Жаргалант сумын Санхүүгийн албаны үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын мэдээлэл

      Тус алба нь Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд Жаргалант сумын албан татвар, хураамжийн 20 данс, төсвийн байгууллагын 6 үндсэн 8 нэмэлт санхүүжилтийн, 2 тусгай сангийн нийт 36 төрийн сангийн данс бүртгэлтэй байна.
2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 1045 удаагийн 1,490.2 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийгдсэн нь сард дунджаар 174 удаагийн, өдөрт дунджаар 8 удаагийн гүйлгээг төрийн сангийн мэргэжилтэн хянан шалгаж программд шивж, сард 6 төсөвт байгууллагын мэдээг хянан хүлээн авч тулган баталгаажуулах ажлыг гүйцэтгэж байна.
          Жаргалант сумын Санхүүгийн алба орон нутгийн төсөвт 2014 онд 235,2 сая төгрөгийн татварын орлого, 2015 оны эхний хагас жилд 168,8 сая төгрөгийн татварын орлого тус тус төвлөрүүлж,  төлөвлөгөөний биелэлт 2014 онд  192,5 хувьтай, 2015 оны эхний хагас жилд 184,5 хувьтай байна.
Төсөв, төрийн сангийн үйл ажиллагааг тус суманд 2015 оноос өмнө төрийн сангийн төлөөлөгч хариуцан ажиллаж, мөн ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нь гүйлгээний мэргэжилтнээр ажиллаж байсан нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсч хяналт сулрах эрсдэлтэй байсан бол Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 326 дугаар тогтоолын дагуу Санхүүгийн албыг Жаргалант сумын ЗДТГ-ын даргын 2015 оны 01 сарын 05-ны өдрийн Б/03 тушаалаар Санхүүгийн албаны дарга, төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн, хоёр нягтлан бодогч нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж эрсдэлийг багасгаж хяналтыг сайжруулсан байна.
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал
         Жаргалант сумын ИТХ-ын тогтоолоор баталсан жилийн төсвийн дагуу Санхүүгийн алба нь тодотгосон сар улирлын хуваарийг боловсруулан сумын Засаг даргаар батлуулж аймгийн Төрийн санд хүргүүлж байна. Жаргалант сумын Засаг даргын баталсан төсвийн сар улирлын хуваарийн дагуу сумын төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн эрхийг аймгийн Төрийн сан олгодог бөгөөд энэ нь “Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам” 4.4-т “Сум дүүргийн төрийн сан нь Засаг даргын баталсан төсвийн сар улирлын хуваарийн дагуу сум, дүүргийн төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн эрхийн тооцоог хийж санхүүжилтийг сар бүрийн ажлын эхний 5 өдөрт багтаан ЗЭБ№1 маягтаар, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт орсноос хойш ажлын 1 өдөрт  багтаан ЗЭБ№1 маягтаар тус тус баталгаажуулан сумын төрийн сангийн төлөөлөгч нар олгоно” гэж заасантай нийцэхгүй байна. Иймд 2016 оны эхнээс сумын санхүүгийн албанд төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийг олгох тухай албан шаардлагыг аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэв.
         Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 7.12-д заасан “Төсвийн байгууллага орлогын хуулгыг өдөр тутам хянаж, тодорхой бус орлогын талаар нягталж орлого бууруулах гүйлгээг гаргахдаа холбогдох нотлох баримт болон орлогын дэлгэрэнгүй хуулгыг төлбөрийн хүсэлтийн хамт хавсаргаж ажлын 3 хоногийн дотор мэдэгдэн залруулах хүсэлт гаргана” гэж заасны дагуу залруулга хийж буй гүйлгээнд орлогын хуулга болон данс андуурсан иргэн байгууллагын хүсэлт эсвэл буцсан гүйлгээний буцсан шалтгааныг тодорхойлсон баримтыг ирүүлдэггүй зөрчилтэй байна. Мөн журмын 11.1.-т заасны дагуу мемориалын баримтыг өдөр тутам тухайн өдрийн зарлагын гүйлгээний жагсаалттай дараагийн ажлын өдөрт багтаан хянаж тулгадаггүй өдөр бүр харилцан адилгүй гүйлгээ гардаг учир зарлагын гүйлгээний жагсаалтыг нэгээс гурван сараар гаргасан байна.
      Төсөвт байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журмын 2.2-д заасан “Төсвийн байгууллага нь арилжааны банкны төлбөрийн картын дансанд байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай бэлэн мөнгийг төрийн сангаас баталсан хязгаарын дотор шилжүүлэн авч болох бөгөөд гадаад, дотоод албан томилолт, гадаад зочны зардал, тэтгэмж, урамшуулал, шагналыг батлагдсан төсвийн хүрээнд шилжүүлэн авч болно”, 2.3-т заасан “2.2-т зааснаас бусад зардлаас зайлшгүй бэлнээр гүйлгээ хийх шаардлагатай тохиолдолд албан хүсэлт, шаардлагатай хөрөнгийн баталсан төсөв, бэлнээр авах үндэслэлийг тодорхой тусгаж ирүүлнэ. Төрийн сан албан хүсэлтийг хянаж үзэн, шаардлагатай гэж үзвэл бэлнээр олгож болно” гэсэн заалтыг хангаж хүсэлт ирүүлээгүй, тус журмын 6.3-т заасан “Төсвийн байгууллага нь бага хэмжээний үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний болон банкны харилцах дансгүй этгээдийн төлбөрийг бэлэн мөнгөөр гүйцэтгэх ба бараа, ажил үйлчилгээний төлбөрийн нийт дүн 300,0 мянган төгрөг, тээвэр шатахуун 500,0 мянган төгрөгөөс хэтрэхгүй байна” гэж заасны дагуу хийх хяналт сул байснаас харилцагч, байгууллага иргэний арилжааны банкны дансанд шилжүүлэх боломжтой зардлууд бэлнээр гарсан бөгөөд уг гүйлгээнд албан хүсэлт, шалтгаан дутмаг байна.
        Сангийн сайдын 2012 оны 12 сарын 27-ны өдрийн 290 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын дагуу Жаргалант сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх бараа, ажил үйлчилгээний санхүүжилтийг олгохдоо батлагдсан маягтын дагуу баримтыг гүйцэтгэгчээс гаргуулаагүй зөрчилтэй байна.
-2015 оны 01 сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэн Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлж байна. Харин Жаргалант сумын Сум хөгжүүлэх сан нэгдсэн цахим хуудсанд бүртгэгдээгүй, Жаргалант сумын нэгдсэн тайлан, гүйцэтгэл зэрэг мэдээллийг цахим хуудсанд мэдээлэх оруулах боломжгүй байна. Иймд Санхүүгийн албаны хариуцан гүйцэтгэж буй тусгай сангууд болон сумын нэгдсэн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан мэдээ, үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв санхүү, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хууль журмын дагуу иж бүрэн ойлгомжтой байдлаар мэдээллийн самбарт байршуулан цаашид нэгдсэн цахим хуудсанд бүртгэлтэй болох талаар арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.
ДҮГНЭЛТ

     Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Санхүүгийн албаны  2014 он, 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар дотоод аудит хийхэд “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын, “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ын “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам”-ын зарим зүйл заалтын хэрэгжилтүүлэхэд гарсан зөрчлийг эс тооцвол Санхүүгийн алба байгуулагдсанаар Жаргалант сумын төсөв төрийн сангийн үйл ажиллагаанд баримтлах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирсан гэж дүгнэв.
ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ЗӨВЛӨМЖ

Дотоод аудитаас шалгалтын явцад Засгийн газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоолийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Төрийн албан хаагчид нөхөх олговор олгох журам”, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, Татварын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 07 сарын 03-ны 509 дугаар тушаалаар батлагдсан Хувь хүнд олгосон орлогоос албан татвар суутгаж төсөвт шилжүүлэх заавар, Төрийн албаны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зэрэг төсөв санхүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих талаар заавар  зөвлөгөө өгч ажиллаа.
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг давтан гаргахгүй байх 8 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүллээ.
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-06-13 10500
ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Орхон аймгийн Хот тохижуулах газар нь өнгөрөгч 7 хоногт Баянцагаан, Говил баг болон гэр хорооллын айл ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 44

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-01-10 43

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2022-01-10 37

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 44

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 618

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 551

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ АНХНЫ ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ХУРАЛДЛАА

2022-01-03 333

ЯРГУЙТ БАГТ 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

2022-01-03 263

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 203

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 111

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 111

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 107

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭЭС АНХЛАН 7-Р ЦЭЦЭРЛЭГ УСАН БАССЕЙНТАЙ БОЛЛОО

2022-01-03 91

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 74

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.172.135.8
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 9 Онлайн
  • 695 Өнөөдөр
  • 1238 Өчигдөр
  • 695 Долоо хоногт
  • 21308 Сүүлийн сард
  • 6516694 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1082

Facebook

Цаг агаар