

 

Ирэх 7 хоногт

1.    Хүнс, хөдөө аж ахуйн яаманд хүргүүлдэг 2015 оны жилийн эцсийн мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

2.    Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийн төлөвлөгөөт шинжилгээ хийх.

3.    Мал амьтны жилийн эцсийн хяналтын тооллогод явах.

4.    Төрийн албан хаагчдын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэх.

 

Байгаль орчны чиглэлээр:

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1

 Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

1.Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 онд хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг 2013-2015 оны байдлаар өссөн дүнгээр нэг бүрчлэн гаргаж, аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/581 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт тайлагналаа.

2.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргаж БОНХАЖЯаманд хүргүүллээ.

3.2015 онд ойгоос бэлтгэсэн модны хэмжээ, Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 48 дугаар зарлигийн биелэлт, ойн санг гэрээгээр эзэмшиж байгаа нөхөрлөл, аж ахуй нэгжийн судалгаа, ойн мэргэжлийн байгууллагын судалгаа, Сум дундын ойн ангийн эд хөрөнгийн бүртгэлийг тус тус  гаргаж “ОЙН СУДАЛГАА, ХӨГЖЛИЙН ТӨВ” УТҮГ-т хүргүүллээ.

•                

Ирэх 7 хоногт

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэнгүүд, Байгаль хамгаалагчидын 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэнэ.

-Жилийг эцсийн байдлаар Байгаль орчны салбартай  холбоотой Үндсэний хөтөлбөрүүдийн биелэлт гаргана.

 

 

Хэмжил зүйн чиглэлээр ажлын товч:

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

1.             

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг   хэмжлийн 3 төрлөөр шалгаж баталгаажуулалтын ажил хийгдсэн. Үүнд:

-       Цахилгаан хэмжих хэрэгслээр:  Хамтран ажиллах гэрээний дагуу ЭБЦТС ТӨХК,  “Эрдэнэт ус ДТС” ОНӨХК, Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний харьяа  хэрэглэгчдийн  эрчим хүч хэрэглээний  цахилгаан механик тоолуур шалгаж  50ш тоолуурт улсын баталгаа хийгдсэн. 

-       Эзэлхүүний хэмжих хэрэгслээр: “Эрдэнэт ус ДТС” ОНӨХК-ний харьяа -4-р микрийн 112 ш халуун хүйтэн усны тоолуур

-       Механик хэмжих хэрэгслээр: “Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК-ний лабораториудад ашиглаж буй механик хэмжүүрүүд, Баян Өндөр сумын Баянбулаг багийн хүнсний дэлгүүрүүдэд  ашиглаж буй жин хэмжүүрийн ээлжит баталгаажуулалт хийгдсэн.

 Нийт хэмжлийн төрлөөр 172 ш хэмжүүр шалгаж, улсын баталгаажуулалтанд хамруулан,  гэрчилгээ олгосон байна.

2.             

Ирэх 7 хоногт

 1. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ.  /хэмжлийн 4 төрлөөр: Цахилгаан, механик хий шингэн, дулаан/

2. Баян-Өндөр сумын хүнсний дэлгүүрүүдэд  ашиглаж буй жин хэмжүүрийн ээлжит баталгаажуулалтын ажил үргэлжилнэ.

Стандартчиллын  чиглэлээр ажлын товч: 

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

         Үйлчилгээ эрхлэгч 1 аж ахуйн нэгж,  2 иргэнд шаардлагатай стандартын талаар мэдээлэл өгч, www.estandard.mn  цахим хуудаснаас үзэж, судлах талаар арга зүйн заавар зөвлөгөө өгсний зэрэгцээ холбогдох стандартаар хангалаа.

 

 1.  

Сум багийн түвшинд шинээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд

2015 оны бодлогын баримт бичгүүдээс Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын биелэлт, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт,  үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт, Монгол Улсын болон аймгийн  эдийн засаг, нийгмийг 2015  онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт зэргийг нэгтгэн гаргаж,  байгууллагын хяналт шинжилгээ үнэлгээг холбогдох журмын дагуу хийж СХЗГазар болон АЗДТГазар хүргүүлэхээр бичиг хэрэгт шилжүүллээ.

 1.  

Бизнесийн чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж өргөжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгмийн хариуцлагын талаар хийсэн шинэлэг ажлууд

 Аймгийн ҮЭХолбооноос ирүүлсэн судалгаа, хэлтсийн ҮЭХорооны танилцуулгыг бэлдэж хүргүүлэв.

 1.  

Ирэх 7 хоногт

ҮЭХорооны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, сангийн тайлан гаргаж, тайлангийн хурал хийнэ.

Тохирлын баталгаажуулалтын  чиглэлээр ажлын товч: 

 

дд

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

 1.  

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Аймгийн  ЗДТГ –ийн  ХБХ-т  “Хүнсний  аюулгүй байдал” дэд  хөтөлбөрийн  биелэлтийг болон СХЗГ-т  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  сарын  мэдээг  гаргаж  хүргүүлэв. ХЭАХН- тэй  хамтран  ЗГ-ын  127-р тогтоолоор  заавал баталгаажуулалтад  хамрагдах  автомашины  засвар үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнуудад  мэдээлэл өглөө. ХАҮТ –тай  бүтээгэдэхүүний  сав баглаа  боодол  шошгоны  чиглэлээр  хамтран  ажилладаг  энэ ажлаа  2016 онд  үргэлжлүүлэн  шинэлэг байдлаар  юу хийх  талаар  ярилцлага  хийв.

 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын чиглэлээр:  

 

д/д

Мэдээллийн агуулга

Мэдээлэл

•                

 

Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         24 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Газар эзэмшлийн хувьд зөрчилтэй 7 иргэний эзэмшил газарт тодруулалт хийсэн.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 24 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

Геодези, зураг зүйн чиглэлээр:

·         Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 2 газарт хяналтын хэмжилт хийсэн.

·         Баян-Өндөр уулын ойжуулах бэлтгэл арга хэмжээний хүрээнд “ПЕЙРЛ”ХХК-ний хийсэн байр зүйн дэвсгэр зургийг шалгаж урьдчилсан комисс ажиллуулсан.

·         Газрын кадастрын мэдээллийн сан үүсгэж байгаа “Тэгш хэм групп”ХХК-ний байр зүйн зургийн тодруулалтыг шалгасан.

Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

-Иргэн Ж.Оюундаваа

Миний бие БӨ сум 11-р хороололд хууль ёсны дагуу газар эзэмшиж авсан.Гэтэл миний эзэмшил газар дээр “Нью Блю Хаус” ХХК нь хууль бусаар орон сууц барьж байгаа тул энэ асуудлыг шийдэж өгнө үү гэсэн өргөдөл ирсэн.Уг иргэний өргөдлийн дагуу шалгалт явуулахад “Нью Блю Хаус” ХХК нь “Донж Орд” ХХК-ийн захиалгаар орон сууц барих гэрээ байгуулж ажилласан.Харин иргэн н.Оюундаваа нь өөрийн эзэмшил газраа “Донж Орд” ХХК-ийн захирал н.Даринчулуунтай худалдах асуудлаар тохиролцоо хийснээс болж үүссэн асуудал гэсэн хариуг уг компани албан тоотоор өгсөн болно.Иймд уг маргааныг зохих дараагийн шатны байгууллагад хандаж асуудлыг шийдэх нь зүйтэй гэж үзэн иргэний хариуг өгөв.

Газрын кадастрын чиглэлээр:

·         Газар эзэмших эрхээ барьцаалж арилжааны банкнаас зээл авахыг хүссэн 2 өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 18 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжтэй газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Иргэн аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 15 өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэж хариу өгсөн.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 285 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

·         3 иргэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагуу газар дээр нь явж тодруулсан.

·         Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэхийг хүссэн 16 иргэн аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг хүлээн авч аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл бэлтгэсэн.

·         Газар өмчилж авахыг хүссэн 12 иргэний өргөдлийг кадастрын мэдээллийн санд шалгасан.

Барилгын чиглэлээр:

 • 5 аж ахуйн нэгжийн архивын баримтыг хянаж

техникийн архивт хүлээн авав.

 • Техникийн архивт ирсэн гүйцэтгэлийн баримтуудыг

архивлах,цэгцлэх ажил хийв.

 • Засаг даргын зөвлөлийн хуралд материал бэлтгэв.
 • Улсын комиссоос гүйцэтгэгчээр биелэлт гаргуулж

байгаа ажлуудыг гүйцэтгэсэн байдлыг хянах , материалаа архивт ирүүлээгүй байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд сануулах шаардах ажил хийгдэв.

 • Үр дүнгийн гэрээний биелэлт гаргаж байна.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторын чиглэлээр:

 

дд

 

Ажлын төлөвлөгөө

 

Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт хяналт тавих.

 

 

1.      2015 онд хийгдсэн шинжилгээний мониторнг үнэлгээний тайланг нэгтгэн гаргаж байна.

2.      Лабороторын  холбогдох журнал, дэвтрүүдийн хөтлөлтийг гүйцээж бичилт хийв.

3.       Дотоод ажил

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

 

4.      2015 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй  төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн  захиалагчийн хяналтын тайлан гаргав.

5.      Лабораторийн хийсэн ажлын тайлан бичиж байна.

 

МэдээллийнТехнологийн чиглэлээр:

 • Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг

/2015.11.30-2015.12.04/ http://orkhon.gazar.gov.mn/  цахим хуудас  , байгууллагын Facebook хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 • "Газар өмчлөл"-тэй холбоотой нийтлэг асуулт

хариултуудыг цуврал болгон байгууллагын Facebook хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэж байна.

•                

Ирэх 7 хоногт

-Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

-Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

-Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн баримт   материалын хяналт хийж бүрдүүлүүлж бэлтгэл хангуулах, шаардлага хангагдсан тохиолдолд комисс томилон ажиллуулах

-Техникийн архивт албан бичгээр хүргэгдэн ирсэн гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийг жагсаалтад бүртгэх, цэгцлэх ажлыг үргэлжлүүлэх

- Гэрээ хөтөлбөрүүдийн биелэлт гаргах ажил хийх

-ГХГЗЗГазраас ирсэн бичгийн хариуг хүргүүлэх, ГНС-ийн тайлангийн тоон мэдээг цуглуулах судалгаа хийх.

-“БАЯН-ӨНДӨР УУЛЫН ЭНГЭРТ 195 ГА, ДЭНЖ БАГИЙН АР ТАЛЫН ЭНГЭРТ 15 ГА ГАЗРЫН ОЙЖУУЛАЛТ ХИЙХ ТАЛБАЙД 1:1000 МАСШТАБТАЙ БАЙР ЗҮЙН ДЭВСГЭР ЗУРАГЛАЛЫН ” ажлыг улсын комисс ажлуулж хүлээн авах ажлыг зохион байгуулна.

-“Тэгш хэм групп”ХХК-ний Говил, Баянцагааны нутагт хийсэн байр зүйн зургийг агууллагыг газар дээр нь тодруулж шалгах, тус компанитай хамтран ажиллах.

Аж ахуйн нэгжийн тээвэрлэлтийн   мэдээлэл:    

 

дд

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хийгдсэн ажил үйлчилгээ

•        

Нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч хэрэгжүүлж буй шинэлэг ажлууд

Зорчигч тээвэрлэлтийн чиглэлээр: – 132692   зорчигч тээвэрлэсэн байна .  

 -Хот хооронд чиглэлд:      114  т/ хэрэгсэлээр     1291  зорчигч,

 -Аймаг хооронд чиглэлд:  112  т/ хэрэгсэлээр      591  зорчигч

- Хотын доторх чиглэлд:    391 т/ хэрэгсэлээр 130810  зорчигч

Баянцагаан багийн чиглэлийн зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээнд багийн засаг дарга, ажлын алба, компанийн удирдлага оролцсон хяналтыг өглөөний эх авалт дээр хамтран зохион байгуулж ажилласан.

Яргуйт багийн чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээг эхлүүлэхээр санл, бүртгэл авах ажил хийгдэж байна.

Зорчигч тээвэрлэлттэй холбоотой жилийн эцсийн тайлан гаргах ажлууд хийгдэж байна.

АТҮТ-тэй ЗЦТ, АТТөв оролцсон онлайнаар хурал зохион байгуулсан.

. Үзлэг оношлогоо, бүртгэлийн чиглэлээр:

- Техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоонд суудал-151, автобус-8, ачаа-26, мотоцикль-0, нийт 185 тээврийн хэрэгсэл хамрагдсан байна.

-  Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн 102 хийгдсэнээс  өөрчлөлт-0 тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нөхөн олголт-7, улсын дугаар шинээр 34 тээврийн хэрэгсэлд олгож, т/х өнгө өөрчилсөн-0  бүртгэл тус тус хийгдсэн.

  Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажиллын хүрээнд хот хоорондын чиглэлийн 37 тээврийн хэрэгсэлд үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан.

- Өргөдөл, гомдлын чиглэлээр: Зорчигч тээвэрлэлтийн үйлчилгээтэй холбоотой 70353511 утсаар  иргэдээс 7 санал, хүсэлт ирсэн. Холбогдох чиглэлийн дагуу шийдвэрлэсэн.

•        

Ирэх 7 хоногт

-  НЗТҮ-г сайжруулахад чиглэсэн ажлуудыг баг, аанб-тай хамтран   зохион байгуулна.

-           Бусад  өдөр тутмын  ажлууд

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-09-01 1830
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаарх судалгаа ...

2014-09-29 2175
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

Есөн давхар байрнуудад шинээр суурилуулсан цахилгаан шатыг нэн даруй улсын комисс хүлээн авч ашиглалтанд ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.90.49.108
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 15 Онлайн
 • 624 Өнөөдөр
 • 1638 Өчигдөр
 • 2262 Долоо хоногт
 • 69672 Сүүлийн сард
 • 6436807 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1049

Facebook

Цаг агаар