Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг

    Орхон аймгийн Жаргалант сумын Жаргалант багт байрших Хүн эмнэлгийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд 2013, 2014 онуудын  санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт   өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, цаашид үүсэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор хяналт шалгалтыг 2015 оны 10 дугаар 05-нээс ажлын 15 хоногийн хугацаанд дотоод аудитор  Ц. Тэгшжаргал хийж гүйцэтгэлээ.
 
     Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг нь анх   1978-11-23-нд Эрдэнэт хотын харъяа Улаантолгойн  САА-н  хүний  их   эмчийн   салбар нэртэйгээр  байгуулагдсан ба эдүгээ Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг  22 эмч, эмнэлгийн ажилтантайгаар дараах  бүтэц орон  тоогоор  үйл ажиллагаа  явуулж  байна. Үүнд:   эрхлэгч их эмч -1,   их эмч -2, багийн бага эмч 3, эх баригч 1, дархлаажуулалтын бага эмч 1, лаборант сувилагч 1, дүн бүртгэлийн бага эмч 1, ээлжийн сувилагч 3, нягтлан бодогч 1,  нярав 1, жолооч 1, асрагч 4, тогооч 1, малчин 1 зэрэг болно. Тус сумын  4129  хүн амд   10 ортойгоор  эрүүл  мэндийн  үйлчилгээ   болон   анхан   шатны  тусламж  үйлчилгээ, сувилахуйн   тусламж   үйлчилгээг  үзүүлж  ирсэн  байна.
 
Тус эмнэлэг нь хуулийн  этгээдийн  хариуцлагын хэлбэрээр улсын бүртгэлд бүртгүүлж, 9040803  регистрийн дугаар бүхий 2070001002  тоот  улсын  бүртгэлийн гэрчилгээ  авсан  байна.  2013 онд 82/2013 дугаар бүхий гэрчилгээг 2013 оны 06 дугаар сарын  01-нээс  2017 оны 06 дугаар сарын 01 хүртэл хугацаатай “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний технологи, чанарын шаардлага хангасан” магадлан итгэмжлэл авсан байна. 
 
  Тус эмнэлэг нь  сумын  4129  хүн амыг  нас, хүн  амын  эрүүл мэндийн байдлаар 5 бүлэгт хуваан багаар дамжуулан судалгаа гарган ангилж, иргэний эрүүл мэндэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, тусламж үйлчилгээний технологи стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллажээ. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 04-р сарын 22-ны 127 тоот тушаалын дагуу “Эрүүл мэндийн довтолгоо” арга хэмжээний хүрээнд 8 зорилтот бүлгийг тодорхойлон 20 төрлийн арга хэмжээ явуулж, 2488,5 мянган төг зарцуулж ЭМЯаманд тайлагнасан байна. Үүнд: ”Заавал хэвшүүлэх 21 дадал” түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын талаар мэдээлэл сургалт, сурталчилгааг хөтөлбөрийн чиглэлээр 35 удаагийн сургалт явуулж, давхардсан тоогоор 3580 иргэн  сургалтанд хамрагдсан байна.
 
Тус эмнэлэг нь 2013 онд улсын төсвөөс 280,392,8 мянган төгрөг, 2014 онд 326,110,98 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл ажиллагаа явуулж ирсэн ба 2013 онд сум хөгжүүлэх сангаас 5029,0 мянган төгрөг, 2014 онд Аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 44860,0 мянган төгрөг, сум хөгжүүлэх сангаас 24289,33 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг  тус тус авсан байна.
 
Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүүгийн баримтанд 1-р гарын үсгийг  Жаргалант сумын ӨЭМТөвийн дарга Ц.Дэлгэрмаа, 2-р гарын үсгийг нягтлан бодогч Ч.Буянаа нар зурж төсөвт хөрөнгийг захиран  зарцуулж, Жаргалант Төрийн сан банкинд төсвийн 210220001 тоот төгрөгийн, нэмэлт санхүүжилтийн 210220401 тоот төгрөгийн  харилцах дансуудаар тус тус  орлого зарлагын гүйлгээ хийж ажил  үйлчилгээгээ явуулж ирсэн байна.
 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, авсан арга хэмжээ
 
Шалгалтаар  дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд:
 
      Байгууллагын санхүүг нягтлан бодох бүртгэлийн заавар журмын дагуу хөтөлж хугацаанд нь гаргаж хүргүүлсэн боловч албан томилолтын зардал олгох заавар зөрчиж , томилолтын  удирдамж,  тайлан  бичээгүй, Монгол  улсын  засгийн  газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор баталсан ” Аж ахуйн  нэгж байгууллагад дотоод хяналтыг  зохион байгуулах”  журмын  хэрэгжилт хангалтгүй байгаад албан шаардлага хүргүүлэхээр тогтлоо. Мөн ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн дагуу  баримт  бичгийн  бүрдлийг  хангах,   Сангийн  сайдын  2007 оны 268 тоот тушаалаар батлагдсан  “Харьцуулалтын  аргаар  бараа  худалдан  авах жишиг”   баримт   бичгийн  дагуу, тендерийн баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.
 
 
 
Цаашид анхаарах асуудал:
 
1.    Монгол улсын Сангийн сайдын 1992 оны 02 дугаар сарын 20-ы өдрийн 39 тоот тушаалаар батлагдсан “Албан томилолтын зардал олгох” тухай зааврыг мөрдөж ажиллах.
 
2.    ТБОНӨХБАҮХАТХуулийг  баримтлаж  ажиллах,  Сангийн   сайдын  2007 оны 268 тоот тушаалаар батлагдсан “Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах жишиг”  баримт  бичгийн  дагуу, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж ажиллах.
 
3.    Монгол  Улсын  Засгийн  газрын  2011 оны 311  дугаар   тогтоолоор  батлагдсан  “Аж  ахуйн  нэгж,  байгууллагын  үйл  ажиллагаанд   дотоод   хяналт   шалгалтыг  зохион   байгуулах   нийтлэг  журам”-г  үндэслэн  байгууллагын онцлогт тохирсон дотоод хяналтын  журамыг  боловсруулж,  дотоод  хяналтын  нэгж  ажилтанг  томилж,  хийх ажлын төлөвлөгөө гаргуулан, тайланг  хагас  жил  тутамд хэлэлцэж, байгууллагын  ажилтнууд  болон  олон  нийтэд  ил  тод  мэдээлж  байх.
  Мэргэжлийн туслалцаа,зөвлөлгөө өгсөн байдал
Цаашид өр авлага үүсгэхгүй байх, анхан шатны баримтыг бүрдлийг хангуулах, хүнсний бараа материал худалдан авч бэлтгэхдээ ”Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль” уг хуульд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмаар батлагдсан маягт зааврын дагуу тендерийн баримт бичгийн боловсруулан баталж, тендер шалгаруулалтын баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах, иргэн АА-н нэгжүүдээс бараа, материал худалдан авахдаа ажил үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татвар төлсөн баримтыг тодорхой гаргац сайтай байлгах байх талаар зөвлөмж өгч ажиллаа. 
 
Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоолоор ААНэгж байгууллага үйл ажиллагаандаа дотоод хяналтын нэгж байгуулах, байгууллагын онцлогт тохирсон журам боловсруулж мөрдөж ажиллах.
 
Цаашид авах арга хэмжээний санал
 
             Дээрхи зөрчил дутагдлуудыг дахин давтан гаргахгүй байх. НББүртгэлийн болон бусад хууль, эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, санхүүгийн холбогдолтой шинэчлэгдэн гарч буй хууль тогтоомж, тушаал, заавар журмыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай гэж үзлээ.
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2018-03-09 868
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Нийт хэмжлийн 3 төрлөөр 278ш хэмжүүрийг улсын стандартын дагуу шалгаж баталгаажуулж гэрчилгээ олгосон ...

2013-09-10 1033
Аймгийн Засаг даргын 08-р сарын 26-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт.

1.Зэрлэг ургамал цэвэрлэх, ирэх жилийн ногоон байгууламжийн ажлын хөрс бэлтгэх бэлтгэл ажлыг намрын мод ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

 

ГОВИЛ БАГТ 250 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ БАРЬЖ БАЙНА

2020-07-07 75

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2020-07-07 3

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ “70353511 УТАС”-ААР ИРСЭН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020-07-07 9

БАЯР НААДМЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2020-07-06 104

ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2020-07-06 336

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 472

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 765

ӨРХИЙН БОЛОН БИЧИЛ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ХҮҮГҮЙ БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН ТӨСЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛЖ БАЙНА

2020-07-04 127

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 616

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2032

ОРХОН АЙМАГТ БАЯР НААДМЫГ НЭЭЛТТЭЙ ТЭМДЭГЛЭХЭЭР БОЛЛОО

2020-07-01 5040

ЗАСАГ ДАРГЫН БҮРЭН ЭРХИЙГ СЭМЖИДИЙН БАТЖАРГАЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

2020-07-02 2032

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭР НИЙТИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ СОНИРХОЛТОЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-02 1266

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТАРИФ ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА

2020-07-01 805

УИХ-ЫН ГИШҮҮН ДАМБЫН БАТЛУТ ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

2020-07-04 765

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ХУГАЦААГ 7 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАЛАА

2020-07-01 706

МОНГОЛЫН ТУЛГАР ТӨРИЙН 2229, ИХ МОНГОЛ УЛСЫН 814, АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 99 ЖИЛИЙН ОЙ, ОРХОН АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

2020-07-03 616

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ЭРДЭНЭТ ХОТОД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2020-06-30 520

БАЯР НААДМЫГ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН, БӨӨГНӨРӨЛ ҮҮСГЭХГҮЙГЭЭР ТЭМДЭГЛЭНЭ

2020-06-25 519

БАЯР НААДМЫН ӨМНӨХ СОРИЛГО БАРИЛДААНД БУЛГАН АЙМГИЙН СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХАРЬЯАТ АЙМГИЙН АРСЛАН БАТСҮХИЙН ГАНТӨМӨР ТҮРҮҮЛЛЭЭ

2020-07-05 472

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.109.238
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 325 Өнөөдөр
  • 3049 Өчигдөр
  • 6984 Долоо хоногт
  • 33870 Сүүлийн сард
  • 2480581 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  771

Facebook

Цаг агаар