Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан Жаргалант сумын 3-р цэцэрлэг

       Аймгийн Санхүү хяналт, аудитын албаны 2015 оны төлөвлөгөөний дагуу Орхон аймгийн Жаргалант сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн 2013-2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд  санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч Д.Эрдэнэчимэг аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд баримтын шалгалт хийлээ.

        Тус цэцэрлэг нь боловсролын шинэ стандартыг хэрэгжүүлэх, сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд боловсрол эзэмшүүлэх, чийрэг бие бялдартай, оюуны чадавхи сайтай хүүхдийг сургуульд бэлтгэн, ”СӨБ”-ын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэн гол зорилтоо болгож ажилласан байна.  140 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай, 6 бүлэгтэй ажиллаж Жаргалант сумын 2-5 настай хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох сургалт явуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.  2013-2014 оны хичээлийн жилд 23760 хүүхэд  авч ажиллахаас  25558 хүүхэд авч хүүхэд өдрийн төлөвлөгөө 107,5%.
     Жаргалант сумын 3 дугаар цэцэрлэг  2013 онд  257,843,3 мянган төгрөг, 2014 онд 291,576,6 мянган төгрөгийн төсөвт зардлыг захиран зарцуулсан.
    Тус Цэцэрлэгт Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны сайдын хамтарсан  2005 оны 225/296  тоот тушаалаар баталсан “ Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоногийн хоолны норм, илчлэгийн хэрэгцээ”-ний  хэрэгжилтийг 1-3 нас, 4-5 насны хүүхдийн хоолны норм нормавитаар тооцон олгосон байдал, хүүхдийн ирц, хоолны захиалгын хуудас, няравын тайлантай тулган шалгахад хүүхдийн хоолны норм нормативыг мөрдөж ажлаагүй зөрчил илрэв. 1-3 настай хүүхдийн хоногийн махны норм 110 төгрөгөөр бодохгүй 4-6 насны хүүхдийн норм 170 төгрөгөөр бодож төсвийн хөрөнгийг үргүй зарцуулж төсвийн тухай хуулийг зөрчсөн байна. 
2013 онд  хүүхдийн хоолны санхүүжилтэнд 43.320.7 мянган төгрөг, 2014 онд 47.125.9 мянган төгрөг  зарцуулсан байна. Хоолны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх  аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулалт явуулаагүй иргэн аж ахуйн нэгжтэй шууд гэрээ байгуулсан. Сүү сүүн бүтээгдэхүүн , хүнсний ногоог иргэн С. Очирсүрэн,  талх хуурай хүнсийг “ Эрдэнэт өег” ХХК , “Алтан тошлой” ХХК гурил , мах, махан бүтээгдэхүүнийг “ Эрдмийт “ ХХК“ , иргэн ХХК , сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг “ Хутаг трейд” ХХК, хуурай хүнсний бүтээгдэхүүнийг “ Номин тав трейд” ХХК, талх хэрчсэн гурилыг “ Зоог зуух “ ХХК  ханган нийлүүлж байна. “ ЭНҮКА” ХХК“  Эрдмийт” ХХК-аас махыг 5950-6000 төгрөгөөр худалдан авах гэрээтэй ажиллаж байгаад чанар муу нэрээр иргэдээс 7000 төгрөгөөр худалдан авсан байна. 2014 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс иргэн Д.Батсуурь, П.Одбаатар, Сүхбаатар, Зэст ус хоршоотой  шууд гэрээ байгуулан ажилласан.
 Бүтээгдэхүүн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнтэй хүнсний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах гэрээ  байгуулсан  нөхцөл, жилийн  эцэст гэрээг дүгнэсэн, байгууллага хоорондын тооцоо нийлсэн байдлыг шалгахад  “ Зоог зуух”  ХХК-аас 40350 төгрөг, иргэн Өсөхбаяраас 31200 төгрөгийн авлагатай гарч байна. 
2013 онд үндсэн хөрөнгө 2,063,4 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэнийн 1,148,4 мянган төгрөгийн хөрөнгийг төсвийн хөрөнгөөр худалдан авч, 495,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий аяга таваг ариутгагч, ширээг БСГазраас хөрөнгө оруулалтаар авсан.
2014 онд үндсэн хөрөнгө 60,009,1 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж , аймгийн засаг даргын 2014 оны А/563 дугаар тушаалаар 143,5 мянган төгрөгийн үнэ бүхий дулааны шугамыг данснаас хасаж, жилийн эцэст  935,716,2 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэйгээр тайлагнасан. Орлогыг задруулж үзвэл: төсвийн хөрөнгөөр 840,0 мянган төгрөгийг үнэ бүхий тоног төхөөрөмж худалдан авсан, 14,408,6 мянган төгрөгийн хөрөнгийг тусгай зориулалтын данснаас шилжүүлэн бүртгэсэн,  сумын хөрөнгө оруулалтаар  44,760,5 мянган төгрөгийн ажил гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн байна. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар болон ОНХ Сангаас хийгдсэн ажил:
ь    Сумын орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 14,800,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий  сантехникийн засварын ажил
     2,600 мянган төгрөгөөр цэцэрлэгийн дээврийн засвар
    3070,0 мянган төгрөгөөр конторын шалны засварын ажил 
     Гал тогооны тоног төхөөрөмж  5,870,0 мянган төгрөгөөр бэлтгэн хүлээлгэн өгсөн.
     Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18,420,5 мянган төгрөгийн үнэ бүхий хүүхдийн тоглоомын иж бүрэн  талбай.
Тайлангийн жилд сумын удирдлагууд 3 дугаар цэцэрлэгийн материаллаг бааз, ажлын нөхцөлийг сайжруулахад анхаарч хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийсэн нь цэцэрлэгт хүмүүжиж буй хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлсэн ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн байна.
    Өмч хөрөнгийн ашиглалт, бүрэн бүтэн байдлыг газар дээр нь шалгаж, хүнсний материалын үлдэгдэлд гэнэтийн тооллого хийхэд зөрчил дутагдалгүй байв.
Шалгалтын дүгнэлт, авсан арга хэмжээ, зөвлөмж: 
      Хүүхдийн хоолны материалыг бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулахдаа  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу бараа, ажил гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар шалгаруулах үйл ажиллагааг тендерийн хууль, журамд заасан тендер шалгаруулалтын үндсэн баримт бичгийн дагуу зохион байгуулах, иргэн, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэж, байгууллага хоорондын тооцоог  тооцоо  нийлсэн актаар баталгаажуулж ажиллах, хүүхдийн хоолны хоногийн норм, нормативыг мөрдөж ажиллах, нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн боловсруулан батлуулах, анхан шатны бүртгэлийг баталсан маягтын дагуу хөтлөх зэрэг зөрчилтэй байгаа асуудлын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллав. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 1 хугацаатай албан шаардлага, хохирлыг барагдуулах 1 акт тогтоов.
    Тус цэцэрлэгийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналт, санхүүгийн сахилга хариуцлага суларсан, НББ-ийн тухай хуулийн 7.6, 7.7 . 9.1 заалт, төсвийн тухай хуулийн 16.5.5  хэрэгжүүлж ажиллаагүй  байна гэсэн дүгнэлтийг өгч байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-03-27 1211
1946 ШОО МЕТР ХОГ АЧИЖ, ТЭЭВЭРЛЭЛЭЭ

Орхон аймгийн хот тохижуулах газар өнгөрөгч долоо хоногийн хугацаанд Шанд, Даваат багийн айл өрхүүдийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 6 Онлайн
  • 93 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1946 Долоо хоногт
  • 32166 Сүүлийн сард
  • 6527552 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар