ТӨСЛИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015-оны 03-р сарын 25-ны өдрийн 64-тоот тушаалаар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээл олгох журам шинэчлэн батлагдлаа. 

ЖДҮХС-н хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хүсэлтэй ЖДҮ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүд төслийн иж бүрдэл, тавигдах шаардлагыг хангасан төсөл бичиж ирүүлэх шаардлагатай.

Хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрийг, экспортыг нэмэгдүүлж, импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, ажлын байр бий болгоход зарцуулна.

 

ЛАВЛАХ УТАС: 70356283

 

                                                        Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны

03-р сарын 25-ны өдрийн 64 тоот

 тушаалын 2-р хавсралт    

 

ТӨСЛИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

ОРШИЛ

Нэг.Төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаархи мэдээлэл

1.1. Төслийн товч агуулга

1.2. Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр

1.3. Үйлдвэрийн байршил 

1.4. Нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүнээс өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 

1.5. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнийн нэр, төрөл

1.6. Төслийн төрөл

1.7. Жилийн эргэлт, борлуулалт, экспортод эзлэх хувь

1.8. Одоогийн эрхэлж буй бизнес талаарх мэдээлэл

Хоёр. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа

2.1. Үйлдвэрлэлийн технологийн ажиллагаа

2.2. Түүхий эдийн чанарын үзүүлэлт

2.3. Түүхий эдийн нөөц

2.4. Үйлдвэрлэлийн хүчин  чадал

Гурав. Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн удирдлага

3.1 Удирдлагын бүтэц, орон тоо

3.2. Ажиллагчдын мэргэжил, мэргэшлийн ур чадвар

Дөрөв. Зах зээлийн судалгаа

4.1. Зах зээлийн төлөв байдал/SWOT шинжилгээ/

4.2. Хэрэглэгчдийн тодорхойлолт

Тав. Эдийн засгийн тооцоо

5.1. Үндсэн үйлдвэрлэл, нийт орлого

5.2. Борлуулалтын орлогын тооцоо

5.3. Үйлдвэрлэлийн зардлын тооцоо

5.4. Бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоо

5.5.Төлөвлөж буй борлуултын төлөвлөгөө

5.6. Үйлдвэрлэлийн үр ашгийн тооцоо

5.7. Төслийн өгөөж, өртгийн тооцоо

Зургаа. Дүгнэлт

6.1. Дүгнэлт

Долоо. Хавсралт

7.1. Иргэний баримт бичгийн хуулбар; Хорооны тодорхойлолт;

7.2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

7.3. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, зураг;

7.4. Зээлийн эргэн төлөлтийн график;

7.5. Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар хувиараа);

7.6. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зураг;

7.7. Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт; /зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга, тодорхойлолт, зээл зарцуулалтын тооцоо/;

 

 

 

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны

03-р сарын 25-ны өдрийн 64 тоот

 тушаалын 3-р хавсралт     

 

Төслийн иж бүрдлийн тайлбар

 

Байгууллагын нэр

ҮМТ-гийн дээд хэсэгт тухайн компаний албан ёсны нэрийг бичнэ. Нэрийг бичихдээ товчлохгүй байвал зохино. Жишээ нь: Магнай Трейд ХХК-ийг МТ гэж товчилж болохгүй.

(Регистрийн дугаар)

Байгууллагын регистрийн дугаар

(Улсын бүртгэлийн дугаар)

Байгууллагын Улсын бүртгэлийн дугаар

(Байгуулагдсан огноо)

Тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан огноо эсвэл тухайн хувь хүний бизнес хийж эхэлсэн огноо.

(Эзэмшигчид)

Хамгийн том хувьцаа эзэмшигчдийг эзэмшиж байгаа хувьцааны хувь хэмжээгээр ихээс нь бага руу нь дэс дараалуулан бичнэ. Мөн эзэмшиж байгаа хувьцааны хувь хэмжээг бичнэ.

Байгууллагын хаяг байршил

Тухайн үйл ажиллагаа явуулах газар болон компанийн хаягийг бичнэ.

Удирдлагын Нэр, утас

Захирлуудын Зөвлөлийн болон удирдлагын гишүүдийн нэр

(регистрийн дугаар)

Захирлын регистрийн дугаар

Ажиллах хүчин

Тухайн компани нийт хэдэн ажиллагсадтай, үүнээс хэд нь нарийн мэргэжлийн болох, бизнесийн циклтэй холбогдон ачаалал их үед үндсэн ажиллагсадаас гадна түр хугацаагаар буюу гэрээгээр өөр ажиллагсадыг ажиллуулдаг эсэх  талаар бичих.

( Барьцаа хөрөнгө)

Зээлийн барьцаа хөрөнгийн нэр төрөл, чанарын талаар товч дурдана.

 

        Үйл ажиллагаа/Үйлдвэрлэл

        болон түгээлт

Компанийн эрхэлдэг үндсэн үйл ажиллагаа /Зээлийн шинжилгээний тайланд –тухайн зээлийн өргөдөлтэй холбоотой бизнесийн талаар бичнэ. бизнесийн талаар бичнэ./ Мөн үйлдвэрлэл, гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, түгээлтийн сүлжээний хэмжээ, байрлал, төрлийн талаар дурдана.

Тухайн зээлдэгч өөрийн бүтээгдэхүүнээ ямар сувгаар (өөрийн сүлжээгээр,  бөөнийн сүлжээгээр эсвэл худалдааны төлөөлөгчөөр дамжуулан гэх мэт) борлуулдгийг бичнэ.

 

 

Бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээл

Гол бэлтгэн нийлүүлэгчид, тэдгээрийн байршил, төвлөрөл /гол түүхий эдийн хувьд маш цөөхөн тооны бэлтгэн нийлүүлэгчээс хамааралтай байх,/ нэгдэл (бэлтгэн нийлүүлэгчдийн аль нэг нь тухайн компанитай холбоотой эсэх)-ийн талаар болон гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээ худалдан авдаг нөхцлийн талаар бичнэ.

 

 

Зах Зээл

Энэ хэсэгт дараах мэдээллийг оруулсан байх хэрэгтэй.

 • Зээлдэгчийн зах зээлийн өсөлт хөгжилт, цикль /насжилт өнгөрсөн хугацаанд ямар байдалтай байсан, ирээдүйд ямар байх талаар  хийсэн прогноз;
 • Ижил хэмжээний компаниудтай харьцуулсан шинжилгээ: Зах зээл дээр эзлэх хувь хэмжээ, нэр хүнд, сул ба давуу тал, боломжийн талаар судалж дүгнэн бичих.                          

Зээл эргүүлэн төлөх эх үүсвэр

 

Энэ хэсэг нь дараах асуудлыг хамарна. Үүнд:

 • Санхүүжүүлэх гэж буй төслийн талаар тодорхой тайлбарлана. Тухайлбал: санхүүжилттэй холбоотой гэрээ хэлцэлд тусгагдсан гол нөхцөлүүийн талаар дурдана.
 • Төслийн санхүүжилт болон томоохон зээлүүд дээр банкны зээлээс гадна бусад эх үүсвэрийг (хувь нийлүүлэгчдээс оруулах хөрөнгө, хувьцаа гаргаснаар орж ирсэн мөнгө, бусад банкны зээл гэх мэт)  хаанаас гаргах талаар;
 • Зээл эргэн төлөх эх үүсвэрүүдийн талаар;
 • Зээлийн дүн батлагдсаны дараа дахин шинээр зээл нэмж батлуулах хүсэлт гарч болох бол энэ талаар таамаглал хийх;

 

 

Орлогын талаархи мэдээлэл

 

 

Том дүнтэй огцом өөрчлөлт дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Үүнд:

 • Борлуулалтын орлого, түүний хэдэн хувь нь ямар хугацаатай зээлээр хэдэн хувь нь бэлнээр хийгддэг болох
 • Нийт ашгийн түвшин (үнийн бодлого, бүтээгдэхүүний төрлүүд, өрсөлдөх чадвар, түүхий эдийн үнийн ойрхон өөрчлөлтөөс хамааралтай эсэх);
 • Үйл ажиллагааны болон цэвэр ашгийн түвшин (үр ашиг);
 • Ашигт ажиллагааны түвшний шинж чанар (тогтмол биш онцгой шинж чанартай орлогуудаас хамааралтай байдаг эсэх)

c.Гүйцэтгэлийн эрсдэл

 

Энд тухайн санхүүжүүлэх гэж буй бизнесийг хэрэгжүүлэхэд үүсч болох дараах эрсдлүүдийн нөлөөллийг тооцож түүнээс гарах арга замын талаар бичих.

 • Зардлын  шинжилгээ;
 • Удирдлага (удирдах ур чадвар, мэдлэг, туршлага);
 • Үйлдвэрлэл (гүйцэтгэл, чанар/нэхэмжлэл).
 • Нийлүүлэлтийн нөхцөл;
 • Үнэ  (огцом өөрчлөлт, эрсдлээс хамгаалсан стратеги);
 • Хуулийн баримтууд.

Зээлийн зориулалт зарцуулалт

 

 • Шинэ техник технологи иновацийг нэвтрүүлсэн эсэх
 • Импортыг орлох, экспортыг дэмжсэх эсэх
 • Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

Барьцаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг

 • нотариатаар батлуулсан хуулбар

Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус зээлтэй холбоотой баримт

 • Зээлийн гэрээ
 • Зээлийн дансний хуулга
 • Тодорхойлолт
 • Зээл зарцуулалтын тооцоо

Дүгнэлт

Хийсэн дүгнэлт, ямар нөхцөлтэйгээр зээлийг батлуулах санал оруулж байгаагаа тодорхой бичнэ. Өмнө батласан зээлийн нөхцлийг биелүүлээгүй, чөлөөлүүлэх санал оруулах шаардлагатай бол энэ хэсэгт тэмдэглэнэ.

 
 
 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-03-20 1903
ОРХОН АЙМАГТ 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ СУРГАЛТУУД

Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд чанарын, аюулгүй байдлын, аюулгүй ажиллагааны зэрэг удирдлагын тогтолцооны ...

2014-03-21 4142
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ /ЖАРГАЛАНТ СУМ/

Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Сумдад жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх ...

2014-07-21 4590
"Жижиг дунд үйлдвэр болон өрхийн бичил үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-гийн хурлаар 10 төсөл дэмжигдлээ

Аймгийн “ЖДҮ болон өрхийн бичил үйлдвэрлэлийг дэмжих сан”-гаас зээл олгох төсөл сонгон ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 124

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 89

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 34

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 58

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 44

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 52

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 330

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 88

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 63

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 301

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 897

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 330

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 321

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 301

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 154

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 134

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 124

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 89

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 88

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 86

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.232.99
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
 • 28 Онлайн
 • 1596 Өнөөдөр
 • 2763 Өчигдөр
 • 1596 Долоо хоногт
 • 70508 Сүүлийн сард
 • 6328484 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар