Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд Гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан

2015.07.02                                                                                                                                          Эрдэнэт хот 
 
       Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай”, “Мэдээллийн ил тод байдал ба  мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 01 дүгээр тогтоолыг  мөрдлөг  болгон  иргэдэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчлэх зарчим баримтлан ажиллав. 
Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагууд “Нээлттэй өдөр”-ийг   зохион байгуулах хуваарийг гарган төрийн болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ирлээ. Тайлангийн хугацаанд төрийн болон төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч 71  байгууллага  1-3 удаа  “Нээлттэй өдөр”-ийг зохион байгуулж,  төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс давхардсан тоогоор нийт 1800 гаруй санал хүсэлт гаргасныг шийдвэрлэн хариу өгч, 40000 гаруй гарын авлага материал тарааж, 13000 орчим иргэнд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч, үйлчилгээ үзүүлсэн.  
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэн шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтийн явцад өргөдөл гаргагч хяналт тавих зорилго бүхий өргөдөл, гомдлын цахим программыг аймгийн хэмжээнд бүх төрийн  болон төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллагуудад нэвтрүүлэх ажлыг 2015 оноос эхлүүлсэнтэй холбогдуулан төрийн байгууллагуудын  холбогдох ажил хариуцсан ажилтнуудад өргөдөл, гомдлын цахим программыг ашиглах, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавих  талаарх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж  32 байгууллагын 50 гаруй албан хаагчийг хамрууллаа.  
Аймгийн Засаг даргын  Тамгын газарт “Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-ийг ажиллуулан тус төвд биечлэн болон төвийн 70353511 дугаарын утсаар 24 цагийн туршид иргэдийн өргөдөл гомдлыг  утсаар, цахимаар болон биечлэн авч  шийдвэрлэж байна. Тайлангийн хугацаанд  тус төвд нийт 1548 өргөдөл, гомдол ирснээс 1523 нь буюу 98,3 хувь нь хуулинд заасан хугацаанд шийдвэрлэгдсэн, 25 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.  Ирсэн өргөдөл гомдлын 18 нь гомдол, 21 нь санал, 180 нь талархал, 1329 нь хүсэлт байна.
“Иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авах төв”-д аймгийн удирдлагууд болон Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтсийн удирдлагууд хуваарийн дагуу тогтмол ажиллаж иргэдийн санал хүсэлтийг тухай бүрт шийдвэрлэн тус төвд ажилласан тухай тайлан, мэдээллийг 7 хоног тутамд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж хэвшээд байна.  Мөн  Аймгийн Засаг дарга  иргэдийг тогтмол хүлээн авч уулзан тэдний санал, хүсэлтийг шийдвэрлэж ирсэн ба тайлант хугацаанд нийт 234 иргэнийг биечлэн хүлээн авч уулзан санал, хүсэлтийг нь шийдвэрлэлээ. 
Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар болон хэлтэс,  албадууд,  төрийн чиг үүрэг бүхий байгууллага, ажилтанд нийт  10578 өргөдөл, гомдол ирсний 481 нь шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, 10097 буюу 95,4  хувь нь хуулинд заагдсан хугацаанд шийдвэрлэгдлээ. /Хавсралт –1/ 
Ирсэн өргөдөл, гомдлыг агуулгын хувьд авч үзэхэд нийгмийн халамжийн төрөл бүрийн үйлчилгээ авахыг хүссэн /28,5% нь/, газрын харилцаа  /22,2%/ нь, / нийтийн аж ахуйн /4,7% нь/ нийтийн тээврийн үйлчилгээ /4,2%/- ний талаарх өргөдлүүд нийт өргөдлийн   60  хувь нь байна. Тайлант хугацаанд ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад    ойролцоо тооны  өргөдөл байгаа ч  нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн  талаарх өргөдөл, гомдол 0,7-2,4 дахин өссөн бол нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хот тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ирсэн өргөдөл 0,8-1 дахин буурсан байна.  
Иргэдээс ирж буй өргөдөлд дүгнэлт хийж аймгийн хэмжээнд иргэдээс төрийн байгууллагуудад хамгийн олон ирж буй  нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, газрын харилцаа,  нийтийн тээвэр, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээтэй холбогдолтой асуудлуудыг дараах байдлаар шийдвэрлэж ирлээ. Тухайлбал   буцалтгүй тусламж хүссэн  иргэдийн амьдрал ахуйг  судалж  шалгасны үндсэн дээр  хорт хавдар болон байнгын эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай хүнд өвчтэй 145 хүнд 21,0 сая төгрөг олгож, протез, ортопед, тэргэнцэр, таяг, нурууны бэхэлгээ, нүдний шил, даралтан аппарат зэрэг тусгай хэрэгсэл хүссэн 566,  ахмадын сувилалд хамрагдахыг хүссэн 199 иргэнд нийгмийн халамжийн сангаас дэмжлэг үзүүлж, сувилалд амруулав.  
Орон гэр хүссэн иргэдэд гэр хийлгэж өгөхөөр орон нутгийн төсөвт 150,0 сая төгрөгийг  тусган гэр бэлтгэн нийлүүлэх тендерийг зарлан, орон гэр хүссэн иргэдийн амьдрал ахуйг газар дээр нь очиж судлах ажил хийгдэж байгаа ба одоогийн байдлаар гэр олгох ажлыг зохион байгуулах комиссоос нийт 100 гаруй өрхийн амьдрал ахуйг газар дээр очиж судлаад байна.   Мөн гэнэтийн аюул ослын улмаас болон 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон орон гэргүй  36 иргэнд Халамжийн тухай хуулинд заасны дагуу гэр авахад нь зориулж тус бүр 1200,0 мянган төгрөгийн тусламж үзүүллээ.
Аймгийн  хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний   зориулалтаар  өссөн дүнгээр 16771 иргэнд  нийт 1314,14 га газрыг өмчлүүлээд байна. Тайлангийн хугацаанд  гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж авахыг хүссэн 418 иргэнд 31,0 га газрыг өмчлүүлэв. Газар эзэмших эрхээ шилжүүлэх, хугацаа сунгуулах, барьцаа бүртгүүлэх, чөлөөлүүлэхээр 205 иргэн, аж ахуйн нэгж хүсэлт гаргасныг хүлээн авч  судлан   шийдвэрлэлээ.   
Аймгийн хэмжээнд ирүүлсэн нийт өргөдөлд ажлын байраар хангах, ажилтай болохыг болон өрхийн орлого бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн өргөдөл багагүй хувийг эзэлж байна. Иймд Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нэг цонхны үйлчилгээн дэх Хөдөлмөр зуучлал мэдээллийн төвөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж буй зээл, төсөл хөтөлбөр, ажлын байрны  талаар мэдээлэл өгч хамруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, ажлын байрны захиалга авах, ажилд зуучлах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж  байна. Тайлант хугацаанд хугацаанд нийт 1507 ажлын байр бий болсноос 918-ыг нь  Хөдөлмөрийн хэлтсээр болон Хөдөлмөр зуучлал мэдээллийн төвөөр дамжуулан  ажлын байраар хангасан. Мөн Хөдөлмөрийн хэлтсээс 5 сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулан  ажиллаж 13 мэргэжлээр 159 иргэнийг сургалтанд хамруулж, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйлчилгээнд 900 иргэнийг хамрууллаа.
Аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрлэл болон Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авахыг хүсч нийт 145 төсөл иргэдээс  ирүүлснийг  хянан хүлээн авч төсөл сонгон шалгаруулах  ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэн 127 төслийг дэмжин арилжааны банкинд хүргүүлснээс одоогийн байдлаар аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрлэл болон Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас  15 төсөлд 180,0 сая, сум хөгжүүлэх сангаас 28 төсөлд 233,4 сая төгрөгийн зээлийг тус тус олгоод байна.  
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас  68 иргэн, нөхөрлөл, хоршоонд  нийт 290,8 сая төгрөгийн зээл олгосноор 186 ажлын байр шинээр  бий болсон.  
Хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж байсан жижиг оврын микро автобуснууд он насжилтаар үйлчилгээнээс хасагдаж байгаатай холбогдуулан дунд оврын автобусыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явуулж, маршрутын замыг сунгах ажлыг зохион байгууллаа. 
Иргэдээс ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдолд өндөр хувийг эзэлж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд 2015 оны  орон нутгийн төсөвт цахилгаанжуулалт, гэрэлтүүлгийн ажилд  785,0 сая,  авто замын шинэчлэлт, засварын ажилд  3225,0 сая,  инженерийн шугам сүлжээний  засварын ажилд  230,0 сая, хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтэнд 204,0 сая төгрөгийг  тус тус  тусган хэрэгжүүлэхээр зураг төсөл, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, зарим ажил хийгдэж эхлээд байна. 
Өргөдөл, гомдлын агуулга, ирүүлсэн хэлбэр, шийдвэрлэлтийн талаарх тоон мэдээллийг хавсаргав. 
 
Хавсралт №01
 
 

                                              2015 оны эхний хагас жилд төрийн байгууллагуудад иргэдээс

       ирүүлсэн өргөдөл,  гомдлын шийдвэрлэлтийн  мэдээ

 

               

 

Байгууллагын нэр

Тухайн байгуул-

-лагад ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдол

 

 

Бичгээр

11-11 төвөөр

Цахим хэлбэрээр

Утсаар

Биечлэн уулзсан

Бусад

1

Аймгийн ИТХ, ЗДТГ-ын дүн

2757

920

 

16

1386

435

 

2

Сумдын дүн:

1064

926

 

133

4

1

 

3

Агентлагуудын дүн

6757

4527

1

1276

26

854

73

4

АЙМГИЙН НИЙТ ДҮН

10578

6373

1

1425

1416

1290

73

                                                                                                                                    

     

 

 

                                                Хавсралт №3

  

            АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ИРСЭН НИЙТ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН АГУУЛГА

                                                               /2015 оны эхний хагас жилд/

 

 

Агуулга

Зонхилж байгаа асуудал

Нийт өргөдөл

Тоо

Эзлэх хувь

1

Хүсэлт

Нийгмийн халамжийн төрөл бүрийн үйлчилгээ авахыг хүссэн

9582

3019

31,5%

Газрын харилцааны асуудлаар /газар эзэмших болон өмчлөх, шинээр газар авахыг хүссэн ба эзэмших, ашиглах гэрчилгээ солих/

2343

24.4%

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээтэй холбогдолтой асуудлаар /Орон сууцны дээврийн засвар, орц, подвалын цэвэрлэгээ үйлчилгээ, СӨХ-ны үйл ажиллагааны талаар/ 

553

5.8%

Цэргийн дайчилгаа, тоо бүртгэлийн асуудлаар

418

4.35%

Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбогдолтой асуудлаар

414

4.32%

Барилгын асуудлаар

373

3.9%

2

Санал

Хот тохижилт, ногоон байгууламжийн асуудлаар

 

 

 

 

 

216

80

37%

Төрийн үйлчилгээ, удирдлага зохион байгуулалт

47

21.7%

Эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбогдолтой асуудлаар

28

12.9%

Бусад

26

12.0%

Нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбогдолтой асуудлаар

20

9.2%

3

Гомдол

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ / орон сууцанд хэрэглээний халуун ус, халаалт доголдсон тухай болон түүний төлбөр тооцоо/

252

67

26.5%

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй

62

24.6

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

33

13%

Хүүхдийн эрхийн асуудлаар

16

6.3%

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын асуудлаар /цалин хөлс, тэтгэвэр дутуу авсан тухай/

13

5.1%

4

Талархал

Төрийн албан хаагчдаас үзүүлсэн үйлчилгээнд талархсан

528

469

88,8%

Аймгийн хэмжээнд хийж буй бүтээн байгуулалтын ажилд талархсан

40

7,5%

Тавьсан саналыг ажил хэрэг болгож байгаад талархсан

14

2,7%

Бусад

5

0,9%

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-10-27 1521
Жаргалант сумын 7 хоногийн мэдээ

Тус сумын таксины үйлчилгээ эрхэлдэг Хутгийн шанаа хоршоо нь өвлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 2015 оны 10 ...

2015-10-03 1348
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2015.09.28-10.02/

Гадаад паспортын сунгалт 32-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 22 иргэний материалыг ...

2015-10-25 1531
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2015.10.19-10.23/

ӨМНӨХ 7 ХОНОГИЙН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 52.90.49.108
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 633 Өнөөдөр
  • 1638 Өчигдөр
  • 2271 Долоо хоногт
  • 69681 Сүүлийн сард
  • 6436816 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1049

Facebook

Цаг агаар