ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Орхон  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

 Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр  2015  оны 09 дүгээр сарын  21-ний  өдөр   10.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА 

1.     Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.

2.     Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
3.     Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
·          Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
·      Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
·             Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
·             Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
·             “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
·           Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт

Жич:       “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

 Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

 ·          Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70357899 70350778 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч  болно.

 

ОРХОН  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Захиалга өгсөн байгууллага

Албан тушаал

Орон тоо 

Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

Нэгжийн нэр

нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл 

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур

чадвар

Тусгай шаардлага

1

Орхон аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар

Орхон аймаг дахь сум дундын эрүү, иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

Шүүх хуралдаанд бэлтгэх, шүүх хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх

ТЗ-5

1

Дээд

Эрхзүй

 

 

Хурдан бичих чадварыг эзэмшсэн байх, хэрэглээний програмууд дээр ажиллах чадвартай байх, албан хэрэг хөтлөлтийн зохих мэдлэгтэй байх, дотоод сүлжээ, интернетийн орчинд ажиллах чадвартай байх

Ёс зүйн хэм хэмжээ сахих, нууц хадгалах, ажлын ачаалал даах, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

 

Туслах түшмэл

Захиалга өгсөн байгууллага

 

Албан тушаал

Орон тоо

                               Ажлын байранд тавигдах шаардлага 

 

 

 

Нэгжийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал,зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага 

 

 

1

Жаргалант сумын ЗДТГазар

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцах

ТЗ-3

1

Дээд

Мал зүйч

Бод, бог малын зохиомол хээлтүүлгийн техникч

 

 -Идэвх санаачилгатай        -Сахилга бат өндөртэй        -Илүү цагаар ажиллах чадвартай

Хууль дээдлэх, төрийн албаны ёс зүйг сахин биелүүлэх

 

 

 

 

2

Жаргалант сумын ЗДТГазар

Улаантолгой баг

Багийн зохион байгуулагч

Багийн Зохион байгуулагч

ТЗ-1

1

Дээд

Мэргэжил харгалзахгүй

Бичиг хэрэг боловсруулах чадвартай

Ажлын туршлагатай

 -Бичиг хэрэг төлөвлөх, боловсруулах                                     -Ажил төлөвлөх, зохион байгуулах                                              -Мэдээ тайлан боловсруулах                            -Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

Ажлын ачаалал даах чадвартай байх, хөрвөх чадвартай байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-03-26 1571
Ж.Эрдэнэбат: Төрийн албанд өнөөдрөөс эхлээд боловсрол, мэргэжлийн дипломоос гадна чадвар, сэтгэл, ёс зүйг эрхэмд тооц

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат төрийн захиргааны төв болон захиргааны байгууллага, төрийн өмчит ...

2016-02-16 2042
Орхон аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааны тойм

2016 оны 02 сарын 15-ны өдрийн хуралдаан аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт боллоо

2015-09-15 2972
ОРХОН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.227.235.216
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 27 Онлайн
  • 153 Өнөөдөр
  • 3281 Өчигдөр
  • 7101 Долоо хоногт
  • 213302 Сүүлийн сард
  • 6252522 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1002

Facebook

Цаг агаар