Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 9-р сарын зарлагын гүйцэтгэл

 

                              Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 9-р сарын зарлагын гүйцэтгэл 
    2015.10.06
uzuulelt 9 sariin tosov/osson/ 9 sariin guic/osson/
0001      Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 0.00 32,214,893.77
0002      НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 59,332,136,900.00 49,946,782,535.84
0003         НИЙТ ЗАРЛАГА 59,332,136,900.00 49,946,782,535.84
0004            УРСГАЛ ЗАРДАЛ  38,845,526,100.00 35,120,436,520.55
0005               БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 31,092,119,600.00 27,632,374,757.41
0006                  Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 17,675,752,300.00 16,987,418,994.92
0007                     Үндсэн цалин  16,261,927,200.00 15,685,512,791.82
0008                     Нэмэгдэл 162,639,300.00 152,873,446.00
0009                     Унаа хоолны хөнгөлөлт  49,685,000.00 41,955,260.00
0010                     Урамшуулал  847,765,600.00 785,199,160.59
0011                     Гэрээт ажлын хөлс 353,735,200.00 321,878,336.51
0012                  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 1,911,016,100.00 1,867,345,381.80
0013                     Тэтгэврийн даатгал 1,217,240,400.00 1,863,635,481.80
0014                     Тэтгэмжийн даатгал 139,115,300.00 3,709,900.00
0015                     ҮОМШӨ-ний даатгал 173,894,200.00 0.00
0016                     Ажилгүйдлийн даатгал 34,777,900.00 0.00
0017                     Эрүүл мэндийн даатгал 345,988,300.00 0.00
0018                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,621,798,200.00 1,311,702,693.83
0019                     Гэрэл, цахилгаан 326,467,300.00 240,572,679.54
0020                     Түлш, халаалт 902,268,400.00 725,668,846.18
0021                     Цэвэр, бохир ус 345,879,200.00 298,325,330.11
0022                     Байрны түрээс 47,183,300.00 47,135,838.00
0023                  Хангамж, бараа материалын зардал 741,827,900.00 642,967,217.88
0024                     Бичиг хэрэг 86,498,200.00 79,790,969.45
0025                     Тээвэр, шатахуун 479,700,100.00 394,656,862.07
0026                     Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 83,005,400.00 87,847,115.36
0027                     Ном, хэвлэл 35,153,000.00 26,937,737.00
0028                     Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 1,898,200.00 777,800.00
0029                     Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 55,573,000.00 52,956,734.00
0030                  Нормативт зардал 1,393,381,300.00 1,175,266,776.50
0031                     Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 3,601,000.00 11,147,158.50
0032                     Хоол, хүнс 1,333,808,900.00 1,078,590,078.00
0033                     Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 55,971,400.00 85,529,540.00
0034                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 409,132,400.00 416,858,320.90
0035                     Багаж, техник, хэрэгсэл 15,389,000.00 5,940,600.00
0036                     Тавилга 135,061,900.00 111,588,953.00
0037                     Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 30,000,000.00 30,370,000.00
0038                     Урсгал засвар 228,681,500.00 268,958,767.90
0039                  Томилолт, зочны зардал 118,047,700.00 84,534,149.00
0040                      Гадаад албан томилолт 9,882,000.00 6,531,480.00
0041                     Дотоод албан томилолт 100,665,700.00 76,257,647.00
0042                     Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 7,500,000.00 1,745,022.00
0043                  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 117,602,000.00 101,491,209.00
0044                     Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 54,160,000.00 67,876,190.00
0045                     Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох  6,972,800.00 2,251,000.00
0046                     Даатгалын үйлчилгээ 8,121,400.00 9,770,901.00
0047                     Тээврийн хэрэгслийн татвар 11,290,100.00 6,178,258.00
0048                     Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 2,687,000.00 634,500.00
0049                     Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 16,085,000.00 5,934,500.00
0050                     Газрын төлбөр  17,776,500.00 8,845,860.00
0051                     Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 509,200.00 0.00
0053                  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 7,103,561,700.00 5,044,790,013.58
0054                     Бараа үйлчилгээний бусад зардал 6,913,212,800.00 4,895,882,486.58
0055                     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  190,348,900.00 148,907,527.00
0059               ТАТААС 48,375,000.00 0.00
0061                  Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 48,375,000.00 0.00
0062               УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 7,705,031,500.00 7,488,061,763.14
0066                  Бусад урсгал шилжүүлэг 7,705,031,500.00 7,488,061,763.14
0067                     Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж 1,098,000,000.00 1,098,000,000.00
0068                     Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж 5,469,294,200.00 5,457,255,200.00
0071                     Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 0.00 244,000.00
0072                     Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 551,971,400.00 519,465,006.00
0073                     Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг  278,319,000.00 154,740,990.00
0074                     Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал  307,446,900.00 258,356,567.14
0075            ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 20,486,610,800.00 14,826,346,015.29
0076               Барилга байгууламж 19,406,610,800.00 14,513,991,228.29
0077               Их засвар 0.00 237,968,771.00
0078               Тоног төхөөрөмж 1,080,000,000.00 0.00
0079               Бусад хөрөнгө 0.00 74,386,016.00
0085      ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 59,332,136,900.00 53,508,273,143.49
0086         УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 23,304,950,000.00 24,616,154,542.29
0087            Улсын төсвөөс санхүүжих 0.00 0.00
0089            Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 21,697,790,100.00 21,697,790,100.00
0090            Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих 1,607,159,900.00 2,918,364,442.29
0091         ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ  35,258,635,824.00 28,024,429,074.00
0092            Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 35,258,635,824.00 28,024,429,074.00
0093            Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих 0.00 0.00
0098         ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ 768,551,076.00 867,689,527.20
0099            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 165,334,600.00 147,244,660.00
0100            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 33,535,600.00 150,763,991.20
0101            Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 569,680,876.00 569,680,876.00
0105   Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 3,593,705,501.42
140020 0.00 -120,206,141.00
300001 0.00 -20,829,570.66
     
     
                       Мэдээ нэгтгэсэн: Ерөнхий нягтлан бодогч ................. /С.Энхтүвшин/
     

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2017-01-25 497
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2017 ОНЫ 1-Р САР

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт 2017 оны 1-р сар

2014-08-01 686
07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл

Ангилал

Сурталчилгаа

 

“ЭМЧ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 18 ЭМЧИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

2019-08-25 136

ГЭР ХОРООЛОЛД ЮНИВИШНИЙ ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛСЭН АНХНЫ АЙМАГ БОЛЛОО

2019-08-24 231

ЭНЭ САРЫН 31-НД “ХАЙРТАЙ” ТӨСЛИЙН БАГ ОРХОН АЙМАГТ ИРНЭ

2019-08-23 431

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР, 2019-2020 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР ХЭЛЭЛЦЭВ

2019-08-23 25

ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ГАРААНЫ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2019-08-21 262

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2019-08-20 175

БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

2019-08-20 81

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ ТАВАН ГАЗАРТ АВЧ БАЙНА

2019-08-19 510

“ЭДЦС” ТӨХК-ИЙН ХАМТ ОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛЛАГСДЫН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА

2019-08-16 241

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.БАТЖАРГАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2019-08-15 54

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ ТАВАН ГАЗАРТ АВЧ БАЙНА

2019-08-19 510

ЭНЭ САРЫН 31-НД “ХАЙРТАЙ” ТӨСЛИЙН БАГ ОРХОН АЙМАГТ ИРНЭ

2019-08-23 431

ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИХ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ГАРААНЫ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

2019-08-21 262

“ЭДЦС” ТӨХК-ИЙН ХАМТ ОЛОН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ АЖИЛЛАГСДЫН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА

2019-08-16 241

ГЭР ХОРООЛОЛД ЮНИВИШНИЙ ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ НЭВТРҮҮЛСЭН АНХНЫ АЙМАГ БОЛЛОО

2019-08-24 231

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2019-08-20 175

“ЭМЧ” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 18 ЭМЧИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

2019-08-25 136

БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН АЙМГИЙН КОМИСС ХУРАЛДЛАА

2019-08-20 81

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.БАТЖАРГАЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2019-08-15 54

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 12-НААС 08 ДУГААР САРЫН 16-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-08-12 39

Веб статистик

Таны IP хаяг: 100.24.209.47
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 33 Онлайн
  • 517 Өнөөдөр
  • 1233 Өчигдөр
  • 517 Долоо хоногт
  • 41865 Сүүлийн сард
  • 1726762 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  722

Facebook

Цаг агаар