Орхон аймгийн 2015 оны III-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан

2015.12.01                                                                                                                                                                Орхон аймаг
Нэг.Ерөнхий зүйл

1.1 Орхон аймгийн ЗДТГ, Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт болон орон нутагт эрх шилжин ирсэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 2015 онд хийгдэх  худалдан авалтуудыг захиалагч тус бүрээр батлуулан авч нэгтгээд нийт 267 төрлийн бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан, төсвийн ерөнхийлөн захирагч аймгийн Засаг даргаар батлуулан төлөвлөсний дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна.
    Хуулийн 48.4 дэх заалтын дагуу Ерөнхий төлөвлөгөөг  хугацаанд нь Сангийн яамны ХХААГ-т файлаар болон цаасаар хүргүүлж,  ХААУХШМ-ийн  системд  оруулсан.
    Хуулийн 48.5 дахь заалтын дагуу худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг орон нутгийн Хотын шуудан, Шинэ мэдээ сонинуудад нийтэлж, Аймгийн ЗДТГ-ын www.erdenet.or.gov, орон нутгийн www.erdenetnews.mn, www.erdenetlavlah.mn Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn сайтуудад  байршуулж олон нийтэд зарлан мэдээлсэн.
    ХАА-ны төлөвлөгөөг захиалагчаар нь болон санхүүжилтийн эх үүсвэр тус бүрээр нь авч үзвэл: 
1.    Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 140 сая төгрөгний 2 ажлын гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан байна. Хэрэгжилт 100 хувь.
2.    Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 165.0 сая төгрөгний 1 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулагдсан.
3.    Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаа 22.7 тэрбум төгрөгний 189 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөгдсөн.
4.    Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 1.3 тэрбум төгрөгний 56 бараа ажил үйлчилгээ төлөвлөгдсөн.
5.    Жаргалант сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 238,9 сая  төгрөгний 19 бараа, ажил, үйлчилгээг төлөвлөгдсөн.
 Үүнээс:
•    Шалгарсан тендер 250 буюу  93.6 хувьтай
•    Судалгаа болон үнэлгээ хийгдэж байгаа 8 буюу 3.0 хувьтай
•    Зарлагдсан байгаа тендер 2 буюу 0.7 хувьтай.
•    Зарлагдаагүй буюу зураг төсөв нь ирээгүй - 4 буюу 1.5 хувьтай
•    Гомдол гарсан Сангийн яаманд хянагдаж байгаа тендер 3 буюу 1.1 хувьтай
•    Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 189 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөснөөс  биелэлт нь гэрээ байгуулсан 177 буюу 93,6 хувь, үнэлгээ хийгдэж буй 4 буюу 2,1 хувьтай, зарласан тендер 2 буюу 1 хувьтай, зураг төсөв, ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолт хүлээгдэж буй 4 буюу 2,1 хувьтай тус тус ажлын үзүүлэлттэй явагдаж байна. Одоогийн байдлаар аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын худалдан авах ажиллагаа нь 93,6 хувийн биелэлттэй байна.
•    Жаргалант сум нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 238,9 сая төгрөгний 19 худалдан авах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгагдсанаас гэрээ байгуулсан 19 буюу 100 хувийн биелэлттэй байна.
•    Баян-Өндөр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 1,3 тэрбум төгрөгний 56 бараа ажил үйлчилгээ төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан 53 буюу 94,6 хувьтай,  үнэлгээ хийгдэж буй 3 буюу 5,4 хувьтай тус тус ажлын үзүүлэлттэй явагдаж байна. Одоогийн байдлаар Баян-өндөр сумын худалдан авалтын төлөвлөгөө 95 хувийн биелэлттэй байна.
    Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 3-р улирлын байдлаар 93,3 хувьтай байна.
    Нийт худалдан авалтын 100 хувь Цахимаар зарласан байна.

1.2 Тухайн жилийн сайтад оруулсан төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах ажиллагаа байхгүй байна. Бүх худалдан авалт төлөвлөгөөнд тусгагдсан, сайтад байрлуулсан.

1.3. Энэ оны 3-р улирлын байдлаар нийт худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 4 бараа, ажил, үйлчилгээний техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, зураг төсөв хүлээгдэж байна.

1.4. 2015 онд тендер шалгаруулалтын үнэлгээг аль болох богино хугацаанд хийх зорилт тавьж  ажиллаж байна. Одоогоор шалгарсан бүх тендерийн үнэлгээ хүчинтэй  хугацаанд  хийгдсэн,  бүх  гэрээ  тендерийн  хүчинтэй хугацаанд  байгуулагдсан.

1.5   2015 оны худалдан авах ажиллагааны дагуу  зохион байгуулах явцад буюу ХАА-ны төлөвлөлт, Үнэлгээний хороо байгуулах, Тендерийн баримт бичиг боловсруулах, Тендерийн урилгыг зарлан мэдээлэх, тендер нээх, тайлагнах үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчил гараагүй.

1.6     3-р улирлын байдлаар гарсан гомдол Үүнд:

1)    Яргуйт багийн гудамжны гэрэлтүүлэгийн ажил-317,940,000 төгрөг Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
2)    Даваат багийн гудамжны гэрэлтүүлэгийн ажил-122,430,000 төгрөг- Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
3)    Эрдэнэ багт баригдах 1*1000м3 усан сан, цэвэр усны шугам- 1,680,490,000  Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
4)    Шанд багийн гэрэлтүүлэг  /үлдэгдэл гудамжны/ Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
5)    Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих- 100,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан. Тендерийг дахин зарлах гэсэн хариу гарсан.
6)    Гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан халаалтанд шилжүүлэх ажлын хүрээнд цахилгааны 2 тарифт тоолуур тавихад хөнгөлөлт үзүүлэх- 200,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан хянагдаж байна.
7)    БОЭТ-д ЭХО аппарат нийлүүлэх- 130,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
8)    Баян-Өндөр, Хантайн гудамжийг холбосон 0.402 км хатуу хучилттай авто зам  293,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
9)    Жаргалант сумын хогын цэгт хог хаягдлын автомашин авах – 50,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан. Захиалагчийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэсэн хариу гарсан.
10)    Эрдэнэт хотын хог хаягдлын аж ахуй, оршуулгын газрын орчмын байр зүйн зураглалыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх – 10,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан хянагдаж байна
11)    Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах Орон сууцны 8 ,9, 12-р хорооллын М1:500 масштабтай байр зүйн зураглалыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх  - 14,000,000 Сангийн яаманд гомдол гарсан хянагдаж байна
Хоёр. Харъя байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар
2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъя байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллаж байна. Аймгийн худалдан авах ажиллагааны албанаас Баян-өндөр сум, Жаргалант сум, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв зэрэг байгууллагуудад худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөмжийг байнга өгч тендерийн баримт бичгийн боловсруулалтад хяналт тавьж ажиллаж байна.
    Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авалт хийж байгаа харъя байгууллага болох Баян-Өндөр сумын ЗДТГ, Жаргалант сумын ЗДТГ-ын худалдан авах ажлын төлөвлөгөөг аймгийн ТЕЗ-ын багцын төлөвлөгөө үүсгэн хэрэгжүүлж байна.
    Харъя байгууллагуудын ажилтнуудыг орон нутгаас зардлыг нь гарган Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтад хамруулж байна.
Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлт, санал
3.1    Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь худалдан авах ажиллагааг нээлттэй ил тод явуулах, иргэдийн оролцоог хангах, тэгш шударга өрсөлдөх боломжийг бүрдүүлэх зэрэг хуульд заасан ХАА-ны үндсэн зарчмуудыг орон нутагт хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Үүнд:
3.1.1.Худалдан авах ажиллагааг нээлттэй, ил тод явуулах зорилгоор:
 “2015 онд Худалдан авах ажлын аймгийн төлөвлөгөө” болон зарлаж байгаа Тендерийн урилга, явцын мэдээллийг:
    1. Улсын хэмжээнд өдөр тутмын Өдрийн сонин, Монголын мэдээ зэрэг сонинуудад
2. Сангийн яамны www.e-procurement.mn
3. Аймгийн www.erdenet.mn
4. Орон нутгийн www.erdenetnews.mn, www.erdenetinfo.mn
5. Аймгийн ИТХ-ын www.ith-orhon.mn сайтуудад байршуулж
6. Хотын шуудан сонин
7. Шинэ мэдээ сонин
8.Орон нутгийн 8 телевизээр
9.Үйлчилгээний төвийн баруун талд /гадаа/ байрлаж байгаа Их танил ХХК-ийн Мэдээллийн LED дэлгэц-ээр иргэд, олон нийтэд зарлан мэдээлж байна.
   Орон нутаг дахь хувийн хэвшлийн 8 телевиз, 3 сонин, 4 сайттай тус бүртэй нь Хамтран ажиллах гэрээ байгуулан тендерийн нээлт, үнэлгээний явц, үр дүн зэрэг бүхий л үе шат бүрийн мэдээллийг тогтмол мэдээлж байна.
    Аймгийн Засаг дарга болон Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-тай байгуулсан “Хамтран ажиллах төлөвлөгөө”-нд ХАА-ны бүхий л үе шатны мэдээллийг Эрдэнэт үйлдвэрийн Эрдэнэт телевиз, Өнөөгийн Эрдэнэт сонин, гадна дэлгэцээр нь үнэ төлбөргүй мэдээлж байна.
   Мобиком ХХК-ний Орхон аймаг дахь салбараар дамжуулан Эрдэнэт хотын 25-аас дээш насны 18,000 хэрэглэгчдэд худалдан авах ажиллагааны албаны Цахим тендер шалгаруулалт meps.gov.mn хаягаар явах тухай  MSG илгээгдсэн.
    “Цахим тендерт хэрхэн оролцох вэ” сургалтыг  эхний улиралд явуулсан бөгөөд 84 ААНБ хамруулсан.

3.1.2.Худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор:
       Худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшүүлэх сургалтыг Сангийн яамны ХААБГазартай хамтран 9-р сард 1 удаа зохион байгуулж, нийт 84 хүнийг хамруулснаас 12 хүн тэнцэж А-3 сертификаттай болсон.
       Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, ТББ-ын төлөөлөл, ИТХ-аас томилсон иргэнийг нийт  байгуулагдсан  үнэлгээний хороонд оролцуулж байна.
       ”Олон нийтийн хяналтын зөвлөл” Аймгийн Засаг Даргын А/384 тоот захирамжаар байгуулагдан Худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавих, үр дүнг олон нийтэд тайлагнах зорилготой ТББ, мэргэжлийн холбоод, ИТХ-ын тэргүүлэгч, хэрэглэгчидын эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг зэргээс бүрдсэн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.
      Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар 2015 онд 29 худалдан авалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу Иргэдийн бүлгүүдтэй гэрээ байгуулсан.
    3.1.3.Худалдан авах ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор:
Цаашид тендерт оролцож буй аж ахуйн нэгжүүдийн:
-Өмнөх гэрээт ажлаа хэрхэн гүйцэтгэсэн байдлыг нь нарийн судлах, шаардлагатай нөхцөлд бодитоор үзэж нягтлаж байж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зарчим баримтлан ажиллаж байна.
3.2.Бараа худалдан авалтын гэрээний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Тухайлбал:
Нийлүүлэгч байгууллагыг хөрөнгөө ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөхөд нь байлцаж, нийлүүлж буй бараа нь тендерт санал болгож гэрээнд тусгагдсан техникийн үзүүлэлт, чанар, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.
3.2.Бараа, ажил худалдан авалтын гэрээний хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт  
         тавин ажиллаж байна. Тухайлбал:
3.2.1 Барааны хувьд: Нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжийн бэлтгэсэн хөрөнгийг хүлээн авах,  ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгөх комиссыг захиалагч байгууллага аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар байгуулан ажилладаг. Комисс нь  тухайн нийлүүлж буй бараа нь аж ахуйн нэгжийн тендерт санал болгож гэрээнд тусгагдсан техникийн үзүүлэлт, чанар, стандартын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.
3.2.1 Ажлын хувьд: Гүйцэтгэгчээр шалгарсан компаниудыг ажлаа эхлэхэд нь, мөн  ажлын явцад нь, эцсийн гүйцэтгэлийн байдлыг нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ХАА-ны албаны мэргэжилтэн, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн албаны хяналтын инженерүүдтэй  хамтран хянаж, газар дээрээс нь олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.
3.3.Санал, хүсэлт:
Худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн үр дүнтэй зохион байгуулахад орон нутагт зарим хүндрэл бэрхшээл учирч байгаа тул дараах санал хүсэлтийг судлан үзэж шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Үүнд:
1.    Худалдан авах ажиллагааны нэгжийн эрх хэмжээ, чиг үүргийг тодорхой болгон хуулинд өөрчлөлт оруулах

 


 

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.90.49.108
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 639 Өнөөдөр
  • 1638 Өчигдөр
  • 2277 Долоо хоногт
  • 69687 Сүүлийн сард
  • 6436822 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1049

Facebook

Цаг агаар