Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын ажлын тайлан Гаалийн газар

Орхон аймаг дахь Гаалийн газар БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 101 тоот тогтоолоор 1975 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр “Гаалийн төлөөлөгч” нэртэйгээр анх байгууллагдаж, 1976 оны 06 дугаар сард Гадаад Худалдааны Яамны “Гаалийн хэрэг эрхлэх газрын төлөөлөгч”, мөн оны 07 дугаар сараас “Гаалийн салбар” болон өөрчлөгдөж, 2005 оны 03 дугаар сарын 16-наас “Гаалийн газар” болон өргөжсөн.

Шалгалтанд хамрагдсан хугацааны санхүүгийн баримтанд нэгдүгээр гарын үсгийг 2014-01-01-ны өдрөөс  2015-04-13-ыг  дуусталх хугацаанд газрын дарга Д.Оюунбат, 2015-04-13-ны өдрөөс эхлэн одоог хүртэл газрын дарга О.Гансүх, хоёрдугаар гарын үсгийг 2014-01-01-ны өдрөөс 2014-03-05 хүртэл нягтлан бодогч Б.Оюунтуяа, 2014-03-05-ны өдрөөс эхлэн 2015-08-21 хүртэл нягтлан бодогч Д.Эрдэнэсүх, 2015-08-21-ны өдрөөс эхлэн нягтлан бодогч Б.Даваамаа нар зурж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулсан.
Аймгийн Гаалийн газрын 2014 он, 2015 оны эхний хагас жилд батлагдсан урсгал төсөв 502270.0-248060.9 мян.төг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогооор 5000.0-2636.7 мян.төг, бүгд 507270.0-250697.6 мян.төг, гүйцэтгэлээр санхүүжилт 503459.4-250697.5 мян.төг, үндсэн үйл ажиллагааны орлого 6522.2-2944.3 мян.төг, нийт 509459.4-253641.9 мян.төг-ийн эх үүсвэртэйгээр санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулж төсөвт хөрөнгийг захиран зарцуулсан байна.
-2014 онд Үндсэн хөрөнгө бүгд 34606.8 мян.төг-өөр нэмэгдсэн. Үүнд:
1.Суудлын авто машин Соната-7                     23649.5 мян.төг
2.LNB долгион хүлээн авагч                                  275.0 мян.төг
3.BUC долгион дамжуулагч                                 1650.0 мян.төг
4.Feedhorn дуран                                                    550.0 мян.төг
5.Skyedge IP VSAT                                               2915.0 мян.төг
6.Dell PC компьютер /3 ш/                                    3453.4 мян.төг                                                             
    7.Тог баригч /компьютерийн/                                2113.9 мян.төг
                                                                   ДҮН             34606.8 мян.төг
-2015 оны эхний хагас жилд Үндсэн хөрөнгө бүгд 2914.2 мян.төг-өөр нэмэгдсэн.  Үүнд: Компьютер Dell2015 /3 ширхэг нэг бүрийн үнэ 941.4 мян.төг/ бүгд 2914.2 мян.төг-өөр орлогод авсан байна.
        2015 оны эхний хагаст  27773.7 мян.төг-өөр үндсэн хөрөнгө хорогдсон. Үүнд: Төрийн Өмчийн Хорооны 2015 оны 107 дугаар тогтоолыг үндэслэн ГЕГ-ын даргын 2015-04-07 ны өдрийн А/60 тоо тушаалаар Орхон аймаг дахь Гаалийн газрын балансад бүртгэлтэй Чулуут гол дахь “Саам” амралтын газрын 7 нэр төрлийн 9 тоо ширхэг бүхий нийт 27773.7 мян.төг-ийн үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдсан тул бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсөний дагуу хагас жилийн тайлангаар үндсэн хөрөнгөөс хассан байна.
        2014 онд Гаалийн ерөнхий газраас татвар орлогын  төлөвлөгөө 44750.4 сая төгрөг баталсан бөгөөд 3000.0 сая.төг-ийн тодотгол хийж  нийт жилийн төлөвлөгөө  47750.4 сая.төг болсон байна. Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль,  Гаалийн тариф, Татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Улсын төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ  100.0 хувь биелүүлж, улсын төсөвт татварын  орлогоор 47750.4 сая.төг төвлөрүүлэхээс 48648.4 сая.төг буюу 101.8 хувиар, хураамжийн орлогоор 753.0 сая.төг төвлөрүүлэхээс 1125.8 сая.төг буюу 149.5 хувиар, өөрийн орлогоор 76.5 сая.төг төвлөрүүлэхээс 29.5 сая.төг буюу 38.5 хувийн биелэлттэй ажилласан.

    Татвар орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд барааны ангилал, гаалийн үнэ үнэлгээ, гаалийн тариф зэргийг үнэн зөв ногдуулж, нэгч төгрөгийн алдагдалгүй улсын төсөвт төвлөрүүлсэн.
-2015 оны хагас жилд татварын орлогоор 29477.3 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс   23320.2 сая.төг буюу 79.1 хувь, хураамжийн орлого 261.8 сая.төг төвлөрүүлэхээс 435.5 сая.төг 166.3 хувь, өөрийн орлого 27.2 сая.төг төвлөрүүлэхээс 12.0 сая.төг буюу  44.1 хувийн тус тус биелэлттэй байна.
Өөрийн орлого болон туслах аж ахуйн талаар: -2014-2015 онд ажлын байр талбайн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 3 нэгж байгууллагатай түрээсийн гэрээ байгуулж түрээсийн төлбөрийн орлогоор бүгд 5000.0-5000.0 мян.төг-ийн төлөвлөгөөтэй, гүйцэтгэлээр мөнгөн хөрөнгийн харилцах дансанд 6522.2-2944.3 мян.төг-ийг төвлөрүүлж, Төрийн өмчийн хорооны орлогын дансанд түрээсийн төлбөрийн 20 хувь болох бүгд 1304.4-00.0 мян.төг-ийг шилжүүлсэн байна.
-Гаалийн газар нь 2014 оны эхэнд 278 толгой 7444.0 мян.төг-ийн малтай байсан, 2014 онд төл бойжуулалт, нас дэвшилтээр 67 толгой буюу 2390.0 мян.төг-ийн малыг орлогод авч, малын зүй бус хорогдол, нас дэвшилт  буюу дотоод аж ахуйн хэрэгцээнд бүгд 92 толгой, 2735.0 мян.төг-ийн мал, үнийг зарлагдаж, 2014 оны эцэст 253 толгой буюу 7099.0 мян.төг-ийн малыг данс бүртгэлд тусган тайлан тэнцэл гаргаж, малчны цалин хөлс, малын эм тарилга, өвс тэжээлд тайлангийн хугацаанд бүгд 5300.0 мян.төг зарцуулсан. Үүнээс 350.0 мян.төг-ийн эм тарилгын үнийг ноос ноолуурын үнээр хаажээ.
    Тус Гаалийн газар  нь Улсын төсвийн өмнө хүлээсэн үүрэг болох татвар,  орлогын төлөвлөгөөг төрөл тус бүрээр бүрэн биелүүлэх, татвар, хураамжийн өр, авлага үүсгэхгүй байхад анхаарал хандуулан амжилттай ажилласны үр дүнд 2014 оны жилийн ажлаараа системийн хэмжээнд тэргүүн байр эзэлж хамт олноороо 3.0 сая.төг-ийн мөнгөн шагналаар шагнуулсан байна.
-2014 онд цаасгүй бүрдүүлэлтийг Уулын Баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт шинээр нэврүүлж “Гаалийн цаасгүй бүрдүүлэлт”-ийн анхдагч байгууллага болсон байна.
-2015 онд системийн хэмжээнд зарласан “Бүтээмж аян”-д нэгдүгээр байр эзлэн 4.0 сая.төг-ийн мөнгөн шагналаар шагнуулсан.
    Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар:
    2014-2015 онд эд хариуцагч нь бараа материалын тайлан болон бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайланд “орлого”-ыг бүрэн гүйцэд илэрхийлээгүй, нягтлан бодогч нь няравын тайланг хянаж, тооцоог бодож эцсийн үр дүнг тодорхойлж баталгаажуулаагүйгээр НББ-ийг хөтөлж, тайлан тэнцэл гаргасан нь НББ-ийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-д заасан: /санхүүгийн тайлан нь үнэн, зөв баримт материал, бодит тоо, мэдээнд үндэслэх/, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3-д заасан: /нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт, холбогдох бусад материалыг шаардан гаргуулах/, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4-д заасан: /эд хөрөнгийн тооллого хийх, үр дүнг шийдвэрлэх..., ...үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулах/ заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.
    Албан томилолтоор ажилласан албан тушаалтануудад томилолтын зардлыг олгохдоо: -Эрх бүхий албан тушаалтны батласан удирдамжгүй, хийж гүйцэтгэсэн ажлын тухай илтгэх хуудас /тайлан/-гүй, томилолтын хуудасны календарийн хоногоос 1 хоногоор илүү тооцож олгосон зөрчил илэрсэн нь: Сангийн Сайдын 2011 оны “Албан томилолтын хэмжээг шинэчилэн тогтоох тухай” 132 тоот тушаал, Сангийн Сайдын 1992 оны 39 тоот тушаалаар баталсан “Албан томилолтын зардал олгох заавар”-ыг тус тус зөрчсөн.
    Санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 тоот тушаалаар баталсан анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх зааврын дагуу  бараа материалын болон бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан НХМаягт БМ-9,  НХМаягт МХ-4-ийг бүрэн гүйцэд хөтлөөгүй тайлан гаргасан.
Байгууллагын хөрөнгөөр урсгал засварын ажлыг хийж хөрөнгө зарцуулахдаа: зардал өртгийг тооцсон төсөвгүй, гүйцэтгэлийн тайлан, ажил хүлээж авсан комиссын акт материалын бүрдэлгүйгээр, зарцуулсан мөнгөний дүнгээр шууд зардал болгосон нь НББ-ийн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.7.5, 7.7.7-р заалтыг тус тус зөрчсөн.
    2014-2015 онд цалин хөлсний баримтанд мөнгөн хөрөнгийн харилцахаас /албан томилолтын зардлын баримт зэрэг/ бэлнээр зарцуулсан мөнгөний баримт, материалыг хамтад үдсэн нь Архивын тухай хуулийн холбогдох заалт болон НББ-ийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан /Аж ахуйн нэгж, байгууллага НББ-ийн баримт болон санхүүгийн тайланг Архивын тухай хуулийн дагуу хадгална/ гэсэн заалтыг зөрчиж.
         Байгууллагын автомашины сэлбэг эд ангийг солихдоо батлагдсан норм норматив, стандартыг мөрдөөгүй, хуучин сэлбэг эд ангийн ашиглалтын тооцоог хийгээгүй мөн Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн комиссын шийдвэргүйгээр хуучин сэлбэгийг ашиглалтаас хассан нь сэлбэгийн зарцуулалтанд тавих хяналт хангалтгүй байна.
Сангийн сайдын 2012-12-21-ны өдрийн 276-р тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам”-ыг мөрдөөгүй, зайлшгүй шаардагдах мөнгөний хэмжээг тодорхойлон НББОУС-ын дагуу “жижиг мөнгөн сан” байгуулж ажиллаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрч байна.
         Авсан арга хэмжээ, мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөгөө өгсөн байдал
        НББ-ийн тухай хууль болон УСНББОУС-ыг санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, байгууллагын хөрөнгө мөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, байгууллагын “Дотоод хяналт” болон “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлыг эрчимжүүлж, эд хариуцагчийн тайлан тооцоо, байгууллагын хөрөнгийн тооллого тооцоо, хөрөнгийн бэлтгэлт, хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах. 
    Байгууллагын дотоод хяналтыг оновчтой зохион байгуулж, төсөвт хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих цаг үеийн шуурхай хяналтыг сайжруулах, үргүй зардлыг багасгах, УСНББОУС-д нийцүүлж НББүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгож хэрэгжилтийг хангаж мөрдөх.   
         Цаашид авах арга хэмжээний санал: “Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”, “Дотоод хяналт”-ын комисс зохих журмын дагуу ажиллаж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ тайланг “илтгэх хуудас”-аар авч баримтжуулах, бараа материалын болон бэлэн мөнгөний зарцуулалт, тайлан тооцоонд тавих хяналтын талаар “Дотоод хяналт”, “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулж, хэрэгжилтийг хангаж, тайлагнаж хэвших.
Байгууллагын урсгал засварын зардлын төсөв тооцоог үндэслэн хөрөнгө мөнгө зарцуулж, гүйцэтгэл чанар байдалд хяналт тавих, уралдаан тэмцээний зардлын гүйцэтгэлийн тайлангийн тухай илтгэх хуудас болон холбогдох анхан шатны баримтийг бүрдүүлж тооцоог хийх, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоож давтан гаргахгүй ажиллах
    Сангийн сайдын 2012-12-21-ны өдрийн 276-р тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх кассын ажиллагааны журам”-ыг хэрэгжүүлж ажиллах.
Төсвийн болон ТБОНӨТХууль, НББ-ийн тухай хуулиуд, тэдгээрийг дагаж гарсан журам зааварын хэрэгжилтийг хангаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах шаардлагатай байна.
    Байгууллагын санхүү, бүртгэл, тайлан тооцооны заавар журмыг баримталан баримтын иж бүрдэл, эмх цэгц, дэс дараалал, өнгө үзэмжийг сайжруулж, бараа материалын болон бэлэн мөнгөний тайлан тооцоог үнэн зөв хийж, холбогдох хууль эрхийн акт, гүйцэтгэлийн тайлан материалын хамт үдэж хадгалахыг санхүүд зөвлөж, зөрчилгүй ажиллах талаар үүрэг даалгавар өглөө. Үүнд:
         1.Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг батлагдсан маягт зааврын дагуу бүрэн хөтөлж, бараа материал, шатахууны орлогыг бүрэн авч бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлан тооцоог заавар журмын дагуу бүрэн хийж байх 
2.Сангийн сайдын тушаалаар баталсан “Төсөвт байгууллагад мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар аргачлал“-ыг бүрэн хэрэгжүүлж байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг мөрдлөг болгож ажиллах 
3.Өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтанд бүртгэлээр тавих хяналтыг  сайжруулж, хөрөнгө, материалыг хөдөлгөөн гарсан тухай бүр орлого авч данс бүртгэлд тусгаж байх.
4.Малын ашиг шим, нас дэвшилт, онд оролт, заазлалт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эм тарилга, вакцинжуулалтыг хуулийн хугацаанд тогтмол хийж туслах аж ахуйн тайлан тооцоог чанаржуулж ажиллах.
           5.Төсвийн төлөвлөлтийг үндэслэлтэй хийх, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу, үр ашигтай зарцуулахад анхаарч системийн хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журам стандартын хэрэгжилтийг хангаж хууль тогтоомж, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, заавар журмын заалтыг  мөрдөж ажиллах.
        6.Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгаж, санхүү төсөв, өмч хөрөнгө, цалин хөлс, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдож шинэчлэгдэн гарч буй хууль, тогтоол, тушаал, заавар журмыг санхүүгийн үйл ажилагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах.
 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-09-12 905
Орхон аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газрын бүртгэлийн хэлтсийн 2016.09.05-09.09-нд хийгдсэн 7 хоногийн ажлын мэдээ

Гадаад паспортын сунгалт 57-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 92 иргэний материалыг ...

2014-09-29 1520
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

Есөн давхар байрнуудад шинээр суурилуулсан цахилгаан шатыг нэн даруй улсын комисс хүлээн авч ашиглалтанд ...

2016-02-22 1231
Баян-Өндөр сумын 7 хоногийн ажлын мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагаас өнгөрсөн 7 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ: Дэнж, Эрдэнэ, ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.216.79.60
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 774 Өнөөдөр
  • 3639 Өчигдөр
  • 774 Долоо хоногт
  • 138413 Сүүлийн сард
  • 2989845 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  809

Facebook

Цаг агаар